Návrh usnesení - B6-0177/2009Návrh usnesení
B6-0177/2009

NÁVRH USNESENÍ,

26. 3. 2009

který na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají
o dvakrát ročně konaném hodnocení dialogu mezi EU a Běloruskem

Postup : 2009/2567(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B6-0177/2009
Předložené texty :
B6-0177/2009
Rozpravy :
Přijaté texty :

B6‑0177/2009

Usnesení Evropského parlamentu o dvakrát ročně konaném hodnocení dialogu mezi EU a Běloruskem

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Bělorusku, zejména na usnesení ze dne 15. ledna 2009[1] o strategii EU vůči Bělorusku,

–  s ohledem na závěry zasedání Rady ve složení pro obecné záležitosti a vnější vztahy ze dne 16. března 2009 o Bělorusku, na jejichž základě jsou i nadále pozastaveny sankce spojené s neudělováním víz představitelům Běloruska, včetně prezidenta Alexandra Lukašenka,

–  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 3. prosince 2008 o iniciativě východního partnerství (KOM(2008)823),

–   s ohledem na prohlášení Komise ze dne 21. listopadu 2006 o připravenosti Evropské unie k obnovení vztahů s Běloruskem a jeho občany v rámci evropské politiky sousedství,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Rada ve svých výše zmíněných závěrech ze dne 16. března 2009 potvrdila, že pokud Bělorusko učiní pokrok na cestě k demokracii, lidským právům a právnímu státu, je připravena s ním prohlubovat své vztahy a pomoci mu těchto cílů dosáhnout,

B.  vzhledem k tomu, že poté, co Rada zhodnotila, jakým způsobem se situace v Bělorusku vyvíjí od října 2008, kdy rozhodla o dočasném pozastavení cestovních omezení uvalených na některé představitele Běloruska, učinila v souladu s podmínkami stanovenými ve společném postoji Rady 2008/844/SZBP rozhodnutí pozastavit uplatňování těchto cestovních omezení na dalších devět měsíců,

C.  vzhledem k tomu, že Rada se rozhodla prodloužit o jeden rok omezující opatření vůči některým představitelům Běloruska, která jsou stanovena ve společném postoji 2006/276/SZBP,

D.  vzhledem k tomu, že EU je stále znepokojena situací, která v Bělorusku panuje v oblasti lidských práv, a nedávnými případy jejich porušení,

E.  vzhledem k tomu, že v reakci na pozitivní kroky Běloruska již Komise s touto zemí zahájila intenzivní dialog v oblastech, jako je energetika, životní prostředí, celní politika, doprava či bezpečnost potravin, a potvrdila, že je připravena rozsah těchto technických rozhovorů, které jsou pro obě strany prospěšné, dále rozšířit,

F.  vzhledem k tomu, že Rada zahrnula Bělorusko do „iniciativy východního partnerství“, kterou zahájila Komise s cílem prohloubit spolupráci s řadou východoevropských zemí,

G.  vzhledem k tomu, že běloruský ministr zahraničí Sjarhej Martynav prohlásil, že „Bělorusko hodnotí účast v iniciativě východního partnerství pozitivně“, a dodal, že Bělorusko má v úmyslu se do této iniciativy zapojit,

H.  vzhledem k tomu, že výbor na ochranu novinářů vyzval běloruské úřady, aby prodloužily akreditaci Andrzeje Poczobuta, místního zpravodaje největšího polského deníku Gazeta Wyborcza, a aby vyšetřily případ, kdy byl tento novinář i se svou rodinou obtěžován v zápodoběloruském městě Hrodna kvůli tomu, že kritizoval politiku vlády; vzhledem k tomu, že dne 17. března dostal Andzrej Poczobut pokutu (148 eur) za to, že zprostředkoval reportáž ze zasedání unie Poláků v Bělorusku,

1.  podporuje rozhodnutí Rady prodloužit o jeden rok omezující opatření vůči některým představitelům Běloruska a zároveň pozastavit uplatňování cestovních omezení uvalených na některé představitele Běloruska na dalších devět měsíců,

2.  je i nadále znepokojen situací, která v Bělorusku panuje v oblasti lidských práv a nedávnými případy jejich porušení; vítá skutečnost, že s Běloruskem bude v blízké budoucnosti zahájen dialog o lidských právech;

3.  vítá posílení dialogu na vysoké úrovni mezi EU a Běloruskem, včetně dvojstranných kontaktů, a intenzivnější technickou spolupráci zahájenou z podnětu Komise jakožto způsoby, jak budovat vzájemné porozumění a umožnit řešení připomínek obou stran a otázek společného zájmu;

4.  věří, že má-li být prohlouben politický dialog mezi EU a Běloruskem, musí Bělorusko nejdříve přestat s omezováním svobody a ukončit násilnosti páchané na účastnících opozičních protestních akcí a na ochráncích lidských práv; požaduje v této souvislosti, aby byli okamžitě propuštěni podnikatelé Mikalaj Autuchovič, Jurij Ljavonav a Vladzimir Asipenka a představitel mládežnické opozice aktivista Artsiom Dubski;

5.   vítá a dále podporuje pokračující spolupráci Běloruska s OBSE/ODIHR ve věci právních předpisů upravujících volby;

6.  opětovně zdůrazňuje, že do dialogu mezi EU a Běloruskem musí být plně zapojena běloruská demokratická opozice a občanská společnost;

7.  vyzývá běloruskou vládu, aby následujících devět měsíců využila k vykázání významného pokroku v následujících oblastech:

-   reforma běloruských volebních zákonů, které by zaručily zastoupení členů opozičních stran ve volebních komisích na všech úrovních a zajistily transparentnost a správné hlášení sečtených hlasů;

-   poskytnutí stejných práv všem sdělovacím prostředkům na základě zrušení zákazu rozšiřování nezávislých tiskovin prostřednictvím státního distribučního systému „Sajuzdruk“ (systém stánků) a běloruské státní pošty „Belpošta“; zrušení článků 367, 368, 369, 369–1 trestního zákoníku, které jsou často zneužívány k pronásledování novinářů za jejich profesionální činnost; zjednodušení postupu pro získání akreditace pro všechny novináře, včetně oficiálních zástupců zahraničních médií;

-   zaručení svobody sdružování a shromažďování na základě zrušení článku 193–1 trestního zákoníku, který stanovuje trestní odpovědnost za činnost prováděnou v zájmu neregistrovaných veřejných sdružení, politických stran a nadací; zaručení svobody náboženského vyznání;

-   zaručení politických práv a svobod na základě ukončení praxe politicky motivovaného propouštění z práce a vylučování z vysokých škol; ukončení pronásledování studentů, kteří byli za své občanské postoje vyloučeni z vysokých škol za to, že se vyhýbají vojenské službě; přezkoumání nedávných případů, kdy byli mladí aktivisté, jako např. Franak Viačorka, Ivan Šyla a Zmiter Fedaruk, odvedeni proti své vůli do armády;

8.   vyzývá běloruskou vládu, aby okamžitě vydala moratorium na všechny rozsudky smrti a popravy, než bude trest smrti zrušen (v souladu s rezolucí 62/149 Všeobecného shromáždění OSN přijatou dne 18. prosince 2007), aby bezodkladně změnila trest všech vězňů, kteří jsou odsouzeni k smrti, na trest odnětí svobody, aby vnitrostátní právní předpisy uvedla v soulad se závazky Běloruska vyplývajícími z mezinárodních smluv v oblasti lidských práv a aby zajistila důsledné dodržování mezinárodně uznaných norem pro spravedlivé soudní řízení;

9.   vyzývá běloruské úřady, aby uznaly unii Poláků vedenou Angelikou Borysovou, která byla opětovně zvolena předsedkyní kongresu unie Poláků dne 15. března 2009;

10.  vyzývá Radu a Komisi, aby v případě, že Bělorusko během devíti měsíců výše uvedená kritéria splní, zvážily trvalé zrušení zákazu cestování, jakož i přijetí opatření, která podpoří hospodářský a sociální pokrok a urychlí proces opětovného začlenění Běloruska do evropské rodiny demokratických národů;

11.  vyzývá Radu a Komisi, aby přijaly další opatření směřující k liberalizaci postupů udělování víz běloruským občanům, neboť takové kroky jsou nezbytně nutné pro splnění hlavního cíle politiky EU vůči Bělorusku, kterým je začlenit Bělorusko do evropských a regionálních procesů a zajistit nezvratnost demokratizačního procesu v této zemi; důrazně je v této souvislosti vyzývá, aby zvážily, do jaké míry by bylo možné snížit poplatky za udělování víz běloruským občanům, kteří cestují do schengenského prostoru, a zjednodušit postup jejich získávání;

12.  vyzývá Komisi, aby plně a účinně využívala možností podporovat občanskou společnost a demokratický rozvoj v Bělorusku prostřednictvím evropského nástroje pro lidská práva a demokracii; naléhavě vyzývá Komisi, aby pravidelně a důkladně informovala parlament o tom, jakým způsobem jsou prostředky z evropského nástroje pro lidská práva a demokracii využívány;

13.  žádá Komisi, aby poskytla finanční podporu nezávislé běloruské televizní stanici Belsat, a důrazně vyzývá běloruskou vládu, aby Belsat v Bělorusku oficiálně zaregistrovala; vyzývá běloruskou vládu, aby na znamení dobré vůle a změny k lepšímu umožnila běloruské „Evropské univerzitě humanitních věd“ přemístit zákonným způsobem své sídlo z vilniuského exilu zpět do Běloruska a obnovit zde činnost za podmínek vhodných pro svůj další rozvoj v Minsku, a zejména aby této univerzitě poskytla v Minsku prostory, v nichž bude moci letos zřídit svou knihovnu, a zajistila jí podmínky k tomu, aby své rozsáhlé sbírky v běloruském, ruském, anglickém, německém a francouzském jazyce mohla zpřístupnit široké veřejnosti;

14.  vyzývá Radu a Komisi, aby zvážily přijetí opatření na zlepšení podnikatelského prostředí, obchodu, investic, energetické a dopravní infrastruktury a přeshraniční spolupráce mezi EU a Běloruskem s cílem přispět k zajištění dobrých životních podmínek a prosperity běloruských občanů a ke zvýšení jejich možností komunikovat s EU a svobodně do EU cestovat;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, parlamentům a vládám členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, parlamentním shromážděním OBSE a Rady Evropy, sekretariátu Společenství nezávislých států a parlamentu a vládě Běloruska.