Procedure : 2009/2632(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0027/2009

Indgivne tekster :

B7-0027/2009

Forhandlinger :

PV 16/09/2009 - 15
CRE 16/09/2009 - 15

Afstemninger :

PV 17/09/2009 - 4.6

Vedtagne tekster :

P7_TA(2009)0019

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 113kWORD 62k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0026/2009
9.9.2009
PE428.631v01-00
 
B7-0027/2009

på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B7‑0201/2009 og B7‑0202/2009

jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5 og artikel 110, stk. 2


om den litauiske lov om beskyttelse af mindreårige mod skadelige virkninger af oplysninger til offentligheden


Véronique Mathieu, Vytautas Landsbergis for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om den litauiske lov om beskyttelse af mindreårige mod skadelige virkninger af oplysninger til offentligheden  
B7‑0027/2009

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til FN's Konvention om Barnets Rettigheder,

–   der henviser til de internationale og europæiske forpligtelser med hensyn til menneskerettighederne, herunder de forpligtelser der fremgår af FN's konventioner om menneskerettigheder og af den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

–   der henviser til EU's bestemmelser om menneskerettigheder og navnlig Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–   der henviser til artikel 13 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, der, inden for rammerne af de beføjelser som ifølge EF-traktaten er tildelt Fællesskabet, giver Rådet mulighed for enstemmigt at træffe foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at det litauiske parlament den 14. juli 2009 godkendte ændringer til loven om beskyttelse af mindreårige mod skadelige virkninger af oplysninger til offentligheden, der vil træde i kraft den 1. marts 2010, og ifølge hvilken det vil blive forbudt direkte at udbrede oplysninger til offentligheden, der propaganderer for homoseksuelle, biseksuelle eller polygame forhold, idet disse har skadelige virkninger på mindreåriges udvikling,

B.  der henviser til, at lovforslaget stadig bearbejdes af de litauiske nationale myndigheder, og at massemedierne har skærpet den offentlige sensibilitet og oppisket kraftige reaktioner,

C. der henviser til, at lovens artikel 4, stk. 12, sigter mod at forbyde oplysninger, der indebærer hån eller ydmygelse på grund af nationalitet, race, køn, oprindelse, handicap, seksuel orientering, social status, sprog, religion, tro eller holdning,

D. der henviser til, at det svenske EU-formandskab har drøftet loven med de litauiske myndigheder, og den nye litauiske præsident har erklæret, at hun vil sørge for at sikre, at loven er i overensstemmelse med EU-krav og internationale krav,

E.  der henviser til, at FN's Konvention om Barnets Rettigheder erklærer, at ”familien som den grundlæggende enhed i samfundet og naturlige ramme for alle sine medlemmers og særligt børns vækst og trivsel bør gives den nødvendige beskyttelse og hjælp, således at den fuldt ud kan påtage sig sine forpligtigelser i samfundet”,

F.  der henviser til, at artikel 22 i direktivet om fjernsyn uden grænser gør det muligt for medlemsstaterne at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger for at sikre, at tv-udsendelser ikke omfatter programmer, der i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, mentale eller moralske udvikling,

1.  bekræfter på ny princippet i FN's Konvention om Barnets Rettigheder, som anerkender, at ”barnet med henblik på fuld og harmonisk udvikling bør vokse op i et familiemiljø, i en atmosfære af glæde, kærlighed og forståelse”; er desuden overbevist om, som det fremgår af Erklæringen om Barnets Rettigheder, at "barnet som følge af sin fysiske og psykiske umodenhed, har behov for særlig beskyttelse og omsorg, herunder passende juridisk beskyttelse, både før og efter fødslen";

2.  bekræfter på ny, at det er vigtigt for EU at bekæmpe enhver form for forskelsbehandling, og navnlig forskelsbehandling på grund af seksuel orientering;

3.  glæder sig over den nye litauiske præsidents udtalelser og nedsættelsen af en arbejdsgruppe i Litauen, som har til opgave at vurdere mulige ændringer af loven, og opfordrer den litauiske præsident og de litauiske myndigheder til at sikre, at national lovgivning er i overensstemmelse med menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, som international og europæisk lovgivning værner om;

4.  noterer sig, at loven om beskyttelse af mindreårige mod skadelige virkninger af oplysninger til offentligheden, der blev vedtaget af det litauiske parlament den 14. juli 2009, endnu ikke er gældende og skal evalueres, allerede inden den er trådt i kraft;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet, medlemsstaternes og kandidatlandenes regeringer og parlamenter samt til Republikken Litauens præsident.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik