Návrh usnesení - B6-0164/2009Návrh usnesení
B6-0164/2009

NÁVRH USNESENÍ,

25. 3. 2009

který na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Martin Schulz, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Helmut Kuhne, Miguel Angel Martínez Martínez, Justas Vincas Paleckis a Józef Pinior
za skupinu PSE,
o svědomí Evropy a totalitě

Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B6-0164/2009
Předložené texty :
B6-0164/2009
Rozpravy :
Přijaté texty :

B6‑0164/2009

Usnesení Evropského parlamentu o svědomí Evropy a totalitě

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 6 a 7 Smlouvy o Evropské unii,

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na rámcové rozhodnutí 2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že historikové se shodují na tom, že není možné zcela objektivně interpretovat historické skutečnosti a že neexistují objektivní historická svědectví; avšak vzhledem k tomu, že profesionální historikové zkoumají minulost pomocí vědeckých nástrojů a při této činnosti usilují o co největší nestrannost,

B.  vzhledem k tomu, že žádný politický orgán ani žádná politická strana nemá na výklad historie monopol a nemůže tvrdit, že je objektivní,

C.  vzhledem k tomu, že oficiální politické interpretace historických skutečností by neměly být výsledkem většinového rozhodování v parlamentech; vzhledem k tomu, že parlamenty nemohou určovat, jak bude na historii nahlíženo, prostřednictvím právních předpisů,

D.  vzhledem k tomu, že evropský integrační proces si klade za cíl zejména to, aby bylo v budoucnu zajištěno dodržování základních práv a zásad právního státu, přičemž vhodné mechanismy pro naplňování tohoto cíle stanoví články 6 a 7 Smlouvy o Evropské unii,

E.  vzhledem k tomu, že dezinterpretace historie mohou vést k provádění exkluzivistických opatření a tím podněcovat nenávist a rasismus,

F.  vzhledem k tomu, že ve 20. století totalitní a autoritářské režimy v Evropě deportovaly, věznily, mučily a zavraždily miliony obětí; vzhledem k tomu, že evropská historie 20. století je velice složitá a nejednoznačná, stejně jako její obraz ve vzpomínkách lidí,

G.  vzhledem k tomu, že ačkoli bylo dosaženo obrovského pokroku v institucionálním a hospodářském sjednocení Východu a Západu, pohled na minulost je stále nejednotný,

H.  vzhledem k tomu, že rozhodnutí, která se týkají připomínání historických událostí, nesmí být předmětem politických sporů; vzhledem k tomu, že politici by měli požádat historiky o nezávislý názor a podporovat otevřenou debatu o různých historických výkladech daných událostí,

I.  vzhledem k tomu, že v západní Evropě byl dominantní historickou zkušeností nacismus a země střední Evropy zažily navíc také komunismus a že je nutné usilovat o lepší pochopení minulosti těchto zemí, které prošly dvojí diktaturou,

J.  vzhledem k tomu, že většina historiků se shoduje na tom, že nacismus a stalinismus byly navzdory jistým podobnostem v zásadě odlišné, ačkoli z pohledu obětí není důležité, který z režimů je připravil o svobodu či z jakéhokoli důvodu mučil nebo zabíjel,

1.  vyzývá k vyhlášení Evropského dne obětí všech totalitních režimů, zejména nacismu a stalinismu, který by byl oslavován důstojně a nezaujatě; vyzývá odborný výbor Domu evropské historie, aby navrhl vhodné datum, které by občanům Evropy připomínalo nebezpečí totality;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.