Процедура : 2009/2632(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0026/2009

Внесени текстове :

B7-0026/2009

Разисквания :

PV 16/09/2009 - 15
CRE 16/09/2009 - 15

Гласувания :

PV 17/09/2009 - 4.6

Приети текстове :

P7_TA(2009)0019

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 144kWORD 83k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0026/2009
9.9.2009
PE423.210v01-00
 
B7-0026/2009

внесено вследствие на въпроси, изискващи устен отговор B7‑0201/2009 и B7‑0202/2009

съгласно член 115 и член 110, параграф 2 от правилника


относно литовския Закон за защита на непълнолетните лица от вредното въздействие на публична информация


Sophia in ’t Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo и Sarah Ludford от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно литовския Закон за защита на непълнолетните лица от вредното въздействие на публична информация  
B7‑0026/2009

Европейският парламент,

–    като взе предвид международните и европейските задължения по отношение на правата на човека, като например онези, съдържащи се в конвенциите на ООН относно правата на човека и в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи,

 

–    като взе предвид разпоредбите на Европейския съюз по отношение на правата на човека, и по-конкретно Хартата на основните права на Европейския съюз, както и членове 6 и 7 от Договора за създаване на Европейския съюз,

 

–    като взе предвид член 13 от Договора за създаване на Европейската общност, който предоставя на Европейския съюз правомощието да приема мерки за борба с дискриминацията, основаваща се, наред с другото, на сексуална ориентация, както и да насърчава принципи на равенството,

 

–    като взе предвид Директива 2000/43/EО и Директива 2000/78/EО, които забраняват пряката или косвената дискриминация въз основа на раса или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, както и Предложението за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация (COM(2008) 0426 окончателен),

 

–    като взе предвид член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз, който забранява „всяка форма на дискриминация, основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация“,

 

–    като взе предвид Директива 97/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 1997 година за изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби от законовите, подзаконовите и административните актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняването на дейности по телевизионно разпространение („Телевизия без граници“),

 

–    като взе предвид член115 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

 

А.  като има предвид, че ЕС е общност на ценности, основаващи се на правата на човека, основните свободи, демокрацията и принципите на правовата държава, равенството и недопускането на дискриминация,

 

Б.   като има предвид, че ЕС и неговите държави-членки са задължени да насърчават равенството и да се борят срещу дискриминацията, по-специално въз основа на член 13 от Договора за ЕО и на директивите, които са одобрени и предложени за постигането на тази цел, която включва борбата срещу дискриминацията, основаваща се на сексуалната ориентация,

 

В.   като има предвид, че изключването, дискриминацията и тормозът на млади лесбийки, хомосексуалисти, бисексуални и транссексуални лица води до тежки психологически травми и висок процент на самоубийства, и че информацията и образованието в училищата са от съществено значение за закрилата на тези млади хора,

 

Г.   като има предвид, че сексуалната ориентация е въпрос, който попада в сферата на индивидуалното право на личен живот, гарантирано от международни, европейски и национални закони за правата на човека, а равенството и недопускането на дискриминация следва да бъдат насърчавани от държавните органи, като същевременно следва да бъде гарантирана свободата на изразяване на медиите, неправителствените организации (НПО) и частните лица,

 

Д.  като има предвид, че Литовският парламент на 14 юли 2009 г. прие изменения на „Закона за защита на непълнолетните лица от вредното въздействие на публична информация“, които ще влязат в сила на 1 март 2010 г. и където се твърди, че „публичната информация, която съдържа агитация за хомосексуални (или) бисексуални връзки“ или „противоречи на семейните ценности“, „има вредно въздействие върху развитието на непълнолетните лица“,

 

Е.   като има предвид, че тези разпоредби приравняват информацията относно хомосексуалността с такива явления като изобразяването на физическо насилие, излагането на показ на мъртви или жестоко осакатени човешки тела и с информацията, която предизвиква страх или ужас или насърчава извършването на самоосакатяване или самоубийство,

 

Ж.  като има предвид, че включването на такава далечна връзка с хомосексуализма е в рязко противоречие с член 4, параграф 12 от закона, който е насочен към забраняване на информация, съдържаща „подигравка или унижение на основата на националност, раса, пол, произход, увреждане, сексуална ориентация, социално положение, език, религия, убеждения или определени нагласи“,

 

З.   като има предвид, че законът не предлага определение на „пропагандиране“или „агитация“ за хомосексуализъм, хетеросексуализъм или друг вид сексуална ориентация, което в е противоречие с принципа на правната сигурност, съгласно който един закон добива правна сила, ако забранените действия са ясно дефинирани в правно отношение,

 

И.  като има предвид, че такива изменения ще доведат до забрана на всякаква информация за хомосексуализма, ако тя е достъпна за непълнолетни лица, и това може да бъде използвано за ограничаване на работата на активистите, които работят по въпросите на правата на човека, сексуалната ориентация и половата идентичност, и би могло да обхване и информацията, предоставяна чрез публични медии или книги - факт, който предизвиква загрижеността на медии, издатели и журналисти - както и информацията, предоставяна чрез уебсайтове или филми, а също и дискотеки, изложби, демонстрации и други публични изяви, свързани с хомосексуализма,

 

Й.  като има предвид, че Обединеното кралство прие подобен закон през 1988 г., който впоследствие беше отменен, тъй като не само беше дискриминационен, но и представляваше сериозна пречка за ефективната и чувствителна преподавателска работа и духовна грижа за учениците и студентите, като застрашаваше уязвимите деца, които се сблъскваха с хомофобски тормоз и обиди,

 

К.  като има предвид, че член 22 от Директивата за „Телевизия без граници” позволява на държавите-членки да вземат целесъобразни мерки, за да гарантират, че телевизионните предавания не включват програми, които биха могли сериозно да навредят на физическото, умствено или морално развитие на непълнолетните, защото съдържат „порнография или неоправдано насилие”, но това не може да се тълкува така, че да обхване цялата информация, свързана със сексуалната ориентация,

 

Л.  като има предвид, че на 26 юни 2009 г. президентът на Литва наложи вето върху закона, тъй като той съдържа общи и неясни формулировки, и поиска от парламента да го преразгледа, за да гарантира, че законът съответства на „конституционните принципи за правова държава, правна сигурност и правна яснота“ и не е в противоречие с „гаранциите за отворено общество и плуралистична демокрация“,

 

М.  като има предвид, че неправителствени организации в областта на правата на човека и свободата на печата, както и членове на Европейския парламент многократно призоваваха институциите на ЕС да се намесят и Литовския парламент да преразгледа закона, тъй като той означава институционализиране на хомофобията и нарушаване на правото на свобода на изразяване и на правото човек да не бъде подлаган на дискриминация,

 

Н.  като има предвид, че шведското председателство на ЕС обсъди с литовските органи закона, като същевременно новият президент на Литва заяви, че ще предприеме необходимите действия, за да се гарантира изменението на закона в съответствие с изискванията на ЕС,

 

О.  като има предвид, че през есента ще бъдат разгледани допълнителни изменения на наказателния и на административния кодекс; като има предвид, че тези изменения криминализират деянията на физически или юридически лица, популяризиращи или финансиращи популяризирането на хомосексуалност на публични места, и ги осъждат на наказание общественополезен труд, глоба в размер до 1 500 евро или задържане,

 

1.   призовава Агенцията за основните права да оцени закона и измененията към него в светлината на Договорите и правото на ЕС, а също така и спрямо европейските принципи и ценности;

 

2.   призовава Комисията и Съвета да действат съгласно член 232 от Договора за ЕО и да оценят възможността за задействане на процедурата, предвидена в член 7 от Договора за Европейския съюз;

 

3.   приветства заявленията на новия президент на Република Литва г-жа Grybauskaitė и я призовава да поиска от Конституционния съд на Литва да разгледа закона и измененията, в случай че бъдат приети; призовава литовските органи да изменят закона или да го отменят и да се въздържат от приемане на измененията на наказателния и административния кодекс, за да се гарантира, че законите са съвместими с правата на човека и с основните свободи, залегнали в международното и европейското право;

 

4.   призовава за зачитане на правото на свобода на изразяване за всеки - право, включващо правото да се търси, получава и разпространява информация - както и на законите и политиките на ЕС за борба с дискриминацията, на Хартата на основните права на Европейския съюз, на член 6 от Договора за Европейския съюз и член 13 от Договора за Европейската общност, т.е. на основните ценности, на които се основава ЕС;

 

5.   приканва другите държави-членки да се въздържат от приемането на подобни закони или изменения, да осъдят актовете на хомофобия и да засилят прилагането на директивите и законите на ЕС в областта на борбата с дискриминацията и правата на човека;

 

6.   възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета, правителствата и парламентите на държавите-членки и на кандидатстващите за членство страни, президента на Република Литва, Агенцията за основните права и Съвета на Европа.

Правна информация - Политика за поверителност