Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0156/2009

Внесени текстове :

B6-0156/2009

Разисквания :

PV 24/03/2009 - 11
CRE 24/03/2009 - 11

Гласувания :

PV 25/03/2009 - 3.20
CRE 25/03/2009 - 3.20

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 111kWORD 56k
18.3.2009
PE423.013
 
B6‑0156/2009
за приключване на разискванията по изявление на Комисията
съгласно член 103, параграф 2 от Правилника
от Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE
относно бъдещето на автомобилната промишленост в Европа

Резолюция на Европейския парламент относно бъдещето на автомобилната промишленост в Европа 
B6‑0156/2009

Европейският парламент,

–  като взе предвид заключенията на председателството на Европейския съвет в Лисабон на 23 и 24 март 2000 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 2 февруари 2005 г. до пролетното заседание на Европейския съвет, озаглавено „Да работим заедно за растеж и работни места – нов старт за Лисабонската стратегия“ (COM(2005)0024 окончателен),

–  като взе предвид окончателния доклад на Групата на високо равнище, озаглавен „CARS 21: Конкурентна нормативна система за автомобилостроенето през 21ви век“, издаден през 2006 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 7 февруари 2007 г., озаглавено „Конкурентна нормативна рамка за автомобилостроенето през 21ви век - Позиция на Комисията относно окончателния доклад на Групата на високо равнище CARS 21“ (COM(2007)0022 окончателен),

–  като взе предвид заключенията на председателството на Европейския съвет в Брюксел на 15 и 16 октомври 2008 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 29 октомври 2008 г., озаглавено „От финансова криза към възстановяване: европейска рамка за действие“ (СOM(2008)0706 окончателен),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 26 ноември 2008 г. до Европейския съвет, озаглавено „Европейски план за икономическо възстановяване“ (COM(2008)0800 окончателен),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 4 март 2009 г. до пролетното заседание на Европейски съвет, озаглавено „Движеща сила за възстановяването на Европа“ (COM(2009)0114 окончателен),

–  като взе предвид изявленията на Съвета и на Комисията от 4 февруари 2009 г. относно въздействието на финансовата криза върху автомобилната промишленост,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 25 февруари 2009 г., озаглавено „В отговор на кризата в европейската автомобилна промишленост“ (COM(2009)0104 окончателен),

–  като взе предвид новата временна рамка за мерките за отпускане на държавни помощи, приета през декември 2008 г.,

–  като взе предвид член 103, параграф 2 от своя Правилник,

A.  като има предвид, че европейската автомобилна промишленост преминава през безпрецедентна криза поради съчетание от фактори, само един от които е финансовата и икономическа криза,

Б.  като има предвид, че кризата оказва въздействие не само върху производителите на автомобили, но също така и върху доставчиците, търговските представители и сервизите, включително много малки и средни предприятия (МСП),

В.  като има предвид, че автомобилната промишленост в ЕС има структурен свръхпроизводствен капацитет, оценяван на 20% и като има предвид, че през следващите четири години се очаква продажбите на автомобили да намалеят с 20-25%,

Г.  като има предвид, че в европейската автомобилна промишленост пряко и непряко са заети 10 милиона работници, което представлява 6% от заетото население в Европейския съюз, и вече бяха уволнени хиляди работници, много от които са били наети на временни трудови договори, както и че стотици хиляди работни места са застрашени,

Д.  като има предвид, че съществува огромен потенциал за създаване на работни места посредством по-екологосъобразни технологии в автомобилната промишленост,

Е.  като има предвид, че държавите-членки започнаха да приемат национални мерки в подкрепа на сектора, и че Комисията трябва да наблюдава съвместимостта на държавните помощи с правилата на ЕС относно конкуренцията, посочени в членове 87 и 88 на Договора,

Ж.  като има предвид, че емисиите от транспортния сектор продължиха да се увеличават, докато емисиите от всички останали сектори намаляват,

З.  като има предвид, че неотложните потребности, свързани с изменението на климата, изискват една нова стратегия за транспортния сектор в Европейския съюз, една част от която се развива бързо, като гарантира, че предлаганите на пазара автомобили са по-малки и по-ефективни,

Лице в лице с проблема на безработицата

1.  настоятелно призовава държавите-членки и Европейския съюз да съсредоточат всичките си усилия за облекчаване на отрицателните социални последици за работещите в сектора;

2.  отбелязва, че най-силно засегнати от кризата са работниците, а не икономическите и политическите лидери, които носят своя дял от отговорността за настоящото положение, поради приемането на неподходящи стратегии за сектора;

3.  подчертава, че за да се запазят дългосрочно работните места, секторът трябва да се преструктурира и приспособи и призовава за приемане на подходящи политики, като например създаване на подпомагащи кампании за преквалификация, така че хората да останат на работа, докато приспособяват своите умения;

4.  отбелязва, че секторите с подобна структура на квалификация, като например производството на средства за обществен транспорт, ще имат нужда от по-голям брой хора, когато се прилагат политиките за устойчив транспорт; припомня, че в промишления сектор на обществения транспорт са заети пряко 900 000 души и много други като шофьори, машинисти и т.н.;

5.  настоятелно призовава автомобилната промишленост да бъде част от един „зелен“ нов курс, който съчетава борбата срещу социалното въздействие на кризата с полагането на основи за една по-устойчива икономика, способна да се изправи пред бъдещите предизвикателства;

„Не“ на безусловната помощ

6.  отново заявява, че основна отговорност за справяне с кризата носи самата промишленост;

7.  подчертава, че публичните финанси не следва да компенсират загубите на акционерите и управителите на големите производители на автомобили, които реализираха огромни печалби в миналото, а следва да се съсредоточат върху запазването и създаването на работни места в контекста на стратегията за устойчивост в Европейския съюз;

8.  припомня на Комисията, че споразумението на доброволни начала с автомобилната промишленост не постигна целите си и подчертава необходимостта от регулаторен подход;

9.  отхвърля исканията от страна на промишлеността за забавяне на въвеждането на нови или планирани изисквания, свързани с околната среда; наместо това счита, че всяка финансова подкрепа за автомобилната индустрия следва да е свързана с екологосъобрани характеристики, които надхвърлят законовите изисквания и осигуряват необходимото преминаване към по-устойчиви в екологично отношение превозни средства;

10.  счита, че публичните финанси не трябва да се изразходват за запазване на остарели структури и свръхпроизводствен капацитет в ключовите сегменти на сектора; настоява, че всяка държавна помощ следва да бъде съобразена с целите на стратегията от Лисабон и Гьотеборг и пакета от мерки в областта на климата и енергетиката;

11.  призовава към това, държавната помощ за автомобилната промишленост да зависи от приемането на план за преструктуриране и преквалификация на равнище предприятие, с оглед на справяне с проблеми като свръхпроизводствения капацитет посредством новаторски технологии, нови продукти и нови умения;

12.  припомня, че Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) играе ключова роля за развитието на „чист“ транспорт, което изисква по-голям дял от подкрепата на ЕИБ за железопътния транспорт, обществения градски транспорт, комбинирания транспорт и управлението на транспорта; настоятелно призовава ЕИБ да съсредоточи заемите, които отпуска на автомобилната промишленост, върху научноизследователската и развойната дейност за по-ефикасни, по-чисти и по-безопасни автомобили и за подобряване на безопасността;

13.  настоява, че програмите на ЕИБ и разходите по седмата рамкова програма следва да бъдат прозрачни, подлежащи на отчетност и оценка по отношение на дългосрочната стабилност, с пълно обществено участие;

14.  предупреждава държавите-членки да не приемат национални мерки, които биха могли да доведат до надпревара в субсидирането; в тази връзка призовава Съвета и Комисията да разработят европейска стратегия и да координират мерки на европейско равнище с цел избягване на протекционистки действия;

Схеми за бракуване

15.  изисква от Комисията бързо да представи проучване за оценка на свързаните с икономиката и околната среда аспекти на схемите за бракуване на стари автомобили в ЕС; настоятелно призовава държавите-членки, които прилагат схеми за бракуване, да ги проектират така, че те да са свързани с ниски емисии на CO2, посредством въвеждане на ограничения за CO2 за допусканите до тези схеми автомобили, и така, че да се избегнат всякакви възможности за заобикаляне на правилата;

Групи на високо равнище

16.  изразява загриженост за всяка институционализирана роля, предоставена на панели за консултации с представители на промишлеността като например CARS 21 по отношение на политиките, приемани по правилата на процедурата за съвместно вземане на решения; припомня решението, прието единодушно от Председателския съвет през 2006 г. относно групите на високо равнище и призовава Комисията да гарантира своята независимост при прилагането на своето право на законодателна инициатива съгласно Договорите;

17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и националните парламенти на държавите-членки.

Правна информация - Политика за поверителност