Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0156/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0156/2009

Keskustelut :

PV 24/03/2009 - 11
CRE 24/03/2009 - 11

Äänestykset :

PV 25/03/2009 - 3.20
CRE 25/03/2009 - 3.20

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 94kWORD 45k
18.3.2009
PE423.013
 
B6‑0156/2009
komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta
autoteollisuuden tulevaisuudesta Euroopassa

Euroopan parlamentin päätöslauselma autoteollisuuden tulevaisuudesta Euroopassa 
B6‑0516/2009

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Lissabonissa 23. ja 24. maaliskuuta 2000 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät,

–  ottaa huomioon komission 2. helmikuuta 2005 kokoontuneelle kevään Eurooppa-neuvostolle antaman tiedonannon "Kasvua ja työtä Euroopan tulevaisuuden hyväksi. Uusi alku Lissabonin strategialle" (KOM(2005)0024 lopullinen),

–  ottaa huomioon korkean tason työryhmän vuonna 2006 julkaiseman loppuraportin "CARS 21 – Kilpailukykyisen autoteollisuuden sääntelykehys 2000-lukua varten",

–  ottaa huomioon komission 7. helmikuuta 2007 antaman tiedonannon "Kilpailukykyisen autoteollisuuden sääntelykehyksestä 2000-lukua varten – Komission kanta korkean tason CARS 21 -työryhmän loppuraporttiin" (KOM(2007)0022 lopullinen),

–  ottaa huomioon Brysselissä 15. ja 16. lokakuuta 2008 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät,

–  ottaa huomioon komission 29. lokakuuta 2008 antaman tiedonannon "Finanssikriisistä talouden elpymiseen: eurooppalainen toimintakehys" (KOM(2008)0706 lopullinen),

–  ottaa huomioon komission 26. marraskuuta 2008 Eurooppa-neuvostolle antaman tiedonannon "Euroopan talouden elvytyssuunnitelma" (KOM(2008)0800 lopullinen),

–  ottaa huomioon komission 4. maaliskuuta 2009 kevään Eurooppa-neuvostolle antaman tiedonannon "Euroopan talouden elvytyssuunnitelma" (KOM(2009)0114 lopullinen),

–  ottaa huomioon neuvoston ja komission 4. helmikuuta 2009 antamat lausumat rahoituskriisin vaikutuksesta autoteollisuuteen,

–  ottaa huomioon komission 25. helmikuuta 2009 antaman tiedonannon "Euroopan autoteollisuuden kriisiin reagoiminen" (KOM(2009)0104 lopullinen),

–  ottaa huomioon joulukuussa 2008 hyväksytyt uudet tilapäiset puitteet valtiontukitoimenpiteille,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon Euroopan autoteollisuuden olevan ennennäkemättömässä kriisissä eri tekijöiden yhteisvaikutuksen vuoksi ja että rahoitus- ja talouskriisi on vain yksi näistä tekijöistä,

B.  ottaa huomioon, että kriisi ei vaikuta ainoastaan autojen valmistajiin, vaan myös tavarantoimittajiin, autokauppoihin ja -korjaamoihin, joiden joukossa on paljon pk-yrityksiä,

C.  ottaa huomioon, että EU:n autoteollisuudessa on arvioiden mukaan noin 20 prosentin rakenteellinen ylikapasiteetti ja että neljänä seuraavana vuotena automyynnin odotetaan vähenevän 20–25 prosenttia,

D.  ottaa huomioon, että Euroopan autoteollisuus työllistää suoraan tai välillisesti 10 miljoonaa henkilöä, mikä tarkoittaa 6:tta prosenttia Euroopan unionin aktiiviväestöstä, ja että tuhansia työntekijöitä, joista monet oli palkattu tilapäisiksi työntekijöiksi, on jo sanottu irti ja että sadat tuhannet työpaikat ovat vaarassa kadota,

E.  katsoo, että ottamalla käyttöön vihreämpiä teknologioita voidaan luoda valtavasti uusia työpaikkoja autoteollisuudessa,

F.  ottaa huomioon, että jäsenvaltiot ovat alkaneet hyväksyä kansallisia toimenpiteitä alan tukemiseksi ja että komission on tarkastettava valtiontukien yhdenmukaisuus EU:n kilpailuoikeuden kanssa EY:n perustamissopimuksen nojalla ja sen 87 ja 88 artiklan mukaisesti,

G.  ottaa huomioon, että liikenteen kokonaispäästöt ovat edelleen lisääntyneet, kun kaikkien muiden alojen päästömäärät ovat vähentyneet,

H.  katsoo, että ilmastonmuutos edellyttää Euroopan unionissa uuden strategian laatimista liikenteen alalle, josta osa kehittyy nopeasti, jotta varmistetaan, että markkinoille tuodaan pienempiä ja tehokkaampia autoja,

Työttömyysongelmaan tarttuminen

1.  kehottaa jäsenvaltioita ja Euroopan unionia ryhtymään pikaisiin toimiin ja keskittämään kaikki ponnistelunsa alalla työskenteleviä henkilöitä koskevien kielteisten sosiaalisten vaikutusten lieventämiseksi;

2.  toteaa, että taloudelliset ja poliittiset johtajat, jotka kantavat oman osansa nykytilanteeseen liittyvästä vastuusta hyväksymällä vääriä strategioita alalle, eivät ole alan kriisistä eniten kärsivät työntekijät;

3.  korostaa, että alan rakenteita on uudistettava ja muutettava, mikäli pitkän aikavälin työllistämismahdollisuudet halutaan säilyttää, ja vaatii ottamaan käyttöön asianmukaisia politiikkoja, kuten uudelleenkouluttamiseen tarkoitettujen pelastusyhtiöiden luominen, jotta työntekijät voidaan pitää työllistettyinä samalla kun heidän ammattipätevyyksiään mukautetaan;

4.  panee merkille, että alat, joiden koulutusrakenteet ovat samankaltaiset, kuten julkisten liikennevälineiden valmistaminen, tarvitsevat lisää työvoimaa, kun kestävää liikennettä koskevat politiikat pannaan täytäntöön; palauttaa mieleen, että julkiseen liikenteeseen liittyvä teollisuus työllistää suoraan 900 000 henkilöä unionissa ja monia muita kuljettajina, junien konduktööreinä ja niin edelleen;

5.  kehottaa autoteollisuutta liittymään "vihreään New Deal -sopimukseen", jolla kriisin sosiaalisten vaikutusten torjuminen yhdistetään kestävämmän ja tulevaisuuden haasteista selviävän talouden perusteiden rakentamiseen;

Ei  tukea ilman ehtoja

6.  toistaa, että autoala kantaa päävastuun kriisistä selviämisestä;

7.  korostaa, että suurten autonvalmistajien aikaisempina vuosina valtavia etuja käärineiden osakkeenomistajien ja johtajien tappioita ei pitäisi korvata julkisista varoista, vaan olisi keskityttävä työllisyyden ylläpitämiseen ja parantamiseen Euroopan unionin kestävyysstrategian mukaisesti;

8.  palauttaa komission mieleen, että autoteollisuuden kanssa tehtyyn vapaaehtoiseen sopimukseen liitettyjä tavoitteita ei saavutettu ja painottaa, että on tarpeen soveltaa sääntelyyn perustuvaa lähestymistapaa;

9.  torjuu alan pyynnöt lykätä uusien tai suunniteltujen ympäristövaatimusten käyttöönottoa, katsoo sen sijaan, että mahdollisen autoalalle myönnettävän taloudellisen tuen ehdoksi olisi asetettava ympäristönsuojelun tason parantaminen lakisääteiset vaatimukset ylittäen ja sen varmistaminen, että tuotannossa toteutetaan painopisteen välttämätön siirto ympäristön kannalta kestävämpiin ajoneuvoihin;

10.  katsoo, että vanhentuneiden rakenteiden ja alan avainsegmenttien ylikapasiteettien ylläpitämiseen ei pidä käyttää julkisia varoja; vaatii, että mahdollisten valtiontukien on oltava sopusoinnussa Lissabon–Göteborgin strategian sekä ilmasto- ja energiapaketin tavoitteiden kanssa;

11.  kehottaa asettamaan autoalan valtiontukien myöntämisen ehdoksi yhtiökohtaisten uudelleenjärjestelyjä ja uudelleenkouluttamista koskevien suunnitelmien hyväksymisen, jotta ylikapasiteetin kaltaiset ongelmat voidaan ratkaista innovatiivisten teknologioiden, uusien tuotteiden ja uusien ammattitaitojen avulla;

12.  muistuttaa, että Euroopan investointipankki (EIP) on avainasemassa puhtaan liikenteen kehittämisessä, joka edellyttää EIP:n osuuden kasvattamista rautateille, kaupunkien julkiselle liikenteelle, intermodaalikuljetuksille ja liikenteen hallinnalle myönnetystä tuesta; kehottaa EIP:tä keskittämään autoalalle myöntämänsä lainat tehokkaampia, puhtaampia ja turvallisempia autoja koskevaan tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä turvallisuuden parantamiseen;

13.  vaatii, että EIP:n ohjelmien ja tutkimuksen seitsemättä puiteohjelmaa koskevan varainkäytön on oltava avointa ja vastuullista ja että niiden pitkän aikavälin kestävyys on arvioitava niin, että kansalaiset voivat osallistua siihen täysipainoisesti;

14.  varoittaa jäsenvaltioita hyväksymästä kansallisia toimia, jotka voivat johtaa tukia koskevaan kilpailuun; kehottaa siksi neuvostoa ja komissiota kehittämään eurooppalaisen strategian ja koordinoimaan toimia yhteisön tasolla protektionististen toimenpiteiden ehkäisemiseksi;

Romutusjärjestelmät

15.  pyytää komissiota esittämään pikaisesti EU:ssa sovellettujen romutusjärjestelmien taloudellisia ja ympäristövaikutuksia arvioivan tutkimuksen; kehottaa romutusjärjestelmiä soveltavia jäsenvaltioita suunnittelemaan ne siten, että ne liittyvät alhaiseen hiilidioksidipäästötasoon ottamalla käyttöön hiilidioksidipäästörajoja järjestelmän piiriin otettavia autoja varten, jotta estetään mahdollisuudet vaatimusten kiertämiseen;

Korkean tason ryhmät

16.  tuo esille huolensa sen johdosta, että CARS 21:n kaltaisille alan kuulemiseen tarkoitetuille foorumeille annetaan mahdollisesti virallinen tehtävä ja asema yhteispäätösmenettelyn piiriin kuuluvien politiikkojen osalta; palauttaa mieleen puheenjohtajakokouksen vuonna 2006 tekemän päätöksen korkean tason ryhmistä ja kehottaa komissiota varmistamaan riippumattomuutensa soveltaessaan perussopimusten mukaista aloiteoikeuttaan;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja kansallisille parlamenteille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö