Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0156/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0156/2009

Συζήτηση :

PV 24/03/2009 - 11
CRE 24/03/2009 - 11

Ψηφοφορία :

PV 25/03/2009 - 3.20
CRE 25/03/2009 - 3.20

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 110kWORD 62k
18.3.2009
PE423.013
 
B6‑0156/2009
εν συνεχεία της δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103 παράγραφος 2 του Κανονισμού
της Rebecca Harms
εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
σχετικά με το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη- 
B6‑0156/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισαβόνας της 23ης και 24ης Μαρτίου 2000,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Φεβρουαρίου 2005 προς το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τίτλο " Συνεργασία για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση - νέο ξεκίνημα για τη στρατηγική της Λισαβόνας" (COM (2005) 24 τελικό)

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου με τίτλο " CARS 21 - ένα Ανταγωνιστικό Κανονιστικό Πλαίσιο για την αυτοκινητοβιομηχανία για τον 21ο αιώνα" που δημοσιεύθηκε το 2006,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση εκ μέρους της Επιτροπής της 7ης Φεβρουαρίου 2007 με τίτλο "ένα ανταγωνιστικό κανονιστικό πλαίσιο για την αυτοκινητοβιομηχανία για τον 21ο αιώνα - θέση της Επιτροπής σχετικά με την τελική έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου CARS 21" (COM(2007)22 τελικό),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση εκ μέρους της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 2008 με τίτλο "από την χρηματοπιστωτική κρίση στην ανάκαμψη: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ανάληψης δράσης" (COM (2008) 706 τελικό)),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση εκ μέρους της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 26ης Νοεμβρίου 2008 με τίτλο "ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας" (COM (2008) 800 τελικό),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση εκ μέρους της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2009, στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση της ευρωπαϊκής ανάκαμψης, (COM(2009)114),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής στις 4 Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την επίπτωση της χρηματοπιστωτικής κρίσεως στην αυτοκινητοβιομηχανία ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση εκ μέρους της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2009 με τίτλο "αντιμετώπιση της κρίσης της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας" COM (2009) 104 τελικό),

–  έχοντας υπόψη το νέο προσωρινό πλαίσιο για μέτρα κρατικής ενίσχυση που υιοθετήθηκε το Δεκέμβριο του 2008,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία ευρίσκεται σε μία κρίση άνευ προηγουμένου λόγω ενός συνδυασμού παραγόντων, μεταξύ των οποίων η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση αποτελούν μόνο ένα στοιχείο,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση έχει επιπτώσεις όχι μόνο σε αυτοκινητοβιομηχανίες αλλά και σε προμηθευτές εξαρτημάτων, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και επιχειρήσεις επισκευών αυτοκινήτων, μεταξύ των οποίων μεγάλος αριθμός είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαρθρωτικό υπερπαραγωγικό δυναμικό το οποίο εκτιμάται σε 20% και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επόμενα τέσσερα έτη οι πωλήσεις των οχημάτων αναμένεται να μειωθούν κατά 20 έως 25%,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία απασχολεί 10 εκατομμύρια εργάτες άμεσα και έμμεσα, δηλαδή 6% του συνολικού απασχολούμενου πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι χιλιάδες εργαζόμενοι έχουν ήδη απολυθεί, πολλοί εκ των οποίων ήσαν προσωρινοί εργαζόμενοι καθώς και ότι εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας βρίσκονται σε κίνδυνο,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται ένα τεράστιο δυναμικό για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσω οικολογικότερων τεχνολογιών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας ,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν αρχίσει να υιοθετούν εθνικά μέτρα για να υποστηρίξουν τη βιομηχανία και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ελέγξει τη συμβατότητα των κρατικών ενισχύσεων με τους κανόνες που ισχύουν όσον αφορά τον ανταγωνισμοί στην ΕΕ, σύμφωνα με τη Συνθήκη, όπως αυτοί καθορίζονται στα άρθρα 87 και 88,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπομπές από τον τομέα των μεταφορών συνεχίζουν να αυξάνονται ενώ οι εκπομπές από όλους τους άλλους τομείς μειώνονται,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιτακτικές ανάγκες όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος απαιτούν μια νέα στρατηγική για τον τομέα των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τμήματα του οποίου καταγράφουν ταχεία ανάπτυξη, στρατηγική η οποία θα εξασφαλίσει ότι τα οχήματα που διατίθενται στην αγορά θα είναι μικρότερου μεγέθους και πλέον αποδοτικά·

Αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα της ανεργίας

1.  καλεί τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσουν άμεσα και να επικεντρώσουν όλες τις προσπάθειές τους για την άμβλυνση των αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων στα άτομα που εργάζονται στο εν λόγω τομέα·

2.  επισημαίνει ότι οι εργαζόμενοι που πλήττονται περισσότερο από την κρίση σε αυτό τον τομέα, δεν είναι οι οικονομικοί και πολιτικοί ηγέτες που φέρουν μέρος της ευθύνης για την τρέχουσα κατάσταση, λόγω του γεγονότος ότι υιοθέτησαν λανθασμένες στρατηγικές για αυτόν τον τομέα·

3.  υπογραμμίζει ότι ο τομέας θα πρέπει να προβεί σε αναδιάρθρωση και μετατροπή εάν είναι επιθυμητή η εξασφάλιση των ευκαιριών για μακροπρόθεσμη απασχόληση και καλεί για την υιοθέτηση κατάλληλων πολιτικών, όπως η δημιουργία επιχειρήσεων διάσωσης για την επανεκπαίδευση, ώστε να διατηρηθεί η απασχόληση με την ταυτόχρονη προσαρμογή των προσόντων των εργαζομένων·

4.  υπενθυμίζει το γεγονός ότι τομείς με παρόμοιες διαρθρώσεις όσον αφορά τα προσόντα των εργαζομένων, όπως η κατασκευή μέσων για τις δημόσιες μεταφορές θα απαιτήσουν περισσότερα άτομα όταν θα εφαρμοσθούν αειφόρες πολιτικές στον τομέα των μεταφορών· υπενθυμίζει ότι ο βιομηχανικός τομέας των δημόσιων μεταφορών απασχολεί 900 χιλιάδες άτομα άμεσα στην Ένωση -και πολλά περισσότερα έμμεσα- όπως οδηγούς, εργαζόμενους σε τρένα, κλπ.·

5.  καλεί την αυτοκινητοβιομηχανία που αποτελέσει τμήμα ενός "Νέου Πράσινου Προγράμματος", το οποίο θα συνδυάζει τον αγώνα κατά των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης θέτοντας ταυτόχρονα τις βάσεις για μια πλέον αειφόρο οικονομία, η οποία θα μπορεί να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του μέλλοντος·

Όχι στην άνευ όρων ενίσχυση

6.  επαναλαμβάνει ότι η πρωταρχική ευθύνη για την αντιμετώπιση της κρίσεως έγκειται στην βιομηχανία·

7.  υπογραμμίζει ότι το δημόσιο χρήμα δεν θα πρέπει να χρησιμεύσει για να εξαλείψει τις απώλειες των μετόχων και των διευθυντικών στελεχών μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών, οι οποίοι εισέπραξαν τεράστια κέρδη κατά το παρελθόν, αλλά θα πρέπει να επικεντρωθεί στη διατήρηση και στη δημιουργία ευκαιριών όσον αφορά τις θέσεις απασχόλησης, στο πλαίσιο μίας αειφόρου στρατηγικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

8.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η εθελουσία συμφωνία που συνήφθη με την αυτοκινητοβιομηχανία δεν επέτυχε το σκοπό της και υπογραμμίζει το γεγονός ότι απαιτείται σχετικά μία κανονιστική προσέγγιση·

9.  απορρίπτει τις εκκλήσεις από τη βιομηχανία να καθυστερήσει η εισαγωγή νέων ή ήδη προγραμματισμένων περιβαλλοντικών απαιτήσεων· πιστεύει αντιθέτως, ότι κάθε οικονομική ενίσχυση προς την αυτοκινητοβιομηχανία θα πρέπει να συνδέεται με τη βελτίωση της περιβαλλοντικής αποδόσεως πέραν των νομικών απαιτήσεων και την υιοθέτηση κατάλληλων μέτρων για τη μετακίνηση προς μια παραγωγή πλέον φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων·

10.  πιστεύει ότι το δημόσιο χρήμα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διατήρηση πεπαλαιωμένων δομών και πλεονάζοντος δυναμικού παραγωγής σε βασικούς τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας· επιμένει ότι κάθε κρατική βοήθεια θα πρέπει να είναι συμβατή με τους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας και του Γκέτεμποργκ καθώς και των μέτρων σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια·

11.  καλεί για την εξάρτηση της κρατικής ενίσχυσης προς την αυτοκινητοβιομηχανία από την υιοθέτηση ενός προγράμματος αναδιάρθρωσης και επανεξειδίκευσης σε επίπεδο επιχειρήσεως, με σκοπό να αντιμετωπισθούν μεταξύ άλλων προβλήματα όπως υπερβάλλον παραγωγικό δυναμικό μέσω καινοτόμων τεχνολογιών, νέων προϊόντων και προσόντων όσον αφορά τους εργαζομένους·

12.  υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) μπορεί να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη καθαρών μεταφορών, πράγμα το οποίο απαιτεί ένα αυξανόμενο ποσοστό της ενισχύσεως εκ μέρους της να διατίθεται για τις σιδηροδρομικές, δημόσιες αστικές, τις συνδυασμένες μεταφορές καθώς και τη διαχείριση του τομέα των μεταφορών· καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να επικεντρώσει τα δάνειά της προς την αυτοκινητοβιομηχανία στην έρευνα για πλέον αποτελεσματικά, καθαρά και ασφαλή οχήματα καθώς και στη βελτίωση της ασφάλειας·

13.  επιμένει ότι προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΤΕ και από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης θα πρέπει να είναι διαφανή, να δίδονται λογαριασμοί για την εκτέλεσή τους και να αξιολογούνται για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους με πλήρη συμμετοχή του κοινού·

14.  προειδοποιεί τα κράτη μέλη κατά της υιοθέτησης εθνικών μέτρων τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε έναν αγώνα επιδοτήσεων· καλεί ως εκ τούτου το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναπτύξουν μία ευρωπαϊκή στρατηγική και να συντονίσουν τις δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να αποφευχθούν προστατευτικές παρεμβάσεις·

Συστήματα απόσυρσης οχημάτων

15.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει άμεσα μια οικονομική και περιβαλλοντική μελέτη αξιολόγησης των συστημάτων απόσυρσης οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση· καλεί τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν συστήματα απόσυρσης να τα σχεδιάσουν κατά τρόπο έτσι ώστε παρόμοια συστήματα να συνδέονται με χαμηλές εκπομπές CO2, να εισαγάγουν ανώτατα όρια εκπομπής CO2 σε οχήματα τα οποία είναι επιλέξιμα για παρόμοια προγράμματα καθώς και να αποφεύγουν πιθανές καταστρατηγήσεις αυτών των προγραμμάτων·

Ομάδες υψηλού επιπέδου

16.  εκφράζει ανησυχία για κάθε θεσμοποίηση του ρόλου που δίδεται σε συμβουλευτικά φόρα της βιομηχανίας, όπως το CARS 21, σχετικά με πολιτικές που εμπίπτουν στη διαδικασία της συναπόφασης· υπενθυμίζει την ομόφωνη απόφαση που έχει ληφθεί από τη Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2006 για τις ομάδες υψηλού επιπέδου και καλεί την Επιτροπή να εγγυηθεί την ανεξαρτησία της σε ότι αφορά την χρήση του δικαιώματός της πρωτοβουλίας που της δίδεται από τις Συνθήκες·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή καθώς και τις κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου