Предложение за резолюция - B6-0177/2009Предложение за резолюция
B6-0177/2009

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

26.3.2009

за приключване на разисквания по изявление на Съвета и на Комисията
съгласно член 103, параграф 2 от Правилника
от:
относно двугодишната оценка на диалога ЕС - Беларус

Процедура : 2009/2567(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B6-0177/2009
Внесени текстове :
B6-0177/2009
Разисквания :
Приети текстове :

B6‑0177/2009

Резолюция на Европейския парламент за двугодишната оценка на диалога ЕС - Беларус

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно положението в Беларус, и по-специално тази от 15 януари 2009 г.[1] относно стратегията на ЕС спрямо Беларус,

–  като взе предвид заключенията на извънредния Съвет по общи въпроси и външни отношения относно Беларус от 16 март 2009 г. за продължаване на временното прекратяване на забраната за издаване на визи на държавни служители от Беларус, включително на президента Александър Лукашенко, както и за разширяване на рестриктивните мерки,

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета от 3 декември 2008 г. относно инициативата "Източно партньорство" (COM(2008)823),

–   като взе предвид декларацията на Европейската комисия от 21 ноември 2006 г. относно готовността на Европейския съюз да поднови своите отношения с Беларус и нейния народ в рамките на Европейската политика на съседство (ЕПС),

–  като взе предвид член 103, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Съветът в своите гореспоменати заключения от 16 март 2009 г. потвърди готовността си да задълбочи отношенията си с Беларус заради напредъка, постигнат от Беларус по пътя към демокрацията, правата на човека и правовата държава и да подпомогне Беларус в постигането на тези цели,

Б.  като има предвид, че Съветът, след като направи оценка на развитието в Беларус след решението за временно прекратяване на ограниченията за пътуване, наложени на някои държавни служители на Беларус, взето през октомври 2008 г. в съответствие с условията, посочени в Общата позиция на Съвета 2008/844/ОВППС, реши да продължи това прекратяване на прилагането на тези ограничения за пътуване за период от девет месеца,

В.  като има предвид, че Съветът реши да продължи за една година рестриктивните мерки срещу определени държавни служители на Беларус, посочени в Общата позиция 2006/276/ОВППС,

Г.  като има предвид, че ЕС продължава да проявява загриженост относно положението с правата на човека в Беларус и неотдавнашните случаи на нарушения в тази област,

Д.  като има предвид, че в отговор на положителните стъпки, предприети от Беларус, Комисията вече започна засилен диалог с тази страна в области като енергетика, околната среда, митници, транспорт и безопасност на храните и потвърди готовността си да разшири още обхвата на тези технически преговори, които са от полза и за двете страни,

Е.  като има предвид, че Съветът включи Беларус в своята инициатива "Източно партньорство", започната от Комисията, за да засили сътрудничеството с редица източноевропейски държави,

Ж.  като има предвид, че министърът на външните работи на Беларус, Сергей Мартинов, декларира, че "Беларус има позитивно отношение към участието в инициативата "Източно партньорство" и добави, че Беларус смята да участва в тази инициатива,

З.  като има предвид, че Комитетът за защита на журналисти призова органите на Беларус да подновят акредитацията на журналиста Andrzej Poczobut, местен кореспондент на най-големия полски вестник Gazeta Wyborcza, и да разследва случая на тормоз над него и неговото семейство в западния град Hrodna заради критики към полицията и правителството; като има предвид, че на 17 март Andzrej Poczobut е глобен 148 евро за репортаж за срещата на Съюза на поляците в Беларус,

1.  Подкрепя решението на Съвета да продължи за една година ограничителните мерки срещу определени държавни служители на Беларус и в същото време да продължи прекратяването на прилагането на ограниченията за пътуване, наложени на определени държавни служители на Беларус за период от девет месеца,

2.  продължава да проявява загриженост относно положението с правата на човека в Беларус и неотдавнашните случаи на нарушения в тази област, очаква започването на диалога за правата на човека с Беларус в близкото бъдеще;

3.  приветства активизирането на диалога между ЕС и Беларус на високо равнище, включително двустранните контакти и по-интензивното техническо сътрудничество по инициатива на Комисията, като начин за изграждане на взаимно разбирателство и предоставяне на възможност за справяне с проблемите и въпросите от общ интерес;

4.  вярва, че активизирането на политическия диалог между ЕС и Беларус трябва да бъде поставено в зависимост от вдигането на ограниченията върху свободите и прекратяването на насилието срещу участниците в опозиционни протести и защитниците на човешките права; призовава в този контекст незабавното освобождаване на предприемачите Mikalai Autukhovich, Yury Liavonau и Uladzimir Asipenka и младежкия опозиционен активист Artsiom Dubski;

5.   приветства и продължава да насърчава продължаването на сътрудничеството на Беларус с ОССЕ/Офис за демократични институции и човешки права;

6.  изтъква, че демократичната опозиция и гражданското общество на Беларус трябва да бъдат включени в диалога между ЕС и Беларус;

7.  призовава правителството на Беларус да използва следващите девет месеца за да покаже съществен напредък в следните области:

-   реформа на изборното законодателство в Беларус, така да се даде възможност за гарантирано представителство на членовете на опозицията в избирателните комисии на всички равнища и да се гарантира прозрачността и отчетността на преброяването на гласовете;

-   даване на равни права на всички медийни изяви като се вдигне забраната за разпространение на независими печатни медии чрез държавните мрежи за разпределение на “Sayuzdruk” (система от павилиони) и държавните пощенски служби на Беларус “Belposhta”; отмяна членове 367, 368, 369 и 369, първа алинея от наказателния кодекс, с които често се злоупотребява за преследване на журналисти заради професионалната им дейност; опростяване на процедурата за получаване на акредитация за всички журналисти, включително официалните представители на чуждестранните медийни издания;

-   гарантиране на свободата на сдружаване и събрания чрез отмяната на член 193, първа алинея от наказателния кодекс, който предвижда наказателна отговорност за дейности в рамките на нерегистрирани обществени сдружения, политически партии и фондации; зачитане на свободата на религията;

-   гарантиране на политически права и свободи като се прекрати практиката на политически уволнения и изключвания от университетите; прекратяване на наказателното преследване за избягване на военна служба на студенти, изключени от университетите заради гражданската си позиция; преразглеждане на неотдавнашните случаи на принудително набиране във войската на няколко млади активисти като Franak Viačorka, Ivan Šyla и Zmiter Fedaruk;

8.   призовава правителството на Беларус незабавно да наложи мораториум над всички смъртни присъди и екзекуции с оглед отмяната на смъртното наказание (както е посочено в резолюцията на Общото събрание на ООН 62/149 от 18 декември 2007 г.), незабавно да замени всички смъртни присъди с присъди за лишаване от свобода, да приведе вътрешното законодателство в съответствие със задълженията, поети от страната по международните договори за правата на човека и гарантиране на строгото спазване на международно признатите стандарти за справедлив процес;

9.   призовава органите на Беларус да признаят Съюза на поляците, ръководен от Angelika Borys, която беше преизбрана за председател на конгреса на Съюза на поляците на 15 март 2009 г. .

10.  в случай, че Беларус изпълни изброените по-горе критерии за периода от девет месеца, призовава Съвета и Комисията да обмисли трайното отменяне на забраната за пътуване, както и мерки за улесняване на икономическия и социален напредък и ускоряването на процеса на реинтеграция на Беларус в семейството на европейските демократични държави;

11.  призовава Съвета и Комисията да предприемат допълнителни мерки за либерализиране на визовите процедури за беларуски граждани, тъй като подобно действие е от решаващо значение за постигане на главната цел на политиката на ЕС спрямо Беларус, а именно да включва Беларус в европейските и регионални процеси и да направи на процеса на демократизация в страната необратим; в тази връзка настоятелно ги призовава да обмислят възможността за понижаване на таксите за издаване на визи за беларуски граждани, влизащи в Шенгенското пространство, и за опростяване на процедурата за тяхното получаване;

12.  призовава Комисията да използва пълно и ефективно възможностите за подпомагане на гражданското общество и демократичното развитие в Беларус чрез Европейския инструмент за демокрация и права на човека; настоятелно призовава Комисията редовно и изчерпателно да информира Парламента за средствата, предоставени чрез Европейския инструмент за демокрация и права на човека;

13.  призовава Комисията да отпусне финансова помощ на независимия беларуски телевизионен канал Belsat и да настоява пред беларуското правителство официално да регистрира Belsat в Беларус; призовава настоятелно правителството на Беларус в знак на добра воля и на положителна промяна да позволи на беларуския "Европейския хуманитарен университет" в изгнание във Вилнюс (Литва) да се завърне по законен път в Беларус и да се установи отново в Минск, при подходящи за своето бъдещо развитие условия, по-специално като позволи на Европейския хуманитарен университет да установи наново своята библиотека в Минск още тази година, като предложи сграда и създаде условия, позволяващи обширните колекции от книги на беларуски, руски, английски, немски и френски да бъдат отворени и достъпни за всички;

14.  призовава Съвета и Комисията да разгледат мерки за подобряване на стопанската обстановка, търговията, инвестициите, енергийната и транспортната инфраструктура и трансграничното сътрудничество между ЕС и Беларус, с цел да се окаже принос за благоденствието и благосъстоянието на беларуските граждани и да се увеличат техните възможности да поддържат контакти с и да пътуват безпрепятствено до ЕС;

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на парламентите и правителствата на държавите-членки, на генералния секретар на Организацията на обединените нации, на парламентарните асамблеи на ОССЕ и на Съвета на Европа, на секретариата на Общността на независимите държави и на парламента и правителството на Беларус.