Projekt rezolucji - B6-0155/2009Projekt rezolucji
B6-0155/2009

PROJEKT REZOLUCJI

18.3.2009

zamykającej debatę nad oświadczeniem Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyli Martin Schulz i Robert Goebbels
w imieniu grupy politycznej PSE
w sprawie przyszłości przemysłu motoryzacyjnego

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B6-0152/2009

Procedura : 2009/2560(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B6-0155/2009
Teksty złożone :
B6-0155/2009
Teksty przyjęte :

B6‑0155/2009

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłości przemysłu motoryzacyjnego

Parlament Europejski,

–  uwzględniając konkluzje prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w dniach 23-24 marca 2000 r. w Lizbonie,

–  uwzględniając komunikat Komisji na wiosenny szczyt Rady Europejskiej wydany dnia 2 lutego 2005 r., zatytułowany „Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia – nowy początek strategii lizbońskiej” (COM(2005)0024 końcowy),

–  uwzględniając sprawozdanie końcowe grupy wysokiego szczebla CARS 21opublikowane w 2006 r. zatytułowane „Ramy prawne podstawą dla zwiększania konkurencyjności przemysłu motoryzacyjnego w XXI w.”,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 7 lutego 2007 r. zatytułowany „Ramy prawne podstawą dla zwiększania konkurencyjności przemysłu motoryzacyjnego w XXI w. Stanowisko Komisji w sprawie sprawozdania końcowego grupy wysokiego szczebla CARS 21” (COM(2007)22 wersja ostateczna),

–  uwzględniając konkluzje prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w dniach 15-16 października 2008 r. w Brukseli,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 29 października 2008 r. zatytułowany „Przezwyciężenie kryzysu finansowego i wyjście na prostą: europejskie ramy działania” (COM(2008)706wersja ostateczna),

–  uwzględniając komunikat Komisji do Rady Europejskiej z dnia 26 listopada 2008 r. zatytułowany „Europejski plan naprawy gospodarczej” (COM(2008)800 wersja ostateczna),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 4 marca 2009 r. na wiosenny szczyt Rady Europejskiej zatytułowany „Realizacja europejskiego planu naprawy” (COM(2009)114),

–  uwzględniając konkluzje prezydencji przyjęte na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 11 i 12 grudnia 2008 r.,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie CARS 21: ramy prawne podstawą dla zwiększania konkurencyjności przemysłu motoryzacyjnego (2007/2120(INI)),

–  uwzględniając oświadczenia Rady i Komisji z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wpływu kryzysu finansowego na przemysł samochodowy,

–  uwzględniając swoją rezolucję legislacyjną z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz obniżenia poziomów emisji CO2 pochodzących z samochodów dostawczych (COM(2007)0856 – C6-0022/2008 – 2007/0297(COD)),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 grudnia 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr .../2009 określającego normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz obniżenia poziomów emisji CO2 pochodzących z samochodów dostawczych,

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w dniu 11 marca 2009 r. w sprawie europejskiego planu naprawy gospodarczej (A6-0063/2009),

–  uwzględniając konkluzje spotkania europejskich ministrów przemysłu z wiceprzewodniczącym Komisji Günterem Verheugenem dotyczące sytuacji w sektorze motoryzacyjnym, które odbyło się w dniu 16 stycznia 2009 r. w Brukseli,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 25 lutego 2009 r. zatytułowany „Reakcja na kryzys w europejskim przemyśle motoryzacyjnym” (COM(2009)104 wersja ostateczna),

–  uwzględniając konkluzje nieformalnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 1 marca 2009 r.,

–  uwzględniając konkluzje Rady ds. rynku wewnętrznego, przemysłu i badań obradującej w dniu 5 marca 2009 r.,

–  uwzględniając dane statystyczne dotyczące sprzedaży pojazdów w 2008 r. opublikowane w dniu 29 stycznia 2009 r. przez Stowarzyszenie Europejskich Producentów Pojazdów,

–  uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że ostatni kryzys finansowy i gospodarczy uderza w gospodarkę europejską z całą mocą, a w szczególności w takie sektory jak przemysł motoryzacyjny i jego dostawcy, których kryzys poważnie dotyka pod względem gospodarczym i społecznym oraz pod względem zatrudnienia, powodując bezrobocie i wypłaty odpraw na dużą skalę,

B.  mając na uwadze, że w dniu 26 listopada 2008 r. Komisja Europejska uruchomiła pakiet środków, zwracając się do państw członkowskich i innych jednostek Unii Europejskiej, zwłaszcza do Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), o udzielenia pomocy w stawianiu czoła nowemu wyzwaniu stojącemu przed przemysłem i gospodarką oraz UE w tym trudnym okresie z myślą o poprawie efektywności energetycznej i zachowaniu istniejących miejsc pracy,

C.  mając na uwadze, że pakiet legislacyjny dotyczący energii odnawialnej i zmian klimatu, przyjęty w grudniu ubiegłego roku w trakcie sprawowania przewodnictwa Rady przez Francję, będzie odgrywać zasadniczą rolę w pobudzaniu inwestycji ekologicznych mających na celu oszczędność energii w sektorze przemysłu motoryzacyjnego i innych związanych sektorach, przysparzając im niezaprzeczalnych korzyści,

D.  mając na uwadze, że przemysł motoryzacyjny należy do najważniejszych sektorów w Unii Europejskiej – wytwarza 19 milionów pojazdów rocznie i zatrudnia bezpośrednio 2,3 miliona osób, a pośrednio ponad 10 milionów, głównie poprzez MŚP, przy czym wiele z tych stanowisk pracy wymaga wysokich kwalifikacji i nie należy ich tracić,

E.  mając na uwadze, że europejski sektor motoryzacyjny jest przemysłem strategicznym dla gospodarki europejskiej oraz największym prywatnym inwestorem w dziedzinie badań i rozwoju w Unii Europejskiej, a producenci europejskich samochodów osobowych i pojazdów przeznaczonych do celów gospodarczych w świetle wymogów prawnych i rynkowych muszą ponosić wysokie nakłady inwestycyjne, zwłaszcza z uwagi na konieczność przejścia na flotę pojazdów niskoemisyjnych,

F.  mając na uwadze, że sprzedaż samochodów w Europie spadła o 7,8% w 2008 r., przy czym spadek w czwartym kwartale wyniósł 19,3%, w okresie pomiędzy styczniem a listopadem liczba nowo zarejestrowanych pojazdów przeznaczonych do celów gospodarczych spadła o 7,7%, a w samym listopadzie – o 30,8%,

1.  zwraca uwagę na znaczenie spójnych i skoordynowanych inicjatyw podejmowanych przez państwa członkowskie UE na rzecz europejskiego przemysłu motoryzacyjnego; podkreśla fakt, że kryzys ma miejsce na szczeblu europejskim i że właściwa koordynacja środków krajowych oraz jasne wytyczne i normy UE powinny zatem zapobiegać niesprawiedliwej i dyskryminacyjnej konkurencji między państwami członkowskimi w zakresie pomocy państwa, tak aby osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty dla sektora jako całości;

2.  twierdzi, że wszelkie inicjatywy finansowe lub podatkowe muszą wspierać i przyspieszać konieczną transformację technologiczną sektora, zwłaszcza w obszarze efektywności energetycznej silników i ograniczania emisji przy zachowaniu całkowitej zgodności z ostatnio przyjętymi przepisami, w tym w dziedzinie badań podstawowych; zwraca się do Komisji o monitorowanie sytuacji i informowanie Parlamentu, czy warunki te są spełniane;

3.  wskazuje, że niezależnie od kryzysu sektor posiada nadwyżki mocy produkcyjnej i aby je obniżyć, musi sam, w porozumieniu ze związkami zawodowymi, wypracować spójną strategię działalności;

4.  z zadowoleniem przyjmuje proces CARS 21 ustanawiający długofalową politykę na szczeblu europejskim; wzywa Komisję do systematycznego wdrażania, monitorowania i dokonywania przeglądu tego długofalowego planu strategicznego, aby zagwarantować konkurencyjność europejskiego przemysłu motoryzacyjnego w przyszłości, mając na celu zachowanie zrównoważonego zatrudnienia w tym strategicznym dziale przemysłu;

5.  z zadowoleniem przyjmuje starania Komisji, aby w politycznie skuteczny sposób zareagować na problemy General Motors Europe i jego dostawców poprzez skoordynowanie działań podejmowanych przez zainteresowane państwa członkowskie, w tym zorganizowanie spotkania na szczeblu ministrów w dniu 13 marca 2009 r. i poszukiwanie sprawiedliwego i uczciwego rozwiązania kwestii praw własności intelektualnej;

6.  podkreśla kluczowe znaczenie systemów aktywnego szkolenia i przekwalifikowania na wczesnym etapie pracowników zagrożonych utratą pracy w tym przemyśle;

7.  zwraca się do państw członkowskich i Komisji, aby zapewniły, że przedstawiciele pracowników będą w pełni informowani o ograniczeniu potencjalnych mocy produkcyjnych i planach restrukturyzacji i że będą one podejmowane w ścisłej konsultacji z nimi; podobnie podkreśla potrzebę pełnego włączenia związków zawodowych w trwające dyskusje oraz opracowania planów wsparcia na szczeblu krajowym i europejskim; zwraca się do Komisji o poparcie w nadchodzących tygodniach i miesiącach rzeczywistego europejskiego dialogu społecznego;

8.  zwraca się do Komisji o przedstawienie w trybie pilnym wniosków w sprawie jak najlepszego wykorzystania dostępnych funduszy europejskich na wsparcie zatrudnienia w kontekście zrównoważonego wdrażania wszystkich priorytetów lizbońskich (funduszu spójności, funduszy strukturalnych, funduszu społecznego czy funduszu globalizacyjnego);

9.  wzywa Komisję, aby w szczególności zapewniła dostępność funduszy europejskich, takich jak Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, na wsparcie systemów szkolenia i przekwalifikowania pracowników na wczesnym etapie w każdej sytuacji, gdy mają zostać wprowadzone ograniczenia czasu pracy;

10.  zwraca się do EBI o jak najszybsze udostępnienie w ramach swojej misji wszelkich dostępnych środków, zwłaszcza na wsparcie ekologicznych i stałych miejsc pracy; nalega, aby EBI zwrócił należną uwagę na MŚP powiązane z sektorem motoryzacyjnym w celu utrzymania ich dostępu do kredytowania;

wzywa Radę i Komisję do przyspieszenia, uproszczenia i znacznego zwiększenia wsparcia finansowego dla przemysłu motoryzacyjnego, zwłaszcza za pośrednictwem EBI i Europejskiego Banku Centralnego oraz poprzez zezwolenie na udzielanie gwarancji państwa na niskooprocentowane pożyczki;

12.  w tym kontekście wzywa państwa członkowskie do zwiększania kapitału EBI w taki sposób, aby jego zdolność kredytowania odpowiadała średnioterminowym potrzebom finansowym przemysłu motoryzacyjnego oraz, w razie konieczności, innych branż;

13.  zachęca państwa członkowskie, aby na ile pozwala ich sytuacja gospodarcza, podejmowały różne możliwe tymczasowe środki mające na celu ożywienie gospodarki europejskiej za pomocą odpowiednich zachęt, na przykład krajowych systemów złomowania samochodów, które można by z pożytkiem rozszerzyć na całą UE i w zakresie których należy prowadzić wymianę najlepszych wzorców, a także za pomocą środków służących pobudzeniu rynku leasingu samochodów i ciężarówek i związanego z nim dostępu do kredytów konsumenckich;

14.  zwraca się do Rady i Komisji, aby zachęcały do podjęcia międzynarodowego dialogu na temat przyszłości światowego sektora motoryzacyjnego ze Stanami Zjednoczonymi i innymi krajami-producentami pojazdów w celu zapewnienia równych warunków i sprawiedliwej konkurencji na otwartych rynkach światowych;

15.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom krajowym państw członkowskich.