Procedure : 2009/2560(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0155/2009

Indgivne tekster :

B6-0155/2009

Forhandlinger :

PV 24/03/2009 - 11
CRE 24/03/2009 - 11

Afstemninger :

PV 25/03/2009 - 3.20
CRE 25/03/2009 - 3.20

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0186

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 98kWORD 46k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B6-0152/2009
18.3.2009
PE423.012
 
B6‑0155/2009
på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Martin Schulz og Robert Goebbels
for PSE-Gruppen
om fremtiden for automobilindustrien

Europa-Parlamentets beslutning om fremtiden for automobilindustrien  
B6‑0155/2009

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Lissabon den 23.–24. marts 2000,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. februar 2005 til Det Europæiske Råds forårsmøde om vækst og beskæftigelse: en fælles opgave - Et nyt afsæt for Lissabon-strategien (KOM(2005)0024),

–  der henviser til den endelige rapport fra CARS 21-ekspertgruppen med titlen "CARS 21 - A Competitive Automotive Regulatory System for the 21st century" (Konkurrencevenlig lovramme for automobiler i det 21. århundrede),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 7. februar 2007 om en konkurrencevenlig lovramme for automobiler i det 21. århundrede - Kommissionens holdning til den endelige rapport fra CARS 21-ekspertgruppen (KOM(2007)0022),

–  der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde i Bruxelles den 15.-16. oktober 2008,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 29. oktober 2008 om overvindelse af den finansielle krise: et europæisk handlingsgrundlag (KOM(2008)0706),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. november 2008 om en europæisk økonomisk genopretningsplan (KOM(2008)0800),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 4. marts 2009 til forårsmødet i Det Europæiske Råd om fremdrift i den europæiske genopretning (KOM(2009)0114),

–  der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd den 11.-12. december 2008;

–  der henviser til sin beslutning af 15. januar 2008 om CARS 21 - En konkurrencevenlig lovramme for automobiler (2007/2120(INI),

–  der henviser til Rådets og Kommissionens redegørelser af 4. februar 2009 om virkningerne af den finansielle krise i automobilindustrien,

–  der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 17. december 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (KOM(2007)0856 – C6-0022/2008 – 2007/0297(COD)),

–  der henviser til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 17. december 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2009 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer,

–  der henviser til sin holdning fastlagt den 11. marts 2009 om en europæisk økonomisk genopretningsplan (A6-0063/2009),

–  der henviser til konklusionerne fra mødet mellem de europæiske industriministre og næstformand i Kommissionen Günter Verheugen om situationen i automobilsektoren, der fandt sted i Bruxelles den 16. januar 2009,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 25. februar 2009 om udspil til imødegåelse af krisen i den europæiske bilindustri (KOM(2009)0104),

–  der henviser til konklusionerne fra det uformelle møde i Det Europæiske Råd den 1. marts 2009,

–  der henviser til konklusionerne fra samlingen i Rådet (det indre marked, industri og forskning) den 5. marts 2009,

–   der henviser til de statistikker om salget af køretøjer i 2008, der blev offentliggjort den 29. januar 2009 af Foreningen af Europæiske Automobilfabrikanter (ACEA),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at den seneste finansielle og økonomiske krise rammer den europæiske økonomi med fuld kraft og navnlig sektorer som automobilindustrien og dens underleverandører, som er alvorligt berørt af krisen i økonomisk, social og beskæftigelsesmæssig henseende, hvilket fører til arbejdsløshed og fratrædelsesgodtgørelser i vidt omfang,

B.  der henviser til, at Kommissionen den 26. november 2008 lancerede en pakke af foranstaltninger og anmodede medlemsstaterne og andre EU-institutioner, navnlig Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD), om at støtte op om denne nye industrielle udfordring for økonomien og EU i denne vanskelige tid med henblik på at forbedre energieffektiviteten og redde eksisterende job,

C.  der henviser til, at den lovgivningspakke om vedvarende energier og klimaændringer, der vedtoges i december under det franske formandskab, vil komme til at spille en afgørende rolle for tilskyndelsen til grønne investeringer rettet mod energibesparelser i automobilindustrien og i andre berørte sektorer og vil give disse sektorer indiskutable fordele,

D.  der henviser til, at automobilindustrien er en af de vigtigste sektorer i Den Europæiske Union, at den fremstiller 19 mio. køretøjer om året og repræsenterer 2,3 mio. direkte job og mere end 10 mio. indirekte job, som især er knyttet til SMV'er, og at mange af disse job kræver høje kvalifikationer, som ikke bør gå tabt,

E.  der henviser til, at den europæiske automobilindustri er den strategiske industri for den europæiske økonomi og den største private investor i F&U i Den Europæiske Union, og at de europæiske personbils- og erhvervskøretøjsproducenter er nødt til at foretage meget betydelige investeringer som følge af lovgivningsmæssige og markedsmæssige krav, navnlig for at sikre overgangen til en lavemissionsvognpark,

F.  der henviser til, at bilsalget i Europa faldt med 7,8 % i 2008 og med 19,3 % i fjerde kvartal, og at indregistreringen af erhvervskøretøjer faldt med 7,7 % mellem januar og november og med 30,8 % i november måned alene,

1.  henleder opmærksomheden på betydningen af sammenhængende og samordnede initiativer for den europæiske automobilindustri fra EU-medlemsstaternes side; understreger, at der er tale om en krise på europæisk plan, og at der med en omhyggelig samordning af de nationale foranstaltninger og med en klar EU-styring og EU-standarder derfor bør undgås en unfair og diskriminerende konkurrence mellem medlemsstaterne vedrørende statsstøtte, således at der kan skabes det bedst mulige resultat for sektoren som helhed;

2.  fastholder, at alle finansielle og skattemæssige initiativer skal støtte og fremskynde den nødvendige teknologiske omlægning af sektoren, navnlig med hensyn til motorernes energieffektivitet og nedbringelse af emissioner i fuld overensstemmelse med den nyeste lovgivning, herunder inden for grundforskning; opfordrer Kommissionen til at overvåge situationen og underrette Parlamentet om, hvorvidt disse betingelser opfyldes;

3.  påpeger, at sektoren uanset krisen har problemer med overkapacitet, og at virksomhederne selv må udvikle en sammenhængende strategi for indskrænkning i samråd med fagforeningerne;

4.  påskønner CARS 21-processen, der udstikker en langsigtet erhvervspolitik på europæisk plan; opfordrer Kommissionen til løbende at gennemføre, overvåge og evaluere denne langsigtede strategiplan for at sikre den europæiske automobilindustris fremtidige konkurrenceevne med det mål at opnå en bæredygtig beskæftigelse i denne strategiske erhvervssektor;

5.  påskønner Kommissionens bestræbelser på at give et effektivt politisk svar på problemerne i den europæiske del af General Motors med underleverandører ved at samordne indsatsen i de berørte medlemsstater, herunder afholdelsen af et ministermøde den 13. marts 2009 og bestræbelserne på at finde frem til en afbalanceret og fair løsning på spørgsmålet om intellektuelle ejendomsrettigheder;

6.  understreger den afgørende betydning af ordninger for proaktiv uddannelse og omskoling på et tidligt stadium for arbejdstagere, der risikerer at miste deres job i denne sektor;

7.  anmoder medlemsstaterne og Kommissionen om at sikre, at eventuelle produktionskapacitetsbegrænsninger og omstruktureringsplaner skal udvikles med fuld orientering af og i nært samråd med arbejdstagernes repræsentanter; understreger ligeledes nødvendigheden af fuldt ud at inddrage fagforeningerne i de løbende diskussioner og af at udvikle planerne for støtte på nationalt og europæisk plan; anmoder Kommissionen om at støtte en virkelig europæisk dialog mellem arbejdsmarkedets parter i de kommende uger og måneder;

8.  opfordrer Kommissionen til som et hasteanliggende at forelægge forslag om den bedste udnyttelse af de europæiske fonde, der findes til støtte af job, inden for rammerne af en afbalanceret gennemførelse af alle Lissabonprioriteterne (Samhørighedsfonden, strukturfondene, Socialfonden og Globaliseringsfonden);

9.  opfordrer især Kommissionen til at sikre, at de relevante europæiske fonde såsom Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Globaliseringsfond kan yde bidrag til uddannelses- og omskolingsprogrammer for arbejdstagere på et tidligt stadium, uanset hvor og hvornår arbejdstidsindskrænkninger finder anvendelse;

10.  anmoder EIB om at stille alle nødvendige ressourcer til rådighed inden for rammerne af dens målsætning så tidligt som muligt, navnlig til støtte af grønne og bæredygtige job; fastholder, at EIB skal udvise tilstrækkelig opmærksomhed over for de SMV'er, der er knyttet til automobilsektoren, for at bevare deres adgang til kredit;

11.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at fremskynde, forenkle og i væsentlig grad øge den finansielle støtte til automobilindustrien, især gennem EIB og Den Europæiske Centralbank og ved at tillade statsgarantier for lavt forrentede lån;

12.  opfordrer i denne forbindelse medlemsstaterne til at forhøje EIB's kapital for at sikre, at dens udlånskapacitet modsvarer de finansielle behov på mellemlang sigt i automobilindustrien og andre erhvervssektorer om nødvendigt;

13.  opfordrer medlemsstaterne til alt efter deres økonomiske situation at træffe forskellige mulige og midlertidige foranstaltninger til at puste nyt liv i den europæiske økonomi med passende incitamenter såsom nationalt baserede skrotpræmieordninger, som med fordel kan udvides til hele EU, og hvorom der bør udveksles bedste praksis, og foranstaltninger med henblik på at genoplive leasingmarkedet for person- og lastbiler og dertil knyttet adgang til forbrugerkredit;

14.  anmoder Rådet og Kommissionen om at tilskynde til en international dialog om fremtiden for den globale automobilsektor med De Forenede Stater og andre bilproducerende lande for at sikre ensartede spilleregler og fair konkurrence på åbne globale markeder;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og nationale parlamenter.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik