Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0260/2009Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0260/2009

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

  27.4.2009

  pagal Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnio 2 dalį ir 4 dalies b punktą,
  pateikė Anni Podimata
  Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
  dėl Komisijos direktyvos, kuria įgyvendinama ir iš dalies keičiama Tarybos direktyva 92/75/EEB dėl energijos sunaudojimo ženklinimo ant televizorių, projekto

  Procedūra : 2009/2598(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B6-0260/2009
  Pateikti tekstai :
  B6-0260/2009
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  B6‑0260/2009

  Komisijos direktyvos, kuria įgyvendinama ir iš dalies keičiama Tarybos direktyva 92/75/EEB dėl energijos sunaudojimo ženklinimo ant televizorių, projektas

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į 1992 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyvą 92/75/EEB dėl buitinių prietaisų energijos ir kitų išteklių suvartojimo parodymo ženklinant gaminį bei pateikiant standartinę informaciją apie gaminį[1], ypač į jos 9 ir 12 straipsnius,

  –  atsižvelgdamas į Komisijos direktyvos projektą .../…/EB, kuriuo įgyvendinama ir iš dalies keičiama Tarybos direktyva 92/75/EEB dėl energijos sunaudojimo ženklinimo ant televizorių,

  –  atsižvelgdamas į 2009 m. kovo 30 d. komiteto, nurodyto Tarybos direktyvos 92/75/EEB 10 straipsnyje, nuomonę,

  –  atsižvelgdamas į 2006 m. spalio 19 d. Komisijos komunikatą „Efektyvus energijos vartojimo veiksmų planas: išnaudoti potencialą“ (COM(2006)0545),

  –  atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 13 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl su energija susijusių gaminių sunaudojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją (COM(2008)0778),

  –  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto patvirtintą pranešimą dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl su energija susijusių gaminių sunaudojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją (nauja redakcija) (A6-0146/2009),

  –  atsižvelgdamas į 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais vykdomaisiais įgaliojimais tvarką[2], 5a straipsnio 3 dalies b punktą,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnio 2 dalį ir 4 dalies b punktą,

  A.  kadangi Direktyva 92/75/EECB (toliau – Pagrindų direktyva), kaip išdėstyta 1 jos straipsnyje, siekiama suvienodinti su skelbiama informacija susijusias nacionalines priemones, ypač ženklinant ir pateikiant informaciją apie gaminį, energijos ir kitų svarbių išteklių sunaudojimą bei papildomą informaciją apie tam tikrus buitinių prietaisų tipus, ir suteiki vartotojams galimybę pasirinkti energijos naudojimo požiūriu efektyviausius prietaisus,

  B.  kadangi Pagrindų direktyvoje taip pat nurodoma, kad tikslios, svarbios ir lygintinos informacijos apie konkrečių buitinių prietaisų energijos sunaudojimą teikimas gali daryti įtaką visuomenei pasirenkant prietaisus, kurie sunaudoja mažiau energijos,

  C.  kadangi kaip nurodyta Komisijos poveikio vertinime, pridėtame prie pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl su energija susijusių gaminių sunaudojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją (SEC(2008)2862), originalią ir sėkmingą etiketę su A–G ženklais skirtingos pasaulio šalys, pvz., Brazilija, Kinija, Argentina, Čilė, Iranas, Izraelis ir Pietų Afrika, naudoja kaip modelį,

  D.  kadangi televizoriai yra daug energijos naudojantys prietaisai ir kadangi yra galimybių taupyti energiją, įtraukus šią produktų kategoriją į energijos sunaudojimo ženklinimo sistemą pagal Pagrindų direktyvos 1 straipsnio 2 dalį,

  E.  kadangi energijos sunaudojimo ženklinimas ant televizorių turi būti kaip galima labiau atitikti kitiems buitiniams prietaisams nustatytas energijos sunaudojimo ženklinimo sistemas,

  F.  kadangi kaip nurodyta minėtame Komisijos komunikate, kad galiojanti ženklinimo klasifikacija bus atnaujinama ir pergrupuojama kas penkerius metus arba kada to reikės dėl technologijų raidos, remiantis ekologinio projektavimo tyrimais, siekiant išsaugoti A ženklo statusą 10–20 proc. efektyviausiai energiją naudojančios įrangos,

  G.  kadangi svarbu, kad siekiant sėkmingai įgyvendinti energijos suvartojimo ženklinimo sistemą įdiegiamos priemonės, kurios vartotojams pateiktų tikslios, svarbią, suprantamą ir lygintiną informaciją apie buitinių prietaisų energijos suvartojimą,

  H.  kadangi vartotojai vietoj energijos požiūriu mažiau efektyvių prietaisų įsigis daugiau efektyvių prietaisų ir tai padidins prietaisų gamintojų pajamas,

  I.  kadangi Komisijos direktyvos projekte, ypač etikečių dizaino ir energijos naudojimo veiksmingumo kategorijų klausimu, padaryti pakeitimai, pridedant naujas A klases ( pavyzdžiui, A – 20 proc., A – 40 proc., A – 60 proc.), vartotojus gali dar labiau suklaidinti, apsunkinti energijos sunaudojimo ženklinimo sistemos suvokimą ir sumažinti jų galimybes pasirinkti energijos požiūriu efektyviausius prietaisus,

  J.  kadangi atlikus nedidelius techninius etiketės pataisymus galima jas patobulinti taip, kad jos būtų daug aiškesnės ir labiau suprantamos vartotojui,

  K.  kadangi yra įrodyta, kad vartotojams daug aiškesnė yra skalė nuo A iki G, bet Komisija nepadarė jokio poveikio vertinimo, kuris parodytų ar A – 20 proc., A – 40 proc., A – 60 proc. kartu su „tuščiomis“ žemesnėmis klasėmis klaidina, ar padeda vartotojams,

  L.  kadangi produktų pergrupavimas į uždarą A–G skalę visų pirma galėtų užkirsti kelią tuščių žemesnių klasių sukūrimui, kuris gali klaidinti vartotojus,

  M.  kadangi įdiegus šias papildomas efektyvumo klases jau esančiuose A–G etiketėse, įskaitant ir kitiems produktams, galėtų dar labiau klaidinti ar A klasės produktas yra energijos požiūriu efektyvus ar neefektyvus,

  N.  kadangi ši priemonė nepadeda siekti pagrindinės priemonės tikslo vartotojams suteikti tikslią, patikimą ir palyginamą informaciją,

  O.  kadangi Komisija pateikė pasiūlymą dėl naujos Pagrindų direktyvos redakcijos, kurioje būtų pateikti kiti pakeitimai, kurie turėtų įtakos siūlomoms įgyvendinimo priemonėms,

  1.  nepritaria Komisijos direktyvos, kuria įgyvendinama ir iš dalies keičiama Tarybos direktyva 92/75/EEB dėl energijos sunaudojimo ženklinimo ant televizorių, projekto patvirtinimui;

  2.  mano, kad Komisijos direktyvos projektas neatitinka pagrindinės priemonės tikslo;

  3.  raginą Komisiją atsiimti direktyvos projektą ir kaip galima greičiau, t. y. ne vėliau kaip iki 2009 m. rugsėjo 30 d., Tarybos direktyvos 92/75/EEB 10 straipsnyje nurodytam komitetui pateikti naują projektą, pagrįsta uždara A–G skale;

  4.  mano, kad etiketės informacijos išdėstymas yra energijos sunaudojimo žymėjimo direktyvos esminė dalis, kuri turėtų būti persvarstyta ir parengiama nauja redakcija pagal bendro sprendimo procedūrą.

  5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, taip pat valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.