Forslag til beslutning - B7-0025/2009Forslag til beslutning
B7-0025/2009

FORSLAG TIL BESLUTNING om indgåelse af partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Tadsjikistan på den anden side

9.9.2009

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

Alojz Peterle for Udenrigsudvalget

Procedure : 2009/2624(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0025/2009
Indgivne tekster :
B7-0025/2009
Vedtagne tekster :

B7‑0025/2009

Europa-Parlamentets beslutning om indgåelse af partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Tadsjikistan på den anden side

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om Centralasien, særlig beslutningerne af 23. oktober 2003 om Turkmenistan og Centralasien[1], af 20. februar 2008 om en EU-strategi for Centralasien[2] og af 14. februar 2006 om menneskerettigheds- og demokratiklausulen i EU-aftaler[3],

–   der henviser til sin beslutning af 2. september 2008 om forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Tadsjikistan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union[4],

–   der henviser til de partnerskabs- og samarbejdsaftaler, der er indgået mellem EU og Usbekistan, Kirgisistan og Kasakhstan, og som alle har været i kraft siden 1999,

–   der henviser til menneskerettighedsklausulerne i disse aftaler,

–   der henviser til de nuværende rammer for forbindelserne mellem EU og Tadsjikistan, nærmere betegnet handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og det tidligere Sovjetunionen, der vil blive afløst af partnerskabs- og samarbejdsaftalen, når den er ratificeret af alle EU’s medlemsstater og af Tadsjikistan, og når Europa-Parlamentet har godkendt den,

–   der henviser til, at alle 27 EU-medlemsstater og Tadsjikistan har ratificeret partnerskabs- og samarbejdsaftalen med Tadsjikistan,

–   der henviser til interimsaftalen om handel og handelsanliggender mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Republikken Tadsjikistan på den anden side, der blev undertegnet den 11. oktober 2004, og som har været i kraft siden maj 2005,

–   der henviser til den EU-strategi for et nyt partnerskab med Centralasien, som blev vedtaget af Det Europæiske Råd den 21.-22. juni 2007,

–   der henviser til Rådets og Kommissionens fælles situationsrapport fra juni 2008 til Det Europæiske Råd om gennemførelsen af EU’s strategi for Centralasien og Rådets og Kommissionens vurdering af, at strategiens gennemførelse forløber positivt,

–   der henviser til Det Europæiske Råds handlingsplan for perioden 2007-2013 om en energipolitik for Europa, vedtaget den 8.-9. marts 2007,

–   der henviser til sin beslutning af 26. september 2007 om en fælles europæisk ekstern energipolitik[5],

–   der henviser til det første møde som led i den officielle menneskerettighedsdialog mellem EU og Tadsjikistan i oktober 2008 og til listen over henstillinger fra dette møde, hvortil der forventeligt vil blive taget behørigt hensyn under de igangværende retlige reformer,

–   der henviser til det første seminar om menneskerettigheder mellem civilsamfundene i EU og Tadsjikistan den 10.-11. juli 2009 i Dusjanbe, og til den menneskerettighedsdialog, der skal afholdes i Dusjanbe i september 2009,

–   der henviser til den EU-støttede internationale konference om narkotika, der fandt sted i oktober 2008 i Dusjanbe,

–   der henviser til den drøftelse mellem Europa-Parlamentets Udenrigsudvalg og Tadsjikistans præsident, Emomali Rahmon, der fandt sted den 10. februar 2009,

–   der henviser til det fjerde interparlamentariske møde mellem Europa-Parlamentet og Tadsjikistans parlament, Majlisi Oli, som blev afholdt den 6.-8. april 2009 i Dusjanbe,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at landene i Centralasien, herunder Tadsjikistan, er beliggende på grænsen mellem Europa og Asien, og at de historisk og traditionelt har udgjort et vigtigt møde- og gennemgangssted mellem de to verdensdele,

B.  der henviser til, at EU har en betydelig interesse i, at de centralasiatiske stater er præget af sikkerhed og stabilitet, at deres demokratiske institutioner udvikles og styrkes, og at menneskerettighederne og retsstatsprincippet overholdes i regionen, da den strategiske, politiske og økonomiske udvikling og de voksende tværregionale udfordringer i Centralasien også berører EU's egne interesser både direkte og indirekte,

C. der henviser til, at sigtet med EU’s nye strategi for Centralasien er at forbedre den politiske dialog og styrke forbindelserne mellem EU og partnerne i Centralasien i overensstemmelse med de værdier, som EU er baseret på,

D. der henviser til, at Tadsjikistan med sin over 1300 kilometer fælles grænse med Afghanistan er en vigtig regional aktør i forhold til dette land og i EU's – og andre internationale aktørers – bestræbelser på at bekæmpe ulovlig narkotikahandel, ekstremisme og regional usikkerhed,

E.  der henviser til, at EU’s mål i forhold til Tadsjikistan først og fremmest omfatter støtte til fattigdomsbekæmpelse, god regeringsførelse og reformer og – i et regionalt perspektiv – til en mere effektiv bekæmpelse af ulovlig narkotikahandel og organiseret kriminalitet, og at EU især yder støtte hertil gennem bistand til grænsekontrol inden for rammerne af grænseforvaltningsprogrammet og narkotikahandlingsprogrammet for Centralasien (BOMCA/CADAP-programmerne),

F.  der henviser til, at partnerskabs- og samarbejdsaftalen med Tadsjikistan indfører forpligtelser og samarbejde på områder som tilbagetagelse og kontrol med illegal indvandring, og at der bør indgås en særskilt aftale med nærmere bestemmelser om dette samarbejde,

G. der henviser til, at borgerkrigen, der sluttede i 1997, var ødelæggende for landets infrastrukturer og institutioner og lammede økonomien i en sådan grad, at Tadsjikistan stod tilbage som den fattigste af de tidligere sovjetrepublikker; der henviser til, at omkring 60 % af befolkningen stadig lever i dyb fattigdom, selv om Tadsjikistan i de seneste år har oplevet et betydeligt opsving, og at der ikke er adgang til sundhedspleje og uddannelse i de fattigste områder; der henviser til, at tadsjikerne er meget afhængige af pengeoverførsler fra vandrende arbejdstagere, men at denne indtægtskilde er alvorligt truet af den økonomiske krise i regionen, hvorfor det er særdeles vigtigt, at Tadsjikistan hjælpes med at udvikle et bæredygtigt og sundt økonomisk system,

H. der henviser til, at Tadsjikistan har den højeste fødselsrate i Centralasien, og at næsten 40 % af landets befolkning på 7,3 millioner er unge under 15 år, hvorfor udviklingen af et godt uddannelsessystem er afgørende for landets fremtid,

I.   der henviser til, at de vigtigste økonomiske sektorer i landet er fremstilling af bomuld og aluminium, men at verdensmarkedspriserne på disse råvarer er faldende; der henviser til, at Tadsjikistan ikke har olieforekomster og kun få gasforekomster, og at landet på trods af sine betydelige vandkraftreserver har været ramt af alvorlig energimangel,

J.   der henviser til, at de institutionelle, retlige og finansielle rammer ikke er gunstige for udviklingen af det tadsjikiske erhvervsliv og kræver betydelige incitamenter,

K. der henviser til, at Tadsjikistan er afhængigt af udenlandsk støtte og humanitær bistand, og at næsten halvdelen af arbejdsstyrken er beskæftiget i udlandet, hovedsagelig i Rusland, og støtter familien i hjemlandet med pengeoverførsler,

L.  der henviser til, at Sovjetunionens opløsning har bevirket, at de traditionelle økonomiske forbindelser og regionale markeder er brudt sammen, hvilket har forværret den eksisterende økonomiske krise; der henviser til, at EU bør gøre alt for at genskabe tilliden mellem landene i regionen og dermed fremme en genoptagelse af det regionale samarbejde,

M. der henviser til, at Tadsjikistan ud over at modtage støtte under instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde også deltager i en række regionale programmer,

N. der henviser til, at præsident Rahmon tilsyneladende nyder støtte i offentligheden, selv om han systematisk har undertrykt oppositionen og reelt afskaffet den magtdeling, som fredsaftalen fra 1997 skulle garantere,

O. der henviser til, at det i den endelige valgovervågningsrapport fra OSCE/ODIHR blev bemærket, at der ikke fandtes reelle valgmuligheder og en egentlig pluralisme ved præsidentvalget i 2006,

P.  der henviser til, at det er almindelig anerkendt, at korruption er rodfæstet på alle niveauer, og at en betydelig del af den internationale donorbistand ikke anvendes til det egentlige formål,

Q. der henviser til, at civilsamfundet stadig er under tilblivelse, og at regeringen ofte har lagt hindringer i vejen for en egentlig udvikling heraf, hvorfor der er lang vej igen, inden det kan udnytte sit potentiale til at skabe menneskelig udvikling i landet; der henviser til, at nogle af de religiøse gruppers aktiviteter er blevet indskrænket på grund af kravet om registrering i det statslige udvalg for religiøse anliggender og andre restriktive foranstaltninger i medfør af en ny lov om samvittighedsfrihed og religiøse sammenslutninger,

1.  finder det glædeligt, at Tadsjikistan har gjort det klart, at landet er indstillet på at samarbejde med EU, at det ønsker at øge samhandelen med EU og forbedre forbindelserne på uddannelsesområdet, og at det vil tage konkrete skridt inden for nøgleområder som social forsorg, sundhed, uddannelse, korruptionsbekæmpelse og forbedring af menneskerettighedssituationen for at vise, at det tager sine forpligtelser alvorligt;

2.  er sig bevidst, at de tadsjikiske myndigheder er meget skuffede over, at partnerskabs- og samarbejdsaftalen endnu ikke er indgået, især i betragtning af, at det er EU’s holdning, at det – som følge af de store forskelle mellem landene i Centralasien når det gælder politiske, økonomiske, sociale og andre forhold – er helt afgørende, at EU tilpasser sin politik i overensstemmelse hermed; agter derfor at godkende partnerskabs- og samarbejdsaftalen i nær fremtid og håber, at den vil blive indgået så hurtigt som muligt;

3.  betragter sit samtykke til indgåelse af partnerskabs- og samarbejdsaftalen som et signal om, at der er en vilje til at etablere forbindelser med Tadsjikistan og opmuntre landet til at tage alle nødvendige skridt til gennemførelse af de reformer, som der er et åbenlyst behov for; gør dog først og fremmest Tadsjikistan opmærksom på den konditionalitet, der er indbygget i menneskerettigheds- og suspensionsklausulen;

4.  er af den opfattelse, at den fulde udvikling af partnerskabs- og samarbejdsaftalen og styrkelsen af de bilaterale forbindelser bør baseres på en nøjagtig og rettidig vurdering af de fremskridt, der gøres på de vigtigste områder, og tilskynder Kommissionen til at opstille et sæt klare retningslinjer og betingelser med henblik herpå;

Den økonomiske situation

 

5.  konstaterer, at Tadsjikistan står over for alvorlige økonomiske vanskeligheder, og at landets transport- og energiinfrastruktur er skrøbelig, og er alvorligt bekymret over, at halvanden million mennesker i maj 2009 befandt sig i en usikker fødevaresituation på grund af den økonomiske krise og manglerne inden for landbrugssektoren;

6.  opfordrer indtrængende den tadsjikiske regering til at tage spørgsmålet om fødevareforsyningen op og revidere sin politik med alt for ambitiøse projekter, der på ingen måde imødekommer befolkningens grundlæggende og umiddelbare behov; anmoder samtidig regeringen om at styrke de regionale markeder, forbedre den lokale produktion og omgående gennemføre programmer for fødevaresikkerhed og beskæftigelse;

7.  opfordrer den tadsjikiske regering til omgående at træffe foranstaltninger på baggrund af den katastrofale tilstand, som uddannelses- og sundhedssektorerne befinder sig i, da denne situation risikerer at skabe en ny bølge af sociale problemer for de kommende generationer og undergrave landets fremtid;

8.  bemærker desuden, at den kroniske fattigdom er med til at øge den ulovlige handel med narkotika, og at det i nogle rapporter således anslås, at 30-50 % af landets økonomiske aktivitet er knyttet til denne handel;

9.  tilskynder Tadsjikistan til at gøre brug af sine enorme vandkraftressourcer på en rationel og demokratisk måde på baggrund af bekymringer fra nedstrømslandene, der traditionelt er afhængige af sikre, årstidsbestemte vandforsyninger; anmoder Kommissionen om i den forbindelse at gøre alt, hvad der er muligt, for at fremme udviklingen af fælles projekter mellem alle potentielt berørte regionale aktører i overensstemmelse med EU's normer;

10. opfordrer Tadsjikistan til at gennemføre strukturelle reformer for at forbedre investeringsklimaet for udenlandske virksomheder;

11. tilskynder Tadsjikistan til at gennemføre de nødvendige økonomiske reformer fuldt ud med særlig vægt på behovet for landbrugsreformer, der gør det muligt for landbrugerne at blive gældfrie og i stedet for at dyrke bomuld i monokultur satse på alternative former for produktion;

Den politiske situation:

 

12. anerkender, at Tadsjikistan er et relativt stabilt land, hvor der hidtil ikke har været tegn på hverken trusler udefra eller et velorganiseret internt oprør; konstaterer imidlertid, at der er visse tegn på, at styret vakler (således har der i 2008 været tilfælde af vold og demonstrationer i den autonome bjergregion Badakhstan, ligesom der for nylig er gennemført en sikkerhedsoperation i det østlige Tavildara-distrikt, hvori regeringsstyrker og bevæbnede tilhængere af den tidligere opposition og udenlandske militante har været indblandet), hvilket har givet anledning til spørgsmål om præsidentens greb om magten; gør desuden opmærksom på, at der er frygt for, at den rodfæstede fattigdom, den omsiggribende korruption og et stadig mere autoritært styre kan øge risikoen for fremtidig politisk, økonomisk og social ustabilitet;

13. minder Tadsjikistan om årtusindudviklingsmålene og EU’s støtte til en alvorligt ment indsats for at opnå fremskridt på dette område;

14. gør opmærksom på den parlamentariske struktur, som er domineret af Det Demokratiske Parti (PDP), der støtter præsidenten; beklager, at oppositionspartierne er blevet marginaliseret, og at potentielle rivaler er blevet fængslet eller landsforvist; opfordrer i lyset af det valg, som præsidenten har lovet i 2010, den tadsjikiske regering til at opfylde sine tilsagn om demokratisering ved at tillade, at der indføres et flerpartisystem, og ved at tage valgloven op til revision (f.eks. acceptere upartiske observatører, annullere opstillingsgebyret for kandidater og sikre større åbenhed i forbindelse med stemmeoptællingen og offentliggørelsen af valgresultatet);

15. kritiserer, at ngo'erne udsættes for restriktioner, og at der ikke findes et indflydelsesrigt og synligt civilsamfund i Tadsjikistan, hvilket kan svække den fremtidige demokratiske udvikling, og gentager, at der er behov for at gennemføre omfattende reformer og overholde menneskerettighederne i alle dele af samfundet;

16. konstaterer, at det erkendes bredt, at korruption er et betydeligt problem i Tadsjikistan, til dels på grund af fraværet af en retskultur og landets manglende evne til at aflønne de offentligt ansatte ordentligt; ønsker konkrete vidnesbyrd om, at loven om korruption, antikorruptionsmyndigheden og den ambitiøse korruptionsbekæmpelsesstrategi for 2008-2012, der nu er indført, ikke kun er et spil for galleriet;

17. anmoder Tadsjikistan om at indføre en politik med ubegrænset åbenhed i den økonomiske sektor, herunder et offentligt regnskabssystem for alle indtægter med oprindelse i statsejede virksomheder som det tadsjikiske aluminiumsselskab Talco (såvel internt som eksternt) og kraftværket Barqi Tojik, og på samme måde skabe åbenhed i finansieringen af bomuldssektoren;

Regionale spørgsmål

 

18. fremhæver Tadsjikistans rolle som nabo til Afghanistan og de hermed forbundne spørgsmål vedrørende narkotika, terrorisme og ekstremisme og konstaterer, at Tadsjikistan har potentiale til at skabe en moderne, fungerende stat, der kan optræde som et bolværk mod udbredelsen af terrorisme fra Afghanistan og regionen som helhed; betoner vigtigheden af et endnu tættere samarbejde med Tadsjikistan for at hjælpe landet med at skabe en stabil og fungerende stat; understreger, at kampen mod terrorisme ikke kan bruges som et påskud for undertrykkelse og intimidering af oppositionen, men må føres under fuld overholdelse af menneskerettighederne og de borgerlige rettigheder;

19. bemærker, at energi- og vandforsyning er spørgsmål af afgørende betydning for menneskers sikkerhed og forbindelserne mellem staterne i Centralasien; gør i den forbindelse især opmærksom på energikonflikten mellem Tadsjikistan og Usbekistan (der bl.a. resulterede i midlertidig og uanmeldt lukning af grænsen fra Usbekistans side, dette lands afbrydelse af gasleverancerne og en fordobling af priserne) og konflikterne om vand med Usbekistan og Kirgisistan; opfordrer i denne forbindelse til omgående høringer på regionalt plan om en hensigtsmæssig brug af energiressourcerne;

Menneskerettigheder

 

20. er alvorligt bekymret over krænkelserne af menneskerettighederne i Tadsjikistan, der foregår ustraffet og antager forskellige former, herunder pression mod domstole og dommere, både fra regeringens og kriminelle netværks side, pression mod medierne, omfattende krænkelser af kvinders rettigheder, børnearbejde og misbrug af studerende, herunder mindreårige, der indsættes i bomuldshøsten, arbejdere, der lever under forhold, som af den amerikansk baserede organisation Freedom House betegnes som ”økonomisk slaveri”, rystende forhold for fængslede, herunder tortur og andre former for mishandling, og endelig menneskehandel;

21. finder det i den forbindelse glædeligt, at der er indledt en officiel og resultatorienteret dialog mellem EU og Tadsjikistan om menneskerettighederne; anser fremskridt på dette område for afgørende for udviklingen af de bilaterale forbindelser; understreger, at det er vigtigt, at de ngo'er, der opererer i Tadsjikistan, inddrages formelt og i udstrakt grad i denne dialog;

22. beklager den nye lov om ikke-statslige organisationer, der er kalkeret efter den russiske lovgivning, og hvormed der indføres en besværlig registrering og krav om nyregistrering;

23. understreger, at myndighederne til trods for, at der i Tadsjikistans lovgivning er garanteret ytrings- og pressefrihed, ofte udsætter personer, som er uenige i regeringens politik, for intimidering og afskrækker dem fra at udtale sig frit eller kritisk; kritiserer desuden, at uafhængige medier udsættes for forskellige former for intimidering og kontrol, hvilket tvinger dem til at udøve selvcensur;

24. er også bekymret over, at religionsfriheden indskrænkes, og at den nye lov om religion, der blev undertegnet af præsidenten den 25. marts 2009, forbyder en lang række former for religiøs praksis og kan indebære, at mange religiøse samfund forbydes, så de må dyrke deres religion i det skjulte;

25. understreger, at diskrimination og vold mod kvinder stadig er et udbredt problem; anmoder Kommissionen om at oprette ad hoc-programmer, der har til formål at fremme kvindernes muligheder, og tilskynder de tadsjikiske myndigheder til at gøre alt for at bringe krænkelserne af kvindernes rettigheder til ophør og lette adgangen for kvinderne til retssystemet;

26. ser med bekymring på loven fra 2007 om overholdelse af nationale traditioner og ritualer, som indfører restriktioner for, hvordan tadsjikere skal klæde sig og fejre traditionelle begivenheder;

27. beklager den udbredte anvendelse af tortur, pointerer, at definitionen af tortur stadig er ufuldstændig i tadsjikisk lovgivning, og gentager sit krav om vedtagelse af alle nødvendige foranstaltninger til overholdelse af FN's konvention mod tortur, især ved at retsforfølge de statsansatte, der er ansvarlige for nedværdigende behandling eller mishandling, og sit krav om ratifikation af den valgfrie protokol til konventionen, der gør det muligt at føre tilsyn med tilbageholdelsessteder; kræver desuden fuldstændig afskaffelse af dødsstraffen;

28. bemærker, at det udvalg i Tadsjikistans parlament, som er ansvarligt for retlige anliggender og menneskerettigheder, har som opgave at gennemgå lovgivningen med henblik på at fastslå, om den er i overensstemmelse med bestemmelserne om menneskerettighederne, men konstaterer, at udvalget ikke har været synderligt effektivt;

 

29. glæder sig over den nylige udnævnelse af ombudsmanden og opfordrer regeringen til at garantere hans fulde uafhængighed;

Det internationale samfund.

 

30. anmoder indtrængende de internationale bistandsdonorer om at tage alle relevante skridt til at opmuntre til og støtte udviklingen af et levedygtigt og dynamisk civilsamfund og at tilskynde de uafhængige medier til at dække spørgsmålet om statskorruption og udnyttelsen af de internationale pengestrømme;

31. anmoder Kommissionen om i samarbejde med Rådets formandskab at sikre, at der tages fuldt hensyn til demokrati og menneskerettigheder på alle niveauer i dens dialog med Tadsjikistan, og at EU tilbyder Tadsjikistan al den bistand, landet har behov for på dette område;

32. understreger, at det er nødvendigt, at de lokale myndigheder og civilsamfundet i højere grad modtager økonomisk støtte direkte på betingelse af, at proceduren er baseret på åbenhed og kan kontrolleres;

33. anmoder Kommissionen om regelmæssigt at orientere Parlamentet om udviklingen på demokrati- og menneskerettighedsområdet og at holde Parlamentets Udenrigsudvalg fuldt underrettet om de fremskridt, der opnås som led i den politiske dialog; anmoder Rådet om at inddrage Parlamentet i dialogen om menneskerettigheder med Tadsjikistan;

34. tilskynder Kommissionen til så hurtigt som muligt at indlede forhandlinger med den tadsjikiske regering om indgåelse af gennemførelsesaftaler til partnerskabs- og samarbejdsaftalen, f.eks. en aftale om tilbagetagelse og kontrol med illegal indvandring;

35. opfordrer i betragtning af Tadsjikistans rolle som transitland for narkotika fra nabolandet Afghanistan til Rusland og Vesteuropa indtrængende EU til yderligere at intensivere støtten til foranstaltninger til bekæmpelse af disse aktiviteter i Tadsjikistan – med særlig vægt på støttemidler til Tadsjikistans agentur for narkotikakontrol – uden at underminere samhandelen, som er af største betydning for den økonomiske udvikling i grænseregionerne;

36. peger på, at der fortsat findes ueksploderede klyngebomber i Tadsjikistan, og anmoder om, at der ydes flere midler til rydning heraf;

°

°         °

37. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og regeringen i Republikken Tadsjikistan.