Предложение за резолюция - B6-0191/2009Предложение за резолюция
B6-0191/2009

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

16.4.2009

за приключване на разисквания по изявление на Комисията
съгласно член 103, параграф 2 от Правилника
от Magor Imre Csibi и Péter Olajos
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
относно справяне с предизвикателствата, свързани с обезлесяването и деградацията на горите, за разрешаване на проблема с промяната в климата и загубата на биологичното разнообразие

Процедура : 2009/2575(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B6-0191/2009
Внесени текстове :
B6-0191/2009
Приети текстове :

B6‑0191/2009

Резолюция на Европейския парламент относно справяне с предизвикателствата, свързани с обезлесяването и деградацията на горите, за разрешаване на проблема с промяната в климата и загубата на биологичното разнообразие

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно справяне с предизвикателствата, свързани с обезлесяването и деградацията на горите, за разрешаване на проблема с промяната в климата и загубата на биологичното разнообразие (COM(2008) 0645),

–  като взе предвид решенията, взети в рамките на Петата министерска конференция за опазване на горите в Европа (MCPFE, 2007 г., Варшава, Полша) относно оценката на въздействието на изменението на климата върху състоянието на горите, а така също и прилагането на политиките за устойчиво горско стопанство,

–  като взе предвид член 103, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че ЕС желае да ограничи глобалното затопляне до 2°C и да намали наполовина загубата на биологично разнообразие; като има предвид, че според доклада на Eliasch ("Eliasch Review") ще са необходими между 17 и 33 милиарда щатски долара годишно за намаляване наполовина на обезлесяването в срок до 2020 г.,

Б.  като има предвид, че устойчивото горско стопанство има първостепенно значение за борбата с обезлесяването и представлява съществен аспект на икономическото развитие,

В.  като има предвид, че обезлесяването води до приблизително 20% от емисиите на парникови газове в световен мащаб, че то е основен причинител на загуба на биологично разнообразие и представлява сериозна заплаха за развитието и, по-специално, за препитанието на бедното население,

Г.  като има предвид, че обезлесяването придобива тревожно голям мащаб, който обхваща 13 милиона хектара годишно, предимно в тропическите гори, но също така в известна степен Европа, и по-специално Централна и Източна Европа,

Д.  като има предвид, че обезлесяването нанася трудно обратими щети върху околната среда, като например трайни вреди за водните ресурси, образуване на степи и опустиняване, както и загуба на биологично разнообразие, общата икономическа цена на които сериозно надвишават инвестициите в превантивни и коригиращи мерки,

Е.  като има предвид, че деградацията на горите приема различни форми и е трудно да бъде дефинирана, но оказва сериозно въздействие върху климата, биологичното разнообразие, както и върху стоки и услуги,

Ж.  като има предвид, че според Четвъртия доклад за оценката на Междуправителствената експертна група за изменение на климата, за да се ограничи глобалното затопляне до 2°C е необходима значителна промяна в „обичайния“ ръст на емисиите в развиващите се страни, включително намаляване на свързаните с обезлесяването емисии, в допълнение към намаляването на емисиите в индустриалните страни през 2020 г. с 25-40% в сравнение с 1990 г.,

З.  като има предвид, че намаляването на обезлесяването ще играе важна роля не само във връзка със смекчаването на изменението на климата, но и с приспособяването към него,

1.  подчертава необходимостта от по-голяма съгласуваност между политиката за опазване на горите и политиката за устойчиво управление на горите, както и други вътрешни и външни политики на ЕС; призовава за количествена оценка на въздействието върху на горите на политиките на ЕС, като енергийната политика (по-специално тази относно биогоривата), селскостопанската политика, политиката за устойчиво производство и потребление, политиката за възлагане на поръчки, търговската политика и политиката за сътрудничество за развитие;

2.  призовава Комисията да представи на Парламента и на Съвета предложения за строги общностни изисквания за устойчивост за дървения материал и изделията от дървен материал от горите;

3.  призовава Комисията преди края на 2009 г. да публикува обстойно проучване, съдържащо оценка на въздействието, което производството, потреблението и търговията с хранителни и нехранителни стоки на ЕС оказват върху обезлесяването и деградацията на горите; призовава проучването да оцени и конкретизира всеки отрицателен принос на различните промишлени отрасли и да отправи препоръки за бъдещи политики и нововъведения с цел намаляване на такива въздействия;

4.  обръща внимание на необходимостта от внимателен подход към замърсяването на водните ресурси в контекста на горското стопанство, като посочва съществената потребност от общо управление на горските и водните ресурси, както и от хармонизация на съответните политики на ЕС с цел възстановяване и увеличаване на капацитета за водозадържане на екосистемите;

5.  приветства политиките за екологосъобразно възлагане на обществени поръчки и насърчаване прилагането на инструменти като екомаркировката и схемите за сертифициране на горите; призовава за бързо приемане и прилагане на политиките за екологосъобразно възлагане на обществени поръчки в областта на изделията от дървен материал в рамките на ЕС; призовава държавите-членки да основават своите политики за възлагане на обществени поръчки на високи стандарти за устойчивост и съответно да набележат реално постижими цели във връзка с тези стандарти;

6.  счита, че на развиващите се страни трябва да се осигури значителна финансова подкрепа за спирането на общото обезлесяване на тропическите гори най-късно до 2020 г. и че засвидетелстването на ангажираност за постигането на тази цел ще бъде решаващо в международните преговори за цялостно световно споразумение по въпросите на климата за периода след 2012 г.;

7.  отчита, че мобилизирането на достатъчно финансови средства по силата на световно споразумение за климата ще бъде от изключително голямо значение за намаляването наполовина и евентуалното спиране на обезлесяването в световен мащаб; подкрепя, във връзка с това, предложението на Комисията за създаване на Глобален механизъм за въглеродни емисии в горите (GFCM) по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (РКОНИК), основан на схема за постоянно финансиране; призовава държавите-членки да потвърдят своя ангажимент за възпиране на глобалното обезлесяване и деградация на горите чрез предвиждане на значителна част от постъпленията от търговете по схемата на ЕС за търговия с емисии за намаляване на обезлесяването и деградацията на горите в развиващите се страни, както и чрез съсредоточаване на преговорите върху финансовите източници, както се посочва в съобщението на Комисията, озаглавено „Към широкообхватно споразумение в Копенхаген във връзка с изменението на климата“; призовава държавите-членки да подкрепят предложението на Комисията за одобряване на предложението за финансиране, представено от Норвегия, и за предвиждане на част от бъдещите постъпления от търговете на определените количествени единици за GFCM;

8.  застъпва идеята, че осигуряваната чрез GFCM подкрепа следва да се основава на резултатите и да се предоставя въз основа на проверени резултати във връзка с намаляването на общото обезлесяване и деградация на горите; подчертава, че от тази подкрепа следва също така да произтичат съпътстващи ползи по отношение на опазването на биологичното разнообразие, повишаването на устойчивостта и подобряването на поминъка в горските райони;

9.  подчертава необходимостта от пълно зачитане на правата на коренното население, обитаващо горите, включително правото на местните хора на доброволно, предварително и информирано съгласие за експлоатирането на горите, традиционно използвани от тях; счита, че е от жизненоважно значение местните общности и коренното население да бъдат действително и изцяло включени във всички етапи на процеса по оценяване, планиране и прилагане на мерките за намаляване на емисиите от обезлесяване и деградация на горите;

10.  подчертава, че всеки механизъм в рамките на Съвместната програма на ООН за намаляване на емисиите от обезлесяване и деградация на горите в развиващите се страни, който е договорен като част от международното споразумение по въпросите на климата за периода след 2012 г., следва на първо място и най-вече да гарантира опазването на старите гори;

11.  отбелязва, че процесът на обезлесяване в Източна Европа способства за деградацията на околната среда и че, наред с другото, оказва въздействие върху качеството на живота;

12.  отбелязва, че кредитите за горите на пазара на въглерод в средносрочен и дългосрочен план биха могли да бъдат част от политическия микс, с който се търси разрешение на проблема с обезлесяването, в случай че се осигурят точни методологии за отчитане на въглеродните емисии от горите и надеждни механизми за наблюдение; подчертава, че следва да се вземе окончателно решение във връзка с включването на кредитите за горите в схемата за търговия с емисии, след като бъде проведен обстоен анализ на изпълнимостта за всички потенциални механизми за финансиране и се направи оценка на резултата от Конференцията на страните в Копенхаген и на заключенията, изведени от пилотните проекти;

13.  припомня, че кредитите от горски проекти, използвани с цел компенсиране на емисии на парникови газове в индустриалните страни, не подлежат на двойно отчитане във връзка с целите за промяна в „обичайните“ стойности, за постигането на които развиващите се страни се очаква да поемат ангажимент чрез международното споразумение по въпросите на климата за периода след -2012 г.;

14.  изтъква, че всяка система за компенсация за намаляване на обезлесяването и деградацията на горите в рамките на бъдещите действия по отношение на климата трябва да вземе предвид не само въглеродните "резервоари", но също и ползите, които горите носят за екосистемите и обществото;

15.  призовава ЕС да насърчава строгите социални и екологични стандарти за намаляването на емисиите от обезлесяване и деградация; призовава ЕС да подкрепи механизмите за намаляване на емисиите от обезлесяване и деградация, които излизат извън рамките на текущия подход по проекти на Механизма за чисто развитие и които са насочени към причините за обезлесяването, като например лошото управление, бедността, корупцията и липсата на правоприлагане, като подкрепя реформирането на политиките и на институциите както на местно, така и на национално равнище;

16.  изразява съжаление, че съобщението, противно на смисъла на неговото заглавие, не разглежда въпроса за влошаване състоянието на горите; призовава Комисията да разработи планове за действие и пилотни проекти и да прояви ангажираност в своята политика в областта на горското стопанство към възпирането не само на обезлесяването, но също така и на деградацията на горите (включително в Европейския съюз), като разработи също така и установи подходящи системи за наблюдение с цел получаване на съответните данни относно почвите и биомасата в горите;

17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.