Rezolūcijas priekšlikums - B7-0027/2009Rezolūcijas priekšlikums
B7-0027/2009

  REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Lietuvas likumu par nepilngadīgo aizsardzību pret publiskas informācijas kaitīgo ietekmi

  9.9.2009

  Pamatojoties uz jautājumiem B7-0201/2009 un B7-0202/2009, uz ko sniedz mutisku atbildi,
  ievērojot Reglamenta 115. pantu un 110. panta 2. punktu,

  Véronique Mathieu, Vytautas Landsbergis PPE grupas vārdā

  Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0026/2009

  Procedūra : 2009/2632(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  B7-0027/2009
  Iesniegtie teksti :
  B7-0027/2009
  Pieņemtie teksti :

  B7‑0027/2009

  Eiropas Parlamenta rezolūcija par Lietuvas likumu par nepilngadīgo aizsardzību pret publiskas informācijas kaitīgo ietekmi

  Eiropas Parlaments,

  –   ņemot vērā ANO Konvenciju par bērna tiesībām,

   

  –   ņemot vērā starptautiskās un Eiropas saistības cilvēktiesību jomā, tostarp tās, kas iekļautas ANO cilvēktiesību konvencijās un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencijā,

  –   ņemot vērā Eiropas Savienības noteikumus cilvēktiesību jomā un jo īpaši Eiropas Savienības Pamattiesību hartu,

   

  –   ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 13. pantu, ar kuru, nepārsniedzot pilnvaras, ko Kopienai piešķir EK līgums, Padomei dod iespēju ar vienprātīgu lēmumu paredzēt attiecīgus pasākumus, lai cīnītos pret diskrimināciju,

   

  –   ņemot vērā Reglamenta 115. pantu un 110. panta 2. punktu,

  A. tā kā Lietuvas Parlaments 2009. gada 14. jūlijā apstiprināja grozījumus Likumā par nepilngadīgo aizsardzību pret publiskas informācijas kaitīgo ietekmi, kurš stāsies spēkā 2010. gada 1. martā un ar kuru aizliegs „tieši izplatīt nepilngadīgajiem [..] publisku informāciju, ar kuru propagandē homoseksuālas, biseksuālas vai poligāmas attiecības”, tāpēc ka tā „kaitīgi ietekmē nepilngadīgo attīstību”;

   

  B.  tā kā Lietuvas valsts iestādes joprojām pārskata likumprojektu un tā kā plašsaziņas līdzekļi ir pastiprinājuši sabiedrības jutīgumu un veicinājuši plaša mēroga atbildes reakciju;

   

  C. tā kā ar minētā likuma 4. panta 12. punktu paredz aizliegt informāciju, kurā ietverta „izsmiešana vai pazemošana tautības, rases, dzimuma, izcelsmes, invaliditātes, dzimumorientācijas, sociālā statusa, valodas, reliģijas, ticības vai uzskatu dēļ”;

   

  D. tā kā ES prezidentvalsts Zviedrija ar Lietuvas varas iestādēm ir diskutējusi par minēto likumu un tā kā jaunievēlētā Lietuvas prezidente ir paziņojusi, ka viņa rīkosies, lai nodrošinātu, ka šis likums atbilst ES un starptautiskajām prasībām;

   

  E.  tā kā ANO Konvencija par bērna tiesībām nosaka, ka „ģimenei kā sabiedrības pamatgrupai un dabiskai videi, kas ir labvēlīgs pamats visu tās locekļu, jo īpaši bērnu, izaugsmei un labklājībai, ir jānodrošina nepieciešamā aizsardzība un atbalsts, lai tā var pilnībā uzņemties savus pienākumus sabiedrībā”;

   

  F.  tā kā 22. pantā direktīvā „Televīzija bez robežām” dalībvalstīm ir atļauts veikt attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka televīzijas raidījumos nav iekļautas programmas, kuras varētu nopietni kaitēt nepilngadīgo fiziskajai, garīgajai un morālajai attīstībai,

   

  1.  atkārtoti uzsver ANO Konvencijas par bērna tiesībām principu, ar kuru atzīst, ka „bērnam vajadzētu augt ģimenes vidē, laimes, mīlestības un sapratnes gaisotnē, lai viņa personība attīstītos pilnīgi un harmoniski”; turklāt ir pārliecināts, ka „bērnam, kurš nav nobriedis ne fiziski, ne garīgi, nepieciešama īpaša aizsardzība un gādība, tostarp atbilstīga tiesiska aizstāvība, gan pirms, gan pēc piedzimšanas”, kā norādīts Deklarācijā par bērna tiesībām;

   

  2.  atkārtoti uzsver, cik svarīgi Eiropas Savienībai ir cīnīties pret visu veidu diskrimināciju, jo īpaši diskrimināciju dzimumorientācijas dēļ;

   

  3.  atzinīgi vērtē jaunievēlētās Lietuvas Republikas prezidentes paziņojumus un darba grupas izveidošanu Lietuvā, kura ir atbildīga par iespējamo izmaiņu likumā novērtēšanu, un aicina Lietuvas prezidenti un varas iestādes nodrošināt, ka valsts tiesību akti atbilst cilvēktiesībām un pamatbrīvībām, kā tas paredzēts starptautiskos un Eiropas Savienības tiesību aktos;

   

  4.  atzīmē, ka Likums par nepilngadīgo aizsardzību pret publiskas informācijas kaitīgo ietekmi, ko Lietuvas parlaments apstiprināja 2009. gada 14. jūlijā, vēl nav stājies spēkā un ir jāpārskata pirms tā stāšanās spēkā;

   

  5.  uzdod Parlamenta priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai, Padomei, Komisijai, dalībvalstu un kandidātvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Lietuvas Republikas prezidentei.