Предложение за резолюция - B7-0025/2009Предложение за резолюция
B7-0025/2009

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно сключването на Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Таджикистан, от друга страна

9.9.2009

за приключване на разискванията по изявления на Съвета и на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника

Alojz Peterle от името на комисията по външни работи

Процедура : 2009/2624(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0025/2009
Внесени текстове :
B7-0025/2009
Приети текстове :

B7‑0025/2009

Резолюция на Европейския парламент относно сключването на Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Таджикистан, от друга страна

Европейският парламент,

–   като взе предвид предходните си резолюции за Централна Азия, и по-специално резолюциите от 23 октомври 2003 г. относно Туркменистан, включително Централна Азия[1], от 20 февруари 2008 г. относно стратегия на ЕС за Централна Азия[2], и от 14 февруари 2006 г. относно клаузата за правата на човека и демокрацията в споразуменията на ЕС[3],

–   като взе предвид своята резолюция от 2 септември 2008 г. относно предложението за решение на Съвета и на Комисията относно сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки от една страна и Република Таджикистан от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз[4],

–   като взе предвид споразуменията за партньорство и сътрудничество (СПС), сключени между ЕС и Узбекистан, Киргизстан и Казахстан, които са в сила от 1999 г.,

–   като взе предвид клаузите, свързани с правата на човека, в горепосочените споразумения,

–   като взе предвид настоящата рамка на отношенията между ЕС и Таджикистан, а именно споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и бившия Съветски съюз, което ще бъде заменено от СПС, след като последното е ратифицирано от всички държави-членки на Европейския съюз и от Таджикистан и след като получи одобрението на Европейския парламент,

–   като взе предвид ратификацията на СПС с Таджикистан от всички 27 държави-членки на Европейския съюз и от Таджикистан,

–   като взе предвид Временното споразумение относно търговията и свързаните с търговията въпроси между Европейската общност и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Република Таджикистан, от друга страна, подписано на 11 октомври 2004 г. и в сила от май 2005 г.,

–   като взе предвид приетата на 21-22 юни 2007 г. от Европейския съвет стратегия на ЕС за ново партньорство с Централна Азия,

–   като взе предвид Съвместния доклад на Съвета и на Европейската комисия от юни 2008 г. до Европейския съвет относно напредъка при прилагането на Стратегията на ЕС за Централна Азия и съдържащата се в него оценка, че прилагането на стратегията е доста напреднало,

–   като взе предвид Плана за действие на Европейския съвет (2007-2013 г.) относно енергийна политика за Европа, приет на 8-9 март 2007 г.,

–   като взе предвид своята резолюция от 26 септември 2007 г., озаглавена „Към обща европейска външна политика в областта на енергетиката“[5],

–   като взе предвид първото заседание на официалния диалог по въпросите на правата на човека между Европейския съюз и Таджикистан през октомври 2008 г., както и списъка от препоръки от заседанието, които се очаква да бъдат надлежно взети предвид при понастоящем протичащите законодателни реформи,

–   като взе предвид първия семинар за гражданското общество между ЕС и Таджикистан относно правата на човека, проведен в Душанбе на 10 и 11 юли 2009 г., както и диалога по въпросите на правата на човека, който предстои да се проведе в Душанбе през септември 2009 г.,

–   като взе предвид организираната с подкрепата на ЕС международна конференция за наркотиците, проведена в Душанбе през октомври 2008 г.,

–   като взе предвид размяната на мнения между комисията по външни работи на Парламента и президента на Таджикистан Емомали Рахмон на 10 февруари 2009 г.,

–   като взе предвид Четвъртата междупарламентарна среща на Европейския парламент и Маджлиси Оли на Таджикистан, проведена в Душанбе от 6 до 8 април 2009 г.,

–   като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становището на комисията по международна търговия,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че страните от Централна Азия, към които се числи Таджикистан, са разположени на ключов кръстопът между Европа и Азия, и че исторически и традиционно те представляват важна пресечна и транзитна точка между двата континента,

Б.  като има предвид, че Европейският съюз проявява силен интерес към сигурността и стабилността, изграждането и консолидирането на демократични институции, както и от зачитането на правата на човека и на принципа на правовата държава в региона, по-специално тъй като стратегическите, политическите и икономическите промени и нарастващите трансрегионални предизвикателства в Централна Азия също оказват както пряко, така и косвено въздействие върху интересите на самия Европейския съюз,

В.  като има предвид, че новата стратегия на ЕС за Централна Азия цели подобряване на политическия диалог и засилване на връзките между Европа и нейните партньори от Централна Азия, в съзвучие с ценностите, върху които е основан ЕС,

Г.  като има предвид, че Таджикистан, който има обща граница с Афганистан, дълга над 1300 километра, е ключов регионален фактор на предната линия с Афганистан при действията на ЕС и при други международни действия за борба с трафика на наркотици, екстремизма и заплахите за регионалната сигурност,

Д. като има предвид, че целите на политиката на ЕС спрямо Таджикистан са предимно насочени към подкрепа за намаляване на бедността, добро управление и реформи, а в регионален план – за по-ефективна борба срещу трафика на наркотици и организираната престъпност; като има предвид също така, че ЕС осигурява подпомагане за това, по-специално посредством подкрепа за управлението на границите чрез програмите за управление на границите и за действие срещу наркотиците в Централна Азия (BOMCA/CADAP),

Е.  като има предвид, че СПС с Таджикистан предвижда ангажименти и сътрудничество в областта на реадмисията и контрола върху незаконната имиграция; като има предвид, че следва да бъде сключено отделно споразумение, което определя подробните параметри за това сътрудничество,

Ж. като има предвид, че завършилата през 1997 г. гражданска война доведе до разрушаване на инфраструктурни обекти и институции и опустошаване на икономиката, като остави Таджикистан в положението на най-бедната от бившите съветски републики; като има предвид, че въпреки че през последните години Таджикистан отбеляза период на значително възстановяване, все още около 60% от населението живее в голяма бедност, като здравеопазването и образованието в по-бедните райони продължават да бъдат недостъпни; като има предвид, че таджиките разчитат в голяма степен на парични преводи от работниците мигранти, като обаче този доход е силно застрашен от икономическата криза в региона и следователно е от първостепенно значение да се помогне на Таджикистан да развие устойчива и стабилна вътрешна икономика,

З.  като има предвид, че Таджикистан има най-висока раждаемост в Централна Азия, като почти 40% от неговото 7,3-милионно население се състои от младежи под 15-годишна възраст; като има предвид, че развиването на добра образователна система е от решаващо значение за бъдещето на страната,

И. като има предвид, че водещите отрасли в таджикската икономика са производството на памук и алуминий, като обаче цените на тези стоки на световния пазар спадат; като има предвид, че Таджикистан не разполага с петрол, няма много газ и въпреки значителните си водноелектрически запаси страда от тежък недостиг на енергия,

Й. като има предвид че институционалната, правна и финансова среда не благоприятства развитието на таджикски предприятия и се нуждае от съществено подобряване,

К. като има предвид, че Таджикистан е зависим от чуждестранни помощи и хуманитарна подкрепа, както и че почти половината от работната му сила работи в чужбина, най-вече в Русия, и издържа семействата си у дома чрез парични преводи,

Л. като има предвид, че разпадането на Съветския съюз доведе до нарушаване на традиционните икономически отношения и на регионалните пазари, което допринася за настоящия спад на икономиката; като има предвид, че ЕС следва да положи всички усилия за възстановяване на доверието между страните в региона и по този начин да улесни подновяването на регионалното сътрудничество,

М. като има предвид, че в допълнение на помощта, която получава чрез Инструмента за сътрудничество за развитие, Таджикистан участва и в няколко текущи регионални програми,

Н. като има предвид, че макар явно да се радва на народна подкрепа, президентът Рахмон систематично потиска всякаква опозиция и на практика е преустановил споделянето на властта, което трябваше по замисъл да бъде гарантирано от мирното споразумение от 1997 г.,

О. като има предвид, че в окончателния доклад на ОССЕ/СДИПЧ относно наблюдението на изборите се отбелязва липсата на истински избор и действителен плурализъм в президентските избори от 2006 г.,

П. като има предвид, че е широко признато, че корупцията е повсеместна и е проникнала на всички равнища, както и че голяма част от получените международни донорски средства не отиват по правилното си предназначение,

Р.  като има предвид, че гражданското общество все още е в зародиш, реалното му развитие често се възпрепятства от правителството и то ще се нуждае от много време, преди да бъде в състояние да осъществи своя потенциал за насърчаване на човешкото развитие в Таджикистан; като има предвид, че някои дейности на религиозни групи са ограничени вследствие на изискването за регистрация в Държавния комитет по религиозни въпроси и на други ограничителни мерки съгласно новоприет закон за свободата на съвестта и религиозните сдружения,

1.  приветства факта, че Таджикистан заявява ясно, че се ангажира да сътрудничи с ЕС, че желае да повиши равнището на търговията си с ЕС и да насърчава образователните връзки, както и че ще предприеме конкретни мерки в ключови области като социалното осигуряване, здравеопазването, образованието, борбата с корупцията и подобряването на положението в областта на правата на човека, с цел да покаже, че приема сериозно тези ангажименти;

2.  осъзнава силното разочарование от страна на правителството на Таджикистан, че Споразумението за партньорство и сътрудничество все още не е сключено, особено с оглед на позицията на ЕС, според която, предвид големите различия в политическите, икономическите, социалните и други условия в различните централноазиатски държави, за ЕС е абсолютно наложително да разграничава своите политики по съответен начин; следователно изразява намерението си да даде съвсем скоро своето одобрение и очаква сключването на СПС във възможно най-кратък срок;

3.  разглежда своето одобрение на сключването на СПС като изпращане на послание за готовност да работи с Таджикистан и като насърчение Таджикистан да предприеме всички необходими стъпки за провеждане на крайно необходимите реформи; при все това насочва вниманието на Таджикистан най-вече към обвързаността с условия, която се предполага от клаузата за права на човека/прекратяване;

4.  застъпва становището, че пълното разгръщане на СПС и укрепването на двустранните отношения следва да се основават на точна и навременна оценка на осъществения в ключовите области напредък, и настоятелно призовава Комисията във връзка с това да определи ясен набор от референтни критерии и условия;

Икономическо положение

 

5.  отбелязва тежките икономически затруднения, пред които е изправен Таджикистан, уязвимата му транспортна и енергийна инфраструктура и изразява сериозна загриженост, че по данни от май 2009 г., поради въздействието на икономическата криза и несъвършенствата в селското стопанство, 1,5 млн. души са в положение на несигурност за своята прехрана;

6.  настоятелно призовава правителството на Таджикистан да се съсредоточи върху основата на проблема, която е свързана с предлагането, и да преразгледа политиката си на свръхамбициозни проекти, не допринасящи по никакъв начин за задоволяване на основните и непосредствени потребности на хората; същевременно го призовава да укрепва регионалните пазари и да подобрява местното производство, както и неотложно да приложи програми за подпомагане на прехраната и създаване на работни места;

7.  призовава правителството на Таджикистан незабавно да предприеме мерки във връзка с катастрофалното състояние на секторите на образованието и здравеопазването, което заплашва да породи нова вълна социални проблеми за идните поколения и да повлияе неблагоприятно на бъдещето на държавата;

8.  отбелязва също, че хроничната бедност подхранва търговията с наркотици, като в някои доклади се посочва, че 30-50% от стопанската дейност в страната е свързана с трафик на наркотици;

9.  настоятелно призовава Таджикистан да оползотвори своя огромен потенциал за производство на електрическа енергия от ВЕЦ по рационален и демократичен начин с оглед на тревогите на държавите надолу по течението, които по традиция разчитат на сигурни сезонни водни притоци; във връзка с това, призовава Комисията да направи всичко по възможностите си, за да улесни подготовката на съвместни проекти, които включват всички потенциално засегнати участници от региона и които са в съответствие със стандартите на ЕС;

10. настоятелно призовава Таджикистан да въведе структурни промени за подобряване на инвестиционния климат за чуждестранни дружества;

11. настоятелно призовава Таджикистан да осъществи изцяло необходимите икономически реформи, отделяйки особено внимание на необходимостта от провеждане на селскостопански реформи, които да позволят освобождаването на земеделските производители от задлъжнялост и преминаването от отглеждането на памук като монокултура към алтернативни форми на земеделие;

Политическо положение

 

12. признава, че Таджикистан е относително стабилна държава, без изгледи за външна заплаха или за добре организирано местно неподчинение; същевременно отбелязва признаците на пробойни в режима (например през 2008 г., когато имаше случаи на насилие и демонстрации в автономния планински район Бадахшан, както и неотдавнашната операция за сигурност в източния район Тавилдара, в която едни срещу други бяха изправени силите на правителството и бивши опозиционни въоръжени групи и чуждестранни бойци), които пораждат съмнения относно контрола, упражняван от президента; също така обръща внимание на опасенията, че хроничната бедност, ширещата се корупция и все по-авторитарното управление могат в бъдеще да засилят риска от политическа, икономическа и социална нестабилност;

13. напомня на Таджикистан за Целите на хилядолетието за развитие и подкрепата на ЕС за всички сериозни усилия за постигане на напредък в тази област;

14. акцентира върху структурата на парламента, която е доминирана от пропрезидентската Народна демократична партия (НДП); осъжда факта, че опозиционните партии са изолирани, а потенциалните съперници – хвърлени в затвора или изпратени в изгнание; с оглед на обещаните от президента избори през 2010 г., призовава правителството на Таджикистан да изпълни своите ангажименти за демократизиране, като позволи създаването на истинска многопартийна политическа система и преразглеждането на избирателния закон (напр. осигуряване на безпристрастни наблюдатели, отменяне на таксата за регистрация на кандидатите и по-голяма прозрачност при преброяването на гласовете и публикуването на резултатите от изборите);

15. отправя критика по повод наложените на НПО ограничения и отсъствието на убедителна и видима дейност на гражданското общество в Таджикистан, тъй като това отсъствие би могло да урони бъдещото демократично развитие; отново изтъква необходимостта от значителна реформа и зачитане на правата на човека във всички сектори на обществото;

16. отбелязва, че е широко признато, че корупцията е основен проблем в Таджикистан, отчасти поради липсата на правна култура и неспособността на държавата да осигури съответстващо заплащане за труда на своите служители; изразява надеждата да получи доказателства, че законът за борба с корупцията, Агенцията за борба с корупцията и амбициозната действаща антикорупционна стратегия за 2008–2012 г. наистина функционират;

17. призовава Таджикистан да въведе политика на пълна прозрачност в стопанския сектор, включително публична отчетност за всички приходи от държавни предприятия, като например Таджикската компания за производство на алуминий „Талко“ (местни и офшорни дейности) и енергийното дружество „Барки Таджик“, а също така и прозрачност при финансирането на памукопроизводството;

Регионални въпроси

 

18. подчертава географската роля на Таджикистан като съсед на Афганистан и свързаните с това въпроси като наркотици, тероризъм и екстремизъм, и отбелязва потенциала на Таджикистан за създаване на модерна функционираща държава, способна да действа като преграда за разпространяването на екстремизъм от Афганистан и региона; подчертава необходимостта от по-нататъшно сътрудничество с Таджикистан, на който да бъде оказана подкрепа, за да функционира като стабилна работеща държава; посочва, че борбата срещу тероризма не може да се използва като претекст за репресиране или сплашване на опозиционните сили и трябва да се провежда при пълно зачитане на правата на човека и гражданските свободи;

19. отбелязва, че енергетиката и водните ресурси са ключови въпроси за човешката сигурност и междудържавните отношения в Централна Азия; обръща специално внимание на енергийния спор между Таджикистан и Узбекистан (който се потвърди, наред с другото, и от временното, но непредизвестено затваряне на общата граница от страна на Узбекистан, прекъсването на газовите доставки от тази страна и двойното увеличаване на цените), както и споровете за водните ресурси с Узбекистан и Киргизстан; призовава в този контекст за неотложни регионални консултации относно рационалното използване на енергийните ресурси;

Права на човека

 

20. изразява сериозна загриженост за случаите на практически безнаказано нарушаване на правата на човека в Таджикистан, в различни форми, включително оказване на натиск върху съдилищата и съдиите – както от страна на правителството, така и на престъпните мрежи, натиск върху медиите, ширещо се нарушаване на правата на жените, детски труд и експлоатиране на учащи, включително непълнолетни, за бране на памук, държането на работниците в положение, описвано от установената в САЩ организация „Фрийдъм хаус“ като „финансово робство“, ужасяващи условия на задържане, включително изтезания и други форми на малтретиране, и трафик на хора;

21. във връзка с това приветства започването на официален диалог между ЕС и Таджикистан по въпросите на правата на човека, насочен към постигането на резултати; счита, че напредъкът в тази област е от ключово значение за развитието на двустранните отношения; подчертава, че е важно неправителствените организации, работещи в Таджикистан, да бъдат официално и действително включени в този диалог;

22. осъжда новия закон за неправителствените организации, съставен по образец на руски закон, който въвежда обременяващи изисквания за регистрация и пререгистрация;

23. подчертава, че въпреки факта, че свободата на словото и печата са гарантирани от таджикското законодателство, органите на управление често подлагат лицата, които не са съгласни с правителствените политики, на сплашване, с което потискат изказването на свободното или критично мнение; в допълнение критикува факта, че независимите медии са подложени на различни форми на сплашване и контрол, които ги принуждават да се самоцензурират;

24. изразява загриженост и за влошаването на състоянието на религиозните свободи, както и за новия закон за вероизповеданията, подписан от президента на 25 март 2009 г., който забранява много религиозни практики и може да постави много религиозни общности извън закона, принуждавайки ги да минат в нелегалност;

25. подчертава, че проблемът с дискриминацията и насилието спрямо жените остава широко разпространен; призовава Комисията да създаде специални програми с цел предоставянето на по-добри възможности на жените и настоятелно призовава органите на Таджикистан да положат всички възможни усилия да се постави край на нарушаването на правата на жените и да се подобри достъпа на жените до правосъдие;

26. отбелязва със загриженост Закона за спазване на националните традиции и ритуали от 2007 г., който налага ограничения върху начина на обличане на таджиките и на отбелязване на традиционни събития;

27. осъжда широко разпространеното използване на изтезания, посочва, че определението за изтезание в таджикското законодателство все още е непълно, и приканва още веднъж да се вземат всички необходими мерки, за да се гарантира спазване на Конвенцията на ООН против изтезанията, по-конкретно като се изправят на съд длъжностните лица, отговорни за случаите на унизително третиране или малтретиране; призовава също така за ратифицирането на Факултативния протокол (OPCAT), който предвижда наблюдение върху центровете за задържане; в допълнение призовава за пълното премахване на смъртното наказание;

28. отбелязва, че комисията на таджикския парламент, отговаряща за правните въпроси и правата на човека, има за задача да следи за съответствието на законовите актове с разпоредбите за правата на човека, но до този момент дейността на тази комисия не се отличава с особена ефективност;

 

29. приветства неотдавнашното назначаване на омбудсман и призовава правителството да гарантира неговата пълна независимост;

Международна общност

 

30. призовава международните донори да предприемат всички възможни мерки за насърчаване и подкрепа за създаването на жизнеспособно и динамично гражданско общество, и да стимулират независимите медии да отразяват темата за корупцията в държавата и потока от международни средства;

31. призовава Комисията, в сътрудничество с председателството на Съвета, да гарантира, че демокрацията и правата на човека са напълно отчетени на всички равнища на диалога с Таджикистан, както и че Европейският съюз предлага на Таджикистан цялата необходима помощ в тези области;

32. подчертава необходимостта от по-голям дял финансиране, насочено директно към местните органи и гражданското общество, и обвързано с условие за прозрачност и възможност за контрол;

33. приканва Комисията редовно да докладва на Европейския парламент за хода на събитията в областта на демокрацията и правата на човека, и да държи комисията по външни работи изцяло в течение на напредъка, постигнат в контекста на политическия диалог; призовава Съвета да включи Парламента в диалога с Таджикистан относно правата на човека;

34. настоятелно призовава Комисията да започне възможно най-скоро преговори с таджикското правителство за сключването на споразумения за прилагане на СПС, например по отношение на реадмисията и контрола върху незаконната имиграция;

35. предвид ролята на Таджикистан като транзитна страна за трафика на наркотици от съседен Афганистан към Русия и Западна Европа, настоятелно призовава ЕС да продължава да увеличава подкрепата си за мерки за борба с тези дейности в Таджикистан, с особен акцент върху финансирането на таджикската Агенция за контрол на наркотиците, без това да препятства презграничната търговия, която е от жизнена важност за икономическото развитие на граничните райони;

36. обръща внимание на въпроса за неексплодиралите касетъчни бомби в Таджикистан и настоятелно призовава за увеличаване на финансирането за тяхното обезвреждане;

°

°         °

37. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, и на правителството на Република Таджикистан.