Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0161/2009Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0161/2009

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

23.3.2009

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu B6‑0224/2009
pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį
pateikė Johannes Blokland
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu
dėl ES geresnio laivų išmontavimo strategijos

Procedūra : 2009/2571(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B6-0161/2009

B6‑0161/2009

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES geresnio laivų išmontavimo strategijos

Europos Parlamentas,

-  atsižvelgdamas į 2007 m. gegužės 22 d. Komisijos patvirtintą Žaliąją knygą dėl geresnio laivų išmontavimo (COM(2007)0269),

-  atsižvelgdamas į savo 2008 m. gegužės 21 d. rezoliuciją dėl Žaliosios knygos dėl geresnio laivų išmontavimo[1],

-  atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 19 d. patvirtintą Komisijos komunikatą dėl ES geresnio laivų išmontavimo strategijos (COM(2008)0767),

-  atsižvelgdamas į EB Sutarties 2 ir 6 straipsnius, kuriuose numatyta, kad, siekiant skatinti tvarią ekonominės veiklos plėtrą, įvairiose Bendrijos politikos srityse turi būti atsižvelgiama į aplinkos apsaugos reikalavimus,

-  atsižvelgdamas į EB sutarties 175 straipsnį,

-  atsižvelgdamas į Bazelio konvenciją dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinio pervežimo bei jų tvarkymo kontrolės (Bazelio konvencija), kurią Jungtinės Tautos patvirtino 1989 m. kovo 22 d., kaip pavojingų atliekų tarpvalstybinio pervežimo reglamentavimo pagrindus,

-  atsižvelgdamas į 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo[2] (Reglamentas dėl atliekų vežimo),

-  atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės mėn. vyksiančią diplomatinę konferenciją, kurią Saugaus ir aplinkai tinkamo laivų perdirbimo konvencijos (Konvencija dėl laivų perdirbimo) klausimu organizuoja Tarptautinė jūrų organizacija (TJO),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi labai nerimaujama dėl to, kad, skubiai nesiėmus reglamentavimo veiksmų ES lygmeniu, toliau blogės sąlygos, kuriomis išmontuojami laivai Pietų Azijoje ir kurios itin žalingos aplinkai ir daro gėdą žmonijai,

B.  kadangi Bazelio konvencijoje (kai ją patvirtino Europos Vadovų Taryba) pripažįstama, kad laivas gali tapti atliekomis; kadangi, nepaisant to, toks laivas tuo pat metu gali būti laikomas laivu pagal kitas tarptautines normas ir šiuo metu dauguma laivų savininkų neinformuoja apie ketinimą atsikratyti savo laivų; kadangi, atsižvelgiant į tai, laivų savininkai turėtų padėti užtikrinti, kad būtų skelbiama informacija apie jų ketinimą atsikratyti savo laivų ir apie visas šiuose laivuose esančias pavojingas medžiagas,

C.  kadangi toliau sistemingai nesilaikoma Reglamento dėl atliekų vežimo ir pripažįstama, kad vėliavos valstybių, kuriose taikomi švelnesni reikalavimai, pareigos ir vaidmuo yra svarbiausia kliūtis kovojant su nelegaliu toksinių atliekų eksportu;

D.  kadangi nebenaudojamų laivų skaičius, susijęs su tuo, kad visame pasaulyje palaipsniui atsisakoma viengubo korpuso naftos tanklaivių ir – iš dalies dėl recesijos – iš rinkos šalinamos senų laivų atsargos, lems nekontroliuojamą standartų neatitinkančios infrastruktūros plėtrą Pietų Azijoje, kuri vėliau apims ir Afrikos regiono šalis, jei ES nedelsiant nesiims konkrečių veiksmų,

E.  kadangi laivų išmontavimas tiesiog ant kranto, kai laivai užplukdomi ant seklumos per potvynį, pasmerktas pasauliniu mastu, nes tokiu būdu neužtikrinama darbuotojų sauga ir tinkama jūros aplinkos apsauga nuo teršalų, kurie išmetami iš laivų,

1.  atkreipia dėmesį į tai, kad vis dar aktuali minėtoji Parlamento rezoliucija ir joje pareikšta nuomonė, ir pabrėžia, kad į šią nuomonę reikėtų kuo labiau atsižvelgti Konvencijoje dėl laivų perdirbimo, kuri turėtų būti patvirtinta 2009 m. gegužės mėn.;

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad laivo perdirbimą reikia laikyti neatskiriama laivo naudojimo ciklo dalimi, taigi jau laivo konstrukcijos ir įrangos projektavimo etape reikia atsižvelgti į perdirbimo reikalavimus;

3.  atkreipia dėmesį į tai, kad eksploatuoti netinkami laivai turėtų būti laikomi pavojingomis atliekomis, kadangi juose yra daug pavojingų medžiagų, taigi tokie laivai turėtų patekti į Bazelio konvencijos taikymo sritį;

4.  pritaria ES geresnio laivų išmontavimo strategijai; vis dėlto pabrėžia, kad Komisija turi ne tik skubiai baigti pagrįstumo tyrimus, bet ir ryžtingai imtis veiksmų, kurie užtikrintų, kad Reglamentas dėl atliekų vežimo būtų veiksmingai įgyvendinamas; atsižvelgdamas į tai, ragina nacionalines uostų administracijas taikyti griežtesnę kontrolę ir stebėseną, taip pat ragina Komisiją pateikti šios srities gaires;

5.  pabrėžia, kad negalima gaišti laiko, ir ragina ES lygmeniu imtis konkrečių reglamentavimo veiksmų, kurie būtų griežtesni už apgailėtinai silpnas TJO priemones;

6.  ragina aiškiai uždrausti tiesiog ant kranto išmontuoti eksploatuoti netinkamus laivus ir mano, kad, teikiant bet kokią techninę pagalbą Pietų Azijos šalims pagal ES programas, turėtų būti toliau siekiama palaipsniui atsisakyti šio itin netvaraus ir žalingo išmontavimo būdo;

7.  ragina Komisiją ir valstybes nares derėtis dėl įsigaliojimo sąlygų, pagal kurias būtų užtikrinta, kad Konvencija dėl laivų perdirbimo būtų nedelsiant veiksmingai taikoma;

8.  ragina valstybes nares, pasiekus susitarimą TJO lygmeniu, kuo greičiau pasirašyti ir ratifikuoti Konvenciją dėl laivų perdirbimo;

9.  ragina Komisiją, valstybes nares ir laivų savininkus nedelsiant pradėti taikyti pagrindines Konvencijos dėl laivų perdirbimo nuostatas, siekiant užtikrinti, kad laivai, kurie bus išsiųsti išmontuoti artimiausiais mėnesiais ir metais, būtų iš tikrųjų tvarkomi saugiai ir nekenkiant aplinkai;

10.  pabrėžia, kad TJO konvencija, kai ji bus patvirtinta 2009 m. gegužės mėn. Honkonge, turėtų būti įvertinta pagal kontrolės lygį, kuris turėtų atitikti numatytąjį Bazelio konvencijoje dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinio pervežimo bei jų tvarkymo kontrolės, įtrauktoje į Europos reglamentą dėl atliekų vežimo;

11.  pritaria Komisijos pasiūlymams numatyti priemonių, kurias taikant būtų pradėtas nepriklausomas laivų išmontavimo infrastruktūros sertifikavimas ir auditas; mano, kad būtina skubiai parengti minėtąsias priemones, ir pabrėžia, kad Bendrijos finansinė parama laivybos pramonei turėtų būti teikiama su sąlyga, jog paramos gavėjai naudotų šią sertifikuotą infrastruktūrą; atsižvelgdamas į tai, pritaria Europos jūrų saugumo agentūros parengtiems standartams, nes tai – žingsnis teisinga linkme, tačiau tikisi, kad artimiausiu metu padėtis bus toliau gerinama;

12.  ragina Komisiją pasiūlyti konkrečių priemonių (pvz., saugios ir švarios perdirbimo infrastruktūros ženklinimo sistemos), kaip skatinti žinių ir technologijų perdavimą, siekiant padėti išmontavimo vietoms Pietų Azijoje atitikti tarptautinius saugos ir aplinkos apsaugos standartus, visų pirma standartus, kurie bus nustatyti TJO konvencijoje dėl laivų išmontavimo; mano, kad į šį tikslą taip pat reikia atsižvelgti platesnės ES pagalbos vystymuisi politikos, vykdomos šalyse, kuriose išmontuojami laivai, mastu;

13.  labai pritaria ES ir Pietų Azijos šalių, kuriose išmontuojami laivai, vyriausybių dialogui darbo sąlygų laivų išmontavimo įmonėse, įskaitant vaikų darbą, klausimais;

14.  ragina numatyti finansavimo priemonę, kuri būtų grindžiama privalomais laivų pramonės įmonių įnašais ir kurią taikant būtų laikomasi gamintojo atsakomybės principo;

15.  ragina Komisiją aiškiai nustatyti, kad atsakomybė tenka valstybei, kurios jurisdikcijai priklauso atliekų savininkai;

16.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, Turkijos, Bangladešo, Kinijos, Pakistano ir Indijos vyriausybėms bei TJO.