Procedūra : 2009/2560(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B6-0155/2009

Iesniegtie teksti :

B6-0155/2009

Debates :

PV 24/03/2009 - 11
CRE 24/03/2009 - 11

Balsojumi :

PV 25/03/2009 - 3.20
CRE 25/03/2009 - 3.20

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0186

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 109kWORD 57k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B6-0152/2009
18.3.2009
PE423.012
 
B6‑0155/2009
Noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,
ievērojot Reglamenta 103. panta 2. punktu,
iesniedza Martin Schulz un Robert Goebbels
PSE grupas vārdā
par automobiļu rūpniecības nākotni

Eiropas Parlamenta rezolūcija par automobiļu rūpniecības nākotni 
B6‑0155/2009

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropadomes prezidentūras secinājumus 2000. gada 23. un 24. marta sanāksmē Lisabonā,

–  ņemot vērā Komisijas 2005. gada 2. februāra paziņojumu pavasara Eiropadomei „Sadarbība izaugsmes un darbavietu attīstībai. Jauns posms Lisabonas stratēģijā” (COM(2005)0024; galīgā redakcija),

–  ņemot vērā augsta līmeņa grupas 2006. gada galīgo ziņojumu „CARS 21 — Konkurētspējīgas autobūves nozares tiesiskais regulējums 21. gadsimtam”,

–  ņemot vērā Komisijas 2007. gada 7. februāra paziņojumu „Konkurētspējīgas autobūves nozares tiesiskais regulējums 21. gadsimtam. Komisijas nostāja attiecībā uz augsta līmeņa darba grupas CARS 21 nobeiguma ziņojumu” (COM(2007)0022; galīgā redakcija),

–  ņemot vērā Briseles Eiropadomes prezidentūras 2008. gada 15. un 16. oktobra secinājumus,

–  ņemot vērā Komisijas 2008. gada 29. oktobra paziņojumu „No finanšu krīzes augšupejai — Eiropas rīcības programma” (COM(2008)0706; galīgā redakcija),

–  ņemot vērā Komisijas 2008. gada 26. novembra paziņojumu Eiropadomei „Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāns” (COM(2008)0800; galīgā redakcija),

–  ņemot vērā Komisijas 2009. gada 4. marta paziņojumu pavasara Eiropadomei „Impulsi Eiropas atveseļošanai” (COM(2009)0114),

–  ņemot vērā Eiropadomes prezidentūras 2006. gada 11.–16. jūnija secinājumus,

–  ņemot vērā 2008. gada 15. janvāra rezolūciju par CARS 21: konkurētspējīgas autobūves nozares tiesisko regulējumu (2007/2120(INI)),

–  ņemot vērā Padomes un Komisijas 2009. gada 4. februāra paziņojumus par finanšu krīzes ietekmi uz automašīnu ražošanas nozari,

–  ņemot vērā 2008. gada 17. decembra normatīvo rezolūciju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko, īstenojot daļu no Kopienas integrētās pieejas CO2 emisiju mazināšanai no vieglajiem automobiļiem, nosaka emisijas standartus jauniem pasažieru automobiļiem (COM/2007/0856 – C6-0022/2008 – 2007/0297(COD)),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta nostāju, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 17. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2009, ar ko, īstenojot daļu no Kopienas integrētās pieejas CO2 emisiju mazināšanai no vieglajiem automobiļiem, nosaka emisijas standartus jauniem pasažieru automobiļiem,

–  ņemot vērā 2009. gada 11. martā pieņemto nostāju attiecībā uz Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu (A6-0063/2009),

–  ņemot vērā secinājumus par automobiļu rūpniecības stāvokli 2009. gada 16. janvāra Briseles sanāksmē, kurā ES rūpniecības ministri tikās ar Komisijas priekšsēdētāja vietnieku Günter Verheugen,

–  ņemot vērā Komisijas 2009. gada 25. februāra paziņojumu „Reaģējot uz krīzi Eiropas autorūpniecībā” (COM(2009)0104; galīgā redakcija),

–  ņemot vērā Eiropadomes 2009. gada 1. marta neformālās sanāksmes secinājumus,

–  ņemot vērā Iekšējā tirgus, rūpniecības un pētniecības padomes 2009. gada 5. marta sanāksmes secinājumus,

–   ņemot vērā Eiropas automobiļu ražotāju apvienības 2009. gada 29. janvārī publicēto statistiku par automobiļu pārdošanu 2008. gadā,

–  ņemot vērā Reglamenta 103. panta 2. punktu,

A.  tā kā pašreizējā finanšu un ekonomiskā krīze spēcīgi skar Eiropas ekonomiku un jo īpaši tādas nozares kā automobiļu rūpniecību un tās piegādātājus, kas pamatīgi izjūt krīzes sekas ekonomikas, sociālajā un nodarbinātības jomā, saskaroties ar bezdarba pieaugumu un atbilstīgi tam izmaksājamo pabalstu skaita palielināšanos;

B.  tā kā Eiropas Komisija 2008. gada 26. novembrī sāka īstenot pasākumu kopumu un, ņemot vērā šīs jaunās problēmas, ar ko saskaras ekonomika un ES, aicināja dalībvalstis un citas ES iestādes, jo īpaši Eiropas Investīciju banku (EIB) un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku (ERAB), sniegt atbalstu šajā grūtajā laikā, lai uzlabotu energoefektivitāti un saglabātu pašreizējās darbavietas;

C.  tā kā pagājušā gada decembrī Francijas prezidentūras laikā pieņemtajam normatīvo aktu kopumam par atjaunojamiem enerģijas avotiem un klimata pārmaiņām būs būtiska nozīme videi saudzīgu ieguldījumu veicināšanā ar mērķi taupīt enerģiju automobiļu rūpniecības nozarē un citās attiecīgajās nozarēs, radot neapšaubāmas priekšrocības tām;

D.  tā kā automobiļu rūpniecība ir viena no svarīgākajām nozarēm Eiropas Savienībā, ik gadu saražojot 19 miljonus transportlīdzekļu un radot 2,3 miljonus tiešo darbavietu un 10 miljonus netiešo darbavietu, kuras būtiski saistītas ar MVU un no kurām daudzas ir augsti kvalificētas darbavietas, ko nevajadzētu zaudēt;

E.  tā kā Eiropas automobiļu rūpniecība ir stratēģiski svarīga nozare Eiropas ekonomikai un lielākais privātais ieguldītājs pētniecībā un attīstībā Eiropas Savienībā un tā kā Eiropas vieglo un kravas automobiļu ražotājiem, ņemot vērā regulatīvās un tirgus prasības, ir jāsaglabā augsts ieguldījumu līmenis, jo īpaši lai nodrošinātu pāreju uz transportlīdzekļiem ar zemu emisijas līmeni;

F.  tā kā pārdoto automobiļu skaits 2008. gadā Eiropā mazinājies par 7,8 % un ceturtajā ceturksnī par 19,3 %, un reģistrēto kravas automobiļu skaits laikā no janvāra līdz novembrim mazinājies par 7,7 % un novembra mēnesī par 30,8 %,

1.  vērš uzmanību uz ES dalībvalstu starpā saskaņotas un koordinētas rīcības svarīgo nozīmi Eiropas automobiļu rūpniecības jomā; uzsver to, ka runa ir par Eiropas mēroga krīzi un tādēļ ar dalībvalstu pasākumu labāku koordinēšanu un skaidrām ES pamatnostādnēm un normām varētu novērst netaisnīgu un diskriminējošu konkurenci starp dalībvalstīm attiecībā uz valsts atbalstu, tādējādi nodrošinot pēc iespējas labākus rezultātus nozarei kopumā;

2.  uzstāj, ka, izmantojot visus finanšu vai fiskālos pasākumus, ir jāatbalsta un jāpaātrina vajadzīgās tehnoloģiskās pārmaiņas nozarē, jo īpaši dzinēju energoefektivitātes un emisijas mazināšanas jomā, un ka tam jānotiek, pilnībā ievērojot nesen pieņemtos tiesību aktus, tostarp pamatpētniecības jomā; aicina Komisiju pārraudzīt situāciju un informēt Parlamentu par to, vai šie nosacījumi ir izpildīti;

3.  uzsver, ka, neraugoties uz krīzi, nozarei ir arī jaudas pārpalikums, kura mazināšanai rūpniecībai, apspriežoties ar arodbiedrībām, patstāvīgi jāizstrādā saskaņota uzņēmējdarbības stratēģija;

4.  atzinīgi vērtē CARS 21 procesu, kurā noteikta ilgtermiņa rūpniecības politika Eiropas līmenī; aicina Komisiju pastāvīgi īstenot, pārraudzīt un pārskatīt šo ilgtermiņa stratēģisko plānu, lai nodrošinātu Eiropas automobiļu rūpniecības turpmāko konkurētspēju ar mērķi saglabāt ilgtspējīgu attīstību šajā stratēģiski svarīgajā rūpniecības nozarē;

5.  atzinīgi vērtē Komisijas centienus efektīvi reaģēt uz „General Motors Europe” un tā piegādātāju grūtībām, koordinējot attiecīgo dalībvalstu centienus, tostarp 2009. gada 13. marta ministru sanāksmes rīkošanu, un meklējot atbilstīgu un taisnīgu risinājumu intelektuālā īpašuma tiesību jautājumā;

6.  uzsver proaktīvu un savlaicīgu apmācības un pārkvalificēšanās programmu būtisko nozīmi darbiniekiem, kuriem draud darbavietas zaudēšana šajā nozarē;

7.  aicina dalībvalstis un Komisiju nodrošināt, ka iespējamie ražošanas jaudas ierobežojumi un pārstrukturēšanas plāni tiek izstrādāti, pilnībā informējot par to strādājošo pārstāvjus un apspriežoties ar tiem; līdz ar to uzsver vajadzību pilnībā iesaistīt arodbiedrības pašreizējās diskusijās un izstrādāt plānus atbalstam dalībvalstu un Eiropas līmenī; aicina Komisiju atbalstīt patiesu Eiropas sociālo dialogu nākamo nedēļu un mēnešu laikā;

8.  aicina Komisiju nekavējoties iesniegt priekšlikumus par to, kā saistībā ar visu „Lisabonas prioritāšu” līdzsvarotu īstenošanu vislabāk izmantot nodarbinātības veicināšanai pieejamos Eiropas Savienības līdzekļus (Kohēzijas fondu, struktūrfondus, Sociālo fondu vai Globalizācijas fondu);

9.  mudina Komisiju īpaši nodrošināt to, ka pieejamo Eiropas fondu, piemēram, Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Globalizācijas fonda, līdzekļus var izmantot savlaicīgas darbinieku apmācības un pārkvalificēšanās programmām neatkarīgi no tā, kur un kad tiek piemēroti darba laika ierobežojumi;

10.  aicina EIB saistībā ar tās uzdevumiem pēc iespējas drīz nodrošināt vajadzīgos līdzekļus, jo īpaši videi saudzīgu un ilgtspējīgu darbavietu atbalstīšanai; uzstāj, lai EIB pievērstu pienācīgu uzmanību ar automobiļu rūpniecību saistītajiem MVU nolūkā saglabāt kredītu pieejamību tiem;

11.  aicina Padomi un Komisiju paātrināt, vienkāršot un būtiski palielināt finansiālo atbalstu automobiļu rūpniecībai, jo īpaši izmantojot EIB un Eiropas Centrālo banku un paredzot valsts garantijas aizdevumiem ar zemām procentu likmēm;

12.  šajā sakarībā mudina dalībvalstis palielināt EIB kapitālu tā, lai nodrošinātu, ka tās aizdevumu iespējas atbilst automobiļu rūpniecības un vajadzības gadījumā citu rūpniecības nozaru vidusposma finansiālajām vajadzībām;

13.  aicina dalībvalstis atbilstīgi to ekonomiskajam stāvoklim veikt dažādus iespējamus un pagaidu pasākumus Eiropas ekonomikas atveseļošanai, izmantojot attiecīgas iniciatīvas, piemēram, dalībvalstīs īstenotas programmas automobiļu pārvēršanai metāllūžņos, kuras varētu ieviest visā ES un par kurām vajadzētu rīkot paraugprakses apmaiņu, kā arī pasākumus, kuru mērķis ir veicināt vieglo un kravas automobiļu izpirkumnomas tirgu un kredītu pieejamību patērētājiem;

14.  aicina Padomi un Komisiju rosināt starptautisku dialogu ar ASV un citām transportlīdzekļu ražotājām valstīm par automobiļu rūpniecības nākotni pasaulē, lai nodrošinātu līdzvērtīgus un taisnīgus konkurences apstākļus pasaules tirgos;

15.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika