Päätöslauselmaesitys - B6-0171/2009Päätöslauselmaesitys
B6-0171/2009

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

26.3.2009

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Annemie Neyts-Uyttebroeck ja István Szent-Iványi
ALDE-ryhmän puolesta
eurooppalaisesta tietoisuudesta ja totalitarismista

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B6-0165/2009

Menettely : 2009/2557(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0171/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0171/2009
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0171/2009

Euroopan parlamentin päätöslauselma eurooppalaisesta tietoisuudesta ja totalitarismista

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon monet demokratiasta ja perusoikeuksien ja -vapauksien kunnioittamisesta aikaisemmin antamansa päätöslauselmat, mukaan lukien 12.05.05 antamansa päätöslauselman Euroopan tulevaisuudesta 60 vuotta toisen maailmansodan päättymisen jälkeen[1], 23. lokakuuta 2008 antamansa päätöslauselman holodomorin uhrien muistamisesta[2] ja 15. tammikuuta 2009 antamansa päätöslauselman Srebrenicasta[3],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  katsoo, että Euroopan kauhistuttavan menneisyyden muistot on säilytettävä, jotta voitaisiin kunnioittaa uhreja, tuomita syylliset ja luoda perusta totuuteen ja muistoihin perustuvalle sovinnolle,

B.  katsoo, että Euroopan yhdentyminen on alusta alkaen merkinnyt vastausta kärsimykseen, jonka aiheuttivat kaksi maailmansotaa ja natsivalta, joka johti juutalaisten joukkomurhaan sekä totalitarismin ja epädemokraattisten kommunistihallintojen leviämiseen Keski- ja Itä-Euroopassa, ja lisäksi kyse on ollut syvän jakautumisen ja vihamielisyyden poistamisesta Euroopassa yhteistyön ja integraation avulla sekä sodan lopettamisesta ja demokratian turvaamisesta Euroopassa,

C.  ottaa huomioon, että Euroopan yhdentymisprosessi on ollut menestyksekäs ja sen seurauksena on syntynyt Euroopan unioni, joka käsittää toisen maailmansodan lopusta aina 1990-luvun alkuun asti kommunistihallintoon kuuluneet Keski- ja Itä-Euroopan maat, ja että Kreikan, Espanjan ja Portugalin aiemmin tapahtuneet liittymiset unioniin ovat auttaneet vahvistamaan demokratiaa Etelä-Euroopassa,

1.  kunnioittaa kaikkien totalitarismin ja epädemokraattisten hallintojen uhreja Euroopassa ja osoittaa kiitokset kaikille niille, jotka taistelivat hirmuvaltaa ja sortoa vastaan,

2.  sitoutuu edelleen Euroopan unioniin, jossa vallitsee rauha ja vapaus ja jonka perustavia arvoja ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltio sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen;

3.  korostaa, että on tärkeää säilyttää menneisyyden muistot, koska sovintoa ei voi syntyä ilman muistoja; vahvistaa vastustavansa yhtenäisesti kaikkia totalitaarisen hallinnon muotoja ideologisesta taustasta riippumatta;

4.  palauttaa mieliin, että viimeisin kansanmurha Euroopassa tapahtui Srebrenicassa niinkin myöhään kuin heinäkuussa 1995 ja että tarvitaan jatkuvaa valppautta epädemokraattisten, muukalaisvihamielisten, autoritääristen ja totalitaaristen aatteiden ja suuntausten torjumiseksi;

5.  korostaa, että jotta eurooppalaisten tietoisuutta rikoksista, jotka ovat tapahtuneet totalitaaristen ja epädemokraattisten hallintojen aikana, voidaan lisätä, on tuettava Euroopan vaikeaa menneisyyttä koskevaa dokumentointia ja todistajanlausuntoja, sillä sovintoa ei voi syntyä ilman muistoja;

6.  pitää valitettavana, että sellaisten asiakirjojen saatavuutta, joilla on henkilökohtaista merkitystä tai joita tarvitaan tieteellistä tutkimusta varten, rajoitetaan edelleen, 20 vuotta Keski- ja Itä-Euroopan kommunistihallinnon sortumisen jälkeen, asiattomasti joissakin jäsenvaltioissa; pyytää kaikkia jäsenvaltioita ponnistelemaan arkistojen avaamiseksi, entisten sisäisten turvallisuuspalvelujen, salaisen poliisin ja tiedustelupalvelujen arkistot mukaan lukien;

7.  toteaa, että Euroopan yhdentyminen rauhan ja sovinnon mallina on Euroopan kansalaisten oma valinta, jossa he sitoutuvat yhteiseen tulevaisuuteen, ja että Euroopan unionilla on erityinen vastuu demokratian sekä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamisen edistämisestä ja turvaamisesta Euroopan unionin sisällä ja sen ulkopuolella;

8.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ponnistelemaan edelleen Euroopan historian opettamisen tukemiseksi ja Euroopan yhdentymisen historiallisen merkityksen sekä traagisen menneisyyden ja nykyisessä Euroopan unionissa vallitsevan rauhanomaisen ja demokraattisen yhteiskuntajärjestyksen välisen suuren eron esille tuomiseksi;

9.  toistaa tukevansa edelleen kansainvälisen oikeuden lujittamista muun muassa Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja muiden erityistuomioistuimien perustamisella;

10.  kehottaa julistamaan elokuun 23. päivän kaikkien totalitaaristen ja autoritaaristen hallitusten uhrien Euroopan laajuiseksi muistopäiväksi, jota vietetään arvokkaasti ja puolueettomasti;

11.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden parlamenteille, ehdokasvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan unioniin assosioituneiden valtioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Euroopan neuvoston jäsenmaiden parlamenteille.