Procedure : 2009/2575(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0191/2009

Indgivne tekster :

B6-0191/2009

Forhandlinger :

PV 21/04/2009 - 21
CRE 21/04/2009 - 21

Afstemninger :

PV 23/04/2009 - 8.32
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0306

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 104kWORD 47k
16.4.2009
PE423.112
 
B6‑0191/2009
på baggrund af Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2,
af Magor Imre Csibi og Péter Olajos
for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
om en indsats for at imødegå udfordringerne ved skovrydning og skovødelæggelse med henblik på at bekæmpe klimaændringer og tab af biodiversitet

Europa-Parlamentets beslutning om en indsats for at imødegå udfordringerne ved skovrydning og skovødelæggelse med henblik på at bekæmpe klimaændringer og tab af biodiversitet 
B6‑0191/2009

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en indsats for at imødegå udfordringerne ved skovrydning og skovødelæggelse med henblik på at bekæmpe klimaændringer og tab af biodiversitet (KOM(2008)0645),

-  der henviser til de beslutninger, der blev truffet på den femte ministerkonference om beskyttelse af skove i Europa (MCPFE, 2007, Warszawa, Polen) om klimaændringernes indflydelse på skovenes tilstand og om bæredygtig skovdrift,

-  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at EU ønsker at begrænse den globale opvarmning til 2°C og halvere tabet af biodiversitet, der henviser til, at der ifølge beregninger i Eliasch Review er behov for mellem 17 og 33 mia. USD om året for at halvere skovrydningen inden 2020,

B.  der henviser til, at bæredygtig skovdrift spiller en afgørende rolle i kampen mod den globale skovrydning og skal ses som et væsentligt aspekt af den økonomiske udvikling,

C.  der henviser til, at skovrydning tegner sig for godt 20 % af de globale drivhusemissioner, er en betydelig forårsager af tab af biodiversitet og udgør en alvorlig trussel mod udvikling og navnlig de fattiges livsgrundlag,

D.  der henviser til, at skovrydning sker med en alarmerende hastighed af 13 mio. hektar om året, hovedsagelig i tropiske skove, men også i et vist omfang i Europa, især Central- og Østeuropa,

E.  der henviser til, at skovrydning er årsag til miljøskader, som det er vanskeligt at genoprette, f.eks. langvarige ændringer i vandbalancen, steppe- og ørkendannelse samt tab af biodiversitet, og til, at de økonomiske omkostninger ved forringelserne langt overstiger udgifterne til forebyggelse og genrejsning,

F.  der henviser til, at skovødelæggelse antager forskellige former og er vanskeligt at definere, men har betydelig indflydelse på klimaet, biodiversitet og varer og tjenesteydelser,

G.  der henviser til, at der skal opnås en væsentlig afvigelse fra "status quo"-emissionsvæksten i udviklingslandene, herunder en reduktion i emissionerne relateret til skovrydning, ud over en reduktion på 25-40 % i de industrialiserede lande inden 2020 i forhold til 1990 for at begrænse den globale opvarmning til 2° C ifølge den fjerde vurderingsrapport fra Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer,

H.  der henviser til, at begrænsning af skovrydning vil spille en betydelig rolle ikke kun i forbindelse med afbødning af klimaændringerne, men også i forbindelse med tilpasning til dem,

1.  understreger behovet for mere sammenhæng mellem skovbevaring og politikker for bæredygtig forvaltning samt andre interne og eksterne EU-politikker; opfordrer til, at der gennemføres en kvantificeret evaluering af EU-politikkers indvirkning på skovene, f.eks. politikkerne for energi (navnlig biobrændstoffer), landbrug, bæredygtig produktion og bæredygtigt forbrug, offentlige indkøb, handel og udviklingssamarbejde;

2.  opfordrer Kommissionen til at forelægge Parlamentet og Rådet forslag til stringente fællesskabskrav til bæredygtighed for alt træ og alle træprodukter, der kommer fra skove;

3.  opfordrer Kommissionen til inden udgangen af 2009 at offentliggøre en omfattende undersøgelse af indvirkningen af EU's produktion og forbrug af samt handel med både fødevarer og nonfoodprodukter på skovrydning og skovødelæggelse; kræver, at undersøgelsen evaluerer og beskriver forskellige industrisektorers eventuelle negative bidrag og fremsætter henstillinger til politikker og innovation, som kan reducere denne indvirkning;

4.  påpeger, at det er nødvendigt at tage særlige hensyn til hydrologiske forhold i forbindelse med skovdrift, og at der er et stort behov for en fælles forvaltning af skov- og vandressourcer og for harmonisering af de relevante EU-politikker med henblik på at genopbygge og forbedre økosystemernes vandbindingsevne;

5.  glæder sig over politikkerne for miljørigtige offentlige indkøb, og over, at instrumenter som f.eks. miljømærkning og skovcertificeringsordninger fremmes; opfordrer til en snarlig vedtagelse og gennemførelse af politikker for miljørigtige offentlige indkøb af træprodukter i hele EU; opfordrer medlemsstaterne til at basere deres politik for offentlige indkøb på høje bæredygtighedsstandarder og til tilsvarende at sætte realistiske mål i forbindelse med sådanne standarder;

6.  mener, at der skal ydes en betydelig økonomisk bistand til udviklingslandene for at standse bruttoskovrydningen i troperne inden 2020 senest, og at det vil være afgørende, at der gøres en indsats i den henseende i de internationale forhandlinger om en omfattende global klimaaftale for perioden efter 2012;

7.  erkender, at det for at halvere og i sidste ende standse den globale skovrydning vil være aldeles afgørende, at der mobiliseres tilstrækkelig finansiering under en global klimaaftale; støtter i denne sammenhæng Kommissionens forslag om at oprette en Global Forest Carbon Mechanism (GFCM) inden for rammerne af UNFCCC, der er baseret på en permanent finansieringsordning; opfordrer medlemsstaterne til at støtte op om deres indsats for at bremse den globale skovrydning og skovødelæggelse ved at øremærke en betydelig del af auktionsindtægterne fra EU's emissionshandelsordning til reduktion af skovrydning og skovødelæggelse i udviklingslandene og ved at fokusere forhandlingerne om finansieringskilder som skitseret i Kommissionens meddelelse "Mod en global klimaændringsaftale i København; opfordrer medlemsstaterne til at støtte Kommissionens forslag om at tilslutte sig Norges finansieringsforslag og til at tildele GFCM en del af de fremtidige indtægter fra bortauktionering af tildelte enheder (Assigned Amount Units);

8.  mener, at den støtte, der ydes gennem GFCM, skal være resultatbaseret og tildeles på grundlag af bekræftede resultater med hensyn til reduktion i bruttoskovrydningen og skovødelæggelsen; understreger, at denne støtte også bør give andre fordele i form af beskyttelse af biodiversiteten, øget modstandskraft og forbedrede levevilkår i skovområderne;

9.  understreger behovet for fuldt ud at respektere rettighederne for de lokale i skovområderne, herunder de indfødte folks ret til at give frit, forudgående og informeret samtykke til brug af de skove, der normalt bruges af dem; mener, at det er afgørende, at lokalsamfundene og de indfødte folk på en meningsfuld og omfattende måde involveres på alle trin i vurderingen, planlægningen og gennemførelsen af foranstaltninger til at reducere emissioner fra skovrydning og skovødelæggelse;

10.  understreger, at enhver mekanisme under FN's samarbejdsprogram om reduktion af drivhusgasemissioner fra skovrydning og skovødelæggelse i udviklingslandene, som indgås som led i den internationale klimaaftale for perioden efter 2012, først og fremmest bør sikre, at gamle skove beskyttes;

11.  bemærker, at skovrydning i Østeuropa medvirker til miljøforringelser og bl.a. påvirker livskvaliteten;

12.  bemærker, at skovkreditter på kuldioxidmarkedet på mellemlang og lang sigt kunne indgå i en pakke af politikker, der beskæftiger sig med skovrydning, hvis det er muligt at sikre nøjagtige kuldioxidberegningsmetoder for skove og pålidelige overvågningsmekanismer; understreger, at der bør træffes en endelig beslutning vedrørende inddragelsen af skovkreditter i emissionshandelsordningen, efter at der er foretaget en meget omhyggelig analyse af mulighederne for de enkelte potentielle finansieringsmekanismers gennemførelse, og efter at der er foretaget en evaluering af resultaterne af partskonferencen i København og konklusionerne fra pilotprojekterne;

13.  erindrer om, at eventuelle kreditter fra skovprojekter, der bruges til at kompensere for drivhusgasemissioner i de industrialiserede lande, ikke kan tælles dobbelt i forbindelse med målene for afvigelse i forhold til "status quo", som udviklingslandene forventes at forpligte sig til i den internationale klimaaftale for perioden efter -2012;

14.  påpeger, at en eventuel ordning med kompensation for at mindske skovrydning og skovødelæggelse inden for rammerne af en fremtidig klimaordning ikke kun skal tage hensyn til kulstofdræn, men også de økosystemydelser og sociale goder, som skove bidrager med;

15.  opfordrer EU til at fremme stærke sociale og miljømæssige standarder for reduktion af drivhusgasemissioner fra skovrydning og skovødelæggelse (REDD); opfordrer EU til at fremme REDD-mekanismer, som er mere vidtrækkende end den nuværende CDM-mekanismes (mekanismen for bæredygtig udvikling) projekttilgang, og som beskæftiger sig med de underliggende årsager til skovrydning, f.eks. dårlig forvaltningspraksis, fattigdom, korruption og mangel på retshåndhævelse, ved at støtte politiske og institutionelle reformer på både lokale og nationale niveauer;

16.  beklager, at meddelelsen uagtet sin titel ikke beskæftiger sig med skovødelæggelse; opfordrer Kommissionen til at udvikle handlingsplaner og pilotprojekter og til i sin egen skovpolitik at vise, at den arbejder for at standse ikke kun skovrydning, men også skovødelæggelse (inklusive i EU), ved også at udvikle og etablere ordentlige overvågningssystemer med henblik på at få relevante oplysninger om jord og biomasse i skovene;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik