Päätöslauselmaesitys - B6-0177/2009Päätöslauselmaesitys
B6-0177/2009

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

26.3.2009

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t):
EU:n ja Valko-Venäjän vuoropuhelun kaksi kertaa vuodessa tehtävästä arvioinnista

Menettely : 2009/2567(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0177/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0177/2009
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0177/2009

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n ja Valko-Venäjän vuoropuhelun kaksi kertaa vuodessa tehtävästä arvioinnista

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Valko-Venäjän tilanteesta ja erityisesti 15. tammikuuta 2009 antamansa päätöslauselman EU:n Valko-Venäjän strategiasta[1],

–  ottaa huomioon Valko-Venäjästä 16. maaliskuuta 2009 annetut yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston päätelmät, joissa pidettiin voimassa Valko-Venäjän virkamiehiä, myös presidentti Aljaksandr Lukašenkaa, koskeneen viisumikiellon väliaikainen keskeyttäminen ja jatkettiin muiden rajoittavien toimenpiteiden soveltamista,

–  ottaa huomioon itäisen kumppanuuden aloitteesta 3. joulukuuta 2008 annetun komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0823),

–   ottaa huomioon 21. marraskuuta 2006 annetun komission julkilausuman Euroopan unionin valmiudesta uudistaa suhteensa Valko-Venäjään ja sen kansaan osana Euroopan naapuruuspolitiikkaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että neuvosto vahvisti edellä mainituissa 16. maaliskuuta 2009 antamissaan päätelmissä olevansa valmis syventämään suhteitaan Valko-Venäjään sen mukaan, miten Valko-Venäjä on edistynyt demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion alalla, ja auttamaan Valko-Venäjää saavuttamaan nämä tavoitteet,

B.  ottaa huomioon, että neuvosto on arvioinut Valko-Venäjällä tapahtunutta kehitystä sen jälkeen, kun se teki lokakuussa 2008 päätöksen tiettyihin Valko-Venäjän virkamiehiin sovellettavien matkustusrajoitusten väliaikaisesta keskeyttämisestä, ja päättänyt pitää voimassa yhdeksän kuukauden ajan kyseisten matkustusrajoitusten soveltamisen väliaikaisen keskeyttämisen neuvoston yhteisessä kannassa 2008/844/YUTP esitettyjen ehtojen mukaisesti,

C.  ottaa huomioon, että neuvosto on päättänyt jatkaa vuoden ajan yhteisessä kannassa 2006/276/YUTP määrättyjen, tiettyjä Valko-Venäjän virkamiehiä koskevien rajoittavien toimenpiteiden soveltamista,

D.  toteaa, että EU on edelleen huolissaan Valko-Venäjän ihmisoikeustilanteesta ja tällä alalla viime aikoina tapahtuneista loukkauksista,

E.   ottaa huomioon, että Valko-Venäjän myönteisiin toimiin vastaamiseksi komissio on jo ryhtynyt tehostettuun vuoropuheluun Valko-Venäjän kanssa muun muassa energian, ympäristön, tullin, liikenteen ja elintarviketurvallisuuden aloilla sekä vahvistanut valmiutensa laajentaa edelleen molempia osapuolia hyödyttäviä teknisiä keskusteluja,

F.  ottaa huomioon, että neuvosto on ottanut Valko-Venäjän mukaan itäisen kumppanuuden aloitteeseen, jonka komissio on käynnistänyt tehostaakseen yhteistyötä monien Itä-Euroopan maiden kanssa,

G.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjän ulkoministeri Sjarhei Martynau on ilmoittanut, että Valko-Venäjällä on myönteinen näkemys osallistumisesta itäisen kumppanuuden aloitteeseen, ja lisännyt, että Valko-Venäjä aikoo osallistua tähän aloitteeseen,

H.  ottaa huomioon, että toimittajien suojelukomitea (CPJ) on kehottanut Valko-Venäjän viranomaisia uudistamaan Andrzej Poczobutin, Puolan suurimman päivälehden Gazeta Wyborczan paikallisen kirjeenvaihtajan, akkreditoinnin ja tutkimaan viimeaikaisen tapauksen, jossa hän ja hänen perheensä joutuivat häirinnän kohteeksi maan länsiosassa sijaitsevassa Hrodnan kaupungissa hänen arvosteltuaan hallituksen toimintalinjoja; toteaa, että 17. maaliskuuta 2009 Andzrej Poczobutille määrättiin 148 euron suuruinen sakko siksi, että hän oli uutisoinut Valko-Venäjän puolalaisten liiton kokouksesta,

1.  tukee neuvoston päätöstä jatkaa vuoden ajan tiettyjä Valko-Venäjän virkamiehiä koskevien rajoittavien toimenpiteiden soveltamista ja samalla pitää voimassa yhdeksän kuukauden ajan tiettyjä Valko-Venäjän virkamiehiä koskevien matkustusrajoitusten soveltamisen väliaikaisen keskeyttämisen;

2.  on edelleen huolissaan Valko-Venäjän ihmisoikeustilanteesta ja tällä alalla viime aikoina tapahtuneista loukkauksista; odottaa ihmisoikeusvuoropuhelun aloittamista Valko-Venäjän kanssa lähitulevaisuudessa;

3.  panee tyytyväisenä merkille EU:n ja Valko-Venäjän aiempaa tiiviimmän korkean tason vuoropuhelun, kahdenväliset yhteydenpidot mukaan luettuina, ja komission käynnistämän tehostetun teknisen yhteistyön keinona lisätä keskinäistä ymmärtämystä ja tilaisuutena käsitellä molempien osapuolten huolenaiheita ja yhteistä etua koskevia asioita;

4.  on sitä mieltä, että EU:n ja Valko-Venäjän välisen poliittisen vuoropuhelun tehostamisen ehtona on oltava opposition mielenosoituksiin osallistuviin henkilöihin ja ihmisoikeusaktivisteihin kohdistuvien vapaudenrajoitusten poistaminen ja väkivaltaisuuksien lopettaminen; vetoaa tässä yhteydessä yrittäjien Mikalai Autuhovitšin, Jury Ljavonaun ja Uladzimer Asipenkan sekä nuorten oppositioaktivistin Artsjom Dubskin välittömän vapauttamisen puolesta;

5.   on tyytyväinen Valko-Venäjän ja Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (Etyj/ODIHR) yhteistyön jatkumiseen vaalilainsäädännön alalla ja kannustaa siihen edelleen;

6.  tähdentää, että Valko-Venäjän demokraattinen oppositio ja kansalaisyhteiskunta on otettava mukaan EU:n ja Valko-Venäjän vuoropuheluun;

7.  kehottaa Valko-Venäjän hallitusta osoittamaan, että se saavuttaa yhdeksän seuraavan kuukauden aikana huomattavaa edistystä seuraavilla aloilla:

-   toteutetaan Valko-Venäjän vaalilainsäädännön uudistus, jotta opposition jäsenille taataan edustus vaalilautakunnissa kaikilla tasoilla ja jotta varmistetaan ääntenlaskennan avoimuus ja tilivelvollisuus;

-   taataan yhdenvertaiset oikeudet kaikille tiedotusvälineille poistamalla kielto, joka koskee riippumattomien painettujen tiedotusvälineiden levitystä Sajuzdruk-kioskijärjestelmän ja Valko-Venäjän valtiollisen Belpotšta-postipalvelun valtion omistamissa jakeluverkoissa; kumotaan rikoslain 367, 368, 369 ja 369-1 artikla, joita käytetään usein väärin toimittajien vainoamiseksi näiden ammatillisen toiminnan vuoksi; yksinkertaistetaan kaikkien toimittajien, myös ulkomaisten tiedotusvälineiden virallisten edustajien, akkreditointimenettelyä;

-   taataan yhdistymis- ja kokoontumisvapaus kumoamalla rikoslain 193-1 artikla, jossa säädetään, että toiminta rekisteröimättömien julkisten yhdistysten, poliittisten puolueiden ja säätiöiden puolesta johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen; turvataan uskonnonvapaus;

-   taataan poliittiset oikeudet ja vapaudet luopumalla käytännöstä, jossa ihmisiä irtisanotaan työpaikoilta ja yliopistoista poliittisista syistä; lopetetaan sellaisten opiskelijoiden vainoaminen, jotka ovat vältelleet asepalvelusta ja jotka on erotettu yliopistoista kansalaistoimintansa vuoksi; tutkitaan uudelleen viimeaikaiset tapaukset, joissa useita nuoria aktivisteja, kuten Franak Viačorka, Ivan Šyla ja Zmiter Fedaruk, on pakkovärvätty asepalvelukseen;

8.   kehottaa Valko-Venäjän hallitusta välittömästi keskeyttämään kaikkien kuolemantuomioiden ja teloitusten täytäntöönpanon kuolemanrangaistuksen lakkauttamiseksi (kuten 18. joulukuuta 2007 annetussa YK:n yleiskokouksen päätöslauselmassa nro 62/149 todetaan), muuttamaan viipymättä kaikkien kuolemantuomionsa täytäntöönpanoa odottavien vankien tuomiot vankeusrangaistuksiksi, saattamaan kansallisen lainsäädännön maan kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin perustuvien velvoitteiden mukaiseksi ja varmistamaan, että oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevia kansainvälisesti tunnustettuja vaatimuksia noudatetaan täysimääräisesti;

9.   kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia tunnustamaan puolalaisten liiton, jonka johtaja Angelika Borys valittiin uudelleen sen puheenjohtajaksi puolalaisten liiton kongressissa 15. maaliskuuta 2009;

10.  kehottaa neuvostoa ja komissiota siinä tapauksessa, että Valko-Venäjä täyttää edellä mainitut perusteet yhdeksän kuukauden aikana, harkitsemaan matkustuskiellon poistamista pysyvästi sekä toimenpiteitä, joilla helpotetaan taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä ja nopeutetaan kehitystä, jossa Valko-Venäjä palaa jälleen demokraattisten kansakuntien muodostamaan eurooppalaiseen perheeseen;

11.  kehottaa neuvostoa ja komissiota ryhtymään lisätoimiin Valko-Venäjän kansalaisia koskevien viisumimenettelyjen vapauttamiseksi, koska vain tällaisten toimien avulla voidaan saavuttaa EU:n Valko-Venäjän-politiikan keskeinen tavoite eli ottaa Valko-Venäjä mukaan eurooppalaisiin ja alueellisiin prosesseihin ja tehdä maan demokratiakehityksestä peruuttamaton; kehottaa niitä tässä yhteydessä harkitsemaan mahdollisuutta alentaa Valko-Venäjän kansalaisilta Schengenin alueelle myönnettävien viisumien kustannuksia ja yksinkertaistamaan niiden saamisprosessia;

12.  kehottaa komissiota käyttämään täysimääräisesti ja tehokkaasti mahdollisuuksia tukea Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntaa ja demokratiakehitystä Euroopan ihmisoikeus- ja demokratiavälineen kautta; kehottaa komissiota säännöllisesti ja täysimääräisesti tiedottamaan parlamentille Euroopan ihmisoikeus- ja demokratiavälineen määrärahojen käytöstä;

13.  kehottaa komissiota myöntämään rahoitustukea Valko-Venäjän riippumattomalle Belsat-televisiokanavalle ja pyytämään Valko-Venäjän hallitusta rekisteröimään virallisesti Belsat-televisiokanavan Valko-Venäjällä; pyytää Valko-Venäjän hallitukselta hyvän tahdon ja myönteisten muutosten eleenä, että Vilnassa (Liettua) maanpaossa olevan Valko-Venäjän eurooppalaisen humanistisen yliopiston sallitaan palata laillisesti Valko-Venäjälle ja palauttaa asianmukaiset edellytykset tulevalle toiminnalleen Minskissä, erityisesti sallimalla eurooppalaisen humanistisen yliopiston avata uudelleen kirjastonsa Minskissä tänä vuonna siten, että sille annetaan tilat ja edellytykset siihen, että sen mittavat valkovenäjän-, venäjän-, englannin-, saksan- ja ranskankieliset kokoelmat ovat kaikille avoinna ja kaikkien käytettävissä;

14.  kehottaa neuvostoa ja komissiota harkitsemaan toimia liiketoimintaympäristön, kaupankäynnin, investointien, energia- ja liikenneinfrastruktuurin sekä Euroopan unionin ja Valko-Venäjän välisen rajatylittävän yhteistyön kohentamiseksi, niin että edistetään maan kansalaisten hyvinvointia ja vaurautta ja heidän mahdollisuuksiaan ilmaista itseään vapaasti ja matkustaa vapaasti Euroopan unioniin;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille, Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, Etyjin ja Euroopan neuvoston parlamentaarisille yleiskokouksille, Itsenäisten valtioiden yhteisön sihteeristölle sekä Valko-Venäjän parlamentille ja hallitukselle.