Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0156/2009

Ingivna texter :

B6-0156/2009

Debatter :

PV 24/03/2009 - 11
CRE 24/03/2009 - 11

Omröstningar :

PV 25/03/2009 - 3.20
CRE 25/03/2009 - 3.20

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 99kWORD 45k
18.3.2009
PE423.013
 
B6‑0156/2009
till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Rebecca Harms
för Verts/ALE-gruppen
om framtiden för bilindustrin i Europa

Europaparlamentets resolution om framtiden för bilindustrin i Europa 
B6‑0156/2009

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådet i Lissabon den 23‑24 mars 2000,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 februari 2005 inför Europeiska rådets vårmöte med titeln ”Att arbeta tillsammans för tillväxt och sysselsättning – Nystart för Lissabonstrategin” (KOM(2005)0024),

–  med beaktande av slutrapporten från högnivågruppen med titeln ”CARS 21 – Ett konkurrenskraftigt motorfordonsregelverk för tjugohundratalet”, som utkom 2006,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 7 februari 2007 med titeln ”Ett konkurrenskraftigt motorfordonsregelverk för tjugohundratalet – Kommissionens ställningstagande till slutrapporten från högnivågruppen CARS 21” (KOM(2007)0022),

–  med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådet i Bryssel den 15‑16 oktober 2008,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 29 oktober 2008 med titeln ”Från finanskris till återhämtning: ram för åtgärder på EU-nivå” (KOM(2008)0706),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 november 2008 till Europeiska rådet om en ekonomisk återhämtningsplan för Europa (KOM(2008)0800),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 4 mars 2009 till Europeiska rådets vårmöte med titeln ”Främja återhämtning i Europa” (KOM(2009)0114),

–  med beaktande av rådets och kommissionens uttalanden av den 4 februari 2009 om finanskrisens konsekvenser för bilindustrin,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 25 februari 2009 om insatser mot krisen i den europeiska bilindustrin (KOM(2009)0104),

–  med beaktande av den nya tillfälliga gemenskapsramen för statliga stödåtgärder, antagen i december 2008,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Bilindustrin i Europa genomgår en kris av aldrig tidigare skådat slag. Detta beror på ett antal olika faktorer, och finanskrisen och den ekonomiska krisen är bara en av dem.

B.  Krisen påverkar inte enbart biltillverkarna, utan också leverantörer, återförsäljare och verkstäder, inklusive många små och medelstora företag.

C.  Bilindustrin i EU har en strukturell överkapacitet som uppskattas till 20 procent, och under de kommande fyra åren väntas bilförsäljningen sjunka med 20–25 procent.

D.  Den europeiska bilindustrin sysselsätter direkt eller indirekt 10 miljoner personer, vilket motsvarar 6 procent av den sysselsatta arbetskraften i EU. Tusentals arbetare, varav många tillfälligt anställda, har redan sagts upp, och hundratusentals arbetstillfällen är hotade.

E.  Det finns stora möjligheter att skapa nya arbetstillfällen genom mer miljövänlig teknik inom bilindustrin.

F.  Medlemsstaterna har börjat vidta nationella åtgärder till stöd för industrin. Enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget ska kommissionen granska om sådant statsstöd är förenligt med EU:s konkurrensregler.

G.  Utsläppen från transportsektorn har fortsatt att öka, medan utsläppen från alla andra sektorer har gått ner.

H.  Klimatförändringarna innebär att det krävs en ny strategi för transportsektorn i EU, som delvis växer mycket snabbt. Denna strategi måste säkra att de bilar som släpps ut på marknaden blir mindre, och mer effektiva.

Lösa arbetslöshetsproblemet

1.  Europaparlamentet uppmanar bestämt medlemsstaterna och Europeiska unionen att agera snabbt och koncentrera alla insatser på att dämpa de negativa sociala följderna för dem som arbetar inom sektorn.

2.  Europaparlamentet konstaterar att det är de anställda som drabbas hårdast av krisen, men det är personer i ledande ställning inom affärsvärlden och politiken som delar på ansvaret för det rådande läget, i och med att de har satsat på fel strategier för sektorn.

3.  Om arbetstillfällena ska kunna säkras på sikt måste sektorn omstruktureras och omvandlas. Europaparlamentet efterlyser lämpliga strategier i detta syfte, till exempel att man skapar räddningsbolag för omskolning, så att människor kan behålla sitt arbete och samtidigt uppdatera sina kvalifikationer.

4.  Europaparlamentet konstaterar att sektorer med liknande kvalifikationsstrukturer, till exempel tillverkningen av kollektivtrafikfordon, kommer att behöva anställa fler när en hållbar transportpolitik genomförs. Industrisektorn för kollektivtrafik sysselsätter direkt 900 000 personer i EU, och många fler arbetar som förare, tågkonduktörer osv.

5.  Europaparlamentet vädjar till bilindustrin att bli en del av en grön ”New Deal”, där kampen mot krisens sociala konsekvenser kombineras med att man lägger grunden för en mer hållbar ekonomi, som kan möta framtidens utmaningar.

Inget ovillkorligt stöd

6.  Europaparlamentet upprepar att det är industrin som bär huvudansvaret för krishanteringen.

7.  Europaparlamentet betonar att statliga pengar inte ska användas för att täcka förluster inom den storskaliga bilindustrin för aktieägare och direktörer som tidigare stoppat på sig enorma vinster. I stället bör stödet koncentreras på att behålla och skapa arbetstillfällen inom ramen för EU:s hållbarhetsstrategi.

8.  Europaparlamentet påminner kommissionen om att det frivilliga avtalet med bilindustrin inte har uppnått sitt syfte och understryker att det är nödvändigt att gå regleringsvägen.

9.  Europaparlamentet avvisar industrins krav på att senarelägga införandet av nya eller planerade miljökrav. I stället menar parlamentet att allt ekonomiskt stöd till bilindustrin bör vara kopplat till förbättringar av miljöprestandan som överträffar lagkraven och till den nödvändiga övergången till produktion av mer miljövänliga fordon.

10.  Offentliga medel får inte användas för att hålla föråldrade strukturer vid liv eller permanenta en överkapacitet i centrala delar av sektorn. Europaparlamentet insisterar på att allt statligt stöd måste vara förenligt med målen i Lissabon-/Göteborgsstrategin och klimat- och energipaketet.

11.  Europaparlamentet kräver att statsstöd till bilindustrin förbinds med villkoret att en omstrukturerings- och kompetensutvecklingsplan antas på företagsnivå, så att man bemöter problem som överkapacitet med nyskapande teknik, nya produkter och ny kompetens.

12.  Europeiska investeringsbanken (EIB) har en nyckelroll att spela i utvecklandet av rena transporter, och en större del av EIB:s stöd måste gå till järnvägstransport, kollektivtrafik i städerna, kombinerad transport och transportförvaltning. Europaparlamentet uppmanar EIB att koncentrera sina lån till bilindustrin på forskning om och utveckling av effektivare, renare och säkrare bilar samt förbättrad säkerhet.

13.  Europaparlamentet insisterar på att anslagen från EIB:s program och det sjunde ramprogrammet måste fördelas på ett insynsvänligt och ansvarsfullt sätt och granskas så att de är långsiktigt hållbara, med fullt offentligt deltagande.

14.  Europaparlamentet varnar medlemsstaterna för att vidta nationella åtgärder som skulle kunna leda till en kapplöpning om vem som ger mest stöd. Därför uppmanar parlamentet rådet och kommissionen att ta fram en EU-strategi och att samordna insatserna på EU‑nivå för att avvärja protektionistiska tilltag.

Skrotningssystem

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast presentera en utvärdering av de ekonomiska och miljömässiga aspekterna av skrotningssystemen i EU. Medlemsstater som tillämpar skrotningssystem bör utforma dem så att de kopplas till låga koldioxidutsläpp, genom att införa tak för koldioxidutsläppen för de bilar som kan komma i fråga för sådana skrotningssystem, och se till att reglerna inte kan kringgås.

Högnivågrupper

16.  Det vore oroväckande om samrådsforum med industrin, som CARS 21, fick någon som helst institutionaliserad roll när det gäller politik enligt medbeslutandereglerna. Europaparlamentet påminner om talmanskonferensens enhälliga beslut från 2006 beträffande högnivågrupper och uppmanar kommissionen att säkra sitt oberoende när den utnyttjar sin initiativrätt enligt fördragen.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy