Procedura : 2009/2598(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B6-0260/2009

Teksty złożone :

B6-0260/2009

Debaty :

Głosowanie :

PV 06/05/2009 - 4.10

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0357

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 112kWORD 52k
27.4.2009
PE423.163
 
B6‑0260/2009
zgodnie z art. 81 ust. 2 i ust. 4 lit. b) Regulaminu
złożyła Anni Podmiata
w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
w sprawie projektu dyrektywy Komisji wykonującej i zmieniającej dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej telewizorów

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu dyrektywy Komisji wykonującej i zmieniającej dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej telewizorów 
B6‑0260/2009

Parlament Europejski,

–  uwzględniając dyrektywę Rady 92/75/EWG z dnia 22 września 1992 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie zużycia energii oraz innych zasobów przez urządzenia gospodarstwa domowego(1), a w szczególności jej art. 9 i 12,

–  uwzględniając projekt dyrektywy Komisji .../…/EC wykonującej i zmieniającej dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej telewizorów,

–  uwzględniając opinię wydaną dnia 30 marca 2009 r. przez komitet, o którym mowa w art. 10 dyrektywy Rady 92/75/EWG,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 października 2006 r. zatytułowany „Plan działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii: sposoby wykorzystania potencjału” (COM(2006)0545),

–  uwzględniając wniosek Komisji z dnia 13 listopada 2008 r. dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (COM(2008)0778),

–  uwzględniając sprawozdanie przyjęte przez Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (przekształcenie) (A6-0146/2009),

–  uwzględniając art. 5a ust.3 lit. b) decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji(2),

–  uwzględniając art.81 ust.2 i art.4 lit. b) Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że głównym celem dyrektywy 92/75/EWG (zwanej dalej „dyrektywą ramową”) jest, jak stwierdzono w jej art. 1, „umożliwienie harmonizacji krajowych przepisów dotyczących publikowania, w szczególności w formie etykiet oraz informacji o produkcie, informacji o zużyciu energii i innych podstawowych zasobów oraz informacji dodatkowych o niektórych typach urządzeń gospodarstwa domowego, umożliwiając tym samym konsumentom wybór urządzeń energooszczędnych”,

B.  mając na uwadze, że w dyrektywie stwierdza się również, iż „udostępnianie rzetelnych, stosownych i porównywalnych informacji dotyczących zużycia energii przez urządzenia gospodarstwa domowego może wpływać na wybór konsumentów na korzyść tych urządzeń, które zużywają mniej energii”,

C.  mając na uwadze, że jak podkreślono w dokonanej przez Komisję ocenie wpływu, załączonej do wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (SEC(2008)2862), pierwotne, z powodzeniem stosowane etykietowanie w skali A-G zostało przyjęte jako wzorzec w różnych krajach na świecie, między innymi w Brazylii, Chinach, Argentynie, Chile, Iranie, Izraelu i Republice Południowej Afryki,

D.  mając na uwadze, że telewizory zaliczają się do urządzeń o wysokim zużyciu energii, a w związku z tym istnieją znaczne możliwości oszczędności energii poprzez dodanie tej kategorii do systemu etykiet efektywności energetycznej zgodnie z art. 1 ust. 2 dyrektywy ramowej,

E.  mając na uwadze, że etykiety efektywności energetycznej telewizorów powinny być jak najbardziej spójne z ustalonymi systemami etykiet efektywności energetycznej innych urządzeń gospodarstwa domowego,

F.  mając na uwadze, że w wyżej wspomnianym komunikacie Komisji stwierdzono, iż: „istniejące klasyfikacje oznakowania będą uaktualniane i ponownie skalowane co 5 lat lub w przypadku gdy uzasadniają to nowe zmiany technologiczne, w oparciu o badania ekoprojektowe, w celu zastrzeżenia oznakowania „A” dla 10-20% sprzętu o najwyższej wydajności”,

G.  mając na uwadze, że dla pomyślnego wdrożenia systemu etykiet efektywności energetycznej zasadnicze znaczenie ma wprowadzenie środków, które zapewnią konsumentom jasne, obszerne, porównywalne i zrozumiałe informacje na temat efektywności energetycznej urządzeń gospodarstwa domowego,

H.  mając na uwadze, że nabywanie przez konsumentów większej liczby energooszczędnych urządzeń zamiast mniej sprawnych, zwiększyłoby przychody wytwórców sprzętu,

I.  mając na uwadze, że w projekcie dyrektywy Komisji, zwłaszcza w odniesieniu do projektu etykiety efektywności energetycznej i klas efektywności energetycznej, wprowadzono kolejną zmianę polegającą na dodaniu nowych klas A (na przykład A-20%, A-40%, A-60%), co może prowadzić do dalszej dezorientacji konsumentów, może utrudnić właściwe zrozumienie przez nich systemu etykiet efektywności energetycznej oraz osłabić ich zdolność do wyboru urządzeń o wyższej efektywności energetycznej,

J.   mając na uwadze, że niewielka liczba zmian technicznych w etykiecie może sprawić, iż etykieta będzie o wiele bardziej czytelna i bardziej zrozumiała dla konsumentów,

K.  mając na uwadze, że wykazano, iż skala A-G jest dla konsumentów zrozumiała, ale Komisja nie przeprowadziła żadnej oceny wpływu ukazującej, czy klasy A-20%, A-40%, A-60% obok pustych niższych klas są dla konsumentów pomocne, czy wprowadzają ich w błąd,

L.  mając na uwadze, że dokonanie ponownego skalowania istniejących produktów w zamkniętej skali A-G przyczyniłoby się przede wszystkim do uniknięcia stworzenia pustych niższych klas, które mogą wprowadzać konsumentów w błąd,

M.  mając na uwadze, że wprowadzenie takich dodatkowych klas efektywności na istniejących etykietach A-G, również w przypadku innych produktów, może doprowadzić do jeszcze większej dezorientacji co to tego, czy klasa A oznacza produkt energooszczędny, czy nieefektywny,

N.  mając na uwadze, że taki środek nie spełnia celu podstawowego instrumentu zapewniającego konsumentom rzetelne, stosowne i porównywalne informacje,

O.  mając na uwadze, że Komisja przedstawiła swój wniosek dotyczący przekształcenia dyrektywy ramowej, który mógłby wprowadzać dalsze zmiany mające wpływ na proponowane środki wykonawcze,

1.  sprzeciwia się przyjęciu projektu dyrektywy Komisji wykonującej i zmieniającej dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej telewizorów;

2.  uważa, że projekt dyrektywy Komisji nie jest zgodny z celem podstawowego instrumentu;

3.  wzywa Komisję do wycofania projektu dyrektywy i do przedstawienia komitetowi, o którym mowa w art. 10 dyrektywy Rady 92/75/EWG, nowego wniosku opartego na zamkniętej skali A-G w jak najkrótszym terminie, a w każdym razie nie później niż 30 września 2009 r.;

4.  uważa graficzny wzór etykiety za kluczowy element dyrektywy w sprawie etykiet efektywności energetycznej, o którym należy zadecydować w ramach przeglądu i przekształcenia rozważanego obecnie w procedurze współdecyzji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz parlamentom i rządom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 297, z 13.10.1992 r., str. 16
(2) Dz.U. L 184, z 17.7.1999 r., str. 23

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności