Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0163/2009

Esitatud tekstid :

B6-0163/2009

Arutelud :

PV 01/04/2009 - 13
CRE 01/04/2009 - 13

Hääletused :

PV 02/04/2009 - 9.23
CRE 02/04/2009 - 9.23

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 93kWORD 39k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B6-0163/2009
25.3.2009
PE423.030
 
B6‑0163/2009
komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
Esitaja(d): Véronique De Keyser, Jan Marinus Wiersma ja Hannes Swoboda
fraktsiooni PSE nimel
Rahvusvaheliste läbirääkimiste alustamine eesmärgiga võtta vastu rahvusvaheline leping Arktika kaitse kohta

Euroopa Parlamendi resolutsioon rahvusvaheliste läbirääkimiste alustamise kohta eesmärgiga võtta vastu rahvusvaheline leping Arktika kaitse kohta  
B6‑0163/2009

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse rahvusvahelist polaaraastat;

–  võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa Liit ja Arktika piirkond“ (KOM(2008) 763);

–  võttes arvesse oma 9. oktoobri 2008. aasta resolutsiooni Arktika haldamise kohta,

A.  arvestades, et kõnealuses piirkonnas, kus võivad olla kaalul suured majanduslikud huvid, esineb territoriaalseid erimeelsusi, mis võivad põhjustada olulisi konflikte riikide vahel, kes soovivad kaitsta – muu hulgas ka sõjaliselt – seda, mida nad peavad oma riigi huvideks;

B.  arvestades, et geopoliitiline neutraliseerimine võimaldaks laiendada Euroopa Liidu koostööd polaarpiirkonna ümbruses asuvate riikidega;

C.  arvestades, et Arktika piirkondlik julgeolek puudutab Euroopa Liitu ja mitte üksnes Põhja-Jäämere äärseid riike;

D.  arvestades, et komisjoni 20. novembri 2008. aasta teatises nõukogule ja Euroopa Parlamendile „Euroopa Liit ja Arktika piirkond” (KOM(2008) 763) on suurepäraselt kirjeldatud Arktika kaitsmise ja säilitamise ning loodusvarade säästva kasutamisega seotud probleemistikku;

E.  arvestades, et kõnealuses komisjoni teatises on märgitud, et „Arktikaga ei seondu konkreetset lepingusüsteemi. Põhjapoolus või seda ümbritsev Arktika ookean ei kuulu ühegi riigi ega riikide rühma suveräänsete õiguste alla”;

F.  arvestades, et pärast Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni (Montego Bay 1982) vastuvõtmist on toimunud tehnoloogilisi, keskkonnaalaseid ja õiguslikke muutusi;

G.  arvestades, et Arktika keskkonna ohustamisele tuleb reageerida probleemide suurusjärgule vastavalt rahvusvahelise õiguse kaudu;

H.  arvestades, et seda ainulaadset keskkonda saab kaitsta üksnes rahvusvaheline kontrollikord;

I.  arvestades, et Antarktika lepinguga võrreldav siduv Arktika harta, mille kohta Euroopa Parlament tegi ettepaneku oma 9. oktoobri 2008. aasta resolutsioonis, võiks olla lahenduseks komisjoni teatises väljatoodud probleemidele,

1.  palub nõukogul astuda samme, et luua rahu ja koostöö vaimust kantud Arktika piirkond, mis on avatud üksnes rahumeelsele tegevusele ja kaitstud suveräänsuse jagamisega seotud lahkarvamuste eest, ning aidata kaasa julgeolekualasele koostööle Arktikas;

2.  palub nõukogul toetada rahvusvaheliste läbirääkimiste alustamist eesmärgiga võtta Antarktika lepingu eeskujul vastu rahvusvaheline leping Arktika kaitse kohta, nagu Euroopa Parlament soovitas oma 9. oktoobri 2008. aasta resolutsioonis;

3.  palub nõukogul lisada Arktika küsimus järgmise ELi ja Venemaa tippkohtumise päevakorda;

4.  palub komisjonil teha ettepanek konkreetsete muudatuste sisseviimiseks Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni eeskirjadesse, et tõhustada laevaliikluse rahvusvahelisi ohutuseeskirju selle piirkonna eriti tundlikel aladel;

5.  palub komisjonil töötada Arktika ohutuse tagamiseks välja polaarpiirkonna seadustik arktilise laevasõidu kohta;

6.  palub komisjonil tagada laevasõiduvabadus ja läbisõiduõigus ning jälgida, et ei esineks diskrimineerimist, eelkõige lõivude, kohustuslike teenuste ja eeskirjade puhul;

7.  palub komisjonil ja nõukogul töötada Arktika loodusvarade kasutamisele 50-aastase moratooriumi kehtestamise nimel, kuni tehakse uued teadusuuringud;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide, Norra, Islandi, Venemaa, Kanada ja Ameerika Ühendriikide valitsustele ning rahvusvahelistele koostööpartneritele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika