Förslag till resolution - B6-0155/2009Förslag till resolution
B6-0155/2009

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION

  18.3.2009

  till följd av ett uttalande av kommissionen
  i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
  från Martin Schulz och Robert Goebbels
  för PSE-gruppen
  om fordonsindustrins framtid

  Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B6-0152/2009

  Förfarande : 2009/2560(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B6-0155/2009
  Ingivna texter :
  B6-0155/2009
  Antagna texter :

  B6‑0155/2009

  Europaparlamentets resolution om fordonsindustrins framtid

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådet i Lissabon den 23–24 mars 2000,

  –  med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 februari 2005 inför Europeiska rådets vårmöte, ”Att arbeta tillsammans för tillväxt och sysselsättning – Nystart för Lissabonstrategin” (KOM(2005)0024),

  –  med beaktande av slutrapporten från högnivågruppen med titeln ”CARS 21 – Ett konkurrenskraftigt motorfordonsregelverk för tjugohundratalet”, som utkom 2006,

  –  med beaktande av kommissionens meddelande av den 7 februari 2007 med titeln ”Ett konkurrenskraftigt motorfordonsregelverk för tjugohundratalet – Kommissionens ställningstagande till slutrapporten från högnivågruppen CARS 21” (KOM(2007)0022),

  –  med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådet i Bryssel den 15‑16 oktober 2008,

  –  med beaktande av kommissionens meddelande av den 29 oktober 2008 med titeln ”Från finanskris till återhämtning: ram för åtgärder på EU-nivå” (KOM(2008)0706),

  –  med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 november 2008 till Europeiska rådet med titeln ”En ekonomisk återhämtningsplan för Europa” (KOM(2008)0800),

  –  med beaktande av kommissionens meddelande av den 4 mars 2009 till Europeiska rådets vårmöte med titeln ”Främja återhämtning i Europa” (KOM(2009)0114),

  –  med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte den 11‑12 december 2008,

  –  med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2008 om CARS 21: Ett konkurrenskraftigt motorfordonsregelverk (2007/2120(INI)),

  –  med beaktande av rådets och kommissionens uttalanden av den 4 februari 2009 om finanskrisens konsekvenser för bilindustrin,

  –  med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 17 december 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon (KOM(2007) 856 – C6-0022/2008 – 2007/0297(COD)),

  –  med beaktande av sin ståndpunkt som antogs vid första behandlingen den 17 december 2008 i syfte att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2009 om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon ska antas,

  –  med beaktande av sin ståndpunkt om den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa som antogs den 11 mars 2009 (A6-0063/2009),

  –  med beaktande av slutsatserna från de europeiska industriministrarnas möte med kommissionens vice ordförande Günter Verheugen i Bryssel den 16 januari 2009 om situationen i bilindustrin,

  –  med beaktande av kommissionens meddelande av den 25 februari 2009 om insatser mot krisen i den europeiska bilindustrin (KOM(2009)0104),

  –  med beaktande av slutsatserna från rådets informella möte den 1 mars 2009,

  –  med beaktande av mötesslutsatserna från rådet för den inre marknaden, industri och forskning den 5 mars 2009,

  –   med beaktande av den statistik som publicerades den 29 januari 2009 från Association of European car manufacturers (europeiska sammanslutningen av biltillverkare) om bilförsäljningen 2008,

  –  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A.  Den senaste tidens finansiella och ekonomiska kris slår med full kraft mot den europeiska ekonomin och särskilt mot branscher som bilindustrin och dess underleverantörer som drabbas ekonomiskt, socialt och arbetsmarknadsmässigt mycket hårt, vilket leder till arbetslöshet och omfattande utbetalningar av avgångsvederlag.

  B.  Den 26 november 2008 lade Europeiska kommissionen fram ett åtgärdspaket och uppmanade medlemsstaterna och andra EU-aktörer, särskilt Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD), att bidra till att stödja denna industriella utmaning för ekonomin och EU under denna svåra tid för att förbättra energieffektiviteten och slå vakt om befintliga arbetstillfällen.

  C.  Lagstiftningspaketet om förnybar energi och klimatförändringar som antogs i december 2008 under det franska ordförandeskapet kommer att spela en central roll för stödet till gröna investeringar som syftar till energibesparingar i bilbranschen och andra berörda sektorer, för vilka det kommer att innebära uppenbara fördelar.

  D.  Bilindustrin är en av de viktigaste branscherna i EU. Den tillverkar 19 miljoner fordon om året och står för 2,3 miljoner direkta arbetstillfällen och mer än 10 miljoner indirekta arbetstillfällen, i huvudsak knutna till små och medelstora företag, många av dem högt kvalificerade arbeten som inte får gå förlorade.

  E.  Den europeiska fordonsbranschen är en strategisk industri för den europeiska ekonomin och den största privata investeraren i forskning och utveckling i EU, och de europeiska tillverkarna av personbilar och nyttofordon måste upprätthålla höga investeringsnivåer med tanke på lagstiftningens och marknadens krav, särskilt för att säkerställa övergången till fordon med låga utsläppsnivåer.

  F.  Bilförsäljningen i Europa minskade med 7,8 procent under 2008 och med 19,3 procent under det fjärde kvartalet medan nyregistreringarna av nyttofordon sjönk med 7,7 procent mellan januari och november och med 30,8 procent bara under november månad.

  1.  Europaparlamentet pekar på betydelsen av konsekventa och samordnade initiativ för den europeiska fordonsindustrin från EU-staternas sida. Parlamentet betonar att krisen ligger på europeisk nivå och att en ordentlig samordning av de nationella åtgärderna och en tydlig råd- och normgivning från EU:s sida borde leda till att diskriminerande konkurrens undviks mellan medlemsstater avseende statligt stöd, så att bästa möjliga resultat uppnås för branschen som helhet.

  2.  Europaparlamentet vidhåller att alla budget- och skatteinitiativ måste stödja och påskynda den nödvändiga tekniska omvandlingen av branschen, särskilt när det gäller motorernas energieffektivitet och minskningen av utsläppsnivåerna som måste överensstämma helt med den nyligen antagna lagstiftningen, och detta gäller även grundforskningen. Parlamentet uppmanar kommissionen att övervaka situationen och meddela parlamentet om dessa villkor uppfylls.

  3.  Europaparlamentet påpekar att oberoende av krisen så hotas branschen av överkapacitet, och för att minska denna måste industrin själv utarbeta en sammanhållen affärsstrategi i samråd med fackföreningarna.

  4.  Europaparlamentet välkomnar CARS 21-processen som innebär en långsiktig industripolitik på europeisk nivå. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att genomföra, övervaka och granska denna långsiktiga plan för att säkerställa den europeiska fordonsindustrins framtida konkurrenskraft i syfte att upprätthålla hållbar sysselsättning i detta strategiska industrisegment.

  5.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens insatser när det gäller att ge ett verkningsfullt politiskt svar på de svårigheter som General Motors Europe och dess underleverantörer har genom att samordna insatserna för berörda medlemsstater, samt sammankallandet av ministermötet den 13 mars 2009 och ansträngningarna för att finna en skälig och rättvis lösning på frågan om immaterialrätten.

  6.  Europaparlamentet framhåller hur viktigt det är med vidareutbildning och omskolning på ett tidigt stadium för anställda som hotas av avskedanden inom denna industrisektor.

  7.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att se till att utarbetandet av potentiella begränsningar i produktionskapaciteten och omstruktureringsplaner sker med fullständig öppenhet för och i nära samråd med företrädare för de anställda, och betonar således behovet av att undantagslöst bjuda in fackföreningarna till de pågående diskussionerna och att utarbeta stödplaner på nationell och europeisk nivå. Parlamentet uppmanar även kommissionen ställa sig bakom en verklig europeisk social dialog under de kommande veckorna och månaderna.

  8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast lägga fram förslag på bästa utnyttjande av tillgängliga EU-fonder för arbetsmarknadsstöd inom ramen för ett balanserat genomförande av samtliga ”Lissabonprioriteringar” (sammanhållningsfonden, strukturfonden, socialfonden och globaliseringsfonden).

  9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att särskilt se till att de tillgängliga EU‑fonderna, som Europeiska socialfonden och Europeiska globaliseringsfonden, görs tillgängliga för att bidra till vidareutbildning och omskolning av anställda på ett tidigt stadium, varhelst och närhelst arbetstidsbegränsningar ska tillämpas.

  10.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska investeringsbanken att så snart som möjligt göra samtliga tillgängliga resurser tillgängliga inom ramen för dess verksamhet, särskilt för stöd till gröna och hållbara arbetstillfällen. Parlamentet kräver vidare att Europeiska investeringsbanken ägnar vederbörlig uppmärksamhet åt de små och medelstora företag som är knutna till fordonsindustrin i syfte att upprätthålla deras tillgång till krediter.

  11.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att påskynda, förenkla och avsevärt öka det ekonomiska stödet till fordonsindustrin, särskilt med hjälp av Europeiska investeringsbanken och Europeiska centralbanken och genom att bevilja statliga garantier för lån med låg ränta.

  12.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i detta avseende öka Europeiska investeringsbankens kapital för att säkerställa att dess utlåningsförmåga motsvarar det finansiella behovet hos fordonsindustrin på medellång sikt, samt även till andra branscher efter behov.

  13.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utifrån deras respektive ekonomiska situation vidta olika tänkbara och tillfälliga åtgärder för att få fart på den europeiska ekonomin med tillbörliga stimulansåtgärder, till exempel nationella projekt för skrotning av bilar, som sedan med fördel kan utvidgas till hela EU och för vilka utbyte av goda erfarenheter ska ske, samt åtgärder för att stimulera marknaden för bil- och transportvagnsleasing och motsvarande kredittillgång för konsumenter.

  14.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att främja en internationell dialog om framtiden för den globala fordonsindustrin med Förenta staterna och andra fordonsproducerande länder för att garantera lika villkor och rättvis konkurrens på de öppna globala marknaderna.

  15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.