Resolutsiooni ettepanek - B6-0177/2009Resolutsiooni ettepanek
B6-0177/2009

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

26.3.2009

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
Esitaja(d):
Euroopa Liidu ja Valgevene dialoogi hindamine kaks korda aastas

Menetlus : 2009/2567(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B6-0177/2009
Esitatud tekstid :
B6-0177/2009
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B6‑0177/2009

Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa Liidu ja Valgevene dialoogi hindamise kohta kaks korda aastas

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta Valgevenes, eelkõige 15. jaanuari 2009. aasta resolutsiooni ELi Valgevene-strateegia kohta[1];

–  võttes arvesse üldasjade ja välissuhete nõukogu 16. märtsi 2009. aasta järeldusi Valgevene kohta, mille kohaselt jätkati Valgevene ametnike, sealhulgas president Aleksander Lukašenka suhtes kehtestatud viisakeelu rakendamise peatamist ja pikendati piiravaid meetmeid;

–  võttes arvesse komisjoni 3. detsembri 2008. aasta teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule idapartnerluse kohta (COM(2008)823);

–   võttes arvesse komisjoni 21. novembri 2006. aasta avaldust Euroopa Liidu valmisoleku kohta uuendada Euroopa naabruspoliitika raames suhteid Valgevene ja tema rahvaga;

A.  arvestades, et nõukogu kinnitas oma eespool mainitud 16. märtsi 2009. aasta järeldustes oma valmisolekut süvendada oma suhteid Valgevenega sõltuvalt sellest, kuidas Valgevene edendab demokraatiat, inimõigusi ja õigusriigi põhimõtteid, ja toetada Valgevenet nende eesmärkide saavutamisel;

B.  arvestades, et nõukogu on hinnanud Valgevenes toimunud arengut pärast seda, kui ta tegi oktoobris 2008 otsuse teatud Valgevene ametnike suhtes kohaldatavate reisipiirangute rakendamise ajutise peatamise kohta, ning on otsustanud säilitada üheksa kuu jooksul nende reisipiirangute rakendamise ajutise peatamise nõukogu ühises seisukohas 2008/844 /ÜVJP sätestatud tingimustel;

C.  arvestades, et nõukogu otsustas vastavalt ühisele seisukohale 2006/276/ÜVJP pikendada teatud Valgevene ametnike suhtes kehtestatud piiravaid meetmeid;

D.  arvestades, et Euroopa Liit on jätkuvalt mures inimõiguste olukorra ja inimõiguste hiljutiste rikkumiste pärast Valgevenes;

E.   arvestades, et vastuseks Valgevene tehtud edusammudele on komisjon juba alustanud Valgevenega tugevdatud dialoogi sellistes valdkondades nagu energia, keskkond, toll, transport ja toiduohutus ning kinnitanud oma valmisolekut laiendada veelgi mõlemale poolele kasulike tehniliste läbirääkimiste ulatust;

F.  arvestades, et nõukogu kaasas Valgevene idapartnerluse algatusse, mille komisjon algatas eesmärgiga suurendada koostööd mitmete Ida-Euroopa riikidega;

G.  arvestades, et Valgevene välisminister Sjargei Martinau on teatanud, et Valgevene suhtub idapartnerluse algatuses osalemisse positiivselt ja on lisanud, et Valgevene kavatseb selles algatuses osaleda;

H.  arvestades, et ajakirjanike kaitse komitee kutsus Valgevene ametivõime üles uuendama Poola suurima päevalehe Gazeta Wyborcza kohaliku korrespondendi Andrzej Poczobuti akrediteeringut ning uurima tema ja tema perekonnaliikmete hiljutist tagasikiusamist riigi lääneosas asuvas Grodna linnas valitsuse poliitika kritiseerimise tõttu; arvestades, et Andzrej Poczobuti trahviti 17. märtsil 148 euroga Valgevene Poolakate Liidu kohtumisest tehtud reportaaži eest,

1.  toetab nõukogu otsust pikendada Valgevene teatud ametnike vastu suunatud piiravaid meetmeid veel ühe aasta võrra ja samaaegselt jätkata nendele ametnikele kehtestatud reisipiirangute rakendamise peatamist üheksaks kuuks;

2.  on jätkuvalt mures inimõiguste olukorra ja inimõiguste hiljutiste rikkumiste pärast Valgevenes; ootab lähitulevikus inimõigustealase dialoogi algatamist Valgevenega;

3.  tunneb heameelt tihedama kõrgetasemelise dialoogi üle Euroopa Liidu ja Venemaa vahel, kaasa arvatud kahepoolsete kontaktide üle, ja komisjoni algatatud tihedama tehnilise koostöö üle, sest see on võimalus vastastikuse arusaama saavutamiseks ning osapoolte ühiste huvidega seotud probleemide ja teemadega tegelemiseks;

4.  on veendunud, et Euroopa Liidu ja Valgevene vahelise dialoogi süvendamine peab sõltuma opositsiooni meeleavaldustel osalejate ja inimõigusaktivistide tegutsemisvabadusele kehtestatud piirangute kaotamisest ning nende vastu suunatud vägivalla lõpetamisest; nõuab sellega seoses ettevõtjate Mikalai Autukovitši, Juri Liavonau ja Uladzimir Asipenka ja noorte opositsiooni aktivisti Artsiom Dubski viivitamatut vabastamist;

5.   tervitab ja ergutab lisaks Valgevene koostöö jätkumist OSCE/ODIHRiga valimisi käsitlevate õigusaktide valdkonnas;

6.  nõuab, et Valgevene demokraatlik opositsioon ja kodanikuühiskond kaasataks Euroopa Liidu ja Valgevene dialoogi;

7.  kutsub Valgevene valitsust üles tegema järgmise üheksa kuu jooksul olulisi edusamme järgmistes valdkondades:

-   Valgevene valimisseadustiku reformimine, et tagada opositsiooni liikmete esindatus kõikide tasandite valimiskomisjonides ning läbipaistvus ja usaldusväärsus häälte lugemisel;

-   kõikidele meediaväljaannetele võrdsete õiguste andmine, tühistades keelu levitada sõltumatut trükiajakirjandust riikliku müügivõrgustiku „Sajuzdruk“ (kioskid) ja Valgevene riikliku postiteenistuse „Belpošta“ kaudu; kriminaalkoodeksi artiklite 367, 368, 369 ja 369-1 tühistamine – nimetatud sätteid on sageli kuritarvitatud ajakirjanike tagakiusamiseks nende kutsealase aktiivsuse eest; kõikide ajakirjanike, kaasa arvatud välismaiste meediaväljaannete jaoks töötavate ajakirjalike akrediteerimise korra lihtsustamine;

-   ühinemis- ja kogunemisvabaduse tagamine, tühistades kriminaalkoodeksi artikli 193-1, mille põhjal saab kriminaalvastutusele võtta registreerimata avalike ühenduste, poliitiliste parteide ja fondide tegevuses osalemise eest; usuvabaduse tagamine;

-   poliitiliste õiguste ja vabaduste tagamine, lõpetades inimeste poliitilistel põhjustel töölt vallandamise ja ülikoolidest väljaheitmise; sõjaväeteenistusest kõrvalehoidmisest tuleneva tagakiusamise lõpetamine ja üliõpilaste seisukohtade tõttu nende ülikoolidest väljaheitmise lõpetamine; paljude noorte aktivistide, nagu Franak Viačorka, Ivan Šyla ja Zmiter Fedaruki, hiljutised sunduslikku väeteenistusse võtmise juhtumite läbivaatamine;

8.   kutsub Valgevene valitsust üles kehtestama surmanuhtluse kaotamist silmas pidades viivitamatult moratooriumi kõikide surmamõistmiste ja hukkamiste suhtes, nagu on ette nähtud ÜRO Peaassamblee 18. detsembri 2007. aasta resolutsioonis 62/149, ning muutma kohe kõik surmaotsused vanglakaristusteks; viima siseriiklikud õigusaktid vastavusse kohustustega, mis Valgevene on inimõigusi käsitlevate rahvusvaheliste lepingute raames võtnud, ja tagama, et õiglase kohtumõistmise rahvusvahelisi standardeid järgitakse täpselt;

9.   kutsub Valgevene ametivõime üles tunnustama Poolakate Liitu, mida juhib Angelika Borys, kes valiti 15. märtsil 2009 tagasi Poolakate Liidu kongressi esinaiseks;

10.  juhul kui Valgevene täidab eespool nimetatud kriteeriumid üheksa kuu jooksul, kutsub nõukogu ja komisjoni üles kaaluma alalist reisipiirangute kaotamist ja meetmeid, mis aitaksid kaasa majanduslikule ja sotsiaalsele arengule ning kiirendaksid Valgevene taasintegreerimist Euroopa demokraatlike riikide hulka;

11.  kutsub nõukogu ja komisjoni üles jätkama tegevust Valgevene kodanike viisamenetluste lihtsustamiseks, kuna see on oluline vahend, et saavutada ELi Valgevene-poliitika peamist eesmärki – Valgevene kaasamine Euroopas ja selles piirkonnas toimuvatesse protsessidesse ja demokratiseerumise protsessi pöördumatuks muutmine; nõuab tungivalt, et nõukogu ja komisjon kaaluksid sellega seoses võimalust alandada Valgevene kodanike jaoks Schengeni territooriumile sisenemisel nõutava viisa lõivu ja lihtsustada viisade saamise korda;

12.  kutsub komisjoni üles kasutama igakülgselt ja tõhusalt ära võimalusi toetada Euroopa demokraatia ja inimõiguste algatuse (EIDHR) kaudu demokraatia ja kodanikuühiskonna arengut Valgevenes; nõuab tungivalt, et komisjon teavitaks parlamenti korrapäraselt ja igakülgselt EIDHRi rahalise abi kulutamisest;

13.  palub Euroopa Komisjonil toetada rahaliselt Valgevene sõltumatut telekanalit Belsat ja nõuda Valgevene valitsuselt tungivalt Belsati ametlikku registreerimist Valgevenes; palub nõukogul ja komisjonil nõuda tungivalt, et Valgevene valitsus võimaldaks hea tahte ja positiivse muutuse märgina Vilniuse Valgevene Euroopa Humanitaarteaduste Ülikoolil eksiilis seaduslikult naasta Valgevenesse ja taastada oma tegevus normaalsetes tingimustes edasiseks arenguks Minskis ja lubada ülikoolil sellel aastal taasavada oma raamatukogu Minskis, andes selleks ruumid ja luues tingimused kõigile avatud ja kättesaadavate ulatuslike valgevene-, vene-, inglis-, saksa- ja prantsuskeelsete raamatute kogude jaoks;

14.  palub nõukogul ja komisjonil kaaluda meetmeid, parandamaks ärikliimat, kaubandust, investeeringuid, energia ja transpordi infrastruktuuri ning piiriülest koostööd ELi ja Valgevene vahel, et anda panus Valgevene kodanike heaolu ja jõukuse arengusse ning edendada nende võimalusi suhelda Euroopa Liiduga ning sinna vabalt reisida;

15.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, OSCE Parlamentaarsele Assambleele ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarsele Assambleele, SRÜ sekretariaadile ning Valgevene valitsusele ja parlamendile.