Návrh uznesenia - B6-0161/2009Návrh uznesenia
B6-0161/2009

NÁVRH UZNESENIA

23.3.2009

ktorý na základe otázky na ústne zodpovedanie B6‑0224/2009
v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku
predkladá Johannes Blokland
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
o stratégii EÚ pre lepšiu demontáž lodí

Postup : 2009/2571(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0161/2009

B6‑0161/2009

Uznesenie Európskeho parlamentu o stratégii EÚ pre lepšiu demontáž lodí

Európsky parlament,

-  so zreteľom na Zelenú knihu o lepšej demontáži lodí (KOM(2007)0269), prijatú Komisiou 22. mája 2007,

-  so zreteľom na svoje uznesenie z 21. mája 2008 o Zelenej knihe o lepšej demontáži lodí[1],

-  so zreteľom na oznámenie Komisie o stratégii EÚ pre lepšiu demontáž lodí (KOM(2008)0767), prijaté 19. novembra 2008,

-  so zreteľom na články 2 a 6 Zmluvy o ES, podľa ktorých sa požiadavky na ochranu životného prostredia musia začleniť do rozličných sektorov politiky Spoločenstva s cieľom podporovať rozvoj hospodárskych činností udržateľných z ekologického hľadiska,

-  so zreteľom na článok 175 Zmluvy o ES,

-  so zreteľom na Bazilejský dohovor OSN o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní (Bazilejský dohovor), ktorý OSN schválila 22. marca 1989 ako rámec na regulovanie medzinárodnej prepravy nebezpečných odpadov,

-  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu[2] (nariadenie o preprave odpadu),

-  so zreteľom na nadchádzajúcu diplomatickú konferenciu o Dohovore o bezpečnej a environmentálne vhodnej recyklácii lodí (dohovor o recyklácii lodí), ktorú bude Medzinárodná námorná organizácia (IMO) organizovať v máji 2009,

–  so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže sa zaznamenali vážne obavy, že pokiaľ sa na úrovni EÚ bezodkladne neprijmú regulačné opatrenia, neľudské a ekologicky škodlivé podmienky demontáže lodí v južnej Ázii sa budú naďalej zhoršovať,

B.  keďže Bazilejský dohovor uznáva (po schválení Európskou radou), že loď sa môže stať odpadom; keďže sa však môže podľa iných medzinárodných pravidiel zároveň definovať ako loď, tým že väčšina majiteľov lodí v súčasnosti neinformuje o svojom zámere zbaviť sa svojich plavidiel; keďže by preto majitelia lodí mali sprístupňovať informácie o zámere zbaviť sa svojich plavidiel a o nebezpečných materiáloch na svojich lodiach,

C.  keďže nariadenie o preprave odpadu sa i naďalej systematicky prehliada a keďže sa pripúšťa, že zodpovednosť a úloha zvýhodňujúcich vlajkových štátov sú hlavnou prekážkou v boji proti nezákonnému vývozu toxických odpadov,

D.  keďže veľký počet lodí vyradených z používania v dôsledku celosvetového vyraďovania ropných tankerov s jednoduchým trupom a nahromadenie starých plavidiel, ktoré sa v súčasnosti sťahujú z trhu čiastočne v dôsledku hospodárskeho poklesu, povedú v južnej Ázii k nekontrolovanému rozmachu zariadení, ktoré nevyhovujú normám, pričom tento trend sa rozšíri aj do krajín afrického regiónu, pokiaľ EÚ okamžite neprijme konkrétne opatrenia,

E.  keďže demontáž lodí pomocou metódy tzv. demontáže na plážach, pri ktorej lode počas prílivu vchádzajú na plytčinu, bola na celom svete odsúdená ako metóda, ktorá nezaručuje bezpečnosť pracovníkov ani primeranú ochranu morského prostredia pred znečistením z lodí,

1.  poukazuje na to, že vyššie uvedené uznesenie Parlamentu a názory z neho vyjadrené v tomto uznesení sú dnes stále veľmi platné, a zdôrazňuje, že tieto názory by sa mali zohľadniť, pokiaľ je to možné, v dohovore o recyklácii lodí, ktorý sa má prijať v máji 2009;

2.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa recyklovanie považovalo za neoddeliteľnú súčasť životného cyklu lode, pričom požiadavky na recyklovanie sa zohľadnia v štádiu plánovania stavby a vybavenia lode;

3.  poukazuje na to, že lode na konci životnosti by sa mali z dôvodu mnohých nebezpečných látok, ktoré obsahujú, považovať za nebezpečný odpad a mal by sa na ne preto vzťahovať Bazilejský dohovor;

4.  víta stratégiu EÚ pre lepšiu demontáž lodí; zdôrazňuje však, že Komisia musí rýchlo pokročiť zo štádia štúdií uskutočniteľnosti a plne sa zamerať na prijatie opatrení, ktoré zabezpečia účinné vykonávanie nariadenia o preprave odpadu; v tejto súvislosti požaduje prísnejšie kontroly a monitorovanie štátnymi prístavnými úradmi a vyzýva Komisiu, aby predložila usmernenia pre túto oblasť;

5.  zdôrazňuje, že nezostáva čas nazvyš a požaduje konkrétne regulačné opatrenia na úrovni EÚ, ktoré prekonajú poľutovaniahodne slabé nástroje nápravy Medzinárodnej námornej organizácie (IMO);

6.  požaduje výslovný zákaz demontáže vyradených lodí na plážach a domnieva sa, že akákoľvek technická pomoc poskytovaná krajinám južnej Ázie v rámci EÚ by sa mala ďalej zameriavať na ukončenie používania tejto úplne neudržateľnej metódy demontáže, ktorá sa vyznačuje vážnymi nedostatkami;

7.  naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby sa dohodli na takých podmienkach nadobudnutia platnosti dohovoru o recyklácii lodí, ktoré by umožnili jeho účinné uplatňovanie vo veľmi krátkej dobe;

8.  vyzýva členské štáty, aby po dosiahnutí dohody na úrovni Medzinárodnej námornej organizácie čo najskôr podpísali a ratifikovali dohovor o recyklácii lodí;

9.  vyzýva Komisiu, členské štáty a majiteľov lodí, aby bezodkladne uplatňovali hlavné prvky dohovoru o recyklácii lodí s cieľom zabezpečiť, aby sa s loďami, ktoré sa pošlú v nasledujúcich mesiacoch a rokoch na demontáž, naložilo účinným bezpečným spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia;

10.  zdôrazňuje, že dohovor Medzinárodnej námornej organizácie sa bude musieť po jeho prijatí v Hongkongu v máji 2009 vyhodnotiť so zreteľom na úroveň kontroly zodpovedajúcej úrovni stanovenej v Bazilejskom dohovore o riadení pohybu nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, ktorý je začlenený do európskeho nariadenia o preprave odpadu;

11.  podporuje návrhy Komisie na opatrenia, na základe ktorých by sa zaviedli nezávislé osvedčenia a audity pre zariadenia na demontáž lodí; domnieva sa, že treba naliehavo prijať takéto opatrenia, a zdôrazňuje, že poskytnutie finančných prostriedkov Spoločenstva pre odvetvie lodnej dopravy by malo byť vždy podmienené tým, že príjemca použije takéto certifikované zariadenia; v tejto súvislosti víta normy, ktoré vypracovala Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) a považuje ich za krok správnym smerom, očakáva však, že v blízkej budúcnosti dôjde k ďalším zlepšeniam;

12.  vyzýva Komisiu, aby navrhla konkrétne opatrenia na podporu transferu know-how a technológií, napríklad systémy označovania bezpečných a čistých recyklačných zariadení, a aby tak pomohla demontážnym zariadeniam v južnej Ázii dodržiavať medzinárodné bezpečnostné a environmentálne normy, a najmä normy, ktoré zavedie dohovor IMO o demontáži lodí; je presvedčený, že tento cieľ by sa mal zohľadniť aj v širšom rámci politiky rozvojovej pomoci EÚ vo vzťahu ku krajinám, v ktorých sa uskutočňuje demontáž lodí;

13.  dôrazne podporuje dialóg medzi EÚ a vládami krajín južnej Ázie, ktoré sa podieľajú na demontáži lodí, o otázke pracovných podmienok v zariadeniach na demontáž vrátane otázky detskej práce;

14.  vyzýva k vytvoreniu mechanizmu financovania, ktorý by vychádzal z povinných príspevkov odvetvia lodnej dopravy a bol by v súlade so zásadou zodpovednosti výrobcu;

15.  vyzýva Komisiu, aby jednoznačne určila za zodpovedný štát, ktorý má súdnu právomoc nad vlastníkmi odpadu;

16.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, vládam Turecka, Bangladéša, Číny, Pakistanu a Indie a IMO.