Förslag till resolution - B6-0154/2009Förslag till resolution
B6-0154/2009

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

18.3.2009

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Jorgo Chatzimarkakis
för ALDE-gruppen
om bilindustrins framtid

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B6-0152/2009

Förfarande : 2009/2560(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0154/2009
Ingivna texter :
B6-0154/2009
Antagna texter :

B6‑0154/2009

Europaparlamentets resolution om bilindustrins framtid

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådet i Lissabon den 23–24 mars 2000,

–  med beaktande av meddelandet inför Europeiska rådets vårmöte av den 2 februari 2005 med titeln ”Att arbeta tillsammans för tillväxt och sysselsättning – Nystart för Lissabonstrategin” (KOM(2005)0024),

–  med beaktande av slutsatserna från högnivågruppen CARS 21 av den 12 december 2005 och slutsatserna från konferensen på hög nivå om halvtidsöversynen av CARS 21 av den 26 oktober 2008,

–  med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2008 om CARS 21: Ett konkurrenskraftigt motorfordonsregelverk (A6-0494/2007),

–  med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådet i Bryssel den 15–16 oktober 2008,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 29 oktober 2008 med titeln ”Från finanskris till återhämtning: ram för åtgärder på EU-nivå” (KOM(2008)0706),

–  med beaktande av kommissionens meddelande till Europeiska rådet av den 26 november 2008 med titeln ”En ekonomisk återhämtningsplan för Europa” (KOM(2008)0800),

–  med beaktande av rådets och kommissionens uttalanden av den 4 februari 2009 om finanskrisens konsekvenser för bilindustrin,

–  med beaktande av rådets (konkurrenskraft) slutsatser av den 5–6 mars 2009 om bilindustrin,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 25 februari 2009 med titeln ”Insatser mot krisen i den europeiska bilindustrin” (KOM(2009)0104),

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europa står inför en exceptionell och djup finansiell och ekonomisk kris.

B.  Den europeiska finansmarknaden fungerar för närvarande inte som den ska, särskilt inte dess utlåningsverksamhet.

C.  Den nuvarande krisen drabbar särskilt den europeiska bilindustrin och dess leverantörskedja. Bilindustrin är en nyckelsektor inom den europeiska ekonomin och bidrar till sysselsättning, innovation och konkurrenskraft inom hela det ekonomiska systemet.

D.  Under 2009 förväntas ytterligare en avsevärd minskning av efterfrågan på bilar och därmed också en produktionsminskning, vilket oundvikligen ökar trycket på sysselsättnings- och investeringsnivåerna i EU.

E.  Den europeiska bilsektorn är den största privata investeraren i forskning och utveckling i Europeiska unionen, och de europeiska personbils- och kommersiella fordonstillverkarna måste upprätthålla höga investeringsnivåer på grund av lagstiftnings- och marknadskrav, särskilt för att säkra övergången till fordon med låga utsläppsnivåer.

F.  Den europeiska bilindustrin sysselsätter direkt eller indirekt 12 miljoner människor, vilket motsvarar sex procent av den sysselsatta arbetskraften i Europeiska unionen. Flera miljoner av dessa arbetstillfällen är idag hotade.

G.  Den europeiska bilindustrin har en central betydelse för EU:s ekonomi på grund av sin multiplikatoreffekt för andra sektorer och industrier, och framför allt för de hundratusentals små och medelstora företagen.

H.  Medlemsstaterna har börjat vidta nationella åtgärder till stöd för bilindustrin.

I.  Kommissionen håller för närvarande på att förhandla om en ytterligare avreglering av handeln inom ramen för Doharundan och ett frihandelsavtal med Sydkorea.

1.  Europaparlamentet bekräftar att bilindustrin är hårt ansträngd av den nuvarande ekonomiska och finansiella krisen, vilket framför allt visat sig i en kraftig minskning av efterfrågan på bilar men också i dess alltför höga produktionskapacitet, svårigheterna med att få tillgång till kreditfinansiering och de strukturella problemen, som härrör från tiden före krisen.

2.  Europaparlamentet konstaterar med djup oro att de åtgärder som hittills vidtagits på EU‑nivå inte riktigt motsvarar de utmaningar som ställs av den pågående krisen, och efterlyser en verklig europeisk handlingsplan med särskilda anvisningar om hur både EU och medlemsstaterna kan vidta de kraftfulla åtgärder som krävs.

3.  Europaparlamentet noterar med växande oro att vissa kortsiktiga åtgärder som medlemsstaterna vidtagit på nationell nivå kan snedvrida konkurrensen på den inre marknaden och skada konkurrenskraften på lång sikt, och uppmanar därför medlemsstaterna att se till att framtida åtgärder är samstämmiga, effektiva och samordnade.

4.  Europaparlamentet uppmanar därför bestämt rådet och kommissionen att samordna åtgärderna på europeisk nivå för att undvika protektionism och att vidta åtgärder på EU‑nivå i stället för nationella åtgärder.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att mobilisera alla sina resurser för att bekämpa krisen och att vid behov införa nya instrument, och välkomnar i detta sammanhang den tillfälliga gemenskapsramen för statliga stödåtgärder, som inrättats som en del av den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa.

6.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att påskynda, förenkla och öka det ekonomiska stödet till bilindustrin, särskilt genom Europeiska investeringsbanken och Europeiska centralbanken och genom att bevilja statliga garantier för lån med låg ränta. Parlamentet anser att det ekonomiska stödet, särskilt via lån, bör bidra till att stimulera efterfrågan på nya fordon till förmån för den ekonomiska tillväxten, miljön och trafiksäkerheten.

7.  Europaparlamentet bekräftar på nytt att insatserna på både EU-nivå och nationell nivå bör bidra till att hantera den omstruktureringsfas som bilindustrin och dess leverantörskedja står inför på grund av ett mycket konkurrenskraftigt företagsklimat, och uppmanar därför sektorn att göra dessa justeringar på ett socialt ansvarsfullt sätt i nära samarbete med arbetsmarknadens parter.

8.  Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen i detta sammanhang att underlätta, förbättra och påskynda tillgången till befintliga instrument såsom Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och strukturfonderna.

9.  Europaparlamentet bekräftar att bilindustrin behöver kontinuerliga investeringar i forsknings- och utvecklingsprogram för att ta fram bästa lösningar i fråga om kvalitet, säkerhet och miljöprestanda i syfte att upprätta en hållbar konkurrensram, och uppmanar därför kommissionen att i detta avseende underlätta, förbättra och påskynda tillgången till EU:s stödinstrument för forskning, utveckling och innovation, såsom det sjunde ramprogrammet.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta riktlinjer och rekommendationer till åtgärder som på ett samordnat sätt främjar förnyandet av fordonsflottan, till exempel skrotningssystem och andra marknadsincitament, som får positiva effekter på kort sikt på konsumenternas efterfrågan på nya bilar, och uppmanar kommissionen att kontrollera de nationella åtgärder som redan vidtagits i detta avseende för att undvika snedvridningar på den inre marknaden.

11.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att utnyttja tillfället för att se över den befintliga bilskatten i syfte att samordna skattesystemen i Europeiska unionen.

12.  Europaparlamentet bekräftar behovet av att fördjupa dialogen och de pågående diskussionerna med tredjeländer och med EU:s huvudsakliga handelsparter om framtiden för bilsektorn, och uppmanar därför kommissionen att nära övervaka utvecklingen i länderna utanför EU, särskilt i Förenta staterna och Asien, för att garantera lika villkor på internationell nivå så att alla parter avhåller sig från att vidta protektionistiska och diskriminerande åtgärder på den internationella bilmarknaden.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skjuta upp ingåendet av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Sydkorea till dess att man nått ett välbalanserat och rättvist avtal mellan de båda parterna.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fullt ut tillämpa principerna om bättre lagstiftning och att därför utföra en grundlig utvärdering av konsekvenserna av ny EU‑lagstiftning om bilar, särskilt i fråga om konsekvenserna för priset på nya bilar och den tid som krävs för att genomföra åtgärderna, och uppmanar bestämt kommissionen att följa en mer försiktighetsbaserad strategi på lagstiftningsområdet i linje med rekommendationerna från CARS 21, för att därmed ge bilsektorn rättslig säkerhet och förutsägbarhet, och uppmanar kommissionen att genomföra sitt förslag att stärka CARS 21-processen genom en rundabordsdiskussion med medlemsstaterna, bilindustrin och fackföreningarna.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.