Διαδικασία : 2009/2560(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0155/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0155/2009

Συζήτηση :

PV 24/03/2009 - 11
CRE 24/03/2009 - 11

Ψηφοφορία :

PV 25/03/2009 - 3.20
CRE 25/03/2009 - 3.20

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0186

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 113kWORD 65k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B6-0152/2009
18.3.2009
PE423.012
 
B6‑0155/2009
εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Martin Schulz και Robert Goebbels
εξ ονόματος της Ομάδας PSE
σχετικά με το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας 
B6‑0155/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισαβόνας της 23ης και 24ης Μαρτίου 2000,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Φεβρουαρίου 2005 προς το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, "Συνεργασία για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση – Νέο ξεκίνημα για τη Στρατηγική της Λισαβόνας" (COM(2005) 24 τελικό),

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση που εκδόθηκε από την Ομάδα Υψηλού Επιπέδου το 2006, "Ένα ανταγωνιστικό κανονιστικό πλαίσιο για την αυτοκινητοβιομηχανία για τον 21ο αιώνα",

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Φεβρουαρίου 2007, "Ένα ανταγωνιστικό κανονιστικό πλαίσιο για την αυτοκινητοβιομηχανία για τον 21ο αιώνα – Θέση της Επιτροπής σχετικά με την τελική έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου CARS 21 (COM(2007) 22 τελικό),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 2008, "Από την χρηματοπιστωτική κρίση στην ανάκαμψη: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για δράση (COM (2008) 706 τελικό),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 26ης Νοεμβρίου 2008, "Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας" (COM(2008) 800 τελικό),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 2009 προς το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, "Η υλοποίηση της οικονομικής ανάκαμψης (COM(2009) 114),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης και 12ης Δεκεμβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την Ομάδα Υψηλού Επιπέδου CARS 21: Ένα ανταγωνιστικό κανονιστικό πλαίσιο για την αυτοκινητοβιομηχανία (2007/2120(INI)),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 4ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην αυτοκινητοβιομηχανία,

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της 17ης Δεκεμβρίου 2008 για πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων που καθορίζονται για τις εκπομπές από τα καινούρια επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα (COM(2007)0856 – C6-0022/2008 – 2007/0297(COD)),

–  έχοντας υπόψη τη θέση που ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση στις 17 Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την έγκριση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις εκπομπές από τα καινούρια επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα,

–  έχοντας υπόψη τη θέση που ενέκρινε στις 11 Μαρτίου 2009 σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας (A6-0063/2009),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνεδρίασης των ευρωπαίων υπουργών Βιομηχανίας με τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής κ. Günter Verheugen, σχετικά με την κατάσταση στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 16 Ιανουαρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2009, "Αντιμετώπιση της κρίσης της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας" (COM(2009) 104 τελικό),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της άτυπης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 1ης Μαρτίου 2009,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας και Έρευνας της 5ης Μαρτίου 2009,

–   έχοντας υπόψη τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στις 29 Ιανουαρίου 2009 από την Ένωση Ευρωπαίων Αυτοκινητοβιομηχάνων σχετικά με τις πωλήσεις οχημάτων το 2008,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  εκτιμώντας ότι η πρόσφατη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση πλήττει σφοδρά την ευρωπαϊκή οικονομία και ιδιαίτερα τομείς, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και οι προμηθευτές της, που έχουν σε μεγάλο βαθμό επηρεαστεί από την κρίση στον οικονομικό τομέα, στον κοινωνικό τομέα και στον τομέα της απασχόλησης, με αποτέλεσμα την ανεργία και μεγάλης κλίμακας αποζημιώσεις απολύσεων,

Β.  εκτιμώντας ότι στις 26 Νοεμβρίου 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε δέσμη μέτρων, ζητώντας από τα κράτη μέλη και άλλες οντότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), να υποστηρίξουν αυτή τη νέα βιομηχανική πρόκληση στην οικονομία και στην ΕΕ κατά αυτούς τους δύσκολους καιρούς με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη σωτηρία υφισταμένων θέσεων εργασίας,

Γ.  εκτιμώντας ότι το νομοθετικό πακέτο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αλλαγή του κλίματος, που εγκρίθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στο πλαίσιο της γαλλικής Προεδρίας, θα διαδραματίσει θεμελιώδη ρόλο για την ενθάρρυνση πράσινων επενδύσεων με στόχο εξοικονομήσεις ενέργειας στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και στους άλλους εμπλεκομένους τομείς, προσφέροντας αδιαφιλονίκητα πλεονεκτήματα για αυτούς τους τομείς,

Δ.  εκτιμώντας ότι η αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους τομείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παράγοντας 19 εκατομμύρια οχήματα ετησίως και αντιπροσωπεύοντας 2,3 εκατομμύρια άμεσες και περισσότερες από 10 εκατομμύρια έμμεσες θέσεις εργασίας, συνδεόμενες κατά κύριο λόγο με τις ΜΜΕ, πολλές εκ των οποίων είναι θέσεις εργασίας υψηλών δεξιοτήτων οι οποίες πρόκειται να χαθούν,

Ε.  εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί στρατηγικό τομέα για την ευρωπαϊκή οικονομία και τον μεγαλύτερο ιδιώτη επενδυτή σε ΕκαιΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων ιδιωτικής και εμπορικής χρήσης οφείλουν να διατηρούν υψηλά επίπεδα επενδύσεων υπό το φως κανονιστικών απαιτήσεων και ρυθμίσεων της αγοράς, ιδίως σε σχέση με τη διασφάλιση της μετάβασης σε ένα στόλο χαμηλών εκπομπών,

ΣΤ.  εκτιμώντας ότι οι πωλήσεις ιδιωτικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη μειώθηκαν κατά 7,8% το 2008 και κατά 19,3% το τέταρτο τρίμηνο και ότι οι καταχωρήσεις εμπορικών οχημάτων μειώθηκαν κατά 7,7% μεταξύ Ιανουαρίου και Νοεμβρίου και κατά 30,8% μόνο κατά το μήνα Νοέμβριο,

1.  εφιστά την προσοχή στη σημασία συνεκτικών και συντονισμένων πρωτοβουλιών εκ μέρους των κρατών μελών της ΕΕ για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η κρίση είναι ευρωπαϊκού επιπέδου και ότι ο κατάλληλος συντονισμός εθνικών μέτρων και σαφείς γενικές κατευθύνσεις και πρότυπα εκ μέρους της ΕΕ θα συμβάλουν στο να αποφευχθεί ο αθέμιτος και διακρίσεις προκαλών ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών σε ότι αφορά την κρατική βοήθεια, έτσι ώστε να παραχθεί το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα για τον τομέα στο σύνολό του·

2.  επιμένει ότι όλες οι πρωτοβουλίες χρηματοπιστωτικής ή φορολογικής φύσεως πρέπει να υποστηρίζουν και να επιταχύνουν την αναγκαία τεχνολογική μεταρρύθμιση του τομέα, ιδίως σε ότι αφορά την ενεργειακή απόδοση των μηχανών και τη μείωση των εκπομπών σύμφωνα με την προσφάτως εγκριθείσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της βασικής έρευνας· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την κατάσταση και να ενημερώνει το Κοινοβούλιο σχετικά με την εκπλήρωση των εν λόγω όρων·

3.  επισημαίνει ότι, ανεξάρτητα από την κρίση, ο τομέας χαρακτηρίζεται από υπερβάλλον παραγωγικό δυναμικό που για να μειωθεί θα πρέπει ο ίδιος ο κλάδος να αναπτύξει μια συνεκτική επιχειρηματική στρατηγική, κατόπιν διαβουλεύσεων με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις·

4.  επιδοκιμάζει τη διαδικασία της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου CARS 21, με την οποία χαράσσεται μία μακροπρόθεσμη βιομηχανική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόζει αδιάκοπα, να παρακολουθεί και να επανεξετάζει αυτό το σχέδιο μακροπρόθεσμης στρατηγικής με σκοπό να διασφαλισθεί η μελλοντική ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, έτσι ώστε να διατηρηθεί μία βιώσιμη απασχόληση σε αυτό το στρατηγικό τμήμα του κλάδου·

5.  επιδοκιμάζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να προβάλει μία αποδοτική πολιτική αντίδραση στις δυσκολίες της General Motors Europe και των προμηθευτών της, συντονίζοντας τις προσπάθειες των ενδιαφερομένων κρατών μελών παράλληλα με την οργάνωση της υπουργικής συνόδου της 13ης Μαρτίου 2009 και με την έρευνα για μία αμερόληπτη και δίκαιη λύση του θέματος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας·

6.  προβάλλει με έμφαση την κρίσιμη σημασία της προορατικής κατάρτισης, καθώς και συστημάτων επανακατάρτισης, σε πρόωρο στάδιο, εργαζομένων που απειλούνται να απολέσουν τις θέσεις εργασίας τους στην εν λόγω βιομηχανία·

7.  ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι θα χαραχθούν εν δυνάμει περιορισμοί της παραγωγικής ικανότητας και σχέδια αναδιάρθρωσης με πλήρη διαφάνεια και σε στενή διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων· κατά συνέπεια, υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαία η πλήρης εμπλοκή των συνδικαλιστικών οργανώσεων στις τρέχουσες συζητήσεις, καθώς και η ανάπτυξη σχεδίων υποστήριξης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο· ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει ένα πραγματικό ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο κατά τις προσεχείς εβδομάδες και μήνες·

8.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει επειγόντως προτάσεις για την καλύτερη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών ταμείων με στόχο την υποστήριξη θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο της ισόρροπης εφαρμογής όλων των "προτεραιοτήτων της Λισαβόνας" (Ταμείο Συνοχής, Διαρθρωτικό Ταμείο, Κοινωνικό Ταμείο ή Ταμείο Παγκοσμιοποίησης)·

9.  προτρέπει, συγκεκριμένα, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά ταμεία, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, θα συμβάλλουν στην κατάρτιση και επανακατάρτιση εργαζομένων σε πρόωρο στάδιο, οπουδήποτε και οποτεδήποτε πρόκειται να εφαρμοσθούν περιορισμοί του χρόνου εργασίας·

10.  ζητεί από την ΕΤΕ να διαθέσει όλους τους απαραίτητους πόρους στο πλαίσιο της αποστολής της το συντομότερο δυνατό, κυρίως για στήριξη πράσινων και βιώσιμων θέσεων εργασίας· επιμένει ότι η ΕΤΕ θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις ΜΜΕ που συνδέονται με τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, προκειμένου να διατηρηθεί η πρόσβασή τους στην πιστωτική αγορά·

11.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επιταχύνουν, να απλουστεύσουν και να αυξήσουν ουσιαστικά τη χρηματοοικονομική στήριξη της αυτοκινητοβιομηχανίας, κυρίως μέσω της ΕΤΕ και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και μέσω κρατικών εγγυήσεων για χαμηλότοκα δάνεια·

12.  προτρέπει τα κράτη μέλη, εν προκειμένω, να αυξήσουν το κεφάλαιο της ΕΤΕ με τρόπο τέτοιο που να διασφαλίζεται ότι η δανειοδοτική της ικανότητα ανταποκρίνεται στις μεσοπρόθεσμες χρηματοπιστωτικές ανάγκες της αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς και άλλων βιομηχανιών, όπου είναι απαραίτητο·

13.  καλεί τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις αντίστοιχες οικονομικές τους δυνατότητες, να λάβουν διάφορα και προσωρινά μέτρα για να αναζωογονήσουν την ευρωπαϊκή οικονομία με κατάλληλα κίνητρα, όπως σε εθνικό επίπεδο βασισμένα προγράμματα απόσυρσης αυτοκινήτων τα οποία, ενδεχομένως, θα επεκταθούν επωφελώς σε όλη την ΕΕ και για τα οποία θα πρέπει να ανταλλάσσονται οι καλύτερες πρακτικές, καθώς και μέτρα που θα στοχεύουν στην αναζωογόνηση της αγοράς εκμίσθωσης επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων και της πρόσβασης των καταναλωτών στις σχετικές πιστώσεις·

14.  ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενθαρρύνουν διεθνή διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με άλλες χώρες παραγωγής οχημάτων σχετικά με το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι ώστε να διασφαλισθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού και θεμιτός ανταγωνισμός σε ανοικτές παγκόσμιες αγορές·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου