Postup : 2009/2632(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0026/2009

Predkladané texty :

B7-0026/2009

Rozpravy :

PV 16/09/2009 - 15
CRE 16/09/2009 - 15

Hlasovanie :

PV 17/09/2009 - 4.6

Prijaté texty :

P7_TA(2009)0019

NÁVRH UZNESENIA
PDF 130kWORD 77k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0026/2009
9.9.2009
PE423.210v01-00
 
B7-0026/2009

predložený na základe otázok na ústne zodpovedanie B7‑0201/2009 a B7‑0202/2009

v súlade s článkami 115 a 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o litovskom zákone o ochrane neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií


Sophia in ’t Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo, Sarah Ludford v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o litovskom zákone o ochrane neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií  
B7‑0026/2009

Európsky parlament,

— so zreteľom na medzinárodné a európske záväzky v oblasti ľudských práv zahŕňajúce záväzky obsiahnuté v dohovoroch OSN o ľudských právach a v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

— so zreteľom na ustanovenia Európskej únie o ľudských právach, najmä na Chartu základných práv Európskej únie a na články 6 a 7 Zmluvy o Európskej únii,

— so zreteľom na článok 13 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, na základe ktorého má Európska únia právomoc prijímať opatrenia na boj proti diskriminácii založenej okrem iného na sexuálnej orientácii a podporovať zásadu rovnosti,

— so zreteľom na smernicu 2000/43/ES a smernicu 2000/78/ES, v ktorých sa zakazuje priama alebo nepriama diskriminácia na základe rasového alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo presvedčenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie, a so zreteľom na návrh smernice Rady o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu (KOM(2008) 426 v konečnom znení),

— so zreteľom na článok 21 Charty základných práv Európskej únie, ktorý zakazuje „akúkoľvek diskrimináciu najmä z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie“,

— so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 97/36/ES z 30. júna 1997, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činnosti televízneho vysielania („televízia bez hraníc“),

— so zreteľom na články 115 a 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže EÚ je spoločenstvom hodnôt založených na ľudských právach, základných slobodách, demokracii a právnom štáte, rovnosti a nediskriminácii,

B.  keďže EÚ a jej členské štáty sú povinné podporovať rovnosť a bojovať proti diskriminácii, najmä na základe článku 13 Zmluvy o ES a schválených smerníc navrhnutých na dosiahnutie tohto cieľa, ktorý zahŕňa aj boj proti diskriminácii založenej na sexuálnej orientácii,

C. keďže vylúčenie, diskriminácia a prenasledovanie lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov spôsobujú narušenie psychickej rovnováhy a zvyšujú počet samovrážd a keďže v záujme ochrany mladých lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov je nevyhnutné zvyšovať informovanosť a osvetu na školách,

D. keďže sexuálna orientácia spadá do práva jednotlivca na súkromie, ktoré zaručuje medzinárodné, európske a vnútroštátne právo v oblasti ľudských práv, keďže verejné orgány by mali podporovať rovnosť a nediskrimináciu a keďže médiám, mimovládnym organizáciám a osobám by sa mala zaručiť sloboda prejavu,

E.  keďže 14. júla 2009 litovský parlament schválil novelu zákona o ochrane neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií, ktorá má vstúpiť do platnosti 1. marca 2010 a v ktorej sa uvádza, že „verejné informácie […] , ktoré agitujú za homosexuálne [alebo] bisexuálne […] vzťahy“ alebo ktoré „odporujú rodinným hodnotám“ majú „škodlivý vplyv na vývoj neplnoletých osôb“,

F.  keďže tieto opatrenia prirovnávajú akékoľvek informácie o homosexualite k javom, akými sú zobrazovanie fyzického násilia alebo mŕtveho alebo zohaveného ľudského tela a informácie, ktoré vyvolávajú strach a hrôzu alebo nabádajú k sebapoškodzovaniu alebo samovražde,

G. keďže začlenenie takéhoto vágneho odkazu na homosexualitu je v ostrom protiklade s článkom 4 bodom 12 tohto zákona, ktorý zakazuje informácie obsahujúce prvky „posmechu alebo ponižovania z dôvodu štátnej príslušnosti, rasy, pohlavia, pôvodu, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie, sociálneho postavenia, jazyka, náboženského vyznania, presvedčenia alebo zmýšľania“,

H. keďže tento zákon nedefinuje, čo je to „propagovanie“ homosexuality, heterosexuality alebo akéhokoľvek iného druhu sexuálnej orientácie alebo „agitovanie za ne“, je v rozpore so zásadou právnej istoty, podľa ktorej je zákon platný vtedy, keď sú z právneho hľadiska jasne definované zakázané činy,

I.   keďže dôsledkom tejto novely zákona bude zákaz šírenia akýchkoľvek informácií o homosexualite, pokiaľ by k nim mohli získať prístup neplnoleté osoby, a keďže toto by sa mohlo zneužívať na obmedzovanie činnosti aktivistov zaoberajúcich sa otázkami ľudských práv, sexuálnej orientácie a rodovej identity, a tento zákaz by mohol rozšírený na informácie sprostredkúvané verejnoprávnymi médiami a knihami, čo vyvolalo obavy v médiách a medzi vydavateľmi a novinármi, ďalej na informácie dostupné na internetových stránkach a vo filmoch, ako aj na diskotéky, výstavy, demonštrácie a iné verejné podujatia týkajúce sa homosexuality,

J.   keďže Spojené kráľovstvo zaviedlo podobný zákon v roku 1988, ktorý následne zrušilo, a to nielen preto, že bol diskriminačný, ale aj preto, že predstavoval vážnu prekážku účinnej a ohľaduplnej výučby žiakov a študentov a pastorálnej starostlivosti o nich a vystavoval nebezpečenstvu zraniteľné deti, ktoré čelili homofóbnemu šikanovaniu a týraniu,

K. keďže článok 22 smernice „televízia bez hraníc“ umožňuje členským štátom prijať príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby televízne vysielanie neobsahovalo programy, ktoré by mohli vážne ohroziť telesný, duševný alebo mravný vývoj neplnoletých osôb tým, že obsahujú „pornografiu alebo svojvoľné násilie“, ale ktorý si nemožno vykladať tak, že zahŕňa všetky informácie týkajúce sa sexuálnej orientácie,

L.  keďže 26. júna 2009 prezident Litvy tento zákon vetoval, pretože jeho ustanovenia boli vágne a nejasné, a požiadal litovský parlament o jeho prehodnotenie, aby spĺňal „ústavné zásady právneho štátu, právnej istoty a právnej zrozumiteľnosti“ a nebol v rozpore „so zárukou otvorenej spoločnosti a pluralitnej demokracie“,

M. keďže mimovládne organizácie v oblasti ľudských práv a slobody tlače a aj poslanci EP opakovane vyzvali inštitúcie EÚ, aby zakročili, a litovský parlament, aby prehodnotil tento zákon, pretože prispieva k inštitucionalizovaniu homofóbie a k porušovaniu práva na slobodu prejavu a práva na nediskrimináciu,

N. keďže švédske predsedníctvo EÚ rokovalo s litovskými orgánmi o tomto zákone a keďže nová litovská prezidentka vyhlásila, že sa postará sa o to, aby bol tento zákon zmenený v súlade s požiadavkami EÚ,

O. keďže na jeseň bude preskúmaná ďalšia novela k trestnému a správnemu zákonníku a keďže touto novelou sa kriminalizujú činy fyzických alebo právnických osôb propagujúcich alebo financujúcich propagáciu homosexuality na verejných priestranstvách a navrhuje sa ich trestanie verejnoprospešnými prácami, uložením pokuty do výšky 1 500 EUR alebo zatknutím,

1.  žiada Agentúru pre základné práva, aby posúdila tento zákon a jeho novelu z hľadiska zmlúv EÚ a práva EÚ, ako aj európskych zásad a hodnôt;

2.  vyzýva Komisiu a Radu, aby konali v zmysle článku 232 Zmluvy o ES a zvážili možnosť uplatniť postup uvedený v článku 7 Zmluvy o Európskej únii;

3.  víta vyhlásenia novej prezidentky Litovskej republiky a vyzýva ju, aby požiadala litovský ústavný súd o preskúmanie tohto zákona a jeho novely, ak bude schválená, a vyzýva litovské orgány, aby tento zákon zmenili a doplnili alebo ho zrušili, a aby upustili od prijatia novely trestného a správneho zákonníka a zabezpečili, aby ich zákony boli v súlade s ľudskými právami a základnými slobodami zakotvenými v medzinárodnom a európskom práve;

4.  vyzýva na rešpektovanie práva všetkých na slobodu prejavu vrátane práva požadovať, získavať a poskytovať informácie, na rešpektovanie práva a politík EÚ o nediskriminácii, Charty základných práv Európskej únie, článku 6 Zmluvy o Európskej únií a článku 13 Zmluvy o ES, inými slovami, k rešpektovaniu základných hodnôt EÚ;

5.  vyzýva ostatné členské štáty, aby neprijímali podobné zákony alebo novely a aby odsudzovali homofóbne konanie a posilnili vykonávanie smerníc a práva EÚ v oblasti nediskriminácie a ľudských práv;

6.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Komisii, Rade, vládam a parlamentom členských štátov a kandidátskych krajín, prezidentke Litovskej republiky, Agentúre pre základné práva a Rade Európy.

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia