Päätöslauselmaesitys - B7-0026/2009Päätöslauselmaesitys
B7-0026/2009

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Liettuan laista alaikäisten suojelemisesta julkisen tiedottamisen haittavaikutuksilta

9.9.2009

suullisesti vastattavien kysymysten B7‑0201/2009 ja B7‑0202/2009 johdosta
työjärjestyksen 115 artiklan ja 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo ja Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0026/2009

Menettely : 2009/2632(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0026/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0026/2009
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0026/2009

Euroopan parlamentin päätöslauselma Liettuan laista alaikäisten suojelemisesta julkisen tiedottamisen haittavaikutuksilta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon kansainväliset ja eurooppalaiset ihmisoikeusvelvoitteet, esimerkiksi ihmisoikeuksia koskeviin YK:n yleissopimuksiin ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen sisältyvät velvoitteet,

–   ottaa huomioon ihmisoikeuksia koskevat Euroopan unionin määräykset ja varsinkin Euroopan perusoikeuskirjan sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 13 artiklan, jossa EU:lle annetaan valtuudet toteuttaa toimenpiteitä muun muassa sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjumiseksi sekä tasa-arvoisuuden periaatteen edistämiseksi,

–   ottaa huomioon direktiivin 2000/43/EY ja direktiivin 2000/78/EY, joilla kielletään rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva välitön tai välillinen syrjintä, sekä ehdotuksen neuvoston direktiiviksi uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta (KOM(2008)0426 lopullinen),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 artiklan, jolla kielletään etenkin sukupuoleen, rotuun, ihonväriin tai etniseen taikka yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva kaikenlainen syrjintä,

–   ottaa huomioon 30. kesäkuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/36/EY televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY (Televisio ilman rajoja -direktiivi) muuttamisesta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että EU on ihmisoikeuksiin, perusvapauksiin, demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen, tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen perustuvien arvojen yhteisö,

B.  katsoo, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat velvollisia edistämään yhdenvertaisuutta ja torjumaan syrjintää erityisesti EY:n perustamissopimuksen 13 artiklan sekä niiden direktiivien perusteella, jotka on hyväksytty ja joita on ehdotettu tämän tavoitteen saavuttamiseksi, mihin kuuluu myös sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjuminen,

C. ottaa huomioon, että nuorten lesbojen, homojen, biseksuaalien ja transsukupuolisten henkilöiden syrjäytyminen, syrjintä ja häirintä johtavat vakaviin psyykkisiin ongelmiin ja lisäävät itsemurhia ja että tiedottaminen ja kouluvalistus ovat olennaisen tärkeitä tällaisten nuorten suojelemiseksi,

D. ottaa huomioon, että sukupuolinen suuntautuminen kuuluu yksityiselämän suojelun piiriin ja että tämä on taattu kansainvälisessä, EU:n ja kansallisessa ihmisoikeuslainsäädännössä, että julkisten viranomaisten olisi edistettävä tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä ja että tiedotusvälineiden, kansalaisjärjestöjen ja yksityishenkilöiden ilmaisunvapaus olisi turvattava,

E.  ottaa huomioon, että Liettuan parlamentti hyväksyi 14. heinäkuuta 2009 muutoksia alaikäisten suojelemisesta julkisen tiedottamisen haittavaikutuksilta annettavaan lakiin, jonka on määrä tulla voimaan 1. maaliskuuta 2010, ja että muutosten mukaan "suoraan alaikäisille tapahtuva julkinen tiedottaminen", jossa "kannustetaan homoseksuaalisiin, biseksuaalisiin tai moniavioisiin suhteisiin" tai "kiistetään perhearvot", on kiellettyä, koska se "vaikuttaa haitallisesti alaikäisten kehitykseen",

F.  katsoo, että tällöin homoseksuaalisuudesta tiedottaminen rinnastuu fyysisen väkivallan kuvaamiseen, kuolleen tai julmasti silvotun ruumiin esittämiseen ja tiedottamiseen, joka herättää pelkoa tai kauhua tai jossa kannustetaan itsensä silpomiseen tai itsemurhaan,

G. katsoo, että kyseisen hataran homoseksuaalisuusviittauksen sisällyttäminen on räikeässä ristiriidassa lain 4 artiklan 12 kohdan kanssa, jonka tarkoituksena on kieltää sellainen tieto, johon sisältyy kansalaisuuden, rodun, sukupuolen, alkuperän, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen, sosiaalisen aseman, kielen, uskonnon, vakaumuksen tai asenteiden perusteella tapahtuvaa naurunalaiseksi saattamista tai halventamista,

H. ottaa huomioon, että laissa ei ole minkäänlaista määritelmää homoseksuaalisuuden, heteroseksuaalisuuden tai muun sukupuolisen suuntautumisen "levittämiselle" tai niihin "kannustamiselle", mikä on vastoin oikeusvarmuuden periaatetta, jonka mukaisesti laki on pätevä vain, kun kielletyille teoille on annettu selkeä juridinen määritelmä,

I.   ottaa huomioon, että kyseiset muutokset johtavat kaiken homoseksuaalisuudesta kertovan tiedon kieltämiseen, jos alaikäiset voivat päästä käsiksi tietoon, ja katsoo, että tätä voidaan käyttää ihmisoikeuksia, sukupuolista suuntautumista ja sukupuoli-identiteettiä koskevien kysymysten parissa työskentelevien ihmisoikeusaktivistien työn rajoittamiseen ja että tällaiseen tietoon saatetaan lukea myös julkisten tiedotusvälineiden tai kirjojen tarjoama tieto, mikä taas on saanut tiedotusvälineet, kustantajat ja toimittajat huolestumaan, verkkosivuilla ja elokuvissa tarjottava tieto sekä diskot, näyttelyt, mielenosoitukset ja muut julkiset tapahtumat, jotka liittyvät homoseksuaalisuuteen,

J.   ottaa huomioon, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa otettiin vuonna 1988 käyttöön vastaava laki ja se kumottiin jälkeenpäin paitsi syrjivänä myös siksi, että se muodosti vakavan esteen oppilaiden ja opiskelijoiden tehokkaalle ja homoseksuaalisuuden huomioon ottavalle opetukselle ja sielunhoidolle ja asetti vaaraan haavoittuvassa asemassa olevat lapset, jotka joutuivat kohtaamaan homofobista kiusaamista ja hyväksikäyttöä,

K. ottaa huomioon, että Televisio ilman rajoja -direktiivin 22 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että lähetyksissä ei ole ohjelmia, jotka saattaisivat vahingoittaa alaikäisten fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä, eikä varsinkaan "pornografiaa tai aiheetonta väkivaltaa" sisältäviä ohjelmia, mutta tätä ei voida tulkita siten, että se kattaisi kaiken sukupuoliseen suuntautumiseen liittyvän tiedon,

L.  ottaa huomioon, että Liettuan presidentti käytti 26. kesäkuuta lakiin veto-oikeuttaan, koska se oli laadittu epämääräiseksi ja epäselväksi, ja pyysi parlamenttia tarkastelemaan lakia uudelleen, jotta voitaisiin varmistaa, että se on "oikeusvaltion keskeisten periaatteiden mukainen, oikeudellisesti varma ja selkeä ja että se ei ole vastoin avoimen yhteiskunnan ja moniarvoisen demokratian periaatteita",

M. panee merkille, että ihmisoikeuksia ja lehdistön vapautta ajavat kansalaisjärjestöt samoin kuin Euroopan parlamentin jäsenet ovat toistuvasti pyytäneet EU:n toimielimiä puuttumaan asiaan ja Liettuan parlamenttia tarkastelemaan lakia uudelleen, sillä laki institutionalisoi homofobiaa ja loukkaa ilmaisunvapautta ja oikeutta syrjimättömyyteen entisestään,

N. ottaa huomioon, että EU:n puheenjohtajavaltio Ruotsi on keskustellut laista Liettuan viranomaisten kanssa ja Liettuan uusi presidentti on ilmoittanut huolehtivansa siitä, että lakia muutetaan siten, että se on EU:n vaatimusten mukainen,

O. ottaa huomioon, että syksyllä tarkastellaan rikos- ja hallintolakiin tehtäviä lisämuutoksia; ottaa huomioon, että muutoksissa kriminalisoidaan homoseksuaalisuutta edistävät tai sen edistämistä rahoittavat yksityishenkilöiden tai oikeushenkilöiden teot julkisilla paikoilla määräämällä joko yhdyskuntapalvelua tai enintään 1 500 euron sakko tai vankeutta,

1.  pyytää perusoikeusvirastoa arvioimaan lakia ja muutoksia EU:n perussopimusten ja lainsäädännön sekä yhteisön periaatteiden ja arvojen perusteella;

2.  kehottaa komissiota ja neuvostoa toimimaan EY:n perustamissopimuksen 232 artiklan mukaisesti ja arvioimaan mahdollisuutta turvautua Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklassa tarkoitettuun menettelyyn;

3.  suhtautuu myönteisesti Liettuan tasavallan uuden presidentin lausuntoihin ja kehottaa häntä pyytämään Liettuan perustuslakituomioistuinta tarkastelemaan lakia ja muutoksia, mikäli ne hyväksytään, ja kehottaa Liettuan viranomaisia muuttamaan lakia tai kumoamaan sen sekä pidättymään hyväksymästä rikos- ja hallintolakien muutoksia, jotta voidaan varmistaa, että lait ovat sopusoinnussa kansainvälisessä ja yhteisön lainsäädännössä vahvistettujen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kanssa;

4.  kehottaa kunnioittamaan kaikkien ihmisten oikeutta ilmaisunvapauteen – myös oikeutta hakea, saada ja levittää tietoa – sekä EU:n lainsäädäntöä ja toimintalinjoja syrjinnän torjunnan alalla, EU:n perusoikeuskirjaa, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklaa ja EY:n perustamissopimuksen 13 artiklaa eli niitä perusarvoja, joihin EU perustuu;

5.  kehottaa muita jäsenvaltioita pidättymään hyväksymästä vastaavia lakeja tai niihin tehtäviä muutoksia, tuomitsemaan homofobiset teot ja lujittamaan EU:n direktiivien ja säädösten täytäntöönpanoa syrjinnän torjunnan ja ihmisoikeuksien alalla;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Liettuan tasavallan presidentille, perusoikeusvirastolle ja Euroopan neuvostolle.