Návrh uznesenia - B6-0177/2009Návrh uznesenia
B6-0177/2009

NÁVRH UZNESENIA

26.3.2009

ktorý na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú
–   Jan Marinus Wiersma a Justas Vincas Paleckis, v mene skupiny PSE
–   Jacek Protasiewicz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Elmar Brok, v mene skupiny PPE-DE
–   Janusz Onyszkiewicz, v mene skupiny ALDE
–   Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska a Adam Bielan, v mene skupiny UEN
–   Milan Horáček a Elisabeth Schroedter, v mene skupiny Verts/ALE
o vyhodnotení dialógu EÚ – Bielorusko po dvoch rokoch

Postup : 2009/2567(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0177/2009
Predkladané texty :
B6-0177/2009
Rozpravy :
Prijaté texty :

B6‑0177/2009

Uznesenie Európskeho parlamentu o vyhodnotení dialógu EÚ – Bielorusko po dvoch rokoch

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Bielorusku, najmä na uznesenie z 15. januára 2009[1] o stratégii EÚ pre Bielorusko,

–  so zreteľom na závery Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy o Bielorusku zo 16. marca 2009, ktoré ďalej pozastavujú zákaz udeľovania víz platiaci pre predstaviteľov Bieloruska vrátane prezidenta Alexandra Lukašenka a predlžujú reštriktívne opatrenia,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 3. decembra 2008 o iniciatíve Východné partnerstvo (COM(2008)823),

–   so zreteľom na vyhlásenie Komisie z 21. novembra 2006 o pripravenosti Európskej únie obnoviť svoje vzťahy s Bieloruskom a jeho ľudom v rámci európskej susedskej politiky (ESP),

–  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Rada v uvedených záveroch zo 16. marca 2009 potvrdila pripravenosť prehĺbiť vzťahy s Bieloruskom v závislosti od jeho pokroku na ceste k demokracii, ľudským právam a zásadám právneho štátu a pomáhať mu pri dosahovaní týchto cieľov,

B.  keďže sa Rada rozhodla, po vyhodnotení vývoja v Bielorusku v nadväznosti na rozhodnutie o dočasnom pozastavení uplatňovania zákazu pobytu pre niektorých predstaviteľov Bieloruska prijaté v októbri 2008, že v súlade s podmienkami ustanovenými v spoločnej pozícii Rady 2008/844/SZBP zachová pozastavenie uplatňovania tohto zákazu pobytu pre niektorých predstaviteľov Bieloruska po dobu deviatich mesiacov,

C.  keďže sa Rada rozhodla predĺžiť o jeden rok reštriktívne opatrenia proti niektorým predstaviteľom Bieloruska ustanovené v spoločnej pozícii 2006/276/SZBP,

D.  keďže Radu stále znepokojuje situácia v oblasti ľudských práv v Bielorusku a nedávne prípady ich porušovania,

E.   keďže ako odpoveď na pozitívne kroky Bieloruska začala Komisia intenzívny dialóg s Bieloruskom v oblastiach energetiky, životného prostredia, ciel, dopravy a potravinovej bezpečnosti a potvrdila svoju pripravenosť ďalej rozšíriť tieto obojstranne prospešné vecné rozhovory,

F.  keďže Rada zahrnula Bielorusko do svojej iniciatívy Východné partnerstvo, ktorú Komisia začala v záujme posilnenia spolupráce s viacerými východoeurópskymi krajinami,

G.  keďže bieloruský minister zahraničných vecí Sergej Martynov vyhlásil, že „Bielorusko je priaznivo naklonené účasti na iniciatíve Východné partnerstvo“ a dodal, že Bielorusko sa mieni na tejto iniciatíve zúčastniť,

H.  keďže výbor na ochranu novinárov vyzval bieloruské orgány, aby obnovili akreditáciu Andrzeja Poczobuta, miestneho korešpondenta najväčšieho poľského denníka Gazeta Wyborcza, a vyšetrili nedávne prenasledovanie jeho osoby a rodiny v meste Hrodna na západe krajiny kvôli jeho kritickým postojom k politike vlády; keďže 17. marca bola Andzrejovi Poczobutovi udelená pokuta vo výške 148 EUR za podanie správy o stretnutí Únie Poliakov v Bielorusku,

1.  podporuje rozhodnutie Rady obnoviť reštriktívne opatrenia proti niektorým predstaviteľom Bieloruska o jeden rok a súčasne zachovať pozastavenie uplatňovania zákazu pobytu pre niektorých predstaviteľov Bieloruska po dobu deviatich mesiacov;

2.  naďalej vyjadruje znepokojenie nad situáciou v oblasti ľudských práv v Bielorusku a nedávnymi prípadmi ich porušovania; očakáva, že sa v blízkej budúcnosti otvorí s Bieloruskom dialóg o ľudských právach;

3.  víta intenzívnejší dialóg na vysokej úrovni medzi EÚ a Bieloruskom vrátane dvojstranných kontaktov a zintenzívnenie technickej spolupráce, ktoré iniciovala Komisia, ako prostriedok budovania vzájomného porozumenia a poskytovania príležitosti na riešenie problémov oboch strán a otázok spoločného záujmu;

4.  domnieva sa, že podmienkou prehĺbenia politického dialógu medzi EÚ a Bieloruskom musí byť zrušenie obmedzenia slobody a zastavenie násilia voči účastníkom protestov opozície a aktivistom za ľudské práva; v tejto súvislosti požaduje okamžité prepustenie podnikateľov Mikolaja Autuchoviča, Jurija Lavonaua a Vladimira Asipenka, ako aj mladého opozičného aktivistu Artioma Dubskiho;

5.   víta a ďalej podporuje spoluprácu Bieloruska s OBSE/ODIHR v súvislosti s právnymi predpismi upravujúcimi voľby;

6.  trvá na tom, že bieloruská demokratická opozícia a občianska spoločnosť sa musia zúčastňovať na dialógu medzi EÚ a Bieloruskom;

7.  vyzýva vládu Bieloruska, aby využila nasledujúcich deväť mesiacov na preukázanie podstatného pokroku v týchto oblastiach:

-   reforma volebných právnych predpisov Bieloruska s cieľom zaručiť zastúpenie opozičných poslancov vo volebných komisiách na všetkých úrovniach a zabezpečiť transparentnosť a zodpovednosť za sčítanie hlasov;

-   zabezpečenie rovnakých práv pre všetky druhy médií zrušením zákazu šírenia nezávislých tlačových médií prostredníctvom štátom vlastnených distribučných sietí „Sajuzdruk“ (systém kioskov) a prostredníctvom bieloruskej štátnej pošty „Belpočta“; zrušenie článkov 367, 368, 369 a 369-1 trestného zákonníka, ktoré sa často zneužívajú na prenasledovanie novinárov za ich profesionálnu činnosť; zjednodušenie postupu získavania akreditácie pre všetkých novinárov vrátane oficiálnych predstaviteľov filiálok zahraničných médií;

-   zaručenie slobody združovania a zhromažďovania zrušením článku 193-1 trestného zákonníka, ktorý stanovuje trestnoprávnu zodpovednosť za činnosť v mene neregistrovaných verejných združení, politických strán a nadácií; zaručenie slobody náboženského vierovyznania;

-   zaručenie politických práv a slobôd ukončením praxe politicky motivovaného prepúšťania z práce a univerzít; zastavenie prenasledovania študentov, ktorí boli kvôli svojmu občianskemu postoju vylúčení z univerzít, za to, že sa vyhýbajú vojenskej službe; opätovné preskúmanie nedávnych prípadov násilného povolania do armády viacerých mladých aktivistov, ako sú Franak Viačorka, Ivan Šyla a Zmiter Fedaruk;

8.   vyzýva vládu Bieloruska, aby bezodkladne zriadila moratórium na všetky rozsudky smrti a popravy s cieľom zrušiť trest smrti (ako ustanovuje rezolúcia Valného zhromaždenia OSN 62/149 z 18. decembra 2007), okamžite zmiernila rozsudky všetkých väzňov, ktorí v súčasnosti čakajú na vykonanie popravy, na trest odňatia slobody, zosúladila vnútroštátne právne predpisy so záväzkami krajiny vyplývajúcimi z medzinárodných zmlúv o ľudských právach a zabezpečila prísne dodržiavanie medzinárodne uznaných noriem pre spravodlivé súdne procesy;

9.   vyzýva bieloruské orgány, aby uznali Úniu Poliakov pod vedením Angeliky Borysovej, ktorá bola opätovne zvolená do funkcie predsedníčky na kongrese Únie Poliakov 15. marca 2009;

10.  vyzýva Radu a Komisiu, ak Bielorusko splní uvedené kritéria počas lehoty deviatich mesiacov, aby zvážili zrušenie zákazu pobytu na trvalom základe, ako aj prijatie opatrení, ktoré uľahčia hospodársky a spoločenský pokrok a urýchlia proces opätovného začlenenia Bieloruska do európskej rodiny demokratických národov;

11.  vyzýva Radu a Komisiu, aby prijali ďalšie opatrenia na liberalizáciu postupov udeľovania víz pre bieloruských občanov, pretože tento krok je mimoriadne dôležitý z hľadiska naplnenia hlavného cieľa politiky EÚ voči Bielorusku, ktorým je začlenenie Bieloruska do európskych a regionálnych procesov a nastolenie demokratizačného procesu v tejto krajine, ktorý bude nezvratný; v tejto súvislosti ich naliehavo vyzýva, aby posúdili možnosti zníženia poplatkov za víza pre bieloruských občanov, ktorí vstupujú do schengenského priestoru, a zjednodušenia postupu ich nadobudnutia;

12.  vyzýva Komisiu, aby v plnej miere a účinne využívala možnosti podpory občianskej spoločnosti a demokratického vývoja v Bielorusku prostredníctvom Európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR); nalieha na Komisiu, aby pravidelne a v plnom rozsahu informovala Parlament o spôsobe čerpania finančných prostriedkov z nástroja EIDHR;

13.  vyzýva Komisiu, aby poskytla finančnú podporu nezávislému bieloruskému televíznemu kanálu Belsat a naliehala na bieloruskú vládu, aby tento kanál v Bielorusku úradne zaregistrovala; vyzýva bieloruskú vládu, aby na znak dobrej vôle a pozitívnych zmien umožnila bieloruskej Európskej humanitnej univerzite, ktorá je v exile vo Vilniuse (Litva), legálny návrat do Bieloruska a obnovenie jej pôsobenia vo vhodných podmienkach na budúci rozvoj v Minsku, najmä tým, že jej tento rok umožní opätovne zriadiť knižnicu v Misku poskytnutím priestorov a vytvorením podmienok, aby rozsiahle zbierky v bieloruštine, ruštine, angličtine, nemčine a vo francúzštine boli otvorené a prístupné pre všetkých;

14.  vyzýva Radu a Komisiu, aby posúdili opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia, obchodu, podmienok investovania, energetickej a dopravnej infraštruktúry, ako aj cezhraničnej spolupráce medzi EÚ a Bieloruskom, čím by sa prispelo k blahobytu a prosperite bieloruských občanov a posilnili by sa ich možnosti komunikovať s EÚ a slobodne do nej cestovať;

15.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, parlamentom a vládam členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, parlamentným zhromaždeniam OBSE a Rade Európy, sekretariátu Spoločenstva nezávislých štátov, ako aj vláde a parlamentu Bieloruska.