Предложение за резолюция - B6-0161/2009Предложение за резолюция
B6-0161/2009

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

23.3.2009

внесено вследствие на въпрос, изискващ устен отговор B6‑0224/2009
съгласно член 108, параграф 5 от правилника
от Johannes Blokland
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
относно стратегия на Европейския съюз за подобряване на разглобяването на кораби за скрап

Процедура : 2009/2571(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B6-0161/2009
Внесени текстове :
B6-0161/2009
Приети текстове :

B6‑0161/2009

Резолюция на Европейския парламент относно стратегия на Европейския съюз за подобряване на разглобяването на кораби за скрап

Европейският парламент,

-  -като взе предвид Зелената книга за подобряване на разглобяването на кораби за скрап (COM(2007)0269), приета от Комисията на 22 май 2007 г.,

-  като взе предвид своята резолюция от 21 май 2008 г. относно Зелената книга за подобряване на разглобяването на кораби за скрап[1]

-  като взе предвид съобщението на Комисията относно стратегия на Европейския съюз за подобряване на разглобяването на кораби за скрап (COM(2008)0767), прието на 19 ноември 2008 г.,

-  като взе предвид членове 2 и 6 от Договора за ЕО, съгласно които изискванията за опазване на околната среда трябва да бъдат включени в различните сектори на политиката на Общността с оглед насърчаване на устойчиво от екологична гледна точка развитие на стопанските дейности,

-  като взе предвид член 175 от Договора за ЕО,

-  като взе предвид Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане (Базелска конвенция), приета на 22 март 1989 г.от Организацията на обединените нации като рамка за контрол на международните транспорти на опасни отпадъци,

-  като взе предвид Регламент (ЕО) 1013/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превоза на отпадъци[2] („Регламент относно превозите на отпадъци“),

-  като взе предвид дипломатическа конференция, която ще бъде организирана през май 2009 г. от Международната морска организация (ММО), относно Конвенцията за безопасно и съобразено с околната среда рециклиране на кораби (Конвенция за рециклиране на кораби),

-  като взе предвид член 108, параграф 5 от своя правилник,

A.  като има предвид, че съществува сериозна загриженост, че без спешни регулаторни действия на равнище ЕС условията, в които се извършва разглобяването на кораби за скрап в Южна Азия, които са едновременно пагубни за околната среда и унизителни за хората, ще се влошат още повече,

Б.  като има предвид, че Базелската конвенция (след одобрението от Европейския съвет) признава, че даден кораб може да се превърне в отпадъци; като има предвид обаче, че в същото време той може да бъде определен и като кораб съгласно други международни правила, в съответствие с които множество от корабособствениците в момента не предоставят на органите информация за намерението си да превърнат плавателните си съдове в отпадъци; като има предвид, че поради това корабособствениците следва да допринесат за гарантирането на достъпността на информацията относно намерението им да приведат свои кораби в категорията на отпадъците, както и относно наличието на опасни вещества на борда на тези кораби;

В.  като има предвид, че системното незачитане на Регламента относно превозите на отпадъци продължава, и като има предвид, че се признава, че отговорностите и ролята на държавите на удобния флаг са основна пречка за борбата срещу незаконния износ на токсични отпадъци

Г.  като има предвид, че броят кораби, които се извеждат от експлоатация поради повсеместното изтегляне от употреба на еднокорпусните петролни танкери, и оставащият брой стари плавателни съдове, които в момента се изтеглят от пазара частично поради рецесията, ще доведат до неконтролирано разширение на съоръженията в Южна Азия, които не отговарят на стандартите, и това ще се разпространи още повече към държави от Африканския регион, ако не бъдат предприети незабавни и конкретни действия от страна на ЕС,

Д.  като има предвид, че разрушаването на кораби посредством така наречения „брегови“ метод, при който корабите се извеждат на заливната брегова ивица, е всеобщо осъдено като неспособно да осигури безопасността на работниците, нито подходяща защита на морската среда от произхождащи от корабите замърсители,

1.  посочва, че горепосочената резолюция на Парламента и изразените в нея становища продължават да са валидни и днес и подчертава, че тези становища следва да бъдат отразени във възможно най-голяма степен в Конвенцията за рециклиране на кораби, която предстои да бъде приета през май 2009 г.;

2.  обръща внимание на факта, че е необходимо рециклирането на кораби да бъде разглеждано като неразделна част от жизнения им цикъл и следователно свързаните с това изисквания за рециклиране да бъдат взети предвид още на етапа на проектиране на строежа и оборудването на кораба;

3.  посочва, че излезлите от употреба кораби следва да бъдат разглеждани като опасни отпадъци поради многото опасни вещества, които се съдържат в тях, и следователно следва да попадат в обхвата на Базелската конвенция;

4.  приветства стратегията на Европейския съюз за подобряване на разглобяването на кораби за скрап; въпреки това подчертава, че Комисията трябва бързо да приключи етапа на проучванията за осъществимост и да премине към действия, с които да се гарантира ефективното прилагане на Регламента относно превозите на отпадъци; призовава в тази връзка за по-строги проверки и контрол от страна на пристанищните органи и приканва Комисията да представи насоки в това отношение;

5.  подчертава, че няма време за губене и призовава за конкретни регулаторни действия на равнище ЕС, които да надхвърлят недостатъчните, за съжаление, мерки на ММО;

6.  призовава за изрична забрана на разрушаването на излезли от употреба кораби посредством „бреговия“ метод и счита, че техническата помощ за държавите от Южна Азия в рамките на ЕС следва да цели постепенното прекратяване на използването на този напълно неустойчив и в значителна степен погрешен метод за разрушаване;

7.  настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да договорят условия за влизане в сила, които ще осигурят Конвенцията за рециклиране на кораби да може действително много бързо да се приложи на практика;

8.  призовава държавите-членки да подпишат Конвенцията за рециклиране на кораби и да я ратифицират възможно най-скоро след постигането на споразумение на равнище ММО;

9.  призовава Комисията, държавите-членки и собствениците на кораби да приложат незабавно основните елементи на Конвенцията за рециклиране на кораби, с цел да се осигури действително безопасно и съобразено с околната среда третиране на корабите, които ще бъдат изпратени за разглобяване през следващите месеци и години;

10.  подчертава, че Конвенцията на ММО, след като бъде приета в Хонконг през май 2009 г., ще трябва да бъде оценена по отношение на едно равнище на контрол, еквивалентно на това на Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, която е интегрирана в Европейския регламент за превоза на отпадъци,

11.  подкрепя предложенията на Комисията за мерки с цел създаване на независима система за сертификация и одит на съоръженията за разглобяване на кораби; счита, че такива мерки са спешно необходими и подчертава, че финансирането от Общността на корабоплавателната промишленост следва да зависи от използването от страна на бенефициера на подобни сертифицирани съоръжения; приветства в това отношение стандартите, разработени от Европейската агенция за морска безопасност (ЕАМБ), като крачка в правилната посока, но очаква в близко бъдеще да бъдат направени още подобрения;

12.  призовава Комисията да предложи конкретни мерки, като схеми за етикетиране за безопасни и чисти съоръжения за рециклиране, да насърчава преноса на ноу-хау и технологии, с цел да се помогне площадките за разглобяване в Южна Азия да съответстват на международните стандарти за безопасност и опазване на околната среда, и по-конкретно със стандартите, които ще бъдат установени от Конвенцията на ММО за разглобяването на кораби; изразява убеждението, че тази цел следва също така да бъде взета под внимание в по-общия план на политиката на Европейския съюз за предоставяне на помощ за развитие на държавите, участващи в разглобяването на кораби;

13.  настойчиво насърчава диалога между ЕС и правителствата на държавите от Южна Азия, участващи в разглобяването на кораби, по въпроса за условията на труд в депата за разглобяване на кораби, включително по въпроса за детския труд;

14.  призовава за механизъм за финансиране, който да се основава на задължителни вноски от страна на корабоплавателната промишленост и да бъде в съответствие с принципа за отговорността на производителя;

15.  призовава Комисията изрично да установи, че отговорност носи държавата, под чиято юрисдикцията са собствениците на отпадъците;

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, на правителствата на Турция, Бангладеш, Китай, Пакистан и Индия, а така също и на ММО.