Menettely : 2009/2560(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0154/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0154/2009

Keskustelut :

PV 24/03/2009 - 11
CRE 24/03/2009 - 11

Äänestykset :

PV 25/03/2009 - 3.20
CRE 25/03/2009 - 3.20

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0186

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 93kWORD 45k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B6-0152/2009
18.3.2009
PE423.011
 
B6‑0154/2009
komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Jorgo Chatzimarkakis
ALDE-ryhmän puolesta
autoteollisuuden tulevaisuudesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma autoteollisuuden tulevaisuudesta 
B6‑0154/2009

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Lissabonissa 23. ja 24. maaliskuuta 2000 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät,

–  ottaa huomioon komission tiedonannon 2. helmikuuta 2005 kokoontuneelle kevään Eurooppa-neuvostolle "Kasvua ja työtä Euroopan tulevaisuuden hyväksi. Uusi alku Lissabonin strategialle" (KOM(2005)0024 lopullinen),

–  ottaa huomioon korkean tason CARS 21 -työryhmän 12. joulukuuta 2005 tekemät päätelmät ja korkean tason CARS 21 ‑työryhmän väliarviointikokouksen 26. lokakuuta 2008 tekemät päätelmät,

–  ottaa huomioon 15. tammikuuta 2008 antamansa päätöslauselman "CARS 21: kilpailukykyisen autoteollisuuden sääntelykehys" (A6-0494/2007),

–  ottaa huomioon Brysselissä 15. ja 16. lokakuuta 2008 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät,

–  ottaa huomioon komission 29. lokakuuta 2008 antaman tiedonannon "Finanssikriisistä talouden elpymiseen: eurooppalainen toimintakehys" (KOM(2008)0706 lopullinen),

–  ottaa huomioon komission 26. marraskuuta 2008 antaman tiedonannon Eurooppa-neuvostolle "Euroopan talouden elvytyssuunnitelma" (KOM(2008)0800 lopullinen),

–  ottaa huomioon neuvoston ja komission 4. helmikuuta 2009 antamat lausumat rahoituskriisin vaikutuksesta autoteollisuuteen,

–  ottaa huomioon 5. ja 6. maaliskuuta 2007 kokoontuneen kilpailukykyneuvoston päätelmät autoteollisuudesta,

–  ottaa huomioon komission 25. helmikuuta 2009 antaman tiedonannon Euroopan autoteollisuuden kriisiin reagoimisesta (KOM(2009)0104 lopullinen),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopassa on meneillään poikkeuksellisen syvä rahoitusta ja taloutta koskeva kriisi,

B.  katsoo, että Euroopan rahoitusmarkkinat eivät tällä hetkellä toimi asianmukaisesti, etenkin mitä tulee niiden lainanantotoimintaan,

C.  ottaa huomioon, että nykyisen kriisin vaikutus kohdistuu erityisesti Euroopan autoteollisuuteen ja sen hankintaketjuun, koska ne ovat Euroopan talouden avainaloja ja vaikuttavat koko talouden työllisyyteen, innovointiin ja kilpailukykyyn,

D.  ottaa huomioon, että vuonna 2009 odotetaan ajoneuvojen kysynnän laskevan entisestään ja sen myötä tuotantokin laskee, mikä väistämättä lisää painetta EU:n työllistämis- ja investointitasoihin,

E.  toteaa, että Euroopan autoala on laajin yksityinen taho, joka investoi tutkimukseen ja kehitykseen Euroopan unionissa, ja että Euroopan henkilö- ja hyötyajoneuvojen tuottajien on pidettävä yllä korkeita investointitasoja sääntely- ja markkinavaatimusten huomioon ottamiseksi, etenkin mitä tulee matalapäästöiseen ajoneuvokantaan siirtymisen varmistamiseen,

F.  ottaa huomioon, että Euroopan autoala työllistää 12 miljoonaa työntekijää välittömästi tai välillisesti, toisin sanoen kuusi prosenttia Euroopan unionin työssäkäyvästä väestöstä, ja että miljoonat näistä työpaikoista ovat nyt vaarassa,

G.  katsoo, että Euroopan autoteollisuus on avainasemassa EU:n taloudessa sen kerrannaisvaikutusten ansiosta muihin teollisuudenaloihin ja etenkin satoihin tuhansiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin,

H.  toteaa, että eräät jäsenvaltiot ovat alkaneet toteuttaa kansallisia toimia autoteollisuuden tukemiseksi,

I.  toteaa, että komissio on parhaillaan neuvottelemassa lisää kaupan vapauttamista koskevia sopimuksia Dohan kierroksen puitteissa ja se neuvottelee vapaakauppasopimuksesta Etelä-Korean kanssa,

1.  myöntää, että autoteollisuus on joutunut valtavan paineen alaiseksi nykyisen talous- ja rahoituskriisin takia, ja se ilmenee erityisesti jyrkkänä autojen kysynnän vähenemisenä mutta myös tuotannon ylikapasiteettina, vaikeutena saada lainarahoitusta sekä rakenteellisina ongelmina, joita oli jo ennen nykyistä kriisiä;

2.  panee syvästi huolestuneena merkille, että tähän mennessä Euroopan tasolla toteutetut toimet eivät riittävällä tavalla vastaa nykyisen kriisin tuomiin haasteisiin, ja vaatii todellista eurooppalaista toimintakehystä, joka tarjoaisi konkreettisia neuvoja siitä, kuinka sekä EU että jäsenvaltiot voivat toteuttaa tarvittavat ratkaisevat toimet;

3.  huomauttaa yhä huolestuneempana, että eräät jäsenvaltioiden kansallisella tasolla toteuttamat lyhyen aikavälin toimenpiteet voivat vääristää kilpailua yhtenäismarkkinoilla ja vahingoittaa pitkän aikavälin kilpailukykyä, ja kehottaa sen vuoksi jäsenvaltioita varmistamaan, että tulevat toimet ovat johdonmukaisia, tehokkaita ja yhteensovitettuja;

4.  kehottaa näin ollen neuvostoa ja komissiota koordinoimaan toimet Euroopan tasolla, jotta vältetään protektionistiset toimenpiteet ja toteutetaan ennemminkin EU:n laajuisia kuin kansallisia toimia;

5.  kehottaa komissiota ottamaan käyttöön kaikki voimavaransa kriisin torjumiseksi ja ottamaan tarvittaessa käyttöön uusia välineitä ja on tyytyväinen tältä osin Euroopan talouden elvytyssuunnitelmassa luotuihin valtiontukitoimenpiteiden tilapäisiin puitteisiin;

6.  pyytää neuvostoa ja komissiota nopeuttamaan, yksinkertaistamaan ja lisäämään rahoitustukea autoteollisuudelle, etenkin Euroopan investointipankin ja Euroopan keskuspankin välityksellä sekä sallimalla valtiontakauksia matalakorkoisille lainoille; katsoo, että etenkin lainojen muodossa annettavalla rahoitustuella pitäisi auttaa luomaan kysyntää uusille ajoneuvoille, mikä edesauttaisi taloudellista kasvua, ympäristöä ja tieturvallisuutta;

7.  vahvistaa, että sekä EU:n että kansallisen tason politiikoilla olisi tartuttava rakenneuudistukseen, joka autoteollisuudella ja sen hankintaketjulla on edessään ja joka johtuu hyvin kilpaillusta liikeympäristöstä, ja kannustaa tämän vuoksi alaa toteuttamaan tällaiset mukautukset yhteiskunnallisesti vastuullisella tavalla tiiviissä yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa;

8.  vaatii tässä yhteydessä komissiota helpottamaan, parantamaan ja nopeuttamaan nykyisten välineiden, kuten Euroopan globalisaatiorahaston ja rakennerahastojen, saatavuutta;

9.  toistaa, että autoteollisuus tarvitsee jatkuvia investointeja tutkimus- ja kehitysohjelmiin, joilla saavutetaan parhaat ratkaisut suorituskyvyn osalta niin laatu-, ympäristö- kuin turvallisuuskysymyksissä sekä kestävät kilpailukykyä koskevat kehykset, ja kehottaa tämän vuoksi komissiota helpottamaan, parantamaan ja nopeuttamaan tältä osin EU:n tukivälineiden saatavuutta tutkimukselle ja kehitykselle sekä innovoinnille, kuten seitsemännelle tukiohjelmalle;

10.  kehottaa komissiota laatimaan suuntaviivat ja suositukset toimenpiteistä, joilla kannustetaan ajoneuvokannan uudistamiseen koordinoidusti, kuten romutusohjelmat ja muut markkinakannustimet, joilla on myönteisiä ja lyhyellä aikavälillä toimivia vaikutuksia kuluttajien uusien autojen kysyntään, ja kehottaa komissiota seuraamaan tältä osin jo toteutettuja kansallisia toimia sisämarkkinoiden vääristymien välttämiseksi;

11.  kehottaa neuvostoa ja komissiota tarttumaan mahdollisuuteen tarkistaa nykyistä autojen verotusta ja sovittaa yhteen verotusjärjestelmät kaikkialla Euroopan unionissa;

12.  vahvistaa, että on tarpeen syventää kolmansien maiden ja EU:n tärkeimpien kauppakumppaneiden kanssa meneillään olevia vuoropuhelua ja keskusteluja autoalan tulevaisuudesta, ja pyytää sen vuoksi komissiota seuraamaan tiiviisti kehitystä EU:n ulkopuolisissa maissa, etenkin Yhdysvalloissa ja Aasiassa, jotta voitaisiin taata kansainvälisesti tasapuoliset olosuhteet ja pidättyä protektionismilta ja syrjiviltä toimilta maailmanlaajuisilla automarkkinoilla;

13.  kehottaa komissiota lykkäämään Euroopan unionin ja Etelä-Korean välisen vapaakauppasopimuksen tekemistä, kunnes osapuolet pääsevät tasapainoiseen ja kohtuulliseen sopimukseen;

14.  kehottaa komissiota noudattamaan täysipainoisesti paremman sääntelyn periaatteita ja suorittamaan siksi perusteellisen arvioinnin EU:n uuden autolainsäädännön vaikutuksista, erityisesti mitä tulee vaikutukseen uusien autojen kustannuksiin ja riittävään valmisteluaikaan toimenpiteiden täytäntöön panemiseksi, ja kehottaa komissiota soveltamaan sääntelyyn varovaisempaa lähestymistapaa, joka olisi CARS 21 ‑työryhmän suositusten mukainen, antaen näin oikeusvarmuutta ja ennustettavuutta autoalalle, ja kehottaa komissiota panemaan täytäntöön ehdotuksensa CARS 21 ‑prosessin vahvistamisesta ja järjestämään pyöreän pöydän tapaamisia jäsenvaltioiden, autoteollisuuden sekä ammattiliittojen kanssa;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö