Предложение за резолюция - B6-0260/2009Предложение за резолюция
B6-0260/2009

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

27.4.2009

съгласно член 81, параграф 2 и член 4, буква б) от Правилника,
внесено от Anni Podimata
от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
относно проект на директива на Комисията за прилагане и изменение на Директива 92/75/ЕИО на Съвета по отношение на посочването на консумацията на енергия на етикети на телевизори

Процедура : 2009/2598(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B6-0260/2009
Внесени текстове :
B6-0260/2009
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B6‑0000/2009

Резолюция на Европейския парламент относно проект на директива на Комисията за прилагане и изменение на Директива 92/75/ЕИО на Съвета по отношение на посочването на консумацията на енергия на етикети на телевизори

Европейският парламент,

–  като взе предвид Директива 92/75/ЕИО на Съвета от 22 септември 1992 относно посочване на консумацията на енергия и други ресурси от домакински уреди в етикети и стандартна информация, свързана с продуктите[1] и по-специално членове 9 и 12 от нея,

–  като взе предвид проект на Директива .../.../ЕО на Комисията за прилагане и изменение на Директива 92/75/ЕИО на Съвета по отношение на посочването на консумацията на енергия на етикети на телевизори,

–  като взе предвид становището от 30 март 2009 г. на комитета по член 10 от Директива 92/75/ЕИО на Съвета,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 19 октомври 2006 г., озаглавено „План за действие за енергийна ефективност: реализиране на потенциала“ (COM(2006)0545),

–  като взе предвид предложението на Комисията от 13 ноември 2008 г. за директива на Европейския парламент и на Съвета относно посочването на консумацията на енергия и други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, на етикети и в стандартна информация за продуктите (COM(2008)0778),

–  като взе предвид доклада, приет от комисията по промишленост, изследвания и енергетика за директива на Европейския парламент и на Съвета относно посочването на консумацията на енергия и други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, на етикети и в стандартна информация за продуктите (преработена версия) (A6-0146/2009),

–  като взе предвид член 5а, параграф 3, буква б) от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията[2],

–  като взе предвид член 81, параграф 2 и член 4, буква б) от своя правилник,

A.  като има предвид, че целта на Директива 92/75/ЕИО (наричана по-долу „рамкова директива“), посочена в член 1 от същата, е „да улесни хармонизирането на националните мерки за публикуване, особено посредством етикети и информация относно продуктите, на информация за потреблението на енергия и други основни ресурси, както и на друга информация, касаеща определен вид домакински уреди, като по този начин позволи на потребителите да избират енергийно по-ефективни уреди“,

Б.  като има предвид, че в рамковата директива се посочва също така, че „предоставянето на точна, подходяща и съпоставима информация за конкретната консумация на енергия от домакинските уреди може да повлияе на потребителите при избора им в полза на онези уреди, които консумират по-малко енергия“,

В.  като има предвид, че както бе посочено в оценката на въздействието, направена от Комисията и придружаваща предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно посочването на консумацията на енергия и други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, на етикети и в стандартна информация за продуктите (SEC(2008)2862), първоначалният успешен етикет A-G бе следван като модел в различни страни по света, като Бразилия, Китай, Аржентина, Чили, Иран, Израел и Южна Африка;

Г.  като има предвид, че телевизорите са уреди с висока консумация на енергия и следователно съществува значителен потенциал за пестене на енергия чрез добавянето на тази категория към схемата по член 1, параграф 2 от рамковата директива,

   като има предвид, че посочването на консумацията на енергия на етикетите на телевизорите следва да съответства във възможно най-голяма степен на установените системи на посочване на консумацията на енергия върху етикети на други домакински уреди,

Е.  като има предвид, че в упоменатото по-горе съобщение на Комисията се посочва, че „съществуващата класификация на етикетите ще се повишава и скалата ще се актуализира на всеки 5 години или когато това е обосновано поради развитието на нови технологии, на базата на изследвания за екодизайн, с оглед запазването на статута на енергиен клас А за 10-20 % от уредите с най-добри енергийни характеристики“,

Ж.  като има предвид, че от съществено значение за успешното изпълнение на системата за посочване на консумацията на енергия на етикетите е да се въведат мерки за предоставяне на потребителя на ясна, изчерпателна, сравнима и лесно разбираема информация за енергийната ефективност на домашните уреди,

З.  като има предвид, че закупуването от страна на потребителите на по-голям брой енергийно ефективни уреди, с които да заменят по-малко ефективните уреди, ще увеличи приходите на производителите на уреди,

И.  като има предвид, че с проект за директива на Комисията, по-специално по отношение на дизайна на енергийните етикети и класовете енергийна ефективност, се въвежда друга промяна, като се добавят нови А-класове (например A-20%, A-40%, A-60%), които имат потенциал да объркат потребителите още повече, да затруднят правилното им разбиране на системата за енергийно етикетиране и способността им да изберат уреди с по-висока енергийна ефективност,

Й.  като има предвид, че малко на брой технически промени в етикета могат да дадат като резултат един много по-ясен и разбираем за потребителите етикет;

К.  като има предвид, че съгласно наличните данни потребителите смятат скалата A-G за ясна, но Комисията не е извършила оценка на въздействието, която да покаже дали използването на A-20%, A-40%, A-60% успоредно с празни по-ниски класове е полезно или объркващо за потребителите,

Л.  като има предвид, че актуализирането на класификацията на съществуващите продукти в затворената скала A-G би предотвратило по-специално създаването на празни по-ниски класове, които биха могли да объркат потребителите,

   като има предвид, че въвеждането на тези допълнителни класове на ефективност в съществуващите етикети A-G, включително и за други продукти, вероятно ще доведе до объркване дали клас А представлява енергийно ефективен или неефективен продукт,

Н.  като има предвид, че такава мярка не служи на целта на основния инструмент за предоставяне на потребителите на точна, релевантна и сравнима информация,

О.  като има предвид, че Комисията представи своето предложение за преработка на рамковата директива, което може да въведе нови промени, които да окажат влияние върху предложените мерки за изпълнение,

1.  се противопоставя на приемането на проекта на директива на Комисията за прилагане и изменение на Директива 92/75/ЕИО на Съвета по отношение на посочването на консумацията на енергия на етикети на телевизори;

2.  счита, че проектът на директива на Комисията не съответства на целта на основния инструмент;

3.  приканва Комисията да оттегли проекта на директива и да внесе в комитета, посочена в член 10 от Директива 92/75/ЕИО, нов проект въз основа на затворената скала A-G колкото е възможно по-скоро и при всички случаи не по-късно от 30 септември 2009 г.;

4.  счита, че оформлението на етикета е съществен елемент от директивата за посочване на консумацията на енергия на етикетите, решението за който следва да бъде взето като част от преразглеждането и преработката, обсъждани понастоящем в рамките на процедурата за съвместно вземане на решение.

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки.