Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B6-0163/2009

Ingediende teksten :

B6-0163/2009

Debatten :

PV 01/04/2009 - 13
CRE 01/04/2009 - 13

Stemmingen :

PV 02/04/2009 - 9.23
CRE 02/04/2009 - 9.23

Aangenomen teksten :


ONTWERPRESOLUTIE
PDF 95kWORD 39k
Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B6-0163/2009
25.3.2009
PE423.030
 
B6‑0163/2009
naar aanleiding van een verklaring van de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement
door Véronique De Keyser, Jan Marinus Wiersma en Hannes Swoboda
namens de PSE-Fractie
over het aanknopen van internationale onderhandelingen met het oog op de goedkeuring van een internationaal verdrag ter bescherming van de Noordpool

Resolutie van het Europees Parlement over het aanknopen van internationale onderhandelingen met het oog op de goedkeuring van een internationaal verdrag ter bescherming van de Noordpool 
B6‑0163/2009

Het Europees Parlement,

–  gezien het Internationale Pooljaar,

–  gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement "De Europese Unie en het Noordpoolgebied" (COM(2008)0763) van 20 november 2008,

–  onder verwijzing naar zijn resolutie van 9 oktober 2008 over het beheer van het Noordpoolgebied in een geglobaliseerde context,

A.  overwegende dat vanwege territoriale geschillen het risico bestaat dat in dit gebied, waar de economische belangen aanzienlijk kunnen zijn, grote conflicten ontstaan tussen landen die zelfs met militaire middelen datgene willen beschermen wat zij als hun nationale belang beschouwen,

B.  overwegende dat geopolitieke neutraliteit de Europese Unie de mogelijkheid zou bieden haar samenwerking met de landen rond de Noordpool uit te breiden,

C.  overwegende dat de regionale veiligheid in het Noordpoolgebied ook voor de Europese Unie en niet alleen voor de aangrenzende landen van belang is,

D.  overwegende dat de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement "De Europese Unie en het Noordpoolgebied" (COM(2008)0763) van 20 november 2008 een zeer goede beschrijving bevat van de problemen in verband met de bescherming en het behoud van het Noordpoolgebied en de bevordering van een duurzame exploitatie van de hulpbronnen van dit gebied,

E.  overwegende dat, zoals in deze mededeling van de Commissie wordt vermeld, er "geen specifieke verdragsregeling voor het Noordpoolgebied [bestaat]. Geen enkel land of groep van landen heeft soevereiniteit over de Noordpool of de Noordelijke IJszee rondom de Noordpool."

F.  gezien de milieutechnologische en juridische ontwikkelingen die zich sinds de goedkeuring van het Verdrag van de Verenigde Naties over het recht van de zee (Montego Bay 1982) hebben voorgedaan,

G.  overwegende dat het internationale recht op gepaste wijze moet inspelen op de reële bedreiging van het milieu van het Noordpoolgebied,

H.  overwegende dat deze unieke omgeving slechts door middel van een internationaal controlestelsel kan worden beschermd,

I.  overwegende dat alleen een bindend handvest voor het Noordpoolgebied, vergelijkbaar met het Zuidpool-Verdrag, zoals het Europees Parlement in zijn resolutie van 9 oktober 2008 voorstelt, een oplossing kan bieden voor de problemen die de Commissie in haar mededeling uiteenzet,

1.  verzoekt de Raad maatregelen te nemen om van het Noordpoolgebied een gebied van vrede en samenwerking te maken, met enkel vreedzame activiteiten en vrij van soevereiniteitsgeschillen, alsmede bij te dragen aan een verbeterde samenwerking op het gebied van veiligheid in het Noordpoolgebied;

2.  verzoekt de Raad zich in te zetten voor internationale onderhandelingen met het oog op de goedkeuring van een internationaal verdrag ter bescherming van het Noordpoolgebied, dat is geënt op het Zuidpool-Verdrag, zoals het Europees Parlement in zijn resolutie van 9 oktober 2008 voorstelt;

3.  verzoekt de Raad het Noordpoolgebied op de agenda van de volgende top tussen de EU en Rusland te plaatsen;

4.  verzoekt de Commissie specifieke wijzigingen van de regelgeving van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) voor te stellen om de internationale regels voor de veiligheid van het zeevervoer in de zeer kwetsbare gedeelten van dit gebied aan te scherpen;

5.  verzoekt de Commissie regels voor de scheepvaart in het Noordpoolgebied uit te werken om de scheepvaartveiligheid in dit gebied te waarborgen;

6.  verzoekt de Commissie de vrijheid van scheepvaart en het recht van doorvaart te waarborgen en erop toe te zien dat er geen discriminerende praktijken bestaan, met name op het gebied van heffingen, verplichte dienstverlening en regelingen;

7.  verzoekt de Commissie en de Raad ervoor te zorgen dat een moratorium voor 50 jaar wordt ingesteld op de exploitatie van de geologische rijkdommen van het Noordpoolgebied, in afwachting van nieuw wetenschappelijk onderzoek;

8.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen van de lidstaten, Noorwegen, IJsland, Rusland, Canada, de Verenigde Staten en de bij de internationale samenwerking betrokken instanties.

Juridische mededeling - Privacybeleid