Menettely : 2009/2560(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0155/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0155/2009

Keskustelut :

PV 24/03/2009 - 11
CRE 24/03/2009 - 11

Äänestykset :

PV 25/03/2009 - 3.20
CRE 25/03/2009 - 3.20

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0186

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 94kWORD 47k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B6-0152/2009
18.3.2009
PE423.012
 
B6‑0155/2009
komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Martin Schulz ja Robert Goebbels
PSE-ryhmän puolesta
autoteollisuuden tulevaisuudesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma autoteollisuuden tulevaisuudesta 
B6‑0155/2009

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Lissabonissa 23. ja 24. maaliskuuta 2000 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät,

–  ottaa huomioon komission tiedonannon 2. helmikuuta 2005 kokoontuneelle kevään Eurooppa-neuvostolle "Kasvua ja työtä Euroopan tulevaisuuden hyväksi. Uusi alku Lissabonin strategialle" (KOM(2005)0024 lopullinen),

–  ottaa huomioon korkean tason työryhmän loppuraportin "CARS 21 – Kilpailukykyisen autoteollisuuden sääntelykehys 2000-lukua varten",

–  ottaa huomioon komission 7. helmikuuta 2007 antaman tiedonannon "Kilpailukykyisen autoteollisuuden sääntelykehyksestä 2000-lukua varten – Komission kanta korkean tason CARS 21 -työryhmän loppuraporttiin" (KOM(2007)0022 lopullinen),

–  ottaa huomioon Brysselissä 15. ja 16. lokakuuta 2008 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät,

–  ottaa huomioon komission 29. lokakuuta 2008 antaman tiedonannon "Finanssikriisistä talouden elpymiseen: eurooppalainen toimintakehys" (KOM(2008)706),

–  ottaa huomioon komission 26. marraskuuta 2008 antaman tiedonannon Eurooppa-neuvostolle "Euroopan talouden elvytyssuunnitelma" (KOM(2008)0800 lopullinen),

–  ottaa huomioon komission 4. maaliskuuta 2009 antaman tiedonannon "Euroopan talouden elvytyssuunnitelma" (KOM(2009)114),

–  ottaa huomioon 11. ja 12. joulukuuta 2008 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon 15. tammikuuta 2008 antamansa päätöslauselman "CARS 21: kilpailukykyisen autoteollisuuden sääntelykehys" (2007/2120(INI)),

–  ottaa huomioon neuvoston ja komission 4. helmikuuta 2009 antamat lausumat rahoituskriisin vaikutuksesta autoteollisuuteen,

–  ottaa huomioon 17. joulukuuta annetun Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselman ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille osana yhteisön kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi (KOM(2007)0856 – C6-0022/2008 – 2007/0297(COD)),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 17. joulukuuta 2008 hyväksymän kannan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2009 antamiseksi päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille osana yhteisön kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi,

–  ottaa huomioon komission 11. maaliskuuta 2009 antaman tiedonannon "Euroopan talouden elvytyssuunnitelma" (A6-0063/2009),

–  ottaa huomioon Euroopan teollisuusministerien ja Euroopan komission varapuheenjohtajan Günter Verheugenin kanssa Brysselissä 16. tammikuuta 2009 järjestetyn kokouksen päätelmät autoalan tilanteesta,

–  ottaa huomioon komission 25. helmikuuta 2009 antaman tiedonannon Euroopan autoteollisuuden kriisiin reagoimisesta (KOM(2009)0104 lopullinen),

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston epävirallisessa kokouksessa 1. maaliskuuta 2009 tehdyt päätelmät,

–  ottaa huomioon 5. maaliskuuta 2009 pidetyn sisämarkkina-, teollisuus- ja tutkimusasioiden neuvoston kokouksen päätelmät,

–   ottaa huomioon Euroopan autonvalmistajien liiton 29. tammikuuta 2009 julkaisemat tilastot vuonna 2008 toteutuneista ajoneuvojen myyntiluvuista,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että tämänhetkinen talous- ja rahoituskriisi on iskenyt täydellä voimallaan Euroopan talouteen ja aivan erityisesti autoteollisuuteen ja sen alihankkijoihin, joihin kriisi vaikuttaa voimakkaasti sekä taloudellisina, sosiaalisina että työllisyysvaikutuksina, mikä on johtanut työttömyyteen ja laajamittaisiin irtisanomiskorvauksiin,

B.  ottaa huomioon, että Euroopan komissio esitteli 26. marraskuuta 2008 toimenpidepaketin ja pyysi jäsenvaltioita ja toisia EU:n elimiä ja erityisesti Euroopan investointipankkia ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankkia, tukemaan tätä talouden ja EU:n uutta teollista haastetta parantamalla energiatehokkuutta ja säilyttämällä nykyiset työpaikat näinä vaikeina aikoina,

C.  katsoo, että viime joulukuussa Ranskan puheenjohtajuuskaudella hyväksytty uusiutuvia energiamuotoja ja ilmastonmuutosta koskeva lainsäädäntöpaketti on ratkaisevan tärkeä energian säästämiseen tähtäävien ympäristöystävällisten investointien rohkaisemisessa autoteollisuudessa ja muillakin asianomaisilla aloilla, ja hyödyttää kiistatta kyseisiä aloja.

D.  ottaa huomioon, että autoteollisuus on Euroopan unionin tärkeimpiä aloja, joka tuottaa vuosittain 19 miljoonaa ajoneuvoa ja työllistää 2,3 miljoonaa työntekijää välittömästi ja yli 10 miljoonaa välillisesti, pääosin pk-yrityksissä; ottaa huomioon, että useat näistä työpaikoista ovat korkeaa koulutusta vaativia, joita ei pitäisi menettää,

E.  toteaa, että Euroopan autoala on laajin yksityinen taho, joka investoi tutkimukseen ja kehitykseen Euroopan unionissa, ja että Euroopan henkilö- ja hyötyajoneuvojen tuottajien on pidettävä yllä korkeita investointitasoja sääntely- ja markkinavaatimusten huomioon ottamiseksi, etenkin mitä tulee matalapäästöiseen ajoneuvokantaan siirtymisen varmistamiseen,

F.  ottaa huomioon, että autojen myynti laski Euroopassa 7,8 prosenttia vuonna 2008 ja vuoden viimeisellä neljänneksellä 19,3 prosenttia ja että hyötyajoneuvojen rekisteröinti laski 7,7 prosentilla tammikuusta marraskuuhun ja pelkästään marraskuun aikana 30,8 prosenttia,

1.  kiinnittää huomiota EU:n jäsenvaltioiden Euroopan autoteollisuutta koskevien yhtenäisten ja koordinoitujen aloitteiden merkitykseen; korostaa, että kriisi koskee Eurooppaa, ja näin ollen kansallisten toimien asianmukaisen koordinoinnin sekä selkeiden EU:n ohjeiden ja normien avulla jäsenvaltioiden välinen epäreilu ja syrjivä kilpailu valtiontuen suhteen pitäisi voida välttää parhaiden mahdollisten tulosten saavuttamiseksi koko alalla;

2.  vaatii, että kaikkien rahoitukseen tai verotukseen liittyvien aloitteiden on tuettava alan teknologista muutosta erityisesti moottorien energiatehokkuuden, päästöjen vähentämisen sekä perustutkimuksen alalla noudattaen kaikilta osin äskettäin hyväksyttyä lainsäädäntöä; kehottaa komissiota valvomaan tilannetta ja ilmoittamaan parlamentille näiden ehtojen täyttymisestä;

3.  huomauttaa että kriisistä huolimatta ala kärsii ylikapasiteetista, jonka vähentämiseksi kyseisen teollisuuden on itse kehitettävä yhtenäinen yritysstrategia yhteistyössä ammattiliittojen kanssa;

4.  on tyytyväinen CARS 21 -sääntelykehykseen, jossa otetaan käyttöön pitkän aikavälin Euroopan tason teollisuuspolitiikka; kehottaa komissiota jatkuvasti soveltamaan, valvomaan ja tarkastelemaan uudestaan tätä pitkän aikavälin strategiasuunnitelmaa Euroopan autoteollisuuden kilpailukyvyn turvaamiseksi tulevaisuudessa, jotta kestävä työllisyys säilyy tällä teollisuuden strategisella osa-alueella;

5.  on tyytyväinen, että komissio on pyrkinyt puuttumaan tehokkaalla politiikalla General Motors Europen ja sen alihankkijoiden ongelmiin koordinoimalla asianosaisten jäsenvaltioiden ponnistukset ja myös järjestämällä ministerikokouksen 13. maaliskuuta 2009 sekä tavoittelemalla oikeudenmukaista ja reilua ratkaisua teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamista koskevaan kysymykseen;

6.  korostaa ennakoivan koulutuksen ja varhaisessa vaiheessa toteutettujen uudelleenkoulutussuunnitelmien ratkaisevaa merkitystä sellaisille kyseisen teollisuudenalan työntekijöille, jotka ovat vaarassa menettää työpaikkansa;

7.  pyytää jäsenvaltioita ja komissiota varmistamaan, että mahdollisia tuotantokapasiteetin leikkauksia ja uudelleenjärjestelyä koskevia suunnitelmia kehitetään yhteistyössä työntekijöiden edustajien kanssa ja siten, että he saavat kaiken tiedon; korostaa myös tarvetta ottaa ammattiliitot kaikilta osin mukaan käynnissä oleviin keskusteluihin kehittämään tukea koskevia suunnitelmia kansallisella ja EU:n tasolla; pyytää komissiota tukemaan aitoa eurooppalaista työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana;

8.  pyytää komissiota antamaan kiireellisesti ehdotuksia käytettävissä olevien EU:n varojen parhaasta käytöstä työpaikkojen säilyttämisen tukemiseksi "Lissabonin painopisteiden" tasapuolisen täytäntöönpanon puitteissa (koheesiorahasto, rakennerahasto, sosiaalirahasto tai globalisaatiorahasto);

9.  kehottaa komissiota varmistamaan erityisesti, että käytettävissä olevia EU:n varoja, kuten Euroopan sosiaalirahastoa ja Euroopan globalisaatiorahastoa, voidaan käyttää työntekijöiden koulutus- ja uudelleenkoulutussuunnitelmiin varhaisessa vaiheessa missä ja milloin tahansa siinä tapauksessa, että työaikarajoituksia joudutaan soveltamaan;

10.  pyytää EIP:tä sen toimenkuvan puitteissa mahdollistamaan kaikkien käytettävissä olevien voimavarojen saatavuuden mahdollisimman nopeasti erityisesti ympäristöystävällisten ja kestävien työpaikkojen tukemiseksi; vaatii, että EIP kiinnittää riittävästi huomiota autoalaan kytköksissä oleviin pk-yrityksiin, jotta ne voisivat edelleen saada luottoa;

11.  pyytää neuvostoa ja komissiota nopeuttamaan, yksinkertaistamaan ja lisäämään rahoitustukea autoteollisuudelle, etenkin EIP:n ja Euroopan keskuspankin välityksellä sekä sallimalla valtiontakauksia matalakorkoisille lainoille;

12.  kehottaa näin ollen jäsenvaltioita kasvattamaan EIP:n pääomaa sen varmistamiseksi, että sen luotonantokapasiteetti vastaa autoalan, ja tarvittaessa muiden teollisuudenalojen, keskipitkän aikavälin tarpeita;

13.  kehottaa jäsenvaltioita, kutakin taloudellisen tilanteensa mukaan, ryhtymään tarkoituksenmukaisia kannustimia käyttäen erilaisiin mahdollisiin ja väliaikaisiin toimiin Euroopan talouden elvyttämiseksi, esimerkiksi ottamalla käyttöön autojen romuttamisjärjestelmiä, joiden käyttöä on mahdollisesti hyödyllistä laajentaa koko EU:n alueelle ja joiden osalta parhaita käytänteitä olisi vaihdettava, sekä autojen ja kuorma-autojen vuokramarkkinoiden virkistämistä ja kuluttajien luotonsaantia koskeviin toimiin;

14.  pyytää neuvostoa ja komissiota rohkaisemaan maailmanlaajuisen autoalan tulevaisuutta koskevaan kansainväliseen vuoropuheluun Yhdysvaltojen ja muiden ajoneuvoja tuottavien maiden kanssa tasapuolisten olosuhteiden ja oikeudenmukaisen kilpailun takaamiseksi avoimilla maailmanmarkkinoilla;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja kansallisille parlamenteille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö