Menettely : 2009/2575(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0191/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0191/2009

Keskustelut :

PV 21/04/2009 - 21
CRE 21/04/2009 - 21

Äänestykset :

PV 23/04/2009 - 8.32
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0306

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 96kWORD 47k
16.4.2009
PE423.112
 
B6‑0191/2009
komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Magor Imre Csibi ja Péter Olajos
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta
metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen torjumisesta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi

Euroopan parlamentin päätöslauselma metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen torjumisesta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi 
B6‑0191/2009

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle antaman tiedonannon metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen torjumisesta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi (KOM(2008)0645),

–  ottaa huomioon metsien suojelua Euroopassa käsittelevän V ministerikokouksen (MCPFE, 2007, Varsova, Puola) puitteissa tehdyt päätökset, jotka koskevat ilmastonmuutosten aiheuttamien, metsien tilaan kohdistuvien vaikutusten arviointia ja myös kestävän metsänhoitopolitiikan täytäntöönpanoa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että EU haluaa pysäyttää maailman ilmaston lämpenemisen 2 Celsius-asteeseen ja vähentää puoleen biologisen monimuotoisuuden pienentymisen; ottaa huomioon Eliasch Review -aikakausikirjassa esitetyn arvion, jonka mukaan metsien häviämisen puolittaminen vuoteen 2020 mennessä maksaisi vuosittain 17–33 miljardia dollaria,

B.  ottaa huomioon, että kestävällä metsänhoidolla on keskeinen merkitys metsäkadon hillitsemisen kannalta ja että se on tärkeä talouskehityksen näkökohta,

C.  ottaa huomioon, että metsien katoaminen aiheuttaa noin 20 prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä, että se on merkittävä tekijä biologisen monimuotoisuuden vähenemisessä ja että se muodostaa vakavan uhan kehitykselle ja erityisesti köyhien toimeentulolle,

D.  ottaa huomioon, että metsäkato on hälyttävällä 13 miljoonan hehtaarin vuositasolla ja että suurin osa menetetyistä metsistä sijaitsee trooppisilla alueilla, mutta katoa esiintyy jossain määrin myös Euroopassa, erityisesti Keski- ja Itä-Euroopassa,

E.  ottaa huomioon, että metsäkato aiheuttaa vaikeasti korjaantuvia ympäristövahinkoja, kuten vesitilanteen pysyvän häiriytymisen, arojen muodostumisen ja aavikoitumisen ja biologisen monimuotoisuuden menetyksen, joiden taloudelliset kokonaiskustannukset ylittävät selvästi ehkäisevien ja korjaavien toimenpiteiden kustannukset,

F.  ottaa huomioon, että metsien tila voi heikentyä usealla eri tavalla ja että sitä on vaikea määritellä, mutta ilmiö vaikuttaa merkittävästi ilmastoon, biologiseen monimuotoisuuteen sekä tavaroihin ja palveluihin,

G.  ottaa huomioon, että hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin neljännen arviointiraportin mukaan sen lisäksi, että teollisuusmaiden on saavutettava 25–40 prosentin päästöjen vähennys vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna, kehitysmaissa on saatava aikaan merkittävä poikkeama totunnaisesta päästöjen kasvusta (business-as-usual -skenaario) siten, että tähän sisältyy myös metsäkatoon liittyvien päästöjen vähennys, jotta maapallon lämpeneminen rajoitetaan 2 °C:een,

H.  ottaa huomioon, että metsien katoamisen vähentäminen on tärkeä tekijä niin ilmastonmuutoksen lieventämisessä kuin siihen sopeutumisenkin kannalta,

1.  korostaa tarvetta parantaa metsien säilyttämistä ja kestävää hoitoa koskevien politiikkojen ja EU:n muiden sisäisten ja ulkoisten politiikkojen välistä johdonmukaisuutta; kehottaa laatimaan määrällisen arvion energian (erityisesti biopolttoaineet), maatalouden, kestävän tuotannon ja kulutuksen, julkisten hankintojen, kaupan ja kehitysyhteistyön kaltaisia kysymyksiä koskevien EU:n politiikkojen vaikutuksista metsiin;

2.  pyytää komissiota esittämään parlamentille ja neuvostolle ehdotuksia tiukkojen yhteisön tason kestävyysvaatimusten asettamiseksi kaikelle metsästä korjatulle puulle ja siitä valmistetuille tuotteille;

3.  kehottaa komissiota julkaisemaan vuoteen 2009 mennessä kattavan tutkimuksen, jossa arvioidaan EU:n elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden tuotannon, kulutuksen ja kaupan vaikutusta metsäkatoon ja metsien tilan heikentymiseen; kehottaa arvioimaan ja erittelemään tässä tutkimuksessa eri teollisuudenalojen kaikki kielteiset vaikutukset ja antamaan tulevaa politiikkaa ja innovointia koskevia suosituksia tällaisten vaikutusten vähentämiseksi;

4.  kiinnittää huomiota siihen, että vesitilannetta koskevien ongelmien huolellinen käsittely on välttämätöntä metsätalouden yhteydessä, mikä osoittaa, että on todella tarpeen kehittää metsä- ja vesivarantoja yhdessä ja yhdenmukaistaa vastaavat EU-politiikat, jotta voidaan palauttaa ekosysteemin keinot veden säilyttämiseen ja lisätä niitä;

5.  pitää ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevia politiikkoja ja ympäristömerkkien ja metsien sertifiointijärjestelmien kaltaisten välineiden edistämistä tervetulleena; kehottaa hyväksymään puutuotteita koskevia ympäristöä säästäviä julkisia hankintapolitiikkoja kaikkialla EU:ssa ja panemaan ne nopeasti täytäntöön; kehottaa jäsenvaltioita ottamaan korkeat kestävyysnormit julkisia hankintoja koskevan politiikkansa lähtökohdaksi ja asettamaan vastaavasti realistiset tavoitteet kyseisten normien saavuttamiselle;

6.  katsoo, että kehitysmaille on tarjottava merkittävää rahoitustukea trooppisten metsien bruttokadon pysäyttämiseksi viimeistään vuoteen 2020 mennessä ja että tähän sitoutumisen osoittamisella tulee olemaan ratkaiseva merkitys kansainvälisissä neuvotteluissa kattavasta maailmanlaajuisesta, vuoden 2012 jälkeisestä ilmastosopimuksesta;

7.  toteaa, että riittävän rahoituksen hankkiminen maailmanlaajuisen ilmastosopimuksen avulla on ehdottoman keskeinen edellytys sille, että maailman metsien häviäminen voidaan puolittaa ja lopulta pysäyttää kokonaan; tukee tässä yhteydessä komission ehdotusta luoda pysyvään rahoitusjärjestelmään perustuva maailmanlaajuinen metsähiilimekanismi (GFCM) YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimuksen (UNFCCC) yhteydessä; kehottaa jäsenvaltioita tukemaan sitoutumistaan maailman metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen hillitsemiseen varaamalla merkittävän osan EU:n päästökauppajärjestelmän mukaisista huutokaupoista saamistaan tuloista metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen vähentämiseen kehitysmaissa, ja keskittymällä neuvotteluissa rahoituslähteisiin sellaisina kuin ne on hahmoteltu komission tiedonannossa "Kohti kattavaa ilmastosopimusta Kööpenhaminassa"; kehottaa jäsenvaltiota myös tukemaan komission ehdotusta, jonka mukaan Norjan rahoitusehdotus olisi hyväksyttävä ja osa tulevista päästömääräyksiköiden huutokaupasta saaduista tuloista olisi varattava GFCM-mekanismille;

8.  kannattaa sitä, että maailmanlaajuisen metsähiilimekanismin kautta tarjottavan tuen olisi oltava suorituksiin perustuvaa ja sitä olisi tarjottava metsien bruttokadon ja metsien tilan heikkenemisen vähentämisessä aikaansaatujen, todennettujen tulosten perusteella; korostaa, että tämän tuen olisi myös tuotettava lisähyötyjä biologisen monimuotoisuuden suojelemisen, suuremman kestokyvyn ja paremman toimeentulon muodossa metsäalueilla;

9.  korostaa tarvetta kunnioittaa täysin paikallisten metsäkansojen oikeuksia, myös alkuperäiskansojen oikeutta vapaaehtoisen ja tietoon perustuvan ennakkosuostumuksen antamiseen tavallisesti niiden käytössä olevien metsien käytölle; pitää olennaisena, että paikallisyhteisöt ja alkuperäiskansat ovat mukana mielekkäällä ja monipuolisella tavalla kaikissa vaiheissa, kun metsien tilan heikkenemisen ja metsäkadon aiheuttamien päästöjen vähentämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä arvioidaan, suunnitellaan ja pannaan täytäntöön;

10.  korostaa, että metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen kehitysmaissa aiheuttamia päästöjä koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yhteistyöohjelman alaisten mekanismien, joista päätetään osana vuoden 2012 jälkeistä kansainvälistä ilmastosopimusta, olisi ennen kaikkea taattava, että aarniometsiä suojellaan;

11.  toteaa, että Itä-Euroopassa tapahtuva metsäkato edistää luonnonympäristön tilan heikentymistä, vaikuttaa ihmisten elämään ja muihin hyödykkeisiin;

12.  toteaa, että hiilimarkkinoiden metsähyvitykset voisivat, jos voidaan varmistaa metsien hiilen laskentamenetelmien täsmällisyys ja seurantamekanismien luotettavuus, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä olla yksi niistä politiikoista, joilla torjutaan metsien häviämistä; painottaa, että lopullinen päätös metsähyvitysten sisällyttämisestä päästökauppajärjestelmään olisi tehtävä sen jälkeen, kun on arvioitu perusteellisesti kaikkien mahdollisten rahoitusmekanismien toteutettavuus, osapuolten Kööpenhaminan konferenssin tulokset sekä pilottihankkeiden jälkeen tehdyt johtopäätökset;

13.  muistuttaa, että metsähankkeista koituvia hyvityksiä, joita käytetään kompensoimaan kasvihuonekaasupäästöjä teollisuusmaissa, ei voida ottaa toista kertaa huomioon totunnaisista päästöistä (business-as-usual -skenaariosta) poikkeamista koskevien tavoitteiden yhteydessä, joihin kehitysmaiden odotetaan sitoutuvan vuoden 2012 jälkeisessä ilmastosopimuksessa;

14.  toteaa, että tulevaan ilmastosopimukseen mahdollisesti sisältyvässä metsän hävittämisen ja rappeutumisen vähentämisen korvaamista koskevassa järjestelmässä on otettava huomioon hiilinielujen ohella myös metsiin liittyvät ekosysteemipalvelut ja sosiaaliset hyödyt;

15.  kehottaa EU:ta edistämään korkeiden sosiaalisten ja ympäristönormien soveltamista metsäkadosta ja metsien tilan heikkenemisestä aiheutuvien päästöjen vähentämiseen; kehottaa EU:ta tukemaan sellaisia REDD-järjestelmiä, jotka ulottuvat nykyistä puhtaan kehityksen mekanismissa sovellettua hankepohjaista lähestymistapaa laajemmalle ja joissa puututaan metsien häviämisen taustalla oleviin syihin, kuten huonoon hallintoon, köyhyyteen, lahjontaan ja lain noudattamisen valvonnan puutteellisuuteen, tukemalla politiikkojen ja instituutioiden uudistamista sekä paikallisella että kansallisella tasolla;

16.  pitää valitettavana, että otsikostaan huolimatta tiedonannossa ei käsitellä metsien tilan heikentymistä; kehottaa komissiota laatimaan toimintasuunnitelmia ja pilottihankkeita sekä osoittamaan omassa metsäpolitiikassaan sitoutumisensa ei ainoastaan metsäkadon, vaan myös metsien tilan heikentymisen pysäyttämiseen (myös Euroopan unionissa) kehittämällä ja vahvistamalla lisäksi asianmukaisia seurantajärjestelmiä, jotta metsien maaperästä ja biomassasta saadaan riittävästi tietoa;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö