Propunere de rezoluţie - B6-0168/2009Propunere de rezoluţie
B6-0168/2009

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

25.3.2009

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B6‑0226/2009
în conformitate cu articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul de procedură
de Helga Trüpel și Gisela Kallenbach
în numele Grupului Verts/ALE
referitoare la rolul culturii în dezvoltarea regiunilor europene

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B6-0166/2009

Procedură : 2009/2570(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B6-0168/2009
Texte depuse :
B6-0168/2009
Dezbateri :
Texte adoptate :

B6‑0168/2009

Rezoluția Parlamentului European referitoare la rolul culturii în dezvoltarea regiunilor europene

Parlamentul European,

–  având în vedere Concluziile Consiliului din 24 mai 2007 privind contribuția sectoarelor culturii și creației la îndeplinirea obiectivelor de la Lisabona,

–  având în vedere acțiunile în domeniul culturii din cadrul programului Cultura 2007 (2007-2013),

–  având în vedere acțiunile în domeniul politicii regionale, în contextul punerii în aplicare a fondurilor structurale 2007-2013 și a programelor URBACT și INTERREG 2007-2013,

–  având în vedere Rezoluția sa din 10 aprilie 2008 privind o agendă europeană pentru cultură într-o lume în curs de globalizare[1],

–  având în vedere Rezoluția sa din 10 aprilie 2008 privind industriile culturale din Europa[2],

–  având în vedere articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât cultura este un element important în cadrul unei dezvoltări regionale și urbane durabile, deoarece reprezintă un factor crucial pentru identitatea regională și locală, respectând în același timp pe deplin diversitatea culturală și lingvistică;

B.  întrucât industriile culturii, creației și artelor constituie o ramură în creștere a economiilor regionale și locale și un stimulent pentru acestea, iar întreprinderile mici și mijlocii din sectorul creației reprezintă motoarele modernizării, creării de locuri de muncă și inovării în regiunile și orașele europene;

C.  întrucât creativitatea și inovarea necesită atât un mediu favorabil și exigent, cât și posibilități de dezvoltare și de formare, care pot fi oferite în cele mai bune condiții la nivel local;

D.  întrucât numeroase autorități regionale și locale au elaborat, cu participarea partenerilor din societatea civilă, o strategie pentru a promova cultura și creativitatea, pentru a sprijini industriile culturii și creației și pentru a crea un mediu care să stimuleze economia locală, regenerarea urbană, piața locuințelor și, în special, piețele locale ale muncii, și care să încurajeze un nou spirit de inovație și guvernanță, precum și societatea bazată pe cunoaștere;

E.  întrucât cultura reprezintă de asemenea un catalizator al incluziunii sociale și al democrației în regiunile și orașele europene, în special atunci când se bazează pe inițiative ale societății civile;

F.  întrucât conceptul de dezvoltare durabilă ar trebui să includă o dimensiune culturală,

1.  subliniază că strategiile regionale și locale de dezvoltare care incorporează cultura, creativitatea și artele contribuie în mod substanțial la îmbunătățirea calității vieții în regiunile și orașele europene prin promovarea diversității culturale, a democrației, a participării și a dialogului intercultural;

2.  invită Comisia să promoveze proiecte specifice și adaptate la nivel regional sau local, deoarece acestea sunt cele mai eficiente și mai durabile proiecte pentru dezvoltarea regională și urbană;

3.  invită Comisia să asigure implicarea deplină a partenerilor din societatea civilă în toate acțiunile culturale organizate sau cofinanțate de UE; propune ca principiul parteneriatului în temeiul articolului 11 din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 (regulamentul general al fondurilor structurale) să reprezinte un model pentru participarea societății civile;

4.  invită Comisia să organizeze un schimb de bune practici în domeniul acțiunilor culturale și să reunească actorii relevanți din sectorul public, privat și al societății civile pentru a îmbunătăți crearea de rețele;

5.  solicită Comisiei să prezinte Parlamentului cât mai curând posibil studiul privind influența culturii la nivel regional și local, împreună cu concluziile la care a ajuns Comisia și cu acțiunile pe care intenționează să le întreprindă;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și Comitetului Regiunilor.