Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0027/2009Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0027/2009

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo

  9.9.2009

  Pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu B7‑0201/2009 ir B7‑0202/2009
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį

  Véronique Mathieu, Vytautas Landsbergis PPE frakcijos vardu

  Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0026/2009

  Procedūra : 2009/2632(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B7-0027/2009
  Pateikti tekstai :
  B7-0027/2009
  Priimti tekstai :

  B7‑0027/2009

  Europos Parlamento rezoliucija dėl Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į JT Vaiko teisių konvenciją,

  –   atsižvelgdamas į tarptautinius ir Europos Sąjungos įsipareigojimus žmogaus teisių srityje, įskaitant ir tuos, kurie įtraukti į JT žmogaus teisių konvencijas bei Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją,

  –   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos nuostatas dėl žmogaus teisių, o ypač į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

  –   atsižvelgdamas į Europos bendrijos steigimo sutarties 13 straipsnį, kuriuo neviršijant Bendrijai pagal EB sutartį suteiktų įgaliojimų Tarybai suteikiama galimybė vieningai nusprendus imtis atitinkamų veiksmų, kurių paskirtis – kovoti su diskriminacija,

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

  A. kadangi 2009 m. liepos 14 d. Lietuvos Seimas priėmė 2010 m. kovo 1 d. įsigaliosiantį nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pakeitimo įstatymą, pagal kurį bus uždrausta „tiesiogiai skleisti nepilnamečiams […] viešąją informaciją, kuria propaguojami homoseksualūs, biseksualūs ar poligaminiai santykiai“, nes ji daro „neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi“,

  B.  kadangi įstatymo projektą Lietuvos nacionalinės valdžios institucijos vis dar nagrinėja, o žiniasklaida padidino visuomenės jautrumą ir sukėlė audringą reakciją,

  C. kadangi minėtojo įstatymo 4 straipsnio 12 punkte numatyta uždrausti informaciją, „kuria tyčiojamasi ar niekinama dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, neįgalumo, seksualinės orientacijos, socialinės padėties, kalbos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų“,

  D. kadangi ES pirmininkaujanti Švedija aptarė šį įstatymą su Lietuvos valdžios institucijomis, o naujoji Lietuvos Prezidentė pareiškė, kad ji imsis veiksmų siekdama užtikrinti, jog įstatymas atitiktų ES ir tarptautinius reikalavimus,

  E.  kadangi JT Vaiko teisių konvencijoje teigiama, „jog šeimai, kaip pagrindinei visuomenės ląstelei ir natūraliai visų jos narių, ypač vaikų, augimo ir gerovės aplinkai, turi būti suteikta reikiama apsauga ir pagalba, kad ji galėtų prisiimti visas pareigas visuomenei“,

  F.  kadangi pagal Televizijos be sienų direktyvos 22 straipsnį valstybėms narėms leidžiama imtis tinkamų priemonių, užtikrinančių, kad televizijos programose nebūtų jokių laidų, galinčių rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar moraliniam nepilnamečių vystymuisi,

  1.  dar kartą patvirtina JT Vaiko teisių konvencijos principą, kuriuo pripažįstama, „jog vaikas visapusiškai ir harmoningai vystytis gali tik augdamas šeimoje, jausdamas laimę, meilę ir supratimą“; be to, kaip nurodyta Vaiko teisių deklaracijoje, yra įsitikinęs, kad „vaikui, turint galvoje jo fizinį ir protinį nesubrendimą, reikia ypatingos apsaugos ir priežiūros, įskaitant atitinkamą teisinę apsaugą, tiek iki gimimo, tiek ir po jo“;

  2.  dar kartą patvirtina, jog svarbu, kad ES kovotų su visų formų diskriminacija ir ypač diskriminacija dėl seksualinės orientacijos;

  3.  teigiamai vertina naujosios Lietuvos Respublikos Prezidentės pareiškimus ir naujai Lietuvoje įsteigtą darbo grupę, kuriai patikėta įvertinti galimus įstatymo pakeitimus, ir ragina Lietuvos Prezidentę ir valdžios institucijas užtikrinti, kad nacionaliniai įstatymai būtų suderinami su žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, įtvirtintomis tarptautinėje ir Europos teisėje;

  4.  pažymi, kad 2009 m. liepos 14 d. Lietuvos Seimo priimtas nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pakeitimo įstatymas dar neįsigaliojo ir turi būti persvarstytas dar prieš įsigaliojimą;

  5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, valstybių narių ir šalių kandidačių vyriausybėms ir parlamentams ir Lietuvos Respublikos Prezidentei.