Menetlus : 2009/2570(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0166/2009

Esitatud tekstid :

B6-0166/2009

Arutelud :

Hääletused :

PV 02/04/2009 - 9.21

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0214

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 92kWORD 41k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B6-0166/2009
25.3.2009
PE423.033
 
B6‑0166/2009
suuliselt vastatava küsimuse B6‑0266/2009 alusel
vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 5
Esitaja(d):
   Doris Pack, fraktsiooni PPE-DE nimel,
   Christa Prets, fraktsiooni PSE nimel,
   Hannu Takkula ja Grażyna Staniszewska, fraktsiooni ALDE nimel
Kultuuri roll Euroopa piirkondade arengus

Euroopa Parlamendi resolutsioon kultuuri rolli kohta Euroopa piirkondade arengus 
B6‑0166/2009

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse UNESCO kultuurilise väljenduse mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsiooni;

–  võttes arvesse nõukogu 24. mai 2007. aasta järeldusi kultuuri- ja loomesektorite panuse kohta Lissaboni eesmärkide saavutamisse;

–  võttes arvesse kultuurivaldkonna meetmeid seoses programmiga „Kultuur 2007” (2007−2013);

–  võttes arvesse oma 10. aprilli 2008. aasta resolutsiooni Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskava kohta üleilmastuvas maailmas(1);

–  võttes arvesse oma 10. aprilli 2008. aasta resolutsiooni kultuuritööstuse kohta Euroopas(2);

–  võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A.   arvestades, et Euroopa kultuurivaim kui eurooplaste kokkuviimise vahend on muutumas järjest tähtsamaks;

B.  arvestades, et Euroopa kultuurid on Euroopa arengu strateegilised tegurid nii kohalikul, piirkondlikul, riiklikul kui ka Euroopa Liidu institutsioonide tasandil;

C.  arvestades, et linnad ja piirkonnad on hakkamas Euroopas olulist osa etendama, sest nad jagavad Euroopa ideed ja aitavad kaasa Euroopa Liidu arengule;

D.  arvestades, et kodanikuühiskonna algatustel põhinevad kultuuriprojektid on osutunud tõhusaks vahendiks piirkondade tugevdamisel ja arendamisel;

E.  arvestades, et piirkondlikud konverentsid on kodanikualgatustele suurepärane võimalus projektide ja ettepanekute esitamiseks, heade tavade vahetamiseks ja vastutavate osapoolte dialoogi juhtimiseks,

1.   kutsub komisjoni üles esitama rohelist raamatut Euroopa piirkondade arengut tugevdava tänapäevase kultuuritegevuse suhtes kohaldatavate võimalike meetmete kohta;

2.   kutsub komisjoni koos piirkondlike ametiasutuste ja kohaliku kodanikuühiskonnaga üles toetama piirkondlikke konverentse;

3.   nõuab meetmeid ja teadlikkuse suurendamise kampaaniaid, mis käsitlevad kultuuriprojektide rolli piirkondlikus arengus;

4.   kutsub asjassepuutuvaid osapooli töötama selliste projektide kiire ja tõhusa elluviimise nimel;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja Regioonide Komiteele.

(1) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0124.
(2) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0123.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika