Projekt rezolucji - B6-0171/2009Projekt rezolucji
B6-0171/2009

PROJEKT REZOLUCJI

26.3.2009

zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyli Annemie Neyts-Uyttebroeck, István Szent-Iványi
w imieniu grupy politycznej ALDE
Sumienie Europy a totalitaryzm

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B6-0165/2009

Procedura : 2009/2557(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B6-0171/2009
Teksty złożone :
B6-0171/2009
Debaty :
Teksty przyjęte :

B6‑0171/2009

Rezolucja Parlamentu Europejskiego: Sumienie Europy a totalitaryzm

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wiele poprzednich rezolucji dotyczących demokracji i poszanowania podstawowych praw i wolności, w tym rezolucję przyjętą w dniu 12 maja 2005 r. w sprawie przyszłości Europy sześćdziesiąt lat po drugiej wojnie światowej[1], rezolucję z dnia 23 października 2008 r. w hołdzie ofiarom Wielkiego Głodu na Ukrainie[2] oraz rezolucję z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie Srebrenicy[3],

–  uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że należy podtrzymywać pamięć o tragicznych wydarzeniach w historii Europy, tak by móc złożyć hołd ofiarom, skazać sprawców i stworzyć podwaliny pojednania opartego na prawdzie i pamięci,

B.  mając na uwadze, że od samego początku integracja europejska stanowiła odpowiedź na cierpienia zadane w wyniku wybuchu dwóch wojen światowych oraz nazistowskiej tyranii, która doprowadziła do holocaustu oraz do rozprzestrzenienia się totalitarnych i komunistycznych systemów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, a także była sposobem przezwyciężenia głębokich podziałów i wrogości w Europie za pomocą współpracy i integracji oraz sposobem na zakończenie wojny i umocnienie demokracji w Europie,

C.  mając na uwadze, że proces integracji europejskiej okazał się sukcesem i doprowadził do powstania Unii Europejskiej obejmującej też kraje Europy Środkowej i Wschodniej, w których od końca drugiej wojny światowej do początku lat 90-tych panował ustrój komunistyczny, a także mając na uwadze, że wcześniejsze przystąpienie do Wspólnoty przez Grecję, Hiszpanię i Portugalię pomogło umocnić demokrację na południu Europy,

1.  wyraża szacunek dla wszystkich ofiar systemów totalitarnych i niedemokratycznych w Europie i składa hołd wszystkim, którzy walczyli przeciwko tyranii i uciskowi;

2.  ponawia swoje oddanie idei pokojowej i dobrze prosperującej Europy stworzonej w oparciu o wartości, takie jak poszanowanie ludzkiej godności, wolność, demokrację, równość, rządy prawa i przestrzeganie praw człowieka;

3.  podkreśla znaczenie pielęgnowania pamięci o przeszłych wydarzeniach, ponieważ bez pamięci nie można doprowadzić do pojednania; ponownie potwierdza swój wspólny sprzeciw wobec rządów totalitarnych, niezależnie od ich podstaw ideologicznych;

4.  przypomina, że ostatni akt ludobójstwa w Europie miał miejsce jeszcze w lipcu 1995 r. w Srebrenicy oraz że potrzebna jest nieustanna czujność w walce z niedemokratycznymi, ksenofobicznymi, autorytarnymi i totalitarnymi postawami i tendencjami;

5.  podkreśla, że w celu podniesienia europejskiego poziomu świadomości zbrodni popełnionych w systemach totalitarnych i niedemokratycznych należy wesprzeć proces dokumentacji i zbierania świadectwa o burzliwej przeszłości Europy, jako że pojednanie nie jest możliwe bez pamięci;

6.  wyraża ubolewanie, że 20 lat po upadku komunistycznych rządów w Europie Środkowej i Wschodniej w niektórych państwach członkowskich wciąż niesłusznie ograniczony jest dostęp do dokumentów istotnych dla poszczególnych osób i koniecznych dla badań naukowych; wzywa, by we wszystkich państwach członkowskich faktycznie dążyć do otwarcia archiwów, w tym archiwów byłych wewnętrznych służb bezpieczeństwa, tajnej policji i agencji wywiadowczych;

7.  oświadcza, że oparty na pokoju i pojednaniu model integracji europejskiej został dobrowolnie wybrany przez narody Europy z myślą o wspólnej przyszłości oraz że na Unii Europejskiej spoczywa szczególna odpowiedzialność za szerzenie i umacnianie demokracji, poszanowania praw człowieka i rządów prawa, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz Unii Europejskiej;

8.  wzywa Komisję Europejską i państwa członkowskie do czynienia dalszych wysiłków na rzecz wsparcia nauczania historii europejskiej, a także podkreślenia historycznego osiągnięcia jakim jest integracja europejska oraz ogromnego kontrastu między tragiczną przeszłością a pokojowym i demokratycznym porządkiem społecznym w dzisiejszej Unii Europejskiej;

9.  ponawia swe ciągłe wsparcie dla wzmocnienia międzynarodowego systemu sprawiedliwości poprzez ustanowienie Międzynarodowego Trybunału Karnego i innych wyspecjalizowanych sądów;

10.  zwraca się o obwołanie 23 sierpnia ogólnoeuropejskim dniem pamięci o ofiarach wszystkich systemów totalitarnych i autorytarnych oraz czczenie ich pamięci w godny i bezstronny sposób;

11.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, parlamentom państw członkowskich, rządom i parlamentom krajów kandydujących, rządom i parlamentom krajów stowarzyszonych z Unią Europejską oraz rządom i parlamentom członków Rady Europy.