Projekt rezolucji - B6-0154/2009Projekt rezolucji
B6-0154/2009

PROJEKT REZOLUCJI

18.3.2009

zamykającej debatę nad oświadczeniem Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyli Jorgo Chatzimarkakis
w imieniu grupy politycznej ALDE
w sprawie przyszłości przemysłu samochodowego

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B6-0152/2009

Procedura : 2009/2560(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B6-0154/2009
Teksty złożone :
B6-0154/2009
Teksty przyjęte :

B6‑0154/2009

w sprawie przyszłości przemysłu samochodowego

Parlament Europejski,

–  uwzględniając konkluzje prezydencji z lizbońskiego szczytu Rady Europejskiej z 23-24 marca 2000 r.,

–  uwzględniając komunikat na wiosenny szczyt Rady Europejskiej dnia 2 lutego 2005 r., zatytułowany „Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia - Nowy początek strategii lizbońskiej” (COM(2005) 24 końcowy),

–  uwzględniając wnioski z posiedzenia grupy wysokiego szczebla ds. inicjatywy CARS 21 z dnia 12 grudnia 2005 r. oraz wnioski średniookresowej oceny konferencji na wysokim szczeblu CARS 21 z dnia 26 października 2008 r.,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie CARS 21: ramy prawne podstawą dla zwiększania konkurencyjności przemysłu motoryzacyjnego (A6-0494/2007),

–  uwzględniając konkluzje prezydencji ze szczytu Rady Europejskiej w dniach 15-16 października 2008 r. w Brukseli,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 29 października 2008 r. zatytułowany „Przezwyciężenie kryzysu finansowego i wyjście na prostą: europejskie ramy działania” (COM(2008)706 wersja ostateczna),

–  uwzględniając komunikat Komisji do Rady Europejskiej z dnia 26 listopada 2008 r., zatytułowany „Europejski plan naprawy gospodarczej” (COM(2008)800 wersja ostateczna),

–  uwzględniając oświadczenia Rady i Komisji z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wpływu kryzysu finansowego na przemysł samochodowy,

–  uwzględniając konkluzje Rady ds. Konkurencyjności w sprawie przemysłu samochodowego z 5-6 marca 2009 r.,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 25 lutego 2009 r., zatytułowany „Reakcja na kryzys w europejskim przemyśle motoryzacyjnym” (COM(2009 104 wersja ostateczna),

–  uwzględniając pkt. 103 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Europa stoi w obliczu wyjątkowego głębokiego kryzysu finansowego i gospodarczego,

B.  mając na uwadze, że obecnie europejski rynek finansowy nie funkcjonuje prawidłowo, zwłaszcza w zakresie działalności pożyczkowej,

C.  mając na uwadze, że europejski przemysł samochodowy oraz gałęzie przemysłu jego łańcucha dostaw szczególnie ucierpiały na skutek obecnego kryzysu, podczas gdy stanowią one klucz do gospodarki europejskiej, wnoszący wkład w zatrudnienie, innowacyjność i konkurencyjność całej gospodarki;

D.  mając na uwadze, że w 2009 r. spodziewany jest dalszy znaczny spadek popytu na pojazdy i wynikający stąd spadek ich produkcji, co w sposób nieunikniony zwiększy presję na poziom zatrudnienia i inwestycji w UE,

E.  mając na uwadze, że europejski sektor motoryzacyjny jest największym prywatnym inwestorem w dziedzinie badań i rozwoju w Unii Europejskiej, zaś producenci europejskich samochodów osobowych i pojazdów przeznaczonych do celów gospodarczych - w świetle wymogów prawnych i rynkowych - muszą ponosić wysokie nakłady inwestycyjne, zwłaszcza z uwagi na konieczność przejścia na flotę pojazdów niskoemisyjnych,

F.  mając na uwadze, że europejski przemysł motoryzacyjny zatrudnia bezpośrednio i pośrednio 12 milionów pracowników, tj. 6% wszystkich zatrudnionych w Unii Europejskiej, i miliony tych stanowisk pracy są obecnie zagrożone,

G.  mając na uwadze, że europejski przemysł motoryzacyjny stanowi klucz do gospodarki UE z uwagi na efekt mnożnikowy, jaki wywiera na inne sektory i gałęzie przemysłu, a zwłaszcza na istnienie setek tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw,

H.  mając na uwadze, że państwa członkowskie zaczęły przyjmować krajowe środki wsparcia przemysłu motoryzacyjnego,

I.  mając na uwadze, że Komisja prowadzi obecnie negocjacje dotyczące dalszej liberalizacji handlu w ramach rundy z Doha i porozumienia o wolnym handlu z Koreą Południową,

1.  uznaje, że obecny kryzys gospodarczy i finansowy wywiera ogromną presję na przemysł motoryzacyjny, który przejawia się zwłaszcza w poważnym spadku popytu na samochody, ale również w nadmiarze zdolności produkcyjnych, trudnościach w dostępności kredytów oraz problemach finansowych i strukturalnych datujących się sprzed kryzysu;

2.  z głębokim zaniepokojeniem zauważa, że środki przyjęte dotychczas na szczeblu europejskim nie są odpowiednio dostosowane do wyzwań wynikających z obecnego kryzysu, i wzywa do opracowania rzeczywistych europejskich ram działania obejmujących szczegółowe wskazówki co do sposobów, w jakie zarówno UE, jak i państwa członkowskie mogą podejmować niezbędne środki decydujące;

3.  z rosnącym zaniepokojeniem stwierdza, że niektóre krótkoterminowe środki przyjęte przez państwa członkowskie na szczeblu krajowym mogą zakłócić konkurencję na jednolitym rynku szkodząc długofalowej konkurencyjności, wzywa zatem państwa członkowskie do zapewnienia spójności, skuteczności i koordynacji dalszych środków;

4.  wzywa w związku z tym Radę i Komisję do koordynacji działań na szczeblu europejskim w celu uniknięcia protekcjonistycznych posunięć i przyjmowania raczej ogólnounijnych środków zamiast krajowych

5.  wzywa Komisję do uruchomienia wszystkich zasobów, by zwalczyć kryzys i wprowadzić w miarę potrzeby nowe instrumenty, i z zadowoleniem przyjmuje w tym kontekście tymczasowe ramy oceny pomocy państwa, ustanowione jako część europejskiego planu naprawy gospodarczej;

6.  wzywa Radę i Komisję do przyspieszenia, uproszczenia i zwiększenia wsparcia finansowego dla przemysłu motoryzacyjnego, zwłaszcza za pośrednictwem Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Centralnego oraz poprzez zezwolenie na udzielanie gwarancji państwa na niskooprocentowane pożyczki; uważa, że takie wsparcie finansowe, zwłaszcza w postaci pożyczek, powinno pomóc w pobudzeniu popytu na nowe pojazdy, przynosząc korzyści pod względem wzrostu gospodarczego, środowiska i bezpieczeństwa na drogach;

7.  ponownie stwierdza, że strategie polityczne na szczeblu UE i na szczeblach krajowych powinny przyczyniać się do stawienia czoła fazie restrukturyzacji, jaka czeka przemysł motoryzacyjny i gałęzie przemysłu jego łańcucha dostaw, z uwagi na bardzo konkurencyjne otoczenie gospodarcze, i w związku z tym zachęca sektor do wdrażania tego rodzaju środków dostosowawczych w sposób odpowiedzialny społecznie i w ścisłej współpracy z partnerami społecznymi;

8.  w tym kontekście wzywa Komisję do ułatwienia, poprawienia i przyspieszenia dostępu do istniejących instrumentów, takich jak Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji i fundusze strukturalne;

9.  potwierdza, że przemysł motoryzacyjny potrzebuje nieustających inwestycji w programy badawczo-rozwojowe tworzące najlepsze możliwe rozwiązania w zakresie jakości, bezpieczeństwa i oddziaływania na środowisko, służące osiągnięciu zrównoważonych ram konkurencji, zachęca zatem Komisję do ułatwienia, poprawienia i przyspieszenia dostępu do unijnych instrumentów wsparcia badań i rozwoju oraz innowacji, takich jak 7. program ramowy;

10.  wzywa Komisję do określenia wytycznych i zaleceń w sprawie środków w skoordynowany sposób pobudzających do odnawiania floty, takich jak systemy złomowania i inne zachęty rynkowe, które wywierają pozytywne krótkoterminowe skutki na popyt nabywców na nowe samochody, oraz wzywa Komisję do monitorowania w tym kontekście już wdrożonych środków krajowych w celu uniknięcia zakłóceń na rynku wewnętrznym;

11.  wzywa Radę i Komisję, aby wykorzystały okazję do dokonania przeglądu obecnego opodatkowania samochodów w celu skoordynowania systemów podatkowych na terytorium Unii Europejskiej;

12.  potwierdza konieczność pogłębienia dialogu i dyskusji toczonych z krajami trzecimi i głównymi partnerami handlowymi UE na temat przyszłości sektora motoryzacyjnego, wzywa zatem Komisję do dokładnego śledzenia sytuacji w krajach spoza UE, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i w Azji, aby zagwarantować równe warunki w skali międzynarodowej, w ramach których wszystkie strony powstrzymają się od protekcjonizmu i środków dyskryminujących na światowym rynku samochodowym;

13.  wzywa Komisję, aby przesunęła na termin późniejszy zawarcie porozumienia o wolnym handlu między Unią Europejską a Koreą Południową, do czasu wypracowania zrównoważonej i sprawiedliwej umowy między dwiema stronami;

14.  wzywa Komisję, aby w pełni stosowała zasady lepszego stanowienia prawa i aby przeprowadziła w związku z tym dokładną ocenę skutków nowych przepisów UE dotyczących samochodów, w szczególności w odniesieniu do wpływu na cenę nowych samochodów i wystarczającego czasu potrzebnego na wprowadzenie środków, oraz wzywa Komisję do przyjęcia bardziej ostrożnego podejścia do regulacji zgodnie z zaleceniami CARS 21, zapewniając tym samym sektorowi motoryzacyjnemu pewność prawną i przewidywalność, a także apeluje do Komisji o wdrożenie swej propozycji wzmocnienia procesu inicjatywy CARS 21 poprzez zwołanie „okrągłego stołu” z udziałem państw członkowskich, przemysłu samochodowego i związków zawodowych;

15.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, jak również parlamentom i rządom państw członkowskich.