Предложение за резолюция - B7-0027/2009Предложение за резолюция
B7-0027/2009

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно литовския Закон за защита на непълнолетните лица от вредното въздействие на публична информация

9.9.2009

внесено вследствие на въпроси с искане за устен отговор B7‑0201/2009 и B7-0202/2009
съгласно член 115 и член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Véronique Mathieu, Vytautas Landsbergis от името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0026/2009

Процедура : 2009/2632(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0027/2009
Внесени текстове :
B7-0027/2009
Гласувания :
Приети текстове :

B7‑0027/2009

Резолюция на Европейския парламент относно литовския Закон за защита на непълнолетните лица от вредното въздействие на публична информация

Европейският парламент,

–   като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето,

–   като взе предвид международните и европейски задължения по отношение на правата на човека, включително задълженията, съдържащи се в конвенциите на ООН за правата на човека и в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи,

–   като взе предвид разпоредбите на Европейския съюз относно правата на човека, по-специално Хартата на основните права на Европейския съюз,

–   като взе предвид член 13 от Договора за създаване на Европейската общност, който, в рамките на правомощията, предоставени от Договора за ЕО на Общността, предоставя на Съвета възможността при наличие на единодушие да предприеме необходимите мерки за борба с дискриминацията,

–   като взе предвид член 115 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че на 14 юли 2009 г. литовският парламент одобри измененията на Закона за защита на непълнолетните лица от вредното въздействие на публична информация, които ще влязат в сила на 1 март 2010 г. и съгласно които ще се забрани „да се разпространява пряко сред непълнолетните […] публична информация, чрез която се поощряват хомосексуалните, бисексуалните или полигамните отношения“, тъй като тя има „неблагоприятно въздействие върху развитието на непълнолетните лица“,

Б.  като има предвид, че проектозаконът все още се преразглежда от литовските национални органи и че средствата за масово осведомяване са изострили чувствителността на обществеността към този въпрос и са предизвикали масови реакции,

В.  като има предвид, че член 4, параграф 12 от този закон има за цел да се забрани информацията, която съдържа „осмиване или унижаване на основата на национална принадлежност, раса, пол, произход, увреждане, сексуална ориентация, социален статус, език, религия, убеждения или начин на мислене“,

Г.  като има предвид, че шведското председателство на ЕС обсъди закона с литовските органи, като същевременно новият президент на Литва заяви, че ще предприеме необходимите действия, за да се гарантира, че законът е в съответствие с изискванията на ЕС и на международно равнище,

Д. като има предвид, че Конвенцията на ООН за правата на детето гласи, че „на семейството като основна клетка на обществото и естествена среда за израстването и благосъстоянието на всичките му членове и особено на децата трябва да бъде оказана необходимата защита и съдействие така, че то да може пълноценно да поеме своята отговорност в обществото“,

Е.  като има предвид, че член 22 от Директивата за „телевизия без граници“ предоставя възможност на държавите-членки да вземат подходящи мерки, за да гарантират, че телевизионните емисии не включват програми, които биха могли сериозно да засегнат физическото, умственото или нравственото развитие на непълнолетните лица,

1.  утвърждава съдържащия се в Конвенцията на ООН за правата на детето принцип, съгласно който се признава, че „за пълното и хармонично развитие на личността на детето то трябва да расте в семейна среда, в атмосфера на щастие, любов и разбирателство“; освен това изразява своето убеждение, че както е посочено в Декларацията за правата на детето, „детето поради физическата и умствената си незрялост се нуждае от специални гаранции и грижи, включително подходяща правна защита, преди, както и след раждането си“;

2.  потвърждава значението на борбата на ЕС срещу всяка форма на дискриминация, и по-специално срещу дискриминацията, основана на сексуална ориентация;

3.  приветства изказванията на новия президент на Република Литва и създаването в Литва на работна група, чиято задача е да извърши оценка на възможните изменения на закона, и приканва президента и органите на Литва да гарантират, че националните закони са съвместими с правата на човека и основните свободи, както са заложени в международното и европейското право;

4.  отбелязва, че Законът за защита на непълнолетните лица от вредното въздействие на публична информация, одобрен от литовския парламент на 14 юли 2009 г., все още не е влязъл в сила и подлежи на преразглеждане още преди влизането си в сила;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета, правителствата и парламентите на държавите-членки и на кандидатстващите за членство страни, както и на президента на Република Литва.