Процедура : 2009/2560(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0155/2009

Внесени текстове :

B6-0155/2009

Разисквания :

PV 24/03/2009 - 11
CRE 24/03/2009 - 11

Гласувания :

PV 25/03/2009 - 3.20
CRE 25/03/2009 - 3.20

Приети текстове :

P6_TA(2009)0186

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 116kWORD 61k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B6-0152/2009
18.3.2009
PE423.012
 
B6‑0155/2009
за приключване на разисквания по изявление на Комисията
съгласно член 103, параграф 2 от Правилника
от Martin Schulz и Robert Goebbels
от името на групата PSE
относно бъдещето на автомобилостроенето

Резолюция на Европейския парламент за бъдещето на автомобилостроенето 
B6‑0155/2009

Европейският парламент,

–  като взе предвид заключенията на председателството на Европейския съвет в Лисабон на 23 и 24 март 2000 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията до пролетния Европейски съвет от 2 февруари 2005 г., озаглавено "Да работим заедно за растеж и работни места – нов старт за Лисабонската стратегия" (COM(2005) 24 окончателен)

–  като взе предвид окончателния доклад, издаден от Групата на високо равнище "Конкурентна нормативна система за автомобилостроенето през 21ви век" (CARS 21),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 7 февруари 2007 г., озаглавено "Конкурентна нормативна рамка за автомобилостроенето през 21ви век - Позиция на Комисията относно окончателния доклад на Групата на високо равнище CARS 21" (COM(2007) 22 окончателен),

–  като взе предвид заключенията на председателството на Европейския съвет в Брюксел на 15 и 16 октомври 2008 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 29 октомври 2008 г., озаглавено "От финансова криза към възстановяване: европейска рамка за действие" (СOM(2008)0706 окончателен)

–  като взе предвид Съобщението на Комисията до Европейския съвет от 26 ноември 2008 г., озаглавено „Европейски план за икономическо възстановяване” (COM(2008) 800 окончателен),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до пролетния Европейски съвет от 4 март 2009 г., озаглавено "Движеща сила за възстановяването на Европа" (COM(2009) 114),

–  като взе предвид заключенията на Съвета по външни отношения на 11 и 12 декември 2008 г.,

–  като взе предвид резолюцията си от 15 януари 2008 г. относно CARS 21: Конкурентна нормативна рамка за автомобилостроенето (2007/2120(INI)),

–  като взе предвид становищата на Съвета и на Комисията от 4 февруари 2009 г. относно въздействието на финансовата криза върху автомобилостроенето,

–  като взе предвид своята законодателна резолюция от 17 декември 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (COM(2007)0856 – C6-0022/2008 – 2007/0297(COD)),

–  като взе предвид своята позиция, приета след първото четене на 17 декември 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № .../2009 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства,

–  като взе предвид своята позиция, приета на 11 март 2009 г., отнасяща се до „Европейския план за икономическо възстановяване“ (A6-0063/2009),

–  като взе предвид заключенията от срещата на европейските министри на промишлеността със заместник-председателя на Комисията, г-н Günter Verheugen, относно положението в сектора на автомобилостроенето, състояла се на 16 януари 2009 г. в Брюксел,

–  като взе предвид Съобщението на Комисията от 25 февруари 2009 г., озаглавено "В отговор на кризата в европейската автомобилна промишленост" (COM(2009) 104 окончателен),

–  като взе предвид заключенията на неформалната среща на Европейския съвет, състояла се на 1 март 2009 г.,

–  като взе предвид заключенията от срещата на Съвета по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността и изследванията от 5 март 2009 г.,

–   като взе предвид статистическите данни, публикувани на 29 януари 2009 г. от Асоциацията на европейските производители на автомобили относно продажбите през 2008 г.,

–  като взе предвид член 103, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че сегашната финансова и икономическа криза засегна европейската икономика с пълна сила и по-конкретно сектори като автомобилостроенето и неговата верига от доставчици, които са сериозно засегнати от кризата в икономическо и социално отношение, както и по отношение на заетостта, което доведе до безработица, заедно с изплащането на обхватни обезщетения за прекратяването на трудовите договори,

Б.  като има предвид, че на 26 ноември 2008 г. Европейската комисия стартира пакет от мерки, призоваващи държавите-членки и останалите органи на Европейския съюз, по-специално Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), да подкрепят новото предизвикателство за промишлеността и за ЕС в този труден период, с оглед подобряване на енергийната ефективност и запазването на съществуващите работни места,

В.  като има предвид, че законодателният пакет за възобновяемите енергии и изменението на климата, приет през декември миналата година под френското председателство, ще изиграе фундаментална роля в насърчаването на "екологични" инвестиции, насочени към спестяване на енергия в сектора на автомобилостроенето и в други свързани сектори, като предлага безспорни предимства за тези сектори,

Г.  като има предвид, че автомобилостроенето е един от най-важните сектори в Европейския съюз, който произвежда 19 милиона автомобила годишно и представлява 2,3 милиона преки работни места и повече от 10 милиона косвени работни места, и който е тясно свързан с малки и средни предприятия, много от които с висококвалифицирани работни места, които не бива да бъдат изгубени,

Д.  като има предвид, че европейският автомобилен сектор е стратегическа промишленост в Европейския съюз най-големия частен инвеститор в изследователската и развойна дейност, и че европейските производители на леки автомобили и на търговски превозни средства трябва да поддържат високи равнища на инвестициите в светлината на регулаторните и пазарните изисквания, по-специално с оглед гарантиране на преход към автомобилен парк с ниски емисии;

Е.  като има предвид, че продажбите на автомобили в Европа са намалели със 7,8% през 2008 г. и с 19,3% през последното тримесечие, а регистрациите на търговски превозни средства са намалели със 7,7% между януари и ноември, и с 30,8% само през месец ноември,

1.  обръща внимание на важността на последователни и координирани инициативи за европейското автомобилостроене от страна на държавите-членки на ЕС; подчертава факта, че кризата е на европейско равнище и че правилното координиране на националните мерки, както и ясните насоки и стандарти на ЕС следва да избягват нелоялната и дискриминационна конкуренция между държавите-членки по отношение на държавната помощ, така че да даде най-добър резултат за сектора като цяло;

2.  настоява за това, че всички финансови или фискални инициативи трябва да поддържат и ускорят необходимата техническа трансформация на сектора, по-специално в областта на енергийната ефективност на двигателите и намаляването на емисиите в пълно съответствие с наскоро приетото законодателство, включително в областта на фундаменталните изследвания; приканва Комисията да наблюдава положението и да информира Парламента за това, дали се спазват условията;

3.  изтъква, че независимо от кризата секторът е изправен пред свръхкапацитет, за намаляването на който секторът сам трябва да разработи последователна бизнес стратегия в консултации със синдикатите;

4.  приветства процеса CARS 21, който установява дългосрочна промишлена политика на европейско равнище; призовава Комисията да продължи да прилага, наблюдава и преразглежда дългосрочния стратегически план с оглед да се гарантира бъдещата конкурентоспособност на европейското автомобилостроене, като си поставя за цел поддържането на устойчиво равнище на заетостта в този стратегически отрасъл на промишлеността;

5.  приветства усилията на Комисията да намери ефективен политически отговор на затрудненията на компанията General Motors Европа и нейните дружествата доставчици като координира усилията на засегнатите държави-членки, включително организирането на срещата на министрите на 13 март 2009 г. и търсенето на балансирано и справедливо решение на въпроса за правата на интелектуалната собственост;

6.  подчертава същественото значение на схемите за ранно предварително обучение и преквалификация на работниците, заплашени от загуба на работните си места в тази промишленост;

7.  призовава държавите-членки и Комисията да гарантират, че потенциалните ограничения на производствения капацитет и плановете да реконструкция трябва да бъдат разработени при пълна информираност на представителите на работниците и в тесни консултации с тях; съответно подчертава необходимостта синдикатите напълно да бъдат приобщени към текущите разисквания и да се разработят планове за поддръжка на национално и европейско равнище; призовава Комисията да поддържа реален европейски социален диалог през следващите седмици и месеци;

8.  призовава Комисията спешно да представи предложения за възможно най-доброто използване на европейските фондове, които са на разположение за поддържане на работни места, в контекста на балансираното прилагане на всички "Лисабонски приоритети" (Кохезионния фонд, Структурния фонд, Социалния фонд или Фонда за приспособяване към глобализацията);

9.  настоятелно призовава Комисията, да гарантира по-специално, че наличните европейски фондове, като Европейския социален фонд и Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, могат да предоставят средства за схеми за обучение и преквалификация за работници в ранен стадий, където и когато трябва да се прилагат съкращения на работното време;

10.  призовава ЕИБ да разкрие всички необходими ресурси в рамките на нейната мисия възможно по-скоро, по-специално в подкрепа на екологични и устойчиви работни места; настоява за това, ЕИБ да отдели достатъчно внимание на МСП, свързани със сектора на автомобилостроенето, за да поддържа техния достъп до кредити;

11.  призовава Съвета и Комисията да ускорят, опростят и значително увеличат финансовата подкрепа за автомобилостроенето, а именно посредством намесата на ЕИБ и ЕЦБ и чрез отпускане на държавни гаранции за нисколихвените заеми;

12.  настоятелно приканва държавите-членки в тази връзка да увеличат капитала на ЕИБ по такъв начин, че да гарантира, че нейният капацитет за отпускане на заеми съответства на средносрочните нужди на автомобилостроенето, както и на други промишлености, ако е необходимо;

13.  призовава държавите-членки в съответствие с тяхното икономическо положение да предприемат възможните и временни мерки за съживяване на европейската икономика с подходящите стимули, като например схеми за национални схеми за бракуване на автомобили, които могат по полезен начин да бъдат разширени върху целия ЕС и за които следва да се обменят най-добри практики, а също и мерки, насочени към съживяването на пазара на лизинг на леки и товарни автомобили и съответен достъп на потребителите до кредити;

14.  призовава Съвета и Комисията да насърчат международния диалог за бъдещето на световното автомобилостроене заедно със САЩ и други страни производителки на превозни средства, за да се гарантира равнопоставеност и лоялна конкуренция на един отворен световен пазар;

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и националните парламенти на държавите-членки.

Правна информация - Политика за поверителност