Förslag till resolution - B6-0171/2009Förslag till resolution
B6-0171/2009

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

26.3.2009

till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Annemie Neyts-Uyttebroeck och István Szent-Iványi
för ALDE-gruppen
om det europeiska samvetet och totalitära diktaturer

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B6-0165/2009

Förfarande : 2009/2557(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0171/2009
Ingivna texter :
B6-0171/2009
Debatter :
Antagna texter :

B6‑0171/2009

Europaparlamentets resolution om det europeiska samvetet och totalitära diktaturer

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina många tidigare resolutioner om demokrati och respekt för grundläggande fri- och rättigheter, däribland sin resolution av den 12 maj 2005 om Europas framtid sextio år efter andra världskrigets slut[1], sin resolution av den 23 oktober 2008 till minne av holodomor – den framtvingade hungersnöden i Ukraina 1932–1933[2], och sin resolution av den 15 januari 2009 om Srebrenica[3],

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Minnena av Europas tragiska förflutna måste hållas vid liv i syfte att hedra offren, fördöma förövarna och lägga grunden till en försoning som bygger på sanning och hågkomst.

B.  Den europeiska integrationen har redan från början varit en reaktion på det lidande som Europa utsattes för till följd av två världskrig och det nazistiska förtrycket som ledde till såväl förintelsen som utbredningen av totalitära och odemokratiska kommunistregimer i Central- och Östeuropa, samt ett sätt att överbrygga djupa motsättningar och fiendskap i Europa genom samarbete och integration och för att få slut på krig och säkerställa demokrati i Europa.

C.  Utvecklingen av den europeiska integrationen har varit framgångsrik och har nu lett till ett EU som omfattar de länder i Central- och Östeuropa som levde under kommunistregimer från slutet av andra världskriget till tidigt 1990-tal. De tidigare anslutningarna av Grekland, Spanien och Portugal hjälpte till att säkerställa demokrati i Sydeuropa.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin respekt för alla offer för totalitära och odemokratiska regimer i Europa, och hyllar dem som kämpat mot tyranni och förtryck.

2.  Europaparlamentet förnyar sitt engagemang för ett fredligt och välmående Europa grundat på värden som respekt för mänsklig värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättssäkerhet samt respekt för mänskliga rättigheter.

3.  Europaparlamentet betonar vikten av att hålla liv i minnet av det förflutna, eftersom det inte kan bli någon försoning utan hågkomst. Parlamentet bekräftar åter sin enade hållning mot allt totalitärt styre, oberoende av ideologisk bakgrund.

4.  Europaparlamentet påminner om att det senaste folkmordet i Europa skedde i Srebrenica så sent som i juli 1995, och att en ständig vaksamhet behövs för att bekämpa odemokratiska, främlingsfientliga, auktoritära och totalitära idéer och tendenser.

5.  Europaparlamentet understryker att för att den europeiska medvetenheten om brott som begåtts av totalitära och odemokratiska regimer ska ökas, så måste stöd ges åt dokumentationen och vittnesberättelserna om Europas oroliga förflutna, eftersom det aldrig kan bli någon försoning utan hågkomst.

6.  Europaparlamentet beklagar att tillgången till handlingar av personlig betydelse och för vetenskaplig forskning fortfarande är omotiverat begränsad i vissa medlemsstater 20 år efter det att kommunistregimerna i Central- och Östeuropa föll. Europaparlamentet uppmanar samtliga medlemsstater att göra en verklig kraftansträngning för att öppna arkiv, däribland dem som tillhörde de tidigare säkerhets- och underrättelsetjänsterna.

7.  Europaparlamentet förklarar att den europeiska integrationen som modell för fred och försoning representerar ett fritt val av Europas folk att engagera sig för en gemensam framtid, och att Europeiska unionen har ett särskilt ansvar för att främja och säkra demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, både inom och utanför EU.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka sina insatser för att förbättra undervisningen om Europas historia, och att framhäva den europeiska integrationens historiska bedrift och den skarpa kontrasten mellan det tragiska förflutna och den fredliga och demokratiska samhällsordningen i dagens EU.

9.  Europaparlamentet uttrycker på nytt sitt ständiga stöd för ett stärkt internationellt rättssystem genom inrättandet av Internationella brottsmålsdomstolen och andra specialdomstolar.

10.  Europaparlamentet anser att den 23 augusti bör utnämnas till minnesdag i hela Europa för alla offer för totalitära och auktoritära regimer, i syfte att hedra minnet av dessa offer med värdighet och opartiskhet.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas parlament, kandidatländernas regeringar och parlament, regeringarna och parlamenten i länder som är associerade med Europeiska unionen samt regeringarna och parlamenten i Europarådets medlemsstater.