Resolutsiooni ettepanek - B7-0027/2009Resolutsiooni ettepanek
B7-0027/2009

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Leedu seadus, mille eesmärk on kaitsta alaealisi avaliku teabe kahjuliku mõju eest

9.9.2009

suuliselt vastatavate küsimuste B7‑0201/2009 ja B7‑0202/2009 alusel
vastavalt kodukorra artikli 115 ja artikli 110 lõikele 2

Véronique Mathieu, Vytautas Landsbergis fraktsiooni PPE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0026/2009

Menetlus : 2009/2632(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0027/2009
Esitatud tekstid :
B7-0027/2009
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0027/2009

Euroopa Parlamendi resolutsioon Leedu seaduse kohta, mille eesmärk on kaitsta alaealisi avaliku teabe kahjuliku mõju eest

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ÜRO lapse õiguste konventsiooni;

–   võttes arvesse rahvusvahelisi ja Euroopa inimõigustealaseid kohustusi, sealhulgas ÜRO inimõiguste konventsioonides ja Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis sätestatud kohustusi;

–   võttes arvesse Euroopa Liidu inimõigustealaseid sätteid ja eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartat;

–   võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklit 13, mis EÜ asutamislepinguga ühendusele antud volituste piires annab nõukogule võimaluse võtta diskrimineerimise vastu võitlemiseks ühehäälselt asjakohaseid meetmeid;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 115 ja artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et Leedu parlament kiitis 14. juulil 2009. aastal heaks alaealisi avaliku teabe kahjuliku mõju eest kaitsva seaduse muudatused, mis jõustuvad 1. märtsil 2010. aastal ja millega keelatakse „suunata otseselt alaealistele […] homoseksuaalseid, biseksuaalseid või polügaamseid suhteid propageerivat avalikku teavet”, sest see „avaldab alaealiste arengule kahjulikku mõju”;

B.  arvestades, et seaduseelnõu läbivaatamine Leedu riigiasutustes jätkub ning et teemakäsitlus massiteabevahendites on suurendanud üldsuse tundlikkust ja tekitanud laialdast vastukaja;

C. arvestades, et seaduse artikli 4 lõike 12 eesmärk on keelata teave, mis sisaldab „naeruvääristamist või alandamist rahvuse, rassi, soo, päritolu, puude, seksuaalse sättumuse, ühiskondliku seisundi, keele, usutunnistuse, veendumuste või hoiakute alusel”;

D. arvestades, et ELi eesistujariik Rootsi on kõnealust seadust Leedu ametivõimudega arutanud ning Leedu uus president on lubanud tagada seaduse vastavuse ELi ja rahvusvahelistele nõuetele;

E.  arvestades, et ÜRO lapse õiguste konventsioonis on sätestatud, et „perekonnale kui ühiskonna alustoele ja kõikide tema liikmete, eriti laste kasvamise ja heaolu loomulikule keskkonnale tuleb võimaldada vajalikku kaitset ja abi niisuguses ulatuses, et ta võib võtta täielikult enda kanda talle kuuluva vastutuse ühiskonnas”;

F.  arvestades, et piirideta televisiooni direktiivi artikliga 22 lubatakse liikmesriikidel võtta asjakohaseid meetmeid tagamaks, et telekavades ei oleks saateid, mis võiksid tõsiselt kahjustada alaealiste füüsilist, vaimset või kõlbelist arengut,

1.  kinnitab veel kord ÜRO lapse õiguste konventsiooni põhimõtet, mille kohaselt „lapse isiksuse täielikuks ja harmooniliseks arenguks peab laps kasvama perekonna keskel õnne, armastuse ning üksteisemõistmise õhkkonnas”; on lisaks veendunud, et „laps vajab oma füüsilise ja vaimse ebaküpsuse tõttu erilist kaitset ja hoolt, kaasa arvatud vastav seaduslik kaitse nii enne kui ka pärast sündi”, nagu on viidatud lapse õiguste deklaratsioonis;

2.  kinnitab veel kord, et ELi jaoks on oluline võidelda diskrimineerimise kõikide vormide ja eriti seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimise vastu;

3.  tunneb heameelt Leedu Vabariigi uue presidendi avalduste ja võimalike seadusemuudatuste hindamisega tegeleva töörühma loomise üle Leedus ning palub Leedu presidendil ja ametivõimudel tagada riigi seaduste kooskõla rahvusvahelistes ja Euroopa õigusaktides sätestatud inimõiguste ja põhivabadustega;

4.  märgib, et Leedu parlamendis 14. juulil 2009. aastal heaks kiidetud seadus, mille eesmärk on kaitsta alaealisi avaliku teabe kahjuliku mõju eest, ei ole veel jõustunud ja see kavatsetakse enne jõustumist läbi vaadata;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule, liikmesriikide ja kandidaatriikide valitsustele ja parlamentidele ning Leedu Vabariigi presidendile.