Πρόταση ψηφίσματος - B7-0025/2009Πρόταση ψηφίσματος
B7-0025/2009

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, αφετέρου

9.9.2009

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Alojz Peterle εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

Διαδικασία : 2009/2624(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0025/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0025/2009
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0025/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, αφετέρου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Κεντρική Ασία, και πιο συγκεκριμένα το ψήφισμα της 23ης Οκτωβρίου 2003 για το Τουρκμενιστάν, συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής Ασίας[1], της 20ής Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με την κοινοτική στρατηγική για την Κεντρική Ασία[2] και της 14ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης[3],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση[4],

–   έχοντας υπόψη τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) που συνάφθηκαν μεταξύ της ΕΕ και του Ουζμπεκιστάν, του Κιργιστάν και του Καζακστάν, σε ισχύ όλες από το 1999,

–   έχοντας υπόψη τις ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτές τις συμφωνίες,

–   έχοντας υπόψη το παρόν πλαίσιο για τις σχέσεις ΕΕ-Τατζικιστάν, τη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της πάλαι ποτέ Σοβιετικής Ένωσης, η οποία θα αντικατασταθεί από συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, αφ' ης στιγμής κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Τατζικιστάν, το δε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δώσει τη συγκατάθεσή του,

–   έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με το Τατζικιστάν έχει κυρωθεί μέχρι στιγμής από 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Τατζικιστάν,

–   έχοντας υπόψη την ενδιάμεση συμφωνία για το εμπόριο και τα ζητήματα που αφορούν το εμπόριο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, αφετέρου, που υπεγράφη στις 11 Οκτωβρίου 2004 και είναι σε ισχύ από το Μάιο του 2005,

–   έχοντας υπόψη το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε, στις 21/22 Ιουνίου 2007, στρατηγική της ΕΕ για μια νέα εταιρική σχέση με την Κεντρική Ασία,

–   έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση προόδου του Ιουνίου 2008 εκ μέρους του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της κοινοτικής στρατηγικής για την Κεντρική Ασία και την εκτίμηση ότι η εφαρμογή της στρατηγικής αυτής είναι ήδη δρομολογημένη,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (2007-2013) για μια ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη, που εγκρίθηκε στις 8/9 Μαρτίου 2007,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, με ημερομηνία 26 Σεπτεμβρίου 2007, σχετικά με την πορεία προς μια κοινοτική εξωτερική ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια[5],

–   έχοντας υπόψη την πρώτη συνάντηση επίσημου διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Τατζικιστάν, τον Οκτώβριο του 2008, και τον κατάλογο συστάσεων από τη συνάντηση, οι οποίες αναμένεται να ληφθούν δεόντως υπόψη κατά τη διάρκεια των εν εξελίξει νομικών μεταρρυθμίσεων,

–   έχοντας υπόψη το πρώτο σεμινάριο κοινωνίας των πολιτών ΕΕ-Τατζικιστάν σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, που διεξήχθη στο Ντουσανμπέ στις 10 και 11 Ιουλίου 2009 και το διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα που πρόκειται να διεξαχθεί στο Ντουσανμπέ τον Σεπτέμβριο του 2009,

–   έχοντας υπόψη τη διεθνή διάσκεψη υπό την χορηγία της ΕΕ για τα ναρκωτικά που διεξήχθη στο Ντουσανμπέ τον Οκτώβριο του 2008,

–   έχοντας υπόψη την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και του Προέδρου του Τατζικιστάν Εμομάλι Ραχμόν στις 10 Φεβρουαρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη την Τέταρτη Διακοινοβουλευτική Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Μajlisi του Τατζικιστάν, που πραγματοποιήθηκε στο Ντουσανμπέ από 6 ως 8 Απριλίου 2009,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες της Κεντρικής Ασίας, μία των οποίων είναι το Τατζικιστάν, βρίσκονται σε μια περιοχή όπου συναντώνται η Ευρώπη και η Ασία και ιστορικά και παραδοσιακά έχουν αποτελέσει σημαντικό σημείο συνάντησης και διέλευσης μεταξύ των δύο ηπείρων,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έντονο ενδιαφέρον για την ασφάλεια και τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την παγίωση των δημοκρατικών θεσμών, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κυριαρχία του κράτους δικαίου στην περιοχή, ιδίως από τότε που οι στρατηγικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις και οι εντεινόμενες διαπεριφερειακές προκλήσεις στην Κεντρική Ασία είχαν επίσης τόσο άμεση όσο και έμμεση επίδραση στα συμφέροντα της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία αποσκοπεί στην βελτίωση του πολιτικού διαλόγου και στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της ΕΕ και των εταίρων της από την Κεντρική Ασία, σύμφωνα με τις αξίες που αποτελούν τα θεμέλια της ΕΕ,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Τατζικιστάν, με τη κοινή του μεθόριο με το Αφγανιστάν, μήκους άνω των 1.300 χλμ., είναι βασικός περιφερειακός παράγοντας στην πρώτη γραμμή με το Αφγανιστάν, στις προσπάθειες της ΕΕ – και άλλες διεθνείς προσπάθειες- για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, του εξτρεμισμού και της έλλειψης ασφάλειας στην περιοχή,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της κοινοτικής πολιτικής έναντι του Τατζικιστάν αποσκοπούν κατά κύριο λόγο στην στήριξη για μείωση της φτώχειας, χρηστή διακυβέρνηση και μεταρρυθμίσεις καθώς και, σε περιφερειακό επίπεδο, για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος, και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η ΕΕ παρέχει βοήθεια, προς τούτο, ιδίως μέσω της στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων με τα προγράμματα μεθοριακού ελέγχου και δράσης για την καταπολέμηση των ναρκωτικών στην Κεντρική Ασία (BOMCA/CADAP),

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) με το Τατζικιστάν προβλέπει ανάληψη δεσμεύσεων και δράσεων συνεργασίας όσον αφορά τον επαναπατρισμό και τον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης· ότι πρέπει να συναφθεί χωριστή συμφωνία με τις λεπτομέρειες αυτής της συνεργασίας,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εμφύλιος πόλεμος που τελείωσε το 1997, κατέστρεψε υποδομές και θεσμούς και λεηλάτησε την οικονομία, αφήνοντας το Τατζικιστάν στη θέση της φτωχότερης από τις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες· ότι, αν και το Τατζικιστάν βίωσε μια περίοδο έντονης ανάκαμψης τα τελευταία χρόνια, γύρω στο 60% του πληθυσμού του εξακολουθεί να ζει σε απελπιστική φτώχεια, και ότι η υγεία και η παιδεία στις φτωχότερες περιοχές παραμένουν απρόσιτες· ότι, τέλος, οι Τατζίκοι εξαρτώνται έντονα από τα εμβάσματα των μεταναστών αλλά και ότι αυτό το εισόδημα απειλείται σοβαρά από την οικονομική κρίση στην περιοχή, και, ως εκ τούτου, έχει ύψιστη σημασία η παροχή συνδρομής στο Τατζικιστάν ώστε να αναπτύξει ένα βιώσιμο και ασφαλές εγχώριο οικονομικό σύστημα,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Τατζικιστάν έχει τον υψηλότερο ρυθμό γεννητικότητας στην Κεντρική Ασία, με το 40% περίπου του πληθυσμού του, 7,3 εκατ., να αποτελείται από νέους κάτω των 15 ετών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη ενός καλού εκπαιδευτικού συστήματος έχει κρίσιμη σημασία για το μέλλον της χώρας,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικοί παράγοντες που κινούν την οικονομία του Τατζικιστάν είναι η παραγωγή βαμβακιού και αλουμινίου αλλά και ότι οι τιμές αυτών των προϊόντων πέφτουν στην παγκόσμια αγορά· ότι το Τατζικιστάν δεν έχει πετρέλαιο, διαθέτει ελάχιστο αέριο και παρά τα σημαντικά υδροηλεκτρικά του αποθέματα υποφέρει από σοβαρές ενεργειακές ελλείψεις,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το θεσμικό, νομικό και οικονομικό περιβάλλον δεν ευνοεί την ανάπτυξη επιχειρήσεων στη χώρα και απαιτείται σημαντική ενθάρρυνση,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Τατζικιστάν εξαρτάται από την ξένη βοήθεια και την ανθρωπιστική βοήθεια και ότι περίπου το ήμισυ του εργατικού δυναμικού του εργάζεται στο εξωτερικό, κυρίως στη Ρωσία, στηρίζοντας τις οικογένειες του στο Τατζικιστάν με εμβάσματα,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης έχει επιφέρει την διαταραχή των παραδοσιακών οικονομικών σχέσεων και των περιφερειακών αγορών που προστίθενται στην παρούσα οικονομική ύφεση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ των χωρών της περιοχής και να διευκολύνει συνεπώς την επανάληψη της περιφερειακής συνεργασίας,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέραν της βοήθειας που λαμβάνει το Τατζικιστάν στο πλαίσιο του μέσου αναπτυξιακής συνεργασίας, η χώρα συμμετέχει και σε διάφορα εν εξελίξει περιφερειακά προγράμματα,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι ο Πρόεδρος Ραχμόν απολαμβάνει σαφώς τη λαϊκή αποδοχή, έχει ασκήσει πολλές φορές αυταρχική πολιτική εις βάρος της αντιπολίτευσης και έχει ουσιαστικά απαλλαγεί από την υποχρέωση να μοιράζεται την εξουσία, πράγμα που προοριζόταν να διασφαλίσει η ειρηνευτική συμφωνία του 1997,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελική έκθεση των εκλογικών παρατηρητών του ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ επισήμαινε την έλλειψη γνήσιας δυνατότητας επιλογής και ουσιώδους πολυφωνίας κατά τις Προεδρικές εκλογές του 2006,

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά αναγνωρίζεται ευρέως ως ενδημική και διάχυτη σε όλα τα επίπεδα, και ότι μεγάλο μέρος από τις δωρεές διεθνών χορηγών δεν κατευθύνεται προς τον στόχο του,

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία των πολιτών είναι ακόμα στα σπάργανα, ότι η πραγματική της ανάπτυξη έχει συχνά παρεμποδισθεί από την κυβέρνηση και ότι έχει πολύ δρόμο να διανύσει μέχρι να μπορέσει να εκμεταλλευθεί τις δυνατότητές της για την ανθρωπιστική ανάπτυξη στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι μερικές δραστηριότητες θρησκευτικών ομάδων έχουν περιοριστεί λόγω της απαιτήσεως για εγγραφή στην κρατική επιτροπή θρησκευτικών υποθέσεων, και από άλλα περιοριστικά μέτρα δυνάμει πρόσφατα εγκριθείσας νομοθεσίας σχετικά με την ελευθερία συνείδησης και τις θρησκευτικές οργανώσεις,

1.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το Τατζικιστάν κατέστησε σαφές ότι δεσμεύεται να συνεργασθεί με την ΕΕ, ότι επιθυμεί την αναβάθμιση του εμπορίου με την ΕΕ και την προώθηση των εκπαιδευτικών σχέσεων, καθώς και ότι θα λάβει συγκεκριμένα μέτρα σε βασικούς τομείς όπως η κοινωνική ευημερία, η υγεία, η παιδεία, η αντιμετώπιση της διαφθοράς και η βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να καταδείξει ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη αυτές τις δεσμεύσεις·

2.  είναι εν γνώσει της βαθιάς απογοήτευσης της κυβέρνησης του Τατζικιστάν για το γεγονός ότι δεν έχει συναφθεί ακόμα η ΣΕΣΣ, ιδίως εν όψει της θέσης της ΕΕ ότι, καθώς οι πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και άλλες συνθήκες διαφέρουν αισθητά μεταξύ των κρατών της Κεντρικής Ασίας, είναι απολύτως αναγκαίο να διαφοροποιεί η ΕΕ αντίστοιχα την πολιτική της· επομένως εκφράζει την πρόθεσή του να δώσει άμεσα τη συγκατάθεσή του και επιθυμεί να συναφθεί η ΣΕΣΣ το συντομότερο δυνατό·

3.  θεωρεί τη συγκατάθεσή του στη σύναψη της ΣΕΣΣ ως σημείο καλής θέλησης για τις σχέσεις του με το Τατζικιστάν και ενθάρρυνσης του Τατζικιστάν να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προς την κατεύθυνση των απολύτως αναγκαίων μεταρρυθμίσεων· ωστόσο εφιστά την προσοχή του Τατζικιστάν πρωτίστως στους όρους που συνεπάγεται η ανασταλτική ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

4.  είναι της άποψης ότι η πλήρης ανάπτυξη της ΣΕΣΣ και η ενίσχυση των διμερών σχέσεων πρέπει να βασίζεται σε ακριβή και έγκαιρη αξιολόγηση της προόδου που σημειώθηκε σε καίριους τομείς και παρακινεί την Επιτροπή να ορίσει σαφή δέσμη κριτηρίων αναφοράς και προϋποθέσεων·

Οικονομική κατάσταση

5.  επισημαίνει τις σοβαρές οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Τατζικιστάν και τις ευπαθείς υποδομές του στον τομέα των μεταφορών και της ενέργειας, και ανησυχεί σοβαρά που από τον Μάιο του 2009, εξαιτίας των επιπτώσεων από την οικονομική κρίση και των ελλείψεων στον αγροτικό τομέα, 1,5 εκατ. άνθρωποι βρέθηκαν σε κατάσταση διατροφικής ανασφάλειας·

6.  απευθύνει έκκληση στην κυβέρνηση του Τατζικιστάν να αντιμετωπίσει στη ρίζα της τη διάσταση του προβλήματος που αφορά τον εφοδιασμό και να αναθεωρήσει την πολιτική των υπερβολικά φιλόδοξων έργων, τα οποία δεν βοηθούν στην αντιμετώπιση των θεμελιωδών και άμεσων αναγκών του λαού· επίσης να ενισχύσει τις περιφερειακές αγορές, να βελτιώσει τις τοπικές παραγωγές και να δρομολογήσει πάραυτα προγράμματα διατροφικής ενίσχυσης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης·

7.  καλεί την κυβέρνηση του Τατζικιστάν να αντιμετωπίσει επειγόντως την καταστροφική κατάσταση των τομέων της παιδείας και της υγείας, η οποία απειλεί να επιφέρει νέο κύμα κοινωνικών προβλημάτων στις επόμενες γενεές και να υπονομεύσει το μέλλον της χώρας·

8.  επισημαίνει επίσης ότι η χρόνια φτώχεια συμβάλλει στη διόγκωση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, καθώς ορισμένες εκθέσεις ισχυρίζονται ότι 30-50% της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας συνδέεται με το εμπόριο ναρκωτικών·

9.  απευθύνει έκκληση στο Τατζικιστάν να αξιοποιήσει το τεράστιο δυναμικό του σε υδροηλεκτρική ενέργεια με ορθολογικό και δημοκρατικό τρόπο έχοντας υπόψη τις ανησυχίες των παραποτάμιων χωρών οι οποίες υπολογίζουν πάντοτε στα ασφαλή εποχικά υδάτινα ρεύματα· παρακινεί, επ’ αυτού, την Επιτροπή να καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διευκολύνει την ανάπτυξη κοινών σχεδίων στα οποία θα συμμετέχουν όλοι οι δυνάμει θιγόμενοι περιφερειακοί παράγοντες και που είναι σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ·

10. απευθύνει έκκληση στο Τατζικιστάν να εισαγάγει διαρθρωτικές αλλαγές για τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος για τις ξένες εταιρείες·

11. παρακινεί το Τατζικιστάν να εφαρμόσει στο ακέραιο τις απαραίτητες οικονομικές μεταρρυθμίσεις με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη εισαγωγής αγροτικών μεταρρυθμίσεων προκειμένου να μπορέσουν οι γεωργοί να ελευθερωθούν από τα χρέη και να στραφούν από την μονοκαλλιέργεια βάμβακος στην εναλλακτική γεωργική ανάπτυξη·

Πολιτική κατάσταση

12. αναγνωρίζει ότι το Τατζικιστάν έχει σχετικά ικανοποιητική σταθερότητα χωρίς έως τώρα ενδείξεις εξωτερικής απειλής ή οργανωμένης κίνησης για τοπική αποσταθεροποίηση· επισημαίνει, ωστόσο, ενδείξεις κάποιων ρωγμών στο καθεστώς (για παράδειγμα, τα κρούσματα βίας και οι διαδηλώσεις το 2008 στην αυτόνομη ορεινή περιοχή του Μπανταχσάν και οι πρόσφατες επιχειρήσεις ασφάλειας στην ανατολική περιοχή του ΤαβιλΝτάρα μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και της πρώην ένοπλης αντιπολίτευσης και ξένων μαχητών) οι οποίες έχουν εγείρει ερωτηματικά σχετικά με το κατά πόσο ελέγχει ο Πρόεδρος την εξουσία· επίσης εφιστά την προσοχή όλων στις εκφραζόμενες ανησυχίες ότι η διαρκής φτώχεια, η οργιάζουσα διαφθορά και η ολοένα αυταρχικότερη διακυβέρνηση μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής αποσταθεροποίησης, μελλοντικά·

13. υπενθυμίζει στο Τατζικιστάν τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας και τη στήριξη εκ μέρους της ΕΕ σε σοβαρές προσπάθειες για την επίτευξη προόδου σε αυτό τον τομέα·

14. επισημαίνει την κοινοβουλευτική διάρθρωση, όπου δεσπόζει το φίλα προσκείμενο προς τον Πρόεδρο Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα (ΛΔΚ)· εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν περιθωριοποιηθεί, ενώ οι δυνάμει αντίπαλοι έχουν φυλακιστεί ή εξοριστεί· εν όψει της υποσχέσεως του Προέδρου για διεξαγωγή εκλογών το 2010, καλεί την κυβέρνηση του Τατζικιστάν να εφαρμόσει τις δεσμεύσεις της όσον αφορά τον εκδημοκρατισμό, επιτρέποντας την εμφάνιση ενός πραγματικού πολυκομματικού πολιτικού συστήματος και αναθεωρώντας τον εκλογικό νόμο (π.χ. προκειμένου να επιτρέπει την παρουσία ανεξάρτητων παρατηρητών, την ακύρωση του τέλους εγγραφής για τους υποψηφίους, και μεγαλύτερη διαφάνεια στην τελική καταμέτρηση, ταξινόμηση και ανακοίνωση των ψήφων)·

15. ασκεί κριτική στους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στις ΜΚΟ και στην απουσία αποτελεσματικής και ορατής δράσης από την κοινωνία των πολιτών στο Τατζικιστάν, καθώς η απουσία της θα μπορούσε να υπονομεύσει τις μελλοντικές δημοκρατικές εξελίξεις, και επαναλαμβάνει την ανάγκη για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους τομείς της χώρας·

16. επισημαίνει ότι η διαφθορά έχει αναγνωριστεί ευρέως ως ένα βασικό πρόβλημα στο Τατζικιστάν, εξαιτίας εν μέρει της ελλείψεως νομικής παιδείας και της αδυναμίας της χώρας να πληρώνει αξιοπρεπώς τους δημοσίους υπαλλήλους της· ελπίζει σε απτές ενδείξεις ότι ο νόμος για τη διαφθορά, ο οργανισμός καταπολέμησης της διαφθοράς και η φιλόδοξη στρατηγική καταπολέμησης της διαφθοράς για την περίοδο 2008-2012, που έχουν τεθεί σε ισχύ, θα είναι κάτι περισσότερο από μια απλή βιτρίνα·

17. καλεί το Τατζικιστάν να θεσμοθετήσει πολιτική πλήρους διαφάνειας στον οικονομικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας λογιστικής σε σχέση με κάθε εισόδημα που προέρχεται από κρατικές επιχειρήσεις όπως η Εταιρεία Αλουμινίου Τατζικιστάν, η Talco (τόσο εγχώριες όσο και εξωχώριες) και η εταιρία ηλεκτρικής ενέργειας Barqi Tojik, καθώς και διαφάνεια στην χρηματοδότηση του τομέα βάμβακος·

Περιφερειακά ζητήματα

18. τονίζει τον ρόλο γεωγραφικής γειτνίασης του Τατζικιστάν στη μεθόριο με το Αφγανιστάν και σε σχέση με τα ναρκωτικά, την τρομοκρατία και τον εξτρεμισμό, επισημαίνει δε τη δυνατότητα που έχει το Τατζικιστάν να αποτελέσει ένα σύγχρονο, λειτουργικό κράτος, ικανό να λειτουργεί ως κυματοθραύστης στη διάδοση του εξτρεμισμού από το Αφγανιστάν και τη γύρω περιοχή· τονίζει τη σημασία της δέσμευσης στο να βοηθηθεί το Τατζικιστάν να λειτουργήσει ως σταθερό και λειτουργικό κράτος· επισημαίνει ότι ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την καταπίεση ή τον εκφοβισμό των δυνάμεων της αντιπολίτευσης και πρέπει να διεξάγεται με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των πολιτικών ελευθεριών·

19. επισημαίνει ότι η ενέργεια και το νερό είναι βασικά ζητήματα για την ανθρώπινη ασφάλεια και τις διακρατικές σχέσεις εντός της Κεντρικής Ασίας· επισημαίνει ιδιαίτερα την ενεργειακή διαμάχη μεταξύ του Τατζικιστάν και του Ουζμπεκιστάν (χαρακτηριστικό είναι, μεταξύ άλλων, το προσωρινό αλλά χωρίς προειδοποίηση κλείσιμο των συνόρων με το Ουζμπεκιστάν, η διακοπή του εφοδιασμού σε αέριο του Τατζικιστάν και ο διπλασιασμός των τιμών) και τη διαμάχη για το νερό με το Ουζμπεκιστάν και το Κιργιστάν· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, επείγουσες διαβουλεύσεις σε ολόκληρη την περιφέρεια με θέμα την ορθολογική χρήση των ενεργειακών αποθεμάτων·

Ανθρώπινα δικαιώματα

20. ανησυχεί σοβαρά για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Τατζικιστάν, που, στην πράξη, μένουν ατιμώρητες και εκδηλώνονται με διάφορες μορφές, μεταξύ των οποίων άσκηση πίεσης σε δικαστήρια και δικαστές τόσο από την κυβέρνηση όσο και από δίκτυα εγκληματικότητας, άσκηση πίεσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκτεταμένες παραβιάσεις των δικαιωμάτων των γυναικών, παιδική εργασία και εκμετάλλευση φοιτητών, καθώς και ανηλίκων, για τη συλλογή βαμβακιού, διαβίωση εργατών σε συνθήκες που η αμερικανική οργάνωση Freedom House, περιέγραψε ως "οικονομική δουλεία", απαράδεκτες συνθήκες κράτησης στις φυλακές, συμπεριλαμβανομένων βασανιστηρίων και άλλων τύπων κακομεταχείρισης, και εμπορία ανθρώπων·

21. επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, την έναρξη ενός επίσημου Διαλόγου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα με στόχο την αποκόμιση αποτελεσμάτων μεταξύ της ΕΕ και του Τατζικιστάν· θεωρεί κρίσιμης σημασίας την πρόοδο στον τομέα αυτό για την ανάπτυξη διμερών σχέσεων· τονίζει τη σημασία της επίσημης και ουσιαστικής συμμετοχής των ΜΚΟ που ασκούν δραστηριότητα στο Τατζικιστάν στον διάλογο αυτό·

22. εκφράζει την αποδοκιμασία του για τον νέο νόμο για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, σύμφωνα με το πρότυπο του ρωσικού νόμου, ο οποίος έχει εισαγάγει βαρύτατες απαιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής·

23. τονίζει ότι παρά το γεγονός ότι η ελευθερία του λόγου και του τύπου προβλέπεται από την νομοθεσία του Τατζικιστάν, οι αρχές της χώρας συχνά υποβάλουν τα άτομα τα οποία διαφωνούν με τις κυβερνητικές πολιτικές σε εκφοβισμό και τα αποτρέπουν από το να μιλήσουν ελεύθερα ή να ασκήσουν κριτική· εκφράζει, επιπλέον, τη λύπη του για το γεγονός ότι τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης υποβάλλονται σε διάφορες μορφές εκφοβισμού και ελέγχου ώστε να αναγκάζονται να προβαίνουν σε αυτολογοκρισία·

24. εκφράζει επίσης την ανησυχία του για την υποχώρηση της θρησκευτικής ελευθερίας καθώς και για το γεγονός ότι ο νέος νόμος για τα θρησκεύματα, που υπογράφηκε από τον Πρόεδρο στις 25 Μαρτίου 2009, απαγορεύει πολλές θρησκευτικές πρακτικές και μπορεί να θέσει εκτός νόμου πολλές θρησκευτικές κοινότητες, εξωθώντας τες στην παρανομία·

25. τονίζει ότι οι διακρίσεις και η βία σε βάρος των γυναικών παραμένουν διαδεδομένα φαινόμενα· καλεί την Επιτροπή να συστήσει ειδικά προγράμματα προκειμένου να αυξηθούν οι ευκαιρίες που προσφέρονται στις γυναίκες και παρακινεί τις αρχές του Τατζικιστάν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να τεθεί τέλος στις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των γυναικών και να διευκολύνουν την πρόσβαση των γυναικών στη δικαιοσύνη·

26. επισημαίνει με ανησυχία ότι ο νόμος του 2007 σχετικά με τη διατήρηση εθνικών παραδόσεων και τελετών επιβάλλει περιορισμούς ως προς το πώς θα ντύνονται ή θα τελούν οι Τατζίκοι παραδοσιακές γιορτές·

27. εκφράζει τη λύπη του για την εκτεταμένη χρήση των βασανιστηρίων, επισημαίνει ότι ο ορισμός των βασανιστηρίων εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής στη νομοθεσία του Τατζικιστάν και ζητεί εκ νέου την έγκριση όλων των αναγκαίων μέτρων για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων, ιδίως με την προσαγωγή στη δικαιοσύνη των αξιωματούχων που είναι υπεύθυνοι για ταπεινωτικές συμπεριφορές ή κακομεταχειρίσεις και για την επικύρωση του προαιρετικού πρωτοκόλλου (OPCAT) που επιτρέπει τον έλεγχο τόπων κράτησης, και ζητεί επίσης την πλήρη κατάργηση της θανατικής ποινής·

28. επισημαίνει ότι η κοινοβουλευτική επιτροπή του Τατζικιστάν που είναι υπεύθυνη για νομικά ζητήματα και ανθρώπινα δικαιώματα έχει αναλάβει τον έλεγχο της νομοθεσίας όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις διατάξεις που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά δεν έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής αποτελεσματική·

29. επιδοκιμάζει τον πρόσφατο διορισμό Διαμεσολαβητή και καλεί την κυβέρνηση να εγγυηθεί την απόλυτη ανεξαρτησία του·

Η διεθνής κοινότητα

30. απευθύνει έκκληση στους δωρητές από όλο τον κόσμο να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για να ενθαρρύνουν και να στηρίξουν τη δημιουργία βιώσιμης και δυναμικής κοινωνίας των πολιτών και να ενθαρρύνουν τα ανεξάρτητα ΜΜΕ να καλύπτουν το ζήτημα της κρατικής διαφθοράς και της ροής της διεθνούς χρηματοδότησης·

31. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει, σε συνεργασία με την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα λαμβάνονται πλήρως υπόψη σε όλα τα επίπεδα του διαλόγου της με το Τατζικιστάν και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει στο Τατζικιστάν κάθε βοήθεια που θα χρειαστεί σε αυτούς τους τομείς·

32. τονίζει την ανάγκη να διοχετεύεται περισσότερη χρηματοδότηση απευθείας στις τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών, υπό την προϋπόθεση της διαφάνειας και της δυνατότητας επαλήθευσης·

33. καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να τηρεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου πλήρως ενήμερη σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνεται στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου· καλεί το Συμβούλιο να το συμπεριλάβει στο Διάλογο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα με το Τατζικιστάν·

34. παρακινεί την Επιτροπή να αρχίσει το συντομότερο δυνατό διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση του Τατζικιστάν για τη σύναψη εκτελεστικών συμφωνιών των ΣΕΣΣ, όπως π.χ. εκείνης που αφορά την επανεισδοχή και τον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης·

35. παρακινεί την ΕΕ, δεδομένου του ρόλου του Τατζικιστάν ως ενδιάμεσης χώρας στη διακίνηση ναρκωτικών από το γειτονικό Αφγανιστάν προς τη Ρωσία και τη Δυτική Ευρώπη, να εντατικοποιήσει τη στήριξή της σε μέτρα αντιμετώπισης αυτών των δραστηριοτήτων στο Τατζικιστάν, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στη χρηματοδότηση της υπηρεσίας ελέγχου των ναρκωτικών του Τατζικιστάν, χωρίς να υπονομεύεται το διασυνοριακό εμπόριο, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη των παραμεθόριων περιοχών·

36. εφιστά την προσοχή όλων στην ύπαρξη βομβών διασποράς στο Τατζικιστάν οι οποίες δεν έχουν εκραγεί και απευθύνει έκκληση να αυξηθεί η χρηματοδότηση για την απομάκρυνσή τους·

ο

ο ο

37. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν.