Rezolūcijas priekšlikums - B6-0177/2009Rezolūcijas priekšlikums
B6-0177/2009

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

26.3.2009

Noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
ievērojot Reglamenta 103. panta 2. punktu,
iesniedza
par ES un Baltkrievijas dialoga novērtējumu reizi divos gados

Procedūra : 2009/2567(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B6-0177/2009
Iesniegtie teksti :
B6-0177/2009
Debates :
Pieņemtie teksti :

B6‑0177/2009

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES un Baltkrievijas dialoga novērtējumu reizi divos gados

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par situāciju Baltkrievijā, īpaši 2009. gada 15. janvāra rezolūciju par stratēģiju attiecībā uz Baltkrieviju[1],

–  ņemot vērā Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2009. gada 16. marta secinājumus par Baltkrieviju, kuros ietverts lēmums pagarināt vīzu izsniegšanas aizlieguma nepiemērošanu Baltkrievijas amatpersonām, tostarp prezidentam Aleksandram Lukašenko, un pagarināt ierobežojošos pasākumus,

–  ņemot vērā Komisijas 2008. gada 3. decembra paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Austrumu partnerība” (COM(2008)823),

–   ņemot vērā Komisijas 2006. gada 21. novembra deklarāciju par Eiropas Savienības gatavību, pamatojoties uz Eiropas kaimiņattiecību politiku, atjaunot attiecības ar Baltkrieviju un tās iedzīvotājiem;

–  ņemot vērā Reglamenta 103. panta 2. punktu,

A.  tā kā Padome iepriekš minētajos 2009. gada 16. marta secinājumos apstiprināja gatavību padziļināt attiecības ar Baltkrieviju, kas būs atkarīga no Baltkrievijas virzības uz demokrātiju, cilvēktiesību ievērošanu un tiesiskumu, kā arī gatavību palīdzēt Baltkrievijai sasniegt šos mērķus;

B.  tā kā Padome, izvērtējot notikumus Baltkrievijā pēc 2008. gada oktobra lēmuma par ieceļošanas pagaidu ierobežojumu atcelšanu atsevišķām Baltkrievijas amatpersonām, saskaņā ar Padomes Kopējo nostāju Nr. 2008/844/KĀDP nolēma vēl turpmākos deviņus mēnešus nepiemērot ieceļošanas ierobežojumus;

C.  tā kā Padome ar Kopējo nostāju Nr. 2006/276/KĀDP nolēma par vienu gadu pagarināt ierobežojošos pasākumus pret atsevišķām Baltkrievijas amatpersonām;

D.  tā kā ES joprojām ir nobažījusies par cilvēktiesību situāciju Baltkrievijā un nesenajiem vardarbības gadījumiem šajā reģionā;

E.   tā kā, atbildot uz Baltkrievijas spertajiem pozitīvajiem soļiem, Komisija jau ir uzsākusi pastiprinātu dialogu ar Baltkrieviju tādās nozarēs kā enerģētika, vide, muita, transports, pārtikas nekaitīgums un ir apstiprinājusi gatavību vēl vairāk paplašināt šīs tehniska rakstura sarunas, kas ir izdevīgas abām pusēm;

F.  tā kā Padome iekļāva Baltkrieviju Austrumu partnerības iniciatīvā, ko Komisija ir uzsākusi, lai pastiprinātu sadarbību ar vairākām Austrumeiropas valstīm;

G.  tā kā Baltkrievijas ārlietu ministrs Sergejs Martinovs paziņoja, ka „Baltkrievija pozitīvi vērtē piedalīšanos Austrumu partnerības iniciatīvā”, un piebilda, ka Baltkrievija plāno piedalīties šajā iniciatīvā;

H.  tā kā Žurnālistu aizstāvības komiteja aicināja Baltkrievijas varasiestādes atjaunot Andrzej Poczobut — Polijas lielākās dienas avīzes Gazeta Wyborcza korespondenta — akreditāciju un izmeklēt nesen notikušo viņa un viņa ģimenes psiholoģisku ietekmēšanu un draudēšanu Baltkrievijas rietumdaļas pilsētā Grodņā, jo viņš kritizēja Baltkrievijas valdības politiku; tā kā 17. martā Andzrej Poczobut piesprieda sodu EUR 148 apmērā par to, ka viņš informēja par Poļu savienības sanāksmi Baltkrievijā;

1.  atbalsta Padomes lēmumu par vienu gadu pagarināt ierobežojošos pasākumus pret atsevišķām Baltkrievijas amatpersonām un vienlaikus vēl deviņus mēnešus nepiemērot ieceļošanas pagaidu ierobežojumus atsevišķām Baltkrievijas amatpersonām;

2.  joprojām ir nobažījies par cilvēktiesību situāciju Baltkrievijā un nesenajiem vardarbības gadījumiem šajā reģionā; sagaida, ka tuvākajā nākotnē tiks sākts cilvēktiesību dialogs ar Baltkrieviju;

3.  atzinīgi vērtē pastiprināto ES un Baltkrievijas augsta līmeņa dialogu, tostarp divpusējos kontaktus, un intensīvu tehnisko sadarbību, ko ir sākusi Komisija kā savstarpējās sapratnes veicināšanas veidu un iespēju risināt problēmas un jautājumus, kas skar abas puses;

4.  uzskata, ka politiskā dialoga starp ES un Baltkrieviju pastiprināšanai jānotiek tikai tad, ja tiek atcelti opozīcijas protestu dalībnieku un cilvēktiesību aizstāvju brīvības ierobežojumi un tiek pārtraukta vardarbība pret viņiem; šajā sakarā aicina nekavējoties atbrīvot uzņēmējus Mikalaju Autuhoviču, Juriju Ļavonavu un Vladimiru Asipenku, kā arī jauniešu opozicionāru Artjomu Dubski;

5.   atzinīgi vērtē un aicina turpināt Baltkrievijas sadarbību ar EDSO/ Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību biroju jautājumā par vēlēšanu likumu;

6.  uzstāj, ka Baltkrievijas demokrātiskā opozīcija un pilsoniskā sabiedrība ir jāiesaista ES un Baltkrievijas dialogā;

7.  aicina Baltkrievijas valdību izmantot turpmākos deviņus mēnešus, lai parādītu ievērojamu progresu šādās jomās:

-   Baltkrievijas vēlēšanu likuma reforma, lai visos līmeņos nodrošinātu opozīcijas pārstāvību vēlēšanu komisijās un panāktu balsu skaitīšanas pārredzamību un kontrolējamību;

-   vienādu tiesību nodrošināšana visiem plašsaziņas līdzekļiem, atceļot aizliegumu izplatīt neatkarīgus iespiedizdevumus valstij piederošajā izplatīšanas tīklā Sajuzdruk (kiosku tīkls) un ar Baltkrievijas pasta Belpošta starpniecību; kriminālkodeksa 367., 368., 369. un 369–1. panta atcelšana, kurus bieži vien izmanto, lai vajātu žurnālistus saistībā ar viņu profesionālo darbību; žurnālistu, tostarp ārvalstu plašsaziņas līdzekļu pārstāvju, akreditācijas procedūras vienkāršošana;

-   biedrošanās un pulcēšanās brīvības nodrošināšana, atceļot kriminālkodeksa 193–1. pantu, kas paredz kriminālatbildību par darbību nereģistrētās sabiedriskās organizācijās, politiskās partijās un fondos; reliģijas brīvības saglabāšana;

-   politisko tiesību un brīvību nodrošināšana, pārtraucot ierasto praksi atlaist cilvēkus no darba vai izslēgt no augstskolas politisku motīvu dēļ; vajāšanas par izvairīšanos no karadienesta pārtraukšana attiecībā pret studentiem, kuri izslēgti no augstskolas par savu pilsonisko nostāju; pārskatīšana nesenām lietām saistībā ar dažu jauno aktīvistu, piemēram, Franaka Vjačorkas, Ivana Šilas un Zmitera Fedaruka, piespiedu iesaukšanu militārajā dienestā;

8.  aicina Baltkrievijas valdību nekavējoties noteikt moratoriju visiem piespriestajiem nāvessodiem un to izpildei ar nolūku nākotnē nāvessodu atcelt pavisam (kā noteikts ANO Ģenerālās Asamblejas 2007. gada 18. decembra Rezolūcijā Nr. 62/149), nekavējoties visu uz nāvi notiesāto ieslodzīto sodu aizstāt ar ieslodzījumu, pielāgot tiesību aktus tā, lai izpildītu valsts saistības pret starptautiskajiem cilvēktiesību līgumiem, un nodrošināt, ka tiek stingri ievēroti starptautiski atzīti godīgas tiesas standarti;

9.  aicina Baltkrievijas varasiestādes atzīt Poļu savienību, ko vada Anželika Borisa, kuru atkārtoti ievēlēja par priekšsēdētāju Poļu savienības kongresā 2009. gada 15. martā;

10.  aicina Padomi un Komisiju, ja Baltkrievija nodrošinās atbilstību iepriekš minētajiem kritērijiem attiecīgajā deviņu mēnešu laikā, apsvērt iespēju atcelt ieceļošanas aizliegumu pavisam, kā arī veikt pasākumus, lai atvieglotu Baltkrievijas ekonomisko un sociālo progresu un paātrinātu Baltkrievijas reintegrācijas procesu Eiropas demokrātisko nāciju saimē;

11.  aicina Padomi un Komisiju veikt turpmākus pasākumus, lai liberalizētu vīzu procedūras Baltkrievijas pilsoņiem, jo šādi pasākumi ir būtiski nepieciešami, lai īstenotu ES politikas galveno mērķi attiecībā uz Baltkrieviju, proti, iesaistīt Baltkrieviju Eiropas un reģionālajos procesos un padarīt šīs valsts demokratizāciju neatgriezenisku; tādēļ aicina tās apsvērt iespēju pazemināt maksu par vīzu un atvieglot vīzu saņemšanas procedūru Baltkrievijas pilsoņiem, kas ieceļo Šengenas zonā;

12.  aicina Komisiju pilnībā un efektīvi izmantot iespējas atbalstīt Baltkrievijas pilsonisko sabiedrību un demokrātijas attīstību, izmantojot Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu (EIDHR); mudina Komisiju regulāri un pilnībā informēt Parlamentu par to, kā tiek izmantots EIDHR finansējums;

13.  aicina Komisiju piešķirt finansiālu atbalstu neatkarīgajam Baltkrievijas televīzijas kanālam Belsat un mudināt Baltkrievijas valdību Belsat oficiāli reģistrēt; aicina Baltkrievijas valdību, demonstrējot labu gribu un pozitīvas pārmaiņas, ļaut Baltkrievijas Eiropas Humanitārajai universitātei, kas darbojas trimdā Viļņā, legāli atgriezties Baltkrievijā un atsākt darbību Minskā tās turpmākajai attīstībai piemērotos apstākļos, it īpaši ļaujot EHU šogad atjaunot tās bibliotēku Minskā, piešķirot telpas un radot apstākļus, kas ļautu savākt plašu un brīvi pieejamu izdevumu klāstu baltkrievu, krievu, angļu, vācu un franču valodā;

14.  tādēļ aicina Padomi un Komisiju apsvērt pasākumus, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi, tirdzniecību, ieguldījumus, enerģētikas un transporta infrastruktūru, kā arī ES un Baltkrievijas pārrobežu sadarbību, lai veicinātu Baltkrievijas iedzīvotāju labklājību un uzlabotu viņu spēju brīvi sazināties ar ES un ceļot uz ES;

15.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu parlamentiem un valdībām, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram, EDSO un Eiropas Padomes parlamentārajām asamblejām, Neatkarīgo Valstu Sadraudzības sekretariātam, kā arī Baltkrievijas parlamentam un valdībai.