Postup : 2009/2632(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0027/2009

Předložené texty :

B7-0027/2009

Rozpravy :

PV 16/09/2009 - 15
CRE 16/09/2009 - 15

Hlasování :

PV 17/09/2009 - 4.6

Přijaté texty :

P7_TA(2009)0019

NÁVRH USNESENÍ
PDF 122kWORD 67k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0026/2009
9. 9. 2009
PE428.631v01-00
 
B7-0027/2009

předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7‑0201/2009 a B7‑0202/2009

v souladu s článkem 115 a čl.110 odst. 2 jednacího řádu


o litevském zákonu na ochranu nezletilých osob před škodlivým vlivem zveřejňovaných informací


Véronique Mathieu, Vytautas Landsbergis za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o litevském zákonu na ochranu nezletilých osob před škodlivým vlivem zveřejňovaných informací  
B7‑0027/2009

Evropský parlament,

–    s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte,

–   s ohledem na mezinárodní a evropské závazky v oblasti lidských práv, včetně závazků obsažených v úmluvách OSN o lidských právech a v Evropské úmluvě o lidských právech a základních svobodách,

–   s ohledem na ustanovení Evropské unie v oblasti lidských práv a zejména na Listinu základních práv Evropské unie,

–   s ohledem na článek 13 Smlouvy o založení Evropského společenství, který – v rámci rozsahu pravomocí, které ustanovení Smlouvy o ES svěřují Společenství – umožňuje jednomyslně jednající Radě učinit patřičné kroky v boji proti diskriminaci,

–   s ohledem na článek 115 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že litevský parlament schválil dne 14. července 2009 změny zákona na ochranu nezletilých osob před škodlivým vlivem zveřejňovaných informací, které vstoupí v platnost dne 1. března 2010 a v nichž se zakazuje „přímo šířit mezi nezletilé […] zveřejňované informace, které propagují homosexuální, bisexuální nebo polygamní vztahy“, jelikož mají „škodlivý vliv na rozvoj nezletilých osob“,

B.  vzhledem k tomu, že návrh zákona je zatím stále prověřován litevskými státními úřady a sdělovací prostředky ještě zvýšily citlivost veřejnosti a vyvolaly rozsáhlé reakce,

C. vzhledem k tomu, že cílem čl. 4 odst. 12 uvedeného zákona je zákaz informací, jež by „zesměšňovaly nebo ponižovaly na základě národnosti, rasy, pohlaví, původu, zdravotního postižení, sexuální orientace, společenského postavení, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení či postojů“,

D. vzhledem k tomu, že švédské předsednictví EU vedlo s litevskými úřady o tomto zákonu diskusi, přičemž nová litevská prezidentka prohlásila, že zajistí, aby zákon byl v souladu s požadavky EU a mezinárodními požadavky,

E.  vzhledem k tomu, že v Úmluvě OSN o právech dítěte se uvádí, že „rodina, jako základní jednotka společnosti a přirozené prostředí pro růst a blaho všech svých členů a zejména dětí, musí mít nárok na potřebnou ochranu a takovou pomoc, aby mohla beze zbytku plnit svou úlohu ve společnosti“,

F.  vzhledem k tomu, že článek 22 směrnice „televize bez hranic“ umožňuje členským státům přijmout vhodná opatření, aby televizní vysílání neobsahovalo pořady, které by mohly vážně poškodit tělesný, duševní nebo morální vývoj mladistvých,

1.  připomíná zásadu obsaženou v Úmluvě OSN o právech dítěte, v níž se uvádí, že „v zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí dítě vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění“; dále, jak se uvádí v Deklaraci práv dítěte, je přesvědčen, že „dítě pro svou tělesnou a duševní nezralost potřebuje zvláštní záruky, péči a zvláštní právní ochranu před narozením i po něm“;

2.  opakovaně zdůrazňuje význam, který má pro EU boj proti veškerým formám diskriminace, zejména diskriminace založené na sexuální orientaci;

3.  vítá prohlášení nové prezidentky Litevské republiky a vytvoření litevské pracovní skupiny, jejímž úkolem je hodnotit případné změny tohoto zákona, dále vyzývá litevskou prezidentku a úřady k zajištění toho, aby vnitrostátní právní předpisy byly slučitelné s lidskými právy a základními svobodami tak, jak je zakotveno v mezinárodních a evropských právních předpisech;

4.  konstatuje, že zákon na ochranu nezletilých osob před škodlivým vlivem zveřejňovaných informací, jenž byl schválen litevským parlamentem dne 14. července 2009, ještě nevstoupil v platnost a než se tak stane, je třeba jej revidovat;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, vládám a parlamentům členských států a kandidátských zemí a prezidentce Litevské republiky.

Právní upozornění - Ochrana soukromí