Förslag till resolution - B7-0026/2009Förslag till resolution
B7-0026/2009

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om den litauiska lagen om skydd av minderåriga mot skadlig påverkan från offentlig information

9.9.2009

till följd av frågorna för muntligt besvarande B7–0201/2009 och B7‑0202/2009
i enlighet med artiklarna 115 och 110.2 i arbetsordningen

Sophia in ’t Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo, Sarah Ludford för ALDE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0026/2009

Förfarande : 2009/2632(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0026/2009
Ingivna texter :
B7-0026/2009
Omröstningar :
Antagna texter :

B7‑0026/2009

Europaparlamentets resolution om den litauiska lagen om skydd av minderåriga mot skadlig påverkan från offentlig information

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av internationella och europeiska skyldigheter på människorättsområdet, däribland dem som fastställs i FN-konventionerna om mänskliga rättigheter och i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

–   med beaktande av EU:s bestämmelser om mänskliga rättigheter, i synnerhet Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samt artiklarna 6 och 7 i fördraget om Europeiska unionen,

–   med beaktande av artikel 13 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, som ger EU befogenheter att vidta åtgärder för att bekämpa diskriminering på grund av bland annat sexuell läggning och främja jämlikhetsprincipen,

–   med beaktande av direktiv 2000/43/EG och direktiv 2000/78/EG om förbud mot direkt eller indirekt diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning samt av förslaget till rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning (KOM(2008)0426),

–   med beaktande av artikel 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna där det fastslås att ”all diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska vara förbjuden”,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/36/EG av den 30 juni 1997 om ändring av rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television (television utan gränser),

–   med beaktande av artiklarna 115 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. EU är en värdegemenskap som bygger på mänskliga rättigheter, grundläggande friheter, demokrati och rättsstatsprincipen, jämlikhet och icke‑diskriminering.

B.  EU och dess medlemsstater är skyldiga att främja jämlikhet och bekämpa diskriminering, framför allt på grundval av artikel 13 i EG-fördraget och de direktiv som har föreslagits och godkänts för att uppnå detta mål, där kampen mot diskriminering på grund av sexuell läggning ingår.

C. Utestängning, diskriminering och trakasserier av unga homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT) leder till allvarlig psykisk ohälsa och höga självmordstal. Information och utbildning i skolorna har en avgörande roll för skyddet av unga HBT‑personer.

D. Den sexuella läggningen är en fråga om individens rätt till personlig integritet som garanteras i internationell, europeisk och nationell människorättslagstiftning. Jämlikhet och icke-diskriminering bör främjas av myndigheterna, och yttrandefriheten för medier, frivilligorganisationer och privatpersoner bör tryggas.

E.  Den 14 juli 2009 godkände det litauiska parlamentet ändringarna i lagen om skydd av minderåriga mot skadlig påverkan från offentlig information, som kommer att träda i kraft den 1 mars 2010 och där det hävdas att offentlig information som propagerar för homosexuella eller bisexuella relationer och som utmanar familjevärderingar har en skadlig påverkan på minderårigas utveckling.

F.  Dessa bestämmelser jämställer information om homosexualitet med framställningar av fysiskt våld och av människokroppar som dödats eller brutalt lemlästats, liksom med information som framkallar skräck eller rädsla eller som uppmuntrar till självstympning eller självmord.

G. Denna vaga hänvisning till homosexualitet står i skarp kontrast till artikel 4.12 i lagen, som förbjuder information som är hånfull eller kränkande på grund av nationalitet, ras, kön, ursprung, funktionshinder, sexuell läggning, social ställning, språk, religion, övertygelse eller åsikter.

H. I lagen finns det ingen definition av vad som menas med att ”propagera för” homosexualitet, heterosexualitet eller någon annan typ av sexuell läggning, något som strider mot rättssäkerhetsprincipen, enligt vilken en lag endast är giltig om de förbjudna handlingarna är klart definierade i rättsliga termer.

I.   Genom ändringarna av lagen förbjuds all information rörande homosexualitet om minderåriga kan komma åt den, vilket skulle kunna utnyttjas för att försvåra arbetet för aktivister som arbetar med frågor om mänskliga rättigheter, sexuell läggning och könsidentitet. Lagen skulle också kunna omfatta information som förmedlas genom allmänna medier eller böcker – något som har väckt oro bland mediearbetare, redaktörer och journalister – och information som förmedlas på webbplatser eller i filmer, liksom på diskotek, utställningar, demonstrationer och andra offentliga evenemang som har med homosexualitet att göra.

J.   Storbritannien införde 1988 en liknande lag, som sedan upphävdes eftersom den inte bara var diskriminerande, utan även utgjorde ett allvarligt hinder för en effektiv och empatisk undervisning, liksom för elevernas själsliga välbefinnande, och innebar en fara för utsatta barn som drabbades av homofobisk mobbning och trakasserier.

K. Enligt artikel 22 i direktivet om television utan gränser får medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder för att se till att tv-sändningar inte innehåller program som allvarligt kan skada den fysiska, mentala eller moraliska utvecklingen hos underåriga, särskilt program som innehåller ”pornografi eller meningslöst våld”, vilket inte kan anses omfatta all information rörande sexuell läggning.

L.  Den 26 juni 2009 lade Litauens president in sitt veto mot lagen, eftersom den var vagt och luddigt formulerad, och uppmanade det litauiska parlamentet att ompröva den för att se till att den uppfyller de i grundlagen inskrivna principerna om rättsstaten, rättssäkerhet och rättslig klarhet och att den inte strider mot garantierna om ett öppet samhälle och en pluralistisk demokrati.

M. Frivilligorganisationer som arbetar för mänskliga rättigheter och pressfrihet har, liksom ledamöter av Europaparlamentet, vid upprepade tillfällen begärt att EU:s institutioner ingriper och att det litauiska parlamentet ser över lagen, eftersom den institutionaliserar homofobin och kränker rätten till yttrandefrihet och rätten till frihet från diskriminering.

N. Det svenska ordförandeskapet i EU har diskuterat lagen med de litauiska myndigheterna, och den nya litauiska presidenten har sagt att hon kommer att agera för att se till att lagen ändras i enlighet med EU:s krav.

O. I höst kommer ytterligare ändringar av brottsbalken och förvaltningslagen att behandlas. Enligt dessa ändringar straffbeläggs handlingar, utförda av fysiska eller juridiska personer, som främjar, eller finansierar främjandet av, homosexualitet på allmän plats med samhällstjänst, böter på upp till 1 500 euro eller fängelse.

1.  Europaparlamentet uppmanar byrån för grundläggande rättigheter att granska lagen och ändringarna av den i ljuset av EU:s fördrag och lagstiftning samt europeiska principer och värderingar.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att agera i enlighet med artikel 232 i EG‑fördraget och bedöma möjligheten att inleda det förfarande som avses i artikel 7 i EU‑fördraget.

3.  Europaparlamentet ser positivt på den nya litauiska presidentens uttalanden och uppmanar henne att begära att den litauiska författningsdomstolen undersöker lagen och ändringarna av den om dessa godkänns. Parlamentet uppmanar de litauiska myndigheterna att ändra eller upphäva lagen och att avstå från att anta ändringarna av brottsbalken och förvaltningslagen, så att lagstiftningen blir förenlig med de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna såsom dessa slås fast i folkrätten och i EU:s lagstiftning.

4.  Europaparlamentet kräver respekt för allas yttrandefrihet – vilket inbegriper rätten att söka, motta och sprida information – liksom för EU:s lagstiftning och politik om antidiskriminering, EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 6 i EU‑fördraget och artikel 13 i EG-fördraget, dvs. de grundläggande värderingar som EU bygger på.

5.  Europaparlamentet uppmanar andra medlemsstater att avstå från att anta liknande lagar eller ändringar, att fördöma homofobiska handlingar och att stärka genomförandet av EU:s direktiv och lagstiftning på antidiskriminerings- och människorättsområdet.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, medlemsstaternas och kandidatländernas regeringar och parlament, Litauens president, byrån för grundläggande rättigheter och Europarådet.